Lập trình Visual Basic.Net 2005 Đề tài : Quản lý Sinh Viên

Chia sẻ: La Thai Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

4
872
lượt xem
314
download

Lập trình Visual Basic.Net 2005 Đề tài : Quản lý Sinh Viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình Quản lý Sinh viên nhằm tạo ra công cụ hỗ trợ cho nhà trường trong việc quản lý điểm của sinh viên, giảm bớt công việc lập sổ sách cũng như nắm bắt nhanh, chính xác tình hình học tập của sinh viên trong nhà trường. Yêu cầu: Lưu trữ và quản lý lịch của sinh viên. Quản lý tình hình học tập của sinh viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình Visual Basic.Net 2005 Đề tài : Quản lý Sinh Viên

  1. Lập trình Visual Basic.Net 2005 Lập trình Visual Basic.Net 2005 Quản lý Sinh Viên Tháng Sáu 10, 2007 bởi duriangroup GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Đề tài : Quản lý Sinh Viên 1. Mục đích Chương trình Quản lý Sinh viên nhằm tạo ra công cụ hỗ trợ cho nhà trường trong việc quản lý điểm của sinh viên, giảm bớt công việc lập sổ sách cũng như nắm bắt nhanh, chính xác tình hình học tập của sinh viên trong nhà trường. 2. Yêu cầu Lưu trữ và quản lý lịch của sinh viên Quản lý tình hình học tập của sinh viên Các chức năng chính của chương trình : - Tra cứu danh sách sinh viên, môn học, lớp học, khoa … - Cập nhật sinh viên, môn học, kết quả… PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 1. Từ điển dữ liệu a. Tập thực thể LOP Mô tả : Thông tin về lớp học. Mỗi lớp học có một khóa nhận diện là mã lớp, LOP chứa các thông tin về tên lớp, sĩ số. Mỗi lớp chỉ thuộc về một khoa duy nhất
  2. Field Description Type Size Indexed Na me MaLop Mã lớp Text 10 Yes (No Duplicate) TenLop Tên lớp Text 50 SiSo Sĩ số Number Int MaKH Mã khoa Text 10 b.Tập thực thể MONHOC Mô tả : Thông tin về môn học. Mỗi môn học có khóa nhận diện là mã môn học, MONHOC chứa thông tin về tên môn học Field Name Description Type Size Indexed MaMH Mã môn học Text 10 Yes (No Duplicate) TenMH Tên môn học Text 50 c. Tập thực thể KHOA Mô tả : Thông tin về khoa. Mỗi môn học có khóa nhận diện là mã khoa, KHOA chứa thông tin về tên khoa, số cán bộ giảng dạy Field Name Description Type Size Indexed MaKH Mã khoa Text 10 Yes (No Duplicate) TenKH Tên khoa Text 50 SoCBGD Số cán bộ giảng dạy Number Int
  3. supportEmptyParas]--> d. Tập thực thể KHOAMON Mô tả : Thông tin về các môn học trong khoa. Mỗi khoa có thể có chung một môn học và mỗi môn học ở mỗi khoa có thể có số tính chỉ và số tiết khác nhau(bao gồm cả thực hành và lý thuyết) Field Name Description Type Size Indexed MaKH Mã khoa Text 10 Yes (Duplicate OK) MaMH Mã môn học Text 10 Yes (Duplicate OK) TinChi Số tín chỉ Number Int TSTiet Tổng số tiết Number Int e. Tập thực thể SINHVIEN Mô tả : Thông tin về sinh viên. Mỗi sinh viên có một khoá nhận dạng riêng, SINHVIEN chứa các thông tin về họ tên sinh viên, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ, điện thoại, hình, niên khoá, mã lớp Field Description Type Size Indexed Name MaSV Mã sinh viên Text 10 Yes (No Duplicate) HoSV Họ sinh vien Text 30 TenSV Tên sinh viên Text 10 NgaySinh Ngày sinh Date/Time
  4. supportEmptyParas]--> supportEmptyParas]--> NoiSinh Nơi sinh Text 50 DiaChi Địa chỉ Text 50 DienThoa Điện thoại Text 20 Hinh Hình Text 20 Nkhoa Niên khóa Text 20 MaLop Mã lớp Text 10 f. Tập thực thể KQUA Mô tả : Thông tin về kết quả thi. Mỗi sinh viên có thể có nhiều kết quả ở nhiều lần thi với các môn học khác nhau Field Name Description Type Size Indexed MaSV Mã sinh viên Text 10 Yes (Duplicate OK) MaMH Mã môn học Text 10 Yes (Duplicate OK) LanThi Lần thi Number Int DiemThi Điểm thi Number Single
Đồng bộ tài khoản