Larry Page và Google: Sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu - phần 3

Chia sẻ: Angle Angel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
63
lượt xem
11
download

Larry Page và Google: Sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu - phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyển sách còn là một cuộc “đại giải phẫu” văn phòng làm việc của ông chủ Larry Page, đột nhập tổng hành dinh của Google, sống chung và ghi nhận những điều kỳ diệu từ công việc hằng ngày của các “công dân Google” (Googler)…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Larry Page và Google: Sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu - phần 3

 1. liïåt kï trïn trang kïët quaã cuãa haäng naây. Noá coá yá nghôa gò khi diïîn taã nhû thïë naây: “Goooooooooogle”? Thïë laâ quaá roä yá àöì cuãa troâ chúi chûä, dûä liïåu hay lûúång thöng tin cho duâ coá keáo daâi bao nhiïu ài chùng nûäa, google cuäng seä tòm thêëy. Ûúác mú cuãa Page ngay tûâ àêìu laâ “töí chûác thöng tin thïë giúái” vaâ nay noá coá thïí àaä àûúåc diïîn àaåt bùçng hònh aãnh keáo daâi mêëy chûä “o” nhû thïë. Caái tinh thêìn Burning Man tûúãng laâ àuâa hoáa ra laâ nghiïm tuác, chñnh xaác laâ troâ chúi nghiïm tuác. Larry luön laâ ngûúâi cêìm laái. Kyä sû Hassan, nhên viïn cuãa Google, New York Times, 11.01.2003) Àùåt tri thûác trïn àêìu ngoán tay cuãa baån, àoá laâ möåt tû tûúãng àeåp! Vinton Cerf, cha àeã Internet noái vïì sûá mïånh töí chûác thöng tin thïë giúái cuãa Google, traã lúâi phoãng vêën cuãa Guruslonie, 10.2005 64 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 65
 2. Kai Fu Lee, võ tiïën sô trêën giûä Google taåi Trung Quöëc, àaä coá möåt cöng thûác töíng kïët vïì Google: “Tuöíi treã + tûå do + bònh àùèng + àöíi múái + têåp trung vaâo ngûúâi tiïu duâng + khöng laâm àiïìu xêëu = Google kyâ diïåu”. Võ tiïën sô göëc Hoa naây töíng kïët àêìy àuã vïì hiïån Chûúng 2. tûúång Google trong baâi viïët trïn website cuãa mònh, giaäi baây vò sao öng boã Microsoft ra ài àïí theo tiïëng PHUÅC VUÅ CÖÅNG ÀÖÌNG goåi “cuãa traái tim”, vïì vúái Google vaâo giûäa nùm 2005. Nhûng khöng phaãi ai cuäng àöìng yá vúái öng. ÀÏÍ THAY ÀÖÍI THÏË GIÚÁI Caác lyá giaãi nguyïn nhên thùæng thïë cuãa Google seä laâm roä tû tûúãng kinh doanh, tinh thêìn doanh nghiïåp vaâ, nhêët laâ, quan niïåm söëng cuãa caác nhaâ saáng lêåp. Vaâ nhúâ àoá, noá giuáp chûúng sau nhòn Google – giöëng nhû laâ chuyïån àaánh rùng haâng ngaây vêåy. thêëy roä vai troâ cuãa Larry Page. Larry Page “GOOGLE IS GLOBAL” ABC News àaä àûa ra caách khaái quaát nhêët vïì Google nhû vêåy. Noá khöng chó laâ nghïå thuêåt chúi chûä laáy àöìng êm cuãa nhaâ bònh luêån kyâ cûåu Peter Jennings maâ coân noái lïn möåt sûå thêåt, nhû öng viïët: “Hai ngûúâi àaân öng úã tuöíi 30 àaä taåo ra sûå aãnh hûúãng phi thûúâng àöëi vúái cuöåc söëng cuãa haâng triïåu ngûúâi. Thïë giúái cuãa hoå àaä lúán hún vaâ cuöåc söëng naây cuäng nhúâ vêåy maâ lúán hún”. 66 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 67
 3. Google tung ra dõch vuå Google Earth vaâo nùm nhûäng con àûúâng vaâ nhûäng con phöë. Xuöëng thêëp 2006. Àoá laâ möåt phêìn mïìm àêìy tham voång cho nûäa, bùçng nuát phoáng to, baån nhòn roä nhûäng con tûúng lai, búãi hiïån taåi noá khöng coá dõch vuå kinh taâu trïn söng Saâi Goân vaâ caã nhûäng doâng kïnh àen. doanh naâo tûâ àêy. Baån seä bùæt àêìu chuyïën bay vaâ Töi di chuyïín maân hònh àïën khu phöë cuãa mònh, haå caánh trïn toaân thïë giúái bùçng caách taãi phêìn phoáng lúán töëi àa, baån coá thïí nhòn thêëy roä neát cùn mïìm naây tûâ trang chuã cuãa Google. Caâi àùåt xong nhaâ cuãa mònh. Di chuyïín ra Cêìn Giúâ, nhûäng caánh vaâo maáy tñnh, baån seä thêëy àoá laâ traái àêët cuãa chuáng rûâng àûúác bõ nhûäng àaám mêy trùæng che mêët vaâi ta giûäa vuä truå maâu àen lêëp laánh caác ngöi sao. Bïn núi. Rêët dïî àïí nhêån ra caác àõa danh vò Google cho goác phaãi maân hònh laâ böå àiïìu khiïín giöëng nhû caái hiïín thõ chûä lïn àoá. Töi nhêån thêëy (2006) tónh àiïìu khiïín ti-vi tûâ xa, hònh dêëu cöång. Böå àiïìu khiïín Bònh Dûúng bõ viïët sai laâ “Bin Duong” (thiïëu chûä dïî sûã duång túái mûác baån thêåm chñ khöng cêìn àoåc “h” trong “Binh”). Bùçng caách thûác trûåc quan nhû phêìn giúái thiïåu caách sûã duång. Naâo, bùæt àêìu chu vêåy baån coá thïí bay àïën thaáp Effiel úã Phaáp, tûúång du nheá! Bêëm vaâo dêëu muäi tïn bïn phaãi, traái àêët Nûä thêìn Tûå do úã Myä. quay quanh truåc qua phaãi. Bêëm dêëu muäi tïn bïn Google Earth seä khöng coá giaá trõ gò nïëu chó laâ traái, traái àêët seä quay qua traái. Muöën nhòn thêëy Bùæc nhûäng têëm aãnh gheáp nöëi nhúâ vaâo nguöìn taâi chñnh cûåc hay Nam cûåc chó cêìn click vaâo dêëu muäi tïn lïn giaâu coá hay nhúâ vaâo cöng nghïå chuåp aãnh vïå tinh. hoùåc xuöëng. Nhû vêåy, baån coá thïí “cêìm” quaã àêët Noá coá giaá trõ tòm kiïëm thöng tin bùçng con mùæt trûåc trong tay maâ quay àïën chöî baån muöën trong khöng quan cuãa baån. Khi àïën thaânh phöë Höì Chñ Minh, gian ba chiïìu. Luåc àõa vaâ àaåi dûúng àûúåc “daán” baån àûa “con chuöåt” vaâo àoá vaâ möåt têëm baãng nöåi àêìy àuã nhû bïì mùåt traái àêët, lêëy tûâ aãnh vïå tinh. dung hiïån lïn, baån coá thïí click vaâ tòm thöng tin vïì Phoáng to lïn möåt chuát, caác àûúâng biïn giúái quöëc àõa danh naây. Nhûng cho àïën nay, Google Earth gia hiïån ra maâu vaâng. Naâo, àïën thaânh phöë Höì Chñ chó múái cêåp nhêåt nhûäng thaânh phöë lúán trïn thïë Minh thûã nheá. Vêåy thò cho quaã àêët dûâng laåi úã võ trñ giúái vaâo caái baãng tòm kiïëm àoá. Nhûng yá tûúãng thò Viïåt Nam, bïn búâ Thaái Bònh dûúng, bùçng caách quaá roä. Möåt ngaây naâo àoá, Google seä cêåp nhêåt dûä click hai lêìn vaâo maân hònh hoùåc duâng nuát giûäa cuãa liïåu àêìy àuã trïn toaân thïë giúái. Hiïån taåi (2006), Viïåt böå àiïìu khiïín. Phoáng to maân hònh lïn bùçng böå Nam múái chó coá Haâ Nöåi vaâ Thaânh phöë Höì Chñ Minh àiïìu khiïín, caãm giaác giöëng nhû con chim lao xuöëng laâ coá aãnh roä neát. Nhûäng vuâng khaác seä múâ neát khi mùåt àêët. ÚÃ àöå cao cúä nhû maáy bay vûâa cêët caánh baån haå caánh quaá gêìn mùåt àêët. Coá leä baån àoåc saách hoùåc haå caánh, baån coá thïí nhòn thêëy thaânh phöë vúái cuäng coá caãm giaác giöëng nhû töi khi muöën Võnh Haå 68 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 69
 4. Long, Huïë, Phong Nha vaâ nhûäng maãnh àêët thên vaâ baãn thên Larry Page tiïëp tuåc coá tïn trong haâng yïu khaác àûúåc cêåp nhêåt roä neát trïn quaã-àõa-cêìu- loaåt danh saách danh giaá khaác nhûng vaâo thúâi àiïím truy-cêåp naây àïí thïë giúái coá thïí biïët nhiïìu hún vïì 2005, àoá laâ möåt àiïìu laå. Búãi vò, Google chó vûâa múái Viïåt Nam. Vaâo thúâi àiïím cuöën saách naây àûúåc viïët, gia nhêåp thõ trûúâng chûáng khoaán trûúác àoá möåt Cön Àaão vûâa múái chuêín bõ laâm höì sú di saãn thiïn nùm, coân quaá non treã àïí coá tïn ngang haâng vúái nhiïn thïë giúái. Töi bay vaâo àoá nhûng Google Earth nhûäng tïn tuöíi lúán khaác nhû Microsoft, IBM, Sun khöng coá hònh aãnh roä neát naâo. Nhûng khi noá coá Microsystems, Oracle, Yahoo... Ngoaån muåc laâ úã chöî, thïí trong tûúng lai thò sao? Ngûúâi ta coá thïí tòm nhûäng ngûúâi treã úã tuöíi 30 àaä bùæt kõp nhûäng bêåc thêëy têët caã trïn quaã àõa cêìu naây. Phêìn mïìm naây tiïìn böëi ài trûúác mêëy chuåc nùm. Trong khi giaá trõ cuäng coá möåt thanh tòm kiïëm cho pheáp ngûúâi duâng cöí phiïëu cuãa caác haäng khöíng löì thay àöíi khöng tòm kiïëm riïng theo àõa danh. àaáng kïí thò giaá cöí phiïëu cuãa lñnh múái Google nhaãy Têët nhiïn, noá tiïëp tuåc àûúåc miïîn phñ àöëi vúái ngûúâi lïn 420 àöla so vúái gêìn 100 àöla trûúác àoá, gêëp ba duâng. Nhûng khöng khoá àoaán bûúác tiïëp theo cuãa lêìn. Cöng chuáng àêìu tû úã Phöë Wall àaä daânh niïìm nhaâ tòm kiïëm khöíng löì naây laâ khai thaác kinh doanh. tin cho nhûäng chaâng trai vaâ laâm nïn àiïåu tango Baån muöën quaãng baá du lõch cho möåt àõa àiïím, àeåp mùæt cho caác chó söë chûáng khoaán. Mua baán cöí Google seä giaãi quyïët àûúåc ngay thöi. Möåt nûúác phiïëu trïn thõ trûúâng chûáng khoaán phuå thuöåc rêët ngheâo, möåt nûúác giaâu seä àïìu coá cú höåi giúái thiïåu nhiïìu vaâo niïìm tin cuãa ngûúâi tham gia bïn caånh mònh trïn àoá. caác chó söë. Google àaä coá àûúåc niïìm tin àoá vúái sûå Sau khi chinh phuåc haâng triïåu ngûúâi trïn thïë chuêín bõ àïën nùm nùm, daâi hún gêëp àöi thöng giúái bùçng caách tòm vùn baãn chûä viïët, tòm hònh, tòm thûúâng. Àoá coá leä laâ quaäng thúâi gian vö danh kyâ video trïn Internet – do haâng triïåu ngûúâi taåo ra, thuá nhêët vïì Page. nay Google laåi muöën taåo ra thöng tin khöíng löì trïn Biïíu hiïån niïìm tin trïn thõ trûúâng Phöë Wall chó laâ quaã àõa cêìu 3D, tiïëp tuåc chinh phuåc thïë giúái bùçng möåt vñ duå dïî nhòn thêëy cuãa Google trong caách thûác möåt cöng cuå trûåc quan, dïî duâng – do chñnh mònh lan traân khùæp núi trïn thïë giúái. Chuêín bõ, chuêín bõ taåo ra. vaâ chuêín bõ – laâ têët caã nhûäng gò Page àaä àûúng Google laâ möåt cöng cuå tòm kiïëm cho toaân thïë giúái. àêìu trong suöët ba nùm àêìu laänh àaåo cöng ty àöëi Taåp chñ Scientific American cuãa Myä bònh choån thoaåi vúái ngûúâi duâng trïn toaân thïë giúái. Vaâ trïn Google laâ nhaâ kinh doanh haâng àêìu trong nùm nïìn taãng àûúåc chuêín bõ rêët daâi lêu àoá, vaâo 2005, 2005 (Business Leader of the Year). Sau naây, Google Google coá 3.000 nhên viïn vaâ giaá trõ thûúng maåi 70 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 71
 5. cuãa cöng ty laâ 120 tó àöla – ngoaån muåc so vúái caác sùén trïn Internet maâ noá phaãi àûúåc xêy dûång bùçng võ nhiïìu tuöíi laâ Microsoft 290 tó vaâ IBM 140 tó. Möåt cöng sûác vúái thaái àöå giao tiïëp liïn vùn hoáa. Röët nùm sau, söë nhên viïn cuãa Google tiïëp tuåc tùng cuöåc, sau nhûäng suåp àöí cuãa caác cöng ty kinh doanh lïn gêëp àöi – bùçng caã baãy nùm trûúác cöång laåi. Adi dûåa vaâo maång vaâ sûå coân laåi cuãa Google àaä cho Inatigus cuãa New York Times hoãi: “Nhên viïn tùng ngûúâi ta thêëy rùçng Internet, thêåt ra, chó laâ möåt thïë gêëp àöi, vêåy nhûäng gò caác anh laâm àûúåc cuäng tùng giúái kyä thuêåt – möåt caái maáy khöng hún khöng keám. gêëp àöi chûá?”. Page traã lúâi trong khi tay xïëp hònh Vaâ ngûúâi ta phaãi lao àöång trïn àoá vúái yá thûác “rêët chiïëc cêìu thang ài lïn, bùçng àöì chúi Lego: “Chuáng con ngûúâi” nhû bao àúâi nay. Vaâ àïí xêy dûång möåt töi coân laâm nhiïìu hún nhû vêåy”. thïë giúái trïn àoá, ngûúâi ta phaãi hoåc caách àöëi àêìu vúái Tñnh toaân cêìu cuãa Google khöng chó thïí hiïån úã caác thaách thûác cuãa thúâi àaåi cöng nghïå àùåt ra cho quy mö haânh chñnh hay cöng nghïå aãnh hûúãng àïën nhên loaåi. Moåi bùæt àêìu àïìu phaãi xuêët phaát tûâ bïn caã triïåu ngûúâi trïn thïë giúái, maâ noá coân thïí hiïån trong. Page àaä nhòn thêëy traái àêët röång lúán bùæt àêìu ngay bïn trong töí chûác cöng ty. Google laâ cöng ty tûâ gûúng mùåt cuãa nhên viïn. toaân cêìu hoáa chñnh baãn thên noá. Google àaä phaãi * “toaân cêìu hoáa” chñnh mònh trûúác khi laâm viïåc toaân * * cêìu. Ban laänh àaåo cuãa hoå – maâ xêy dûång nïn nïìn Möåt àùåc àiïím nöíi tröåi nhêët cuãa Google laâ tòm kiïëm taãng laâ Page – àaä têåp “nêng niu” nhên viïn cuãa vúái hún möåt trùm ngön ngûä. Khöng ai khöng àûúåc mònh trûúác khi phuåc vuå thïë giúái. Nùm 2004, Google múâi tham gia cuöåc vui. Page chûa bao giúâ àïën Viïåt múã truå súã taåi chêu Êu, toâa nhaâ àêìy maâu sùæc taåi Nam nhûng cöng dên maång naâo úã Viïåt Nam cuäng nûúác Anh naây àaä thu nhêån 150 nhên viïn laâm biïët phiïn baãn Google tiïëng Viïåt, múã nùm 2005. viïåc nhûng hoå duâng àïën 17 thûá tiïëng. Búãi vò hoå Hoùåc tòm vúái tûâ khoáa tiïëng Viïåt coá dêëu ngay trïn àïën tûâ 35 quöëc gia. Thêåt laâ möåt núi àa vùn hoáa, google.com. Àöëi vúái chûä tûúång hònh tiïëng Hoa hay khöng phên biïåt maâu da hay tiïëng noái. Thêåt khoá chûä nhû veä cuãa ngön ngûä Arab cuäng thñch húåp vúái àïí khöng mêu thuêîn khi baån noái vúái nhên viïn thuêåt toaán PageRank. Möåt thaái àöå àa vùn hoáa nhû cuãa mònh laâ haäy phuåc vuå thïë giúái trong khi baån vêåy àaä laâm nïn Google toaân cêìu. Noái caách khaác, khöng hoåc caách phuåc vuå nhên viïn. Maâ nhên viïn Google coá “böå naäo” àa ngön ngûä. Ngûúâi àïì xûúáng cuãa hoå thò úã khùæp núi trïn thïë giúái, xuêët thên tûâ ra noá, sùén saâng cho noá möåt “thaái àöå” giao tiïëp liïn nhiïìu nïìn vùn hoáa. Möåt thïë giúái àa vùn hoáa àang vùn hoáa trong hiïån thûåc toaân cêìu hoáa. àan xen vúái töëc àöå rêët nhanh khöng phaãi laâ caái coá Lêìn toaân cêìu hoáa thûá nhêët cuãa Google laâ do chñnh 72 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 73
 6. cöng nghïå cuãa maáy tòm kiïëm thuác àêíy, vaâo nùm (Google), möåt nùm àïí àuã tinh tïë vaâ bêy giúâ thò nùæm 1999. Luác àoá, cöng ty vêîn úã trong caái ga-ra, tiïån chùæc röìi. Töi tin laâ Larry vaâ Sergey seä laâm thay àöíi nghi duy nhêët laâ caái maáy giùåt, maáy sêëy khö. Nhên caách quaãn trõ”. sûå quaãn lyá cao cêëp chó coá ngûúâi baån Stanford tïn Vúái viïåc bònh choån cuãa Scientific American, Larry laâ Craig Silverstein – giaám àöëc kyä thuêåt cuãa têåp Page khöng phaãi laâ lêìn àêìu tiïn caãm nhêån caái caãm àoaân. PC Magazine cuãa Myä nùm àoá bònh choån giaác huy hoaâng cuãa àúâi doanh nhên. Vò ngay tûâ Google vaâo danh saách 100 website vaâ kyä thuêåt tòm höìi Google coân vö danh vaâ chûa ai nhêån ra hònh kiïëm töët nhêët. Google toaân cêìu hoáa theo nghôa laâ daáng cuãa nïìn cöng nghiïåp tòm kiïëm trïn Internet, caã thïë giúái biïët àïën vaâ duâng cöng cuå cuãa hoå. Page hoåc viïån MIT cuãa Myä àaä tûâng bònh choån Larry luác naây coân chûa chuêín bõ kinh doanh. Page laâ “nhaâ laänh àaåo treã cuãa thïë giúái tûúng lai”. Àïí thûåc hiïån tiïën trònh múã röång kinh doanh ra Khi àoá Page coân laâ sinh viïn tiïën sô cuãa Stanford toaân cêìu, Google cuäng phaãi thûåc hiïån nhûäng chuyïån àang vêåt löån vúái möåt thuêåt toaán nhùçm luåc tung caác thöng thûúâng cuãa kinh doanh. Page phaãi chaåy theo trang web, coân Brin thò àang maãi mï vúái caác thuêåt chñnh sûác eáp khöng lûúâng trûúác cuãa tònh thïë. Möåt toaán àaâo xúái dûä liïåu. Àùåc àiïím thuã lônh cuãa Page trong nhûäng caách cöí àiïín laâ thêu toám, mua caác kyä vaâ Brin laâ úã chöî hoå àaä nhòn thêëy thaách thûác àoá thuêåt hoùåc cöng ty tûúng ûáng vúái muåc tiïu cuãa nhû chñnh hoå àaä àùåt caái tïn àêìu tiïn cho thuêåt mònh. Àïí phuåc vuå dûå aán Google Earth – cöng cuå toaán laâ “PageRub” – “gaäi lûng”. Àùåc àiïím laänh àaåo giuáp ngûúâi truy cêåp bay quanh thïë giúái vaâ àaáp cuãa hoå laâ úã chöî caã hai àaä tûå tay mònh laâm ra cöî xuöëng mùåt àêët vúái nhûäng hònh aãnh roä neát theo maáy àoá, tûå nhêån traách nhiïåm giaãi möåt baâi toaán cöng nghïå vïå tinh – cöng ty àaä mua haäng kyä thuêåt thúâi àaåi. Chên dung cuãa Page seä àêåm neát vúái thúâi cao Keyhole. Eric biïët roä nïìn vùn hoáa Google. Öng kyâ laänh àaåo trong vö danh àïí hiïån thûåc hoáa ûúác cûá thoaãi maái mua vaâ löi keáo àöìng minh miïîn sao mú cuãa caã hai. “àûâng laâm àiïìu xêëu”. Tiïën sô Eric cuäng biïët vaâo Google laâ hiïån tûúång cuãa ngaây höm nay, laâ hiïån thuúã ban àêìu, Page àaä tûâng tûâ chöëi húåp taác vúái tûúång cuãa sûå kiïån toaân cêìu hoáa maâ Viïåt Nam àaä Overture vò muåc tiïu khöng coá àiïím naâo laâ chung bûúác chên vaâo àoá. caã. Vêåy laâ roä raâng: Khöng cêìm nùæm thïë giúái thöng * tin bùçng moåi giaá! Àïí hiïíu caác giaá trõ chia seã cuãa * * Google, tiïën sô Eric Schmitd tûâng noái vúái baáo Times Maáy tòm kiïëm Google cuãa Page cuäng gêy ra khaá (12.2.2006) rùçng: “Töi mêët saáu thaáng àïí hiïíu nhiïìu thêët voång cho ngûúâi duâng. Àún giaãn nhêët laâ 74 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 75
 7. ngûúâi ta quaá dïî daâng tiïëp cêån caác thöng tin khöng àùåt hoå vaâo mùåt traái cuãa nhûäng cuöåc chiïën thûúng laânh maånh! Trong khi àöi baån Page vaâ Brin mú maåi. Khöng phaãi luác naâo Page cuäng haånh phuác vúái ûúác cöî maáy coá thïí laâm cuöåc söëng con ngûúâi töët caác kïët quaã töët àeåp do chñnh mònh. Page vêîn chuá hún thò cuäng chñnh phaát minh cuãa hoå àaä taåo ra têm àïën caác saãn phêím múái dûúâng nhû thaách thûác nhûäng thaách thûác. Vaâ khöng phaãi ai cuäng thñch laâ úã tûúng lai chûá khöng hùèn laâ nhûäng chuyïån naây. maáy tòm kiïëm Google. Àêy laâ mùåt traái cuãa cöng cuå Google. John Bettelle, möåt chuã doanh nghiïåp trong thung luäng Silicon, “ngûúâi cuâng laâng” vúái Google PHUÅC VUÅ CÖÅNG ÀÖÌNG – nïu quan àiïím cuãa mònh vúái CBS (2.1.2005): Nïëu CÖNG THÛÁC HÖÅI TUÅ NHÊN TAÂI baån google möåt ai àoá thò hònh aãnh baån tòm thêëy hoaân toaân sai lïåch. Hoùåc nïëu ai àoá coá möåt sûå cöë gò Thaáng 7 nùm 2005, thung luäng Silicon xön xao khöng hay thò bõ caã thïë giúái biïët àûúåc chó vò sai khi Kai Fu Lee chia tay àaåi cöng ty Microsoft àïí vïì lïåch àoá cuãa google. Page vaâ Brin seä bõ traách moác. Google, thûåc hiïån niïìm vui àem “saách miïîn phñ Töíng giaám àöëc, tiïën sô Eric biïët haån chïë àoá cuãa online” vïì nöng thön. Vaâ cuöåc chiïën Google - Google. Öng noái theo caách noái khiïm töën cuãa Page: Microsoft àûúåc dõp nöí tung mùåt baáo. “Chuáng töi cöë gùæng nhiïìu lùæm. Chuáng töi chûa Kai Fu Lee laâ nhên taâi cêëp cao cuãa Bill Gates trêën hiïíu caách taåo ra giaá trõ vaâ caái nhòn àaåo àûác vïì giûä thõ trûúâng khöíng löì Trung Quöëc. Khi Google thöng tin. Vaâ chuáng töi chûa thïí phên biïåt àûúåc múái loåt loâng oe oe baãy nùm trûúác thò Lee àaä xêy thöng tin chñnh xaác maâ baån muöën vúái möåt thöng dûång phoâng thñ nghiïåm Microsoft taåi Trung Quöëc, tin àaä cuä”. Quaã vêåy, nïëu baån àùåt tïn sai vúái baãn múã mang búâ coäi cho àaåi cöng ty naây úã chêu AÁ. chêët bûác hònh thò Google seä cho kïët quaã sai. Nghôa (Trûúác àoá, Lee tûâng laâm viïåc cho Apple.) Sûå kiïån laâ nïëu baån àùåt tïn “chuöëi” cho bûác aãnh “khoai lang” vaâ khi baån google vúái tûâ khoáa “chuöëi” maáy Lee rúâi boã àaåi tyã phuá Microsoft röët cuöåc àaä dêîn caã google seä àûa ra bûác aãnh “khoai lang”. Google Earth ba ra toâa aán taåi Myä. Phaán quyïët cuãa toâa vïì cuöåc cuäng khiïën ngûúâi ta phaãi hoaãng súå khi biïët rùçng tranh chêëp nhên sûå naây cuöëi cuâng cho pheáp Lee noá laâ möåt cöng cuå quaá “hûäu ñch” cho caác nhoám toaåi nguyïån phuåc vuå dên töåc mònh, thöng qua khuãng böë. Vaâ noá tûâng bõ caãnh baáo vïì àiïìu naây tûâ Google taåi Trung Quöëc. nhiïìu quöëc gia. Cöng thûác “huát” ngûúâi nhû möåt thoãi nam chêm Sau vêën àïì cöng nghïå, thõ trûúâng kinh doanh àaä cûåc maånh cuãa Google àûúåc thïí hiïån rêët roä trong cêu chuyïån naây. Hoå khöng “sùn” nhên taâi bùçng 76 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 77
 8. moåi giaá, khöng àûa ra nhûäng mûác lûúng vaâ thûúãng lai. Maâ cuöåc viïîn du àoá, Vinton Cerf noái noá chó múái cöång vúái chñnh saách hêåu hônh. Àún giaãn, hoå ài tòm bùæt àêìu. nhûäng ngûúâi cöång sûå coá khaã nùng cuâng hoå chia seã Trûúác tiïn, cêìn xem nhûäng ai àaä vïì vúái Google khaát voång, ûúác mú. Vaâ caái ûúác mú àoá àûúåc thïí àêìy nhûäng lyá tûúãng. hiïån rêët roä trong tuyïn ngön cuãa Google: Sûá mïånh: Kai Fu Lee chó laâ möåt vñ duå vïì sûác huát cuãa thoãi töí chûác thöng tin toaân cêìu, laâm cho chuáng trúã nïn nam chêm Google. Haâng trùm tiïën sô haáo hûác àïën hûäu duång vaâ ai cuäng coá thïí coá àûúåc. àêy laâm viïåc vò cöng viïåc möîi ngaây àem àïën cho Vaâ Lee vïì Google vúái muåc tiïu cao caã nhêët cuãa hoå niïìm vui rêët caá nhên: phuåc vuå con ngûúâi. mònh laâ mang nhiïìu tri thûác hún àïën nhûäng vuâng Diïîn àaân Kinh tïë Thïë giúái – diïîn ra taåi Davos cuãa sêu xa nhêët cuãa Trung Quöëc. Lûåc huát xaä höåi vaâ Thuåy Syä thaáng 2.2005. Bill Gates vaâ Larry Page tinh thêìn dên töåc àaä thùæng trong cuöåc àua giaânh cuäng coá mùåt. ÚÃ àoá, phoáng viïn New York Times nhên taâi. phaát hiïån ra hai haäng naây àaä lêåt baâi ngûãa cöng khai Cuöåc chiïën maâ Bill Gates mïånh danh laâ cuöåc cuöåc chiïën. Microsoft chuêín bõ tung ra cöng khai chiïën IQ, nhòn kyä, hoáa ra laâ cuöåc chiïën vùn hoáa cöng nghïå tòm kiïëm cuãa mònh maâ ngaâi Gates noái seä giûäa caác chuã thïí kinh tïë. Seä khöng ngoa chuát naâo bùæt kõp Google. Microsoft àaä àûa ra baãn thûã nghiïåm nïëu àùåt goác nhòn tûâ Googleplex, cuöåc caånh tranh göìm möåt böå caác nuát phêìn mïìm cuãa trònh duyïåt seä coá tïn goåi laâ lûåa choån vùn hoáa trong möîi nhên Internet, hûúáng dêîn ngûúâi duâng tòm kiïëm vúái MSN viïn. Nhû Page àïën giúâ vêîn nhùæc caác chuyïn gia vaâ caác dõch vuå liïn quan. Google bõ àe doåa. haäy bùæt àêìu bùçng giaá trõ cuãa dûå aán chûá khöng Chuyïån gò àaä xaãy ra? Taåi thúâi àiïím noáng boãng àûúåc bùæt àêìu bùçng “kiïëm àûúåc 80 triïåu àöla möåt àoá cuãa cuöåc chiïën, Rick Rashid – phoá chuã tõch nùm”. Vaâ trong àúâi söëng kinh doanh, nhêët laâ kinh Microsoft phuå traách böå phêån nghiïn cûáu cuãa têåp doanh cuãa caác tyã phuá àöla, àoá seä laâ cuöåc chiïën àoaân – àaä àïën caác phoâng thñ nghiïåm taåi thung thûåc sûå quaá khoá, vaâ thêåt khöën khoá khi noá bõ aáp lûåc luäng Silicon àïí xem xeát cöng cuå tòm kiïëm Microsoft haâng ngaây, cuãa caác nhaâ laänh àaåo doanh nghiïåp. Research. Sau àúåt thõ saát cuãa öng phoá chuã tõch Nhûäng gúåi yá töët nhêët chó coá thïí xuêët phaát tûâ giai phuå traách böå phêån nghiïn cûáu, möåt nhên vêåt quan àoaån xêy dûång nïìn taãng. Page seä khöng laâ huyïìn troång coá tïn laâ Mike Burrows – ngûúâi giûä vai troâ thoaåi nïëu khöng vûúåt àûúåc nhûäng cuöåc chiïën haâng thiïët kïë cöng cuå chiïën lûúåc naây – àaä ïm aã rúâi ngaây àoá vaâo thúâi núå nêìn àêìy ngûúâi àïí taåo ra möåt Microsoft ra ài. Vêën àïì laâ úã chöî anh ta àïën vúái bïå phoáng, sùén saâng cho cuöåc viïîn du vaâo tûúng Google. Page àaä quyïën ruä mêët möåt nhaâ kyä thuêåt 78 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 79
 9. cuãa Gates. trong nhiïìu nùm röìi. Sau cuöåc trao àöíi ngùæn vúái Page àaä êín mònh nhiïìu nùm àïí hûúáng àïën muåc Eric (CEO cuãa Google), öng baån àaáng khêm phuåc tiïu kinh doanh trïn toaân cêìu. Thïë nïn, Google cuãa töi 20 nùm qua, chuáng töi kïët thuác buöíi noái phaãi coá caác nhên vêåt löîi laåc, khi àaä àuã löng àuã chuyïån rùçng töi coá thïí giuáp Google àûúng àêìu vúái caánh. Chiïën lûúåc con ngûúâi cho Google cuäng laâ nhûäng thaách thûác cuãa sûå múã röång vaâ sûå phaát triïín möåt lyá do àûa Google vûún ra thïë giúái nhanh choáng rêët nhanh cuãa dõch vuå. maâ thaânh cöng. Eric vïì sau àaä àem vïì cho Google Nhûng nïëu muöën giaãi quyïët caác thaách thûác cuãa nhûäng öng baån maâ thïë giúái ngûúäng möå. Vinton thúâi àaåi, caác nhaâ khoa hoåc coá nhiïìu núi khaác vúái Cerf, cha àeã cuãa cuöåc caách maång Internet vúái giao nhiïìu nguöìn lûåc taâi chñnh hún Google, àïí choån. thûác TCP/IP, laâ möåt trong söë àoá. Chó sau möåt buöíi Vêåy taåi sao vêîn laâ Google? noái chuyïån, Vinton àaä àöìng yá nhêån sûá mïånh truyïìn baá (tûâ duâng cuãa google laâ Evangelist) cho Google. Hoãi: Laâ möåt ngûúâi cha cuãa Internet, nhûäng giaá Eric vúâi Vinton nhû laâ caách giaãi toãa nöîi “cö àún laåc trõ naâo cuãa Google – tïn tuöíi nùng àöång vaâ cuãa loaâi” cuãa nhûäng ngûúâi treã vaâ keáo nhûäng ngûúâi treã cöng chuáng – laâm öng nhêån trúã thaânh ngûúâi dêîn trïn thïë giúái tham gia vaâo cuöåc chúi “laâm thïë giúái àêìu cöng viïåc truyïìn baá úã àoá? töët àeåp hún” cuãa Google. Noái “cö àún laåc loaâi” laâ vò Àaáp: Töi seä daânh thúâi gian cuãa töi vúái caác khaã vaâo thúâi kyâ àêìu, khi Page múái giúái thiïåu maáy tòm nùng cuãa Google, taåi Mountain View cuäng nhû khùæp kiïëm thò caã thïë giúái thûúng maåi àïìu lùæc àêìu. Vinton thïë giúái. Töi hy voång truyïìn baá àûúåc thöng àiïåp Cerf vïì sau àaä noái vúái baáo Gurusonline: “Töi hy naây cuãa Google àïën cöng chuáng: Rùçng Google thûåc voång thaânh cöng trong viïåc gûãi ài thöng àiïåp àïën sûå muöën giuáp moåi ngûúâi àûúng àêìu vúái àaåi dûúng moåi ngûúâi rùçng Google thêåt sûå laâm viïåc cho àõnh thöng tin kyä thuêåt söë maâ noá chöìng chêët liïn tuåc, nghôa con ngûúâi múái”. rêët nhanh. Trong con àûúâng du haânh cuãa mònh, Nïëu baån àûúåc hoãi chuyïån vúái möåt trong nhûäng töi hy voång mònh coá thïí giuáp àõnh nghôa vïì kyä “cha àeã cuãa Internet” laâ Vinton Cerf baån seä hiïíu vò thuêåt múái, nhûäng ûáng duång múái vaâ con ngûúâi múái sao caác nhên taâi thñch gia nhêåp quan àiïím kinh – nhûäng ngûúâi coá thïí cöång taác vaâo thaânh cöng cuãa doanh cuãa caác nhaâ saáng lêåp têåp àoaân Google. Google. Hoãi: Lyá do naâo khiïën öng chêëp nhêån thûã thaách Hoãi: Caái nhòn caá nhên cuãa öng vïì haânh trònh laå thûúâng cuãa Google tûâ 1989 – vöën laâ möåt dûå aán trúã thaânh thaânh viïn cuãa Google vêåy? nghiïn cûáu cuãa hai sinh viïn Stanford treã tuöíi – Àaáp: Google laâ trang web gia àònh cuãa chuáng töi 80 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 81
 10. àïën nay? àöìng saáng lêåp cuãa vaâi cöng ty trong lônh vûåc naây. Àaáp: Vúái chuáng töi vaâ nhûäng ngûúâi àûáng trong Tûâ möåt luêån vùn trúã thaânh cöng cuå cho caã thïë haâng nguä cuãa Google nhûäng ngaây àêìu, àoá laâ möåt giúái, tûâ caái ga-ra àïën sûå coá mùåt khùæp nùm chêu, tûâ cuöåc phiïu lûu. (...) Internet taåo ra möåt sûác maånh mùåt àêët lïn vuä truå – Google laâ hiïån tûúång cuãa thúâi àónh cao vaâ cuäng coá nghôa laâ taåo ra nhûäng dõch àaåi naây. Tûâ hai con ngûúâi lïn àïën 6.000 nhên vuå múái. Noá biïën hoáa thaânh nhûäng thûá khaác nhau viïn, tûâ tay trùæng lïn giaá trõ thõ trûúâng 120 tó àöla, bùçng caách kïët húåp