Lập trình Visual Basic.Net 2005 Đề tài : Quản lý Sinh Viên

Chia sẻ: lathainguyen

Chương trình Quản lý Sinh viên nhằm tạo ra công cụ hỗ trợ cho nhà trường trong việc quản lý điểm của sinh viên, giảm bớt công việc lập sổ sách cũng như nắm bắt nhanh, chính xác tình hình học tập của sinh viên trong nhà trường. Yêu cầu: Lưu trữ và quản lý lịch của sinh viên. Quản lý tình hình học tập của sinh viên.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản