Lập trình web với PHP - p2

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
161
lượt xem
95
download

Lập trình web với PHP - p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2: TẠO NHỮNG TRANG PHP SỬ DỤNG PHP5 Chương 2 giới thiệu những phần sau: 1. Sử dụng “echo” để trình bài text. 2. Định dạng text bằng HTML và PHP. 3. Hằng và biến. 4. Sử dụng URL để truyền biến . 5. Sessions và cookies. 6. HTML forms. 7. Mệnh đề if/else. 8. Includes. 9. Functions. 10. Array và foreach. 11. While và do/while. 12. Sử dụng lớp và thứ tự với OOP. ..........

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình web với PHP - p2

  1. Chương 2: TẠO NHỮNG TRANG PHP SỬ DỤNG PHP5 Chương 2 giới thiệu những phần sau: 1. Sử dụng “echo” để trình bài text. 2. Định dạng text bằng HTML và PHP. 3. Hằng và biến. 4. Sử dụng URL để truyền biến . 5. Sessions và cookies. 6. HTML forms. 7. Mệnh đề if/else. 8. Includes. 9. Functions. 10. Array và foreach. 11. While và do/while. 12. Sử dụng lớp và thứ tự với OOP. Hai nguyên tắc cơ bản trong PHP - PHP hiển thị trong trang Web vơi thẻ mở và thẻ đóng như sau: -Những dòng PHP kết thúc bằng dấu “;”.Lời chú thích đựoc viết sau “//” (trên mỗi dòng) hoặc” /*” ở đầu đoạn chú thích và “*/” ở cuối đoạn chú thích Sử dụng “echo” để trình bài text Hàm “echo” là hàm xuất cơ bản trên trình duyệt Web. Vd:
  2. Kết quả Hình 2.1.1: Hinh 2.1.1 Chúng ta có thể lồng HTML với PHP. Vd: Kết quả như Hình 2.1.2: Hinh 2.1.2
  3. Định dạng text bằng HTML và PHP My First PHP Program Việc kết hợp giữa HTML và PHP nhằm đạt tới hai muc tiêu :  Cải tiến được hình thức trình bày của web site  Có thể giữ xen kẻ những dòng mã HTML với các đoạn mã của PHP. Bạn có thể so sánh hai đoạn mã sau: Vd1:
  4. echo “”; echo “”; ?> Kết quả hiển thị ra trình duyệt Hình 2.2.1: Hinh 2.2.1 Vd2: First Name: Kết quả hiển thị như Hình 2.2.2: Hinh 2.2.2
  5. Sử dụng hằng và biến Tổng quan về hằng: Tương tự như trong những ngôn ngữ lập trình khác, hằng trong PHP cũng là một giá trị được khai báo trước khi sử dụng. Nó phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới (_) và không được bắt đầu bằng số, nó có thể là một chuổi. Hằng trong PHP được định nghĩa bằng hàm define(). Nó không thay đổi và không được được định nghĩa lại. Vd: tạo một file mới, lưu với tên moviesite.php My Movie Site Kết quả: Trên trình duyệt xuất hiện như Hình 2.3.1:
  6. Hinh 2.3.1 Tổng quan về biến. Không giống như hằng, nó không cần định nghĩa, có thể thay đổi trong chương trình. Cách đặt tên của biến cũng giống như cách đặt tên của Hằng. Biến phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tất cả biến trong PHP đều bắt đầu bằng dấu “$” bất chấp đó là loại biến gì: chuổi, số nguyên, số động hoặc mảng, tất cả chúng đều trông giống nhau. Nó tự động hiểu các kiểu biến người dùng không cần phải khai báo kiểu biến. Nói chung, khi sử dụng biến trong PHP ta cần quan tâm đến 3 vị trí khác nhau của biến: 1. Khai báo ngay trong mã lệnh PHP 2. Chuyển tiếp từ một trang HTML. 3. Là biến sẳn có trong hệ thống PHP. Vd: Sử dụng lại ví dụ moviesite.php chỉ thêm vào biến movierate: My Movie Site
  7. define ("FAVMOVIE", "The Life of Brian"); echo "My favorite movie is "; echo FAVMOVIE; echo ""; $movierate = 5; echo "My movie rating for this movie is: "; echo $movierate; ?> Kết quả hiển thị như Hình 2.3.2.1: Hinh 2.3.2.1 Chú ý:  Trong PHP, phép gán là dấu” =”, so sánh là “= =”:  PHP có thể tự động chuyển đổi kiểu trong các phép tính.  PHP Có thể thực hiện việc cộng một biến số với một chuổi có số đứng đầu: Vd: $a=2; $ b = “2 con heo con”; $c = $a + $b;
  8. Echo $c; Kết quả : $c = 4. PHP có một số hàm toán học được xây dựng dựa trên số mà bạn có thể sử dụng những biến chứa con số như những hàm sau: - rand(min),(max) phát sinh ra một số ngẫu nhiên. - cell(number) làm tròn số thập phân thành một số nguyên kế tiếp lớn hơn. - floor(number) làm tròn một số thập phân xuống một số nguyên nhỏ hơn. - number_format(number[,dec place] [,dec point] [,thousands]):Định dạng một số thập phân theo cách : chọn chữ số ờ phần thập phân, dấu ngăn cách giữa phần thập phân và phần nguyên, dấu phân cách giữa 3 chữ số của phần nguyên. - max(argument1, argument2, ...):Trả về giá trị lớn nhất trong các đối số. - min(argument1, argument2, ...): Trả về giá trị nhỏ nhất.
Đồng bộ tài khoản