vúái nhûäng phûúng tiïån di àöång tûâ vö danh lïn àïën àónh cao danh voång – Larry (trïn mùåt àêët vaâ trong khöng trung). Larry vaâ Page vaâ Sergey Brin laâ möåt hiïån tûúång ngaåc nhiïn. Sergey àaä vaâ seä tiïëp tuåc àoáng vai troâ theo chöët trong sûå tiïën triïën cuãa Google tûâ khúãi àêìu cho àïën têìm cao höm nay. Têìm nhòn cuãa nhaâ “tûúng lai hoåc” naây phêìn naâo giaãi thñch sûá mïånh vaâ cuäng laâ sûác cuöën huát cuãa Google. Sûác huát àoá, Larry Page laâm cho noá lan toãa haâng ngaây. Vaâ àùåc biïåt, Page àaä kiïn trò gòn giûä noá trong suöët ba nùm àêìu non treã vaâ giûäa cún àõa chêën suåp àöí dot-com taåi nûúác Myä vaâo thúâi kyâ àoá. Ngûúâi ta cuäng dïî daâng thêëy möåt ngûúâi àaáng kñnh trong ban laänh àaåo Google, thêìy hiïåu trûúãng thûá mûúâi cuãa Stanford, tiïën sô John Hennessy. Stanford laâ àaåi hoåc haâng àêìu cuãa thïë giúái, núi cung cêëp cho khöng chó nûúác Myä maâ cho caã nïìn khoa hoåc cöng nghïå chung cuãa thïë giúái nhûäng tïn tuöíi lúán. Noái caách khaác, Page laâ hoåc troâ cuãa thêìy Hennessy vaâ giúâ àêy, ngûúâi thêìy cuãa àaåi hoåc danh tiïëng laâ cöång sûå cuãa cêåu hoåc troâ taâi nùng cuãa mònh. ÚÃ trûúâng Stanford, thêìy hiïåu trûúãng John Hennesy cuäng laâ chuã tõch khoa Khoa hoåc maáy vi tñnh, Giaám àöëc phoâng thñ nghiïåm khoa hoåc maáy vi tñnh vaâ laâ nhaâ 82 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 83
 11. Google is global. ABC News, 23.2.2004 Hai ngûúâi thanh niïn tuöíi 30 naây àaä taåo ra aãnh hûúãng maånh àïën cuöåc söëng haâng ngaây cuãa haâng triïåu ngûúâi. Vuä truå cuãa hoå àaä lúán hún trong tuêìn naây, vaâ vò thïë noá cuäng laâm thïë giúái lúán hún. ABC News, 23.2.2004 Google laâ möåt hònh mêîu àïí noi theo. Hònh aãnh cuãa hoå: àöíi múái, Internet vaâ sûå thêåt. John Battelle, CBS News, 2.1.2005 Viïåc Google àûa cöí phiïëu lïn thõ trûúâng NASDAQ cuãa Myä laâ möåt sûå kiïån lúán nhêët trong lõch sûã laâng cöí phiïëu. BBC, 18.8.2004 Khöng laâm àiïìu xêëu cuäng coá nghôa laâ giûä caác quaãng caáo úã bïn ngoaâi caác kïët quaã tòm kiïëm. CBS News, 28.3.2004 Larry Page luön luön muöën laâm thay àöíi thïë giúái. Vaâ hiïån taåi anh ta rêët thaânh cöng. Economist, 12.1.2006 84 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 85
 12. Chûúng 3. NGHÔ KHAÁC VAÂ LAÂM KHAÁC Thïë giúái trong nhiïìu nùm qua vêîn luön noái vïì TRÙN TRÚÃ VÒ THÏË GIÚÁI nhûäng cuöåc chiïën tranh thûúng maåi maâ Larry Page TÛÚNG LAI vaâ Sergey Brin àaä bûúác vaâo àoá. Gêìn nhû khöng ngaây naâo caác túâ baáo lúán nhoã trïn thïë giúái khöng giêåt tñt cuöåc chiïën cuãa Google vúái Microsoft hay vúái Yahoo vaâ vö söë caác àöëi thuã nhoã hoùåc vûâa khaác. Nïëu baån caãm nhêån àûúåc viïåc moåi ngûúâi tin cêåy vaâo thöng tin Microsoft cöng böë kyä thuêåt tòm kiïëm riïng vaâo nûãa do baån cung cêëp thò baån seä nhêån ra troång traách cuãa mònh. cuöëi nùm 2006. Cuöåc chiïën àaä thûåc sûå röìi. Àiïìu Baån seä suy nghô nghiïm tuác vïì traách nhiïåm àoá. Gates noái “seä àuöíi kõp hoå” taåi Davos nùm 2005 àaä Larry Page bùæt àêìu trong thûåc tïë. CEO cuãa Microsoft, Steve Ballmer, cuäng àaä thïì tiïu diïåt Google! Trûúác àoá nûäa, 2003, tûâ thuúã Google coân chûa lïn saân chûáng khoaán, giaám àöëc MSN – cöng cuå tòm kiïëm cuãa Microsoft – Yusuf Mechdi àaä noái röìi: “Google nhû laâ àöëi thuã caånh tranh chûá khöng phaãi àöëi taác”. Möåt nùm sau nhêån xeát cuãa Mechdi, haäng TechNet dêîn nguöìn tûâ haäng nghiïn cûáu Nielsen/NetRatings cho thêëy möåt chuyïån thuá võ vúái ngûúâi àoåc: Coá 80% nhên viïn cuãa Microsoft duâng cöng cuå tòm kiïëm cuãa Google àïí giaãi quyïët cöng viïåc, laäng quïn hoùåc khöng chõu duâng àöì nhaâ laâ MSN search! Chaã traách CEO Steve Ballmer cuãa Microsoft löån ruöåt caã lïn. Nhûä n g ngûúâ i suâ n g baá i caá c phêì n mïì m cuã a 86 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 87
