Lập trình web với PHP - p14

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
100
lượt xem
52
download

Lập trình web với PHP - p14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 : SỬ DỤNG PHP VỚI MYSQL Liên hệ giữa 2 bảng Bạn có thể lấy thông tin từ nhiều bảng theo hai cách: Chuyển đến những bảng riêng biệt trong truy vấn của bảng và liên kết chúng ttrong một vùng chung tạm thời. Sử dụng công thức JOIN trong truy vấn của bạn đối với những bảng riêng biệt. Dùng câu lệnh SELECT để phân biệt giữa hai bảng trong dữ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình web với PHP - p14

  1. Chương 3 : SỬ DỤNG PHP VỚI MYSQL Ở chương 2, chúng ta đã tạo được trang Web với việc sử dụng những hàm. Nhưng chúng ta chưa thực sự hiểu mối quan hệ giữa MySQL và PHP. Trong chương này chúng ta sẽ xét kỹ điều này. Trong chương này nói đến các vấn đề:  Hiểu biết về cơ sở dữ liệu MYSQL.  Những dữ liệu chứa trong MySQL.  Tác động những thông tin đặc biệt, quyền từ Web site.  Phần mềm quản lý bảng dễ dàng.  Có thể sửa chữa code theo ý muốn. Liên hệ giữa 2 bảng Bạn có thể lấy thông tin từ nhiều bảng theo hai cách: - Chuyển đến những bảng riêng biệt trong truy vấn của bảng và liên kết chúng ttrong một vùng chung tạm thời. - Sử dụng công thức JOIN trong truy vấn của bạn đối với những bảng riêng biệt. Dùng câu lệnh SELECT để phân biệt giữa hai bảng trong dữ liệu của bạn, kết nối chúng trong một bảng mới. $query = “SELECT customers.name, orders.order_total FROM customers, orders WHERE customers.cust_ID = orders.cust_ID”; //trả về tên khách hàng từ bảng khách hàng và order_total từ bảng order nơi mà cust_ID trong bảng customers bằng với cust_ID trong bảng order. Ví dụ : select21.php
  2. //connect to MySQL $connect = mysql_connect("localhost", "root", "") or die ("Hey loser, check your server connection."); //make sure we’re using the right database mysql_select_db("moviesite"); $query = "SELECT movie.movie_name, movietype.movietype_label " . "FROM movie, movietype " . "WHERE movie.movie_type = movietype.movietype_id " . "AND movie.movie_year>1990 " . "ORDER BY movie_type"; $results = mysql_query($query) or die(mysql_error()); echo "\n"; while ($row = mysql_fetch_assoc($results)) { echo "\n"; foreach($row as $value) { echo "\n"; echo $value; echo "\n"; } echo "\n"; } echo "\n"; ?> Kết quả như Hinh 3.5.3
  3. : Hinh 3.53 Ghi chú: Ở đây có hai vùng được liên kết với nhau thông qua WHERE, những số id từ hai bảng khác nhau (movie_type trong bảng movie và movietype_id trong bảng movietype) được liên kết với nhau . Kết nối hai bảng (Join two tables) Cũng giống như phần kết hợp hai bảng ở trên, nhưng ở đây câu lệnh SELECT là: SELECT movie_name, movietype_label. Bạn muốn cập nhật dữ liệu loại nào dùng câu lệnh: FROM movie LEFT JOIN movietype Dùng câu lệnh trên có nghĩa đơn giản là movietype phụ thuộc vào movie. Sau đó bạn gửi đến server vùng nào cần kết nối như sau: ON movie_type = movietype_id. Ví dụ : select22.php
  4. $query = "SELECT movie_name, movietype_label ". "FROM movie ". "LEFT JOIN movietype ". "ON movie_type = movietype_id ". "WHERE movie.movie_year>1990 ". "ORDER BY movie_type"; $results = mysql_query($query) or die(mysql_error()); echo "\n"; while ($row = mysql_fetch_assoc($results)) { echo "\n"; foreach($row as $value) { echo "\n"; echo $value; echo "\n"; } echo "\n"; } echo "\n"; ?> Kết quả như Hinh 3.5.4 :
  5. Hinh 3.5.4 Bạn thấy kết quả giống như phần trên.Bạn làm điều này trong dòng đầu tiên của mệnh đề SELECT: SELECT movie_name, movietpe_label Sau đó bạn gọi đến Mysql những bảng nào ban muốn cập nhật và loại nào bạn muốn kết hợp với nhau trong mệnh đề sau: FROM movie LEFT JOIN movietype Bạn dùng LEFT kết hợp những mệnh đề trong trường hợp này.Bạn lấy trông tin chính từ movie và tham chiếu thông tin từ movietype Help Tips và Suggestions Việc cung cấp tài liệu Việc sử dụng PHPMyAdmin Nó dễ dàng cho làm những công việc sau: - Cắt và tạo CSDL - Tạo , xóa bảng. - Tạo, xóa vùng. - Nhập bất kỳ câu lệnh MySQL nào. - Xem và in câu trúc bảng.
  6. - Mã PHP tổng quát. - Xem dữ liệu trong bảng.
Đồng bộ tài khoản