Lập trình web với PHP - p22

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
96
lượt xem
50
download

Lập trình web với PHP - p22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 : NHỮNG THÀNH PHẦN CỦA FORM: CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU Kết hợp những phần tử của form Bây giờ chúng ta tạo ra một khung cho một phim ứng dụng. Hệ thống sẽ thêm những mục mới hoặc tìm kiếm những cái có sẵn. Ví dụ: Liên kết tất cả chúng lại với nhau Trong ví dụ này, bạn sẽ tạo ra nhiều tập lệnh mới làm việc với nhau để tái tạo cho phép người dùng thêm thông tin vào dữ liệu....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình web với PHP - p22

 1. Chương 5 : NHỮNG THÀNH PHẦN CỦA FORM: CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU Trong ứng dụng Web, người sử dụng nhập nội dung, nhấn submit để sử lý. Một tiến trình thì không được hoàn thành bởi lệnh PHP, vì thế mã lệnh yêu cầu phải “thông minh”. HTML sẽ gởi đến một vị trí đặc biệt và xử lý vì khi bạn điền trông tin vào form, để biết một địa chỉ email, mail,… bạn cần một phương tiện để đọc nội dung. Form trong HTML thì đơn giản hơn, nó chỉ vị trí và cách thức gửi như thế nào. Tại điểm này PHP được ứng dụng hơn. Tập lệnh PHP nhận dữ liệu từ form và sử dụng nó để hoàn thành hoạt động, như cập nhật những nội dung của cơ sở dữ liệu, gửi một email, định dạng dữ liệu và hơn thế nữa. PHP sử dụng một tập đơn giản mà mạnh, một sự kết hợp, cung cấp phương tiện để làm mọi thứ ảo khi chúng ta cần. Trong chương này bạn bắt đầu xây dựng một ứng dụng đơn giản cho phép bạn thêm, bớt, xóa thành phần của dữ liệu. Chúng ta sẽ được đến với PHP/MySQL như: - Tạo những form sử dụng nút, hộp soạn thảo và những thành phần khác. - Tạo tập lệnh PHP để xử lý những form HTML. - Nhận dữ liệu từ hai biến chính là: $_POST và $_GET. - Qua thông tin ẩn để xử lý tập lệnh form với những điều khiển form ẩn và một chuỗi truy vấn URL. Kết hợp những phần tử của form Bây giờ chúng ta tạo ra một khung cho một phim ứng dụng. Hệ thống sẽ thêm những mục mới hoặc tìm kiếm những cái có sẵn. Ví dụ: Liên kết tất cả chúng lại với nhau Trong ví dụ này, bạn sẽ tạo ra nhiều tập lệnh mới làm việc với nhau để tái tạo cho phép người dùng thêm thông tin vào dữ liệu.
 2. 1. Tạo một file tên form4.php Nhập đoạn code như sau: $_POST $_GET
 3. // Search/Add form // ################# case “1”: $type = explode(“:”, $_POST[„type‟]); if ($_POST[„Submit‟] == “Add”) { require($_POST[„Submit‟] . $type[0] . „.php‟); } else { if ($_POST[„type‟] == “Movie:Movie” && $_POST[„MovieType‟] == “”) { header(“Location:form4.php”); } ?> Search Results You are looking for a “” named “”
 4. case “2”: $type = explode(“:”, $_POST[„type‟]); ?> New : Released in Quick Bio
 5. require(„startform.php‟); break; } } ?> 2. Tạo một file với tên startform.php và nhập mã sau Multipurpose Form TD{color:#353535;font-family:verdana} TH{color:#FFFFFF;font-family:verdana;background- color:#336699} Name Item Type
 6. Movie Actor Director Movie type (if applicable) Movie type... Action Drama Comedy Sci-Fi War Other... Display Debug Dump
 7. 4. Tạo một file mới với tên AddMovie.php: TD{color:#353535;font-family:verdana} TH{color:#FFFFFF;font-family:verdana;background-color:#336699}
 8. ”> Movie Name
 9. Movie Description 5. Tạo một file mới với tên AddPerson.php và nhập đoạn mã sau
 10. $name[0] = strtoupper($name[0]); ?> TD{color:#353535;font-family:verdana} TH{color:#FFFFFF;font-family:verdana;background- color:#336699} ”> Name
 11. Quick Bio 6. Cho chạy form4.php trên trình duyệt. Kết quả như sau: Hình 5.3.1 7. Nhập tên phim: “Grand Canyon.” 8. Click vào nút Add, cho bạn hình như sau:
 12. Hình 5.3.2 9. Chọn một ngày trong năm sản xuất phim 10. Chọn Drama trong danh sách loại phim. 11. Hiển thị nhanh phim, nếu muốn nhập vào đâu, enter tại đó 12. Click vào nút Add và thấy thông tin hiển thị như sau: Hình 5.3.3 Khi nhấn nút Add màn hình hiển thị:
 13. Hình 5.3.4 Cách thức hoạt động Tập lệnh này thiết kế xung quanh một ý tưởng đơn giản: một tập lệnh khung (form4.php) và nhiều tập lệnh flesh-andmuscle trên URL với chuổi truy vấn.
Đồng bộ tài khoản