 13. Mircrosoft, duâ vêåy, vêîn coá chuát tònh riïng vúái cöång cuãa àêët nûúác àöng dên nhêët thïë giúái naây. cuå tòm kiïëm cuãa Google, thay vò chung thuãy vúái Nhûng biïíu löå vïì nhûäng cuöåc chiïën thûúng maåi MSN cuãa Microsoft. Con söë laâ trïn 66%. CEO Ballmer naây, sûå giaâu coá vaâ lo êu vïì tûúng lai, nhaâ tyã phuá thïí hiïån sûå tûác giêån bùçng caách cêëm nhên viïn treã tuöíi Larry Page noái trïn New York Times duâng maáy tòm kiïëm Google. Vaâ lïånh cêëm vêån naây 23.4.2006: “Nghô vïì nhûäng chuyïån nhû vêåy chùèng cuäng àûúåc öng thiïët lêåp úã... nhaâ! töët chuát naâo”. Nhên viïn Yahoo! thò sao? Caái maáy Google àún Thêåt khoá tin. Vêåy chûá Page nghô àïën nhûäng giaãn cuäng quyïën ruä nöët nhên viïn cuãa àöëi thuã chuyïån gò? nùång kyá naây. Cuäng nghiïn cûáu trïn cho hay coá Page thûúâng ài túái ài lui möîi khi hoåp haânh trong àïën 64% ngûúâi cuãa Yahoo duâng maáy cuãa àaåi àõch khi tay thò nhoán möåt miïëng traái cêy boã vaâo miïång. thuã Google. Hïët nûúác noái! ÚÃ Googleplex, möîi ngaây Page vaâ Brin, Shmidt Sau nhûäng thùæng lúåi, baån seä nhêån àûúåc sûå phaãn thûúâng noái chuyïån hay baân baåc sêu vïì nhûäng cöng cuãa àöëi phûúng. Bao giúâ cuäng vêåy, nhêët laâ chuyïån àaåi sûå nhû vêåy. Böå ba cêìm giûä moåi quyïët khi àöëi phûúng coá hoãa lûåc taâi chñnh maånh hún àõnh chiïën lûúåc. Ngoaâi böå ba, khöng ai baân vïì nhiïìu lêìn. Quyá ba 2006, baáo chñ thïë giúái loan tin cuöåc dêën thên vaâo Trung Quöëc, núi duâ hoå phaát Yahoo thaáo gúä maáy tòm kiïëm cuãa Google àïí duâng triïín rêët nhanh nhûng vêîn chûa bùæt kõp Baidu. Hoå chñnh maáy cuãa mònh. Möåt vaâi thaáng sau, MSN cuãa seä laâ têët caã àêìu möëi maâ baáo giúái phaãi gùåp möîi khi Microsoft tung ra cöng nghïå tòm kiïëm múái hún. baân àïën Google.com hoùåc cuöåc chiïën naâo àoá. Google mêët khaách haâng chiïën lûúåc (cho thuï maáy Page, Brin khöng quen giaãi thñch nhûäng chuyïån tòm kiïëm) – möåt khoaãn thu quan troång bïn caånh nhû vêåy, giöëng nhû thuúã khúãi nghiïåp, caã hai khöng nguöìn thu chñnh laâ quaãng caáo. Trûúác tuyïn böë tin rùçng coá nhiïìu ngûúâi hiïíu vaâ chêëp nhêån àiïìu Microsoft, Brin noái: “Töi lo lùæng vò hoå thûåc sûå muöën mònh laâm vò noá “quaá lyá tûúãng”. Caách giaãi quyïët laâ tiïu diïåt chuáng töi”. gò? Haäy bùæt àêìu thûã phên tñch tûâ thõ trûúâng Trung Möåt cuöåc chiïën caånh tranh khaác cuäng liïn tuåc Quöëc, núi Google àang thêët baåi. Àiïìu tuyïåt vúâi vúái àûúåc cêåp nhêåt trïn maân hònh maáy vi tñnh cuãa Page ngûúâi duâng Google bïn trong laänh thöí Trung Quöëc úã töíng haânh dinh. Àoá laâ cöng viïåc laâm ùn àêìy khoá laâ nhaâ chó huy cuãa têåp àoaân naây úã àêy chñnh laâ khùn cuãa Kai Fu Lee úã Trung Quöëc. Ngûúâi ta cuäng ngûúâi àöìng hûúng maâ giúái treã ngûúäng möå: Kai Fu theo doäi sûå thêët baåi cuãa ngûúâi khöíng löì Google taåi Lee. Nhaâ khoa hoåc maáy tñnh 44 tuöíi naây (vaâo 2006) Trung Quöëc vúái àöëi thuã Baidu.com trïn sên nhaâ luön xuêët hiïån vúái böå vest maâu töëi. ÚÃ Trung Quöëc, 88 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 89
 14. öng nöíi tiïëng nhû ngöi sao àiïån aãnh hay ban nhaåc vaâ khúi dêåy caái töët tiïìm êín lêîn khaát voång xaä höåi F4. Möåt lêìn Lee coá baâi diïîn vùn taåi möåt trûúâng àaåi trong möåt taâi nùng naâo àoá. hoåc vúái sinh viïn vïì chuã àïì “Laâm thïë naâo àïí giúái Page vêîn thûúâng úã laåi suöët àïm úã cöng súã vúái treã Trung Quöëc coá thïí caånh tranh vúái thïë giúái”. Veá Brin. Hoå àaä àuã giaâu coá àïí söëng cuöåc söëng hûúãng chúå àen àïí tham dûå coá giaá 60 àöla. New York thuå cuãa möåt thanh niïn nhûng hoå thñch laâm viïåc. Times cho hay, möåt lêìn khaác coá àïën 8.000 sinh Àoá laâ caách hoå laâm lú vúái caác rùæc röëi caá nhên, têåp viïn ngöìi chêåt chöî nghe trûúãng àaåi diïån Google noái trung vaâo àam mï cöng nghïå laâm nïn nhûäng khaác chuyïån, nghe chùm chuá tûâng lúâi. Page tòm kiïëm biïåt cuãa mònh. chòa khoáa cho caác vêën àïì thûúâng bùæt àêìu bùçng Tuy nhiïn, nïìn vùn hoáa doanh nghiïåp vaâ triïët lyá viïåc tòm kiïëm con ngûúâi. kinh doanh laâm nïn sûå hêëp dêîn cuãa Google, do Giöëng nhû Page, Lee coá möåt niïìm tin maänh liïåt Page caâi àùåt tûâ àêìu khöng phaãi luác naâo cuäng hoaân vaâo sûác giaãi phoáng cuãa cöng nghïå. Vaâ àêy laâ lyá do haão. Page, àöi khi mùæc lêìy trong àoá. Lee rúâi lônh vûåc phêìn mïìm àïí àêìu quên cho böå maáy traã lúâi moåi tri thûác coá tïn Google: “Internet seä àem laåi sên chúi cho nhûäng ngûúâi úã nöng thön, vöën chiïëm àa söë úã Trung Quöëc. Möåt khi nhûäng CUÖÅC TRANH LUÊÅN “DON’T BE EVIL” ngöi laâng nhoã úã Trung Quöëc àûúåc nöëi maång thò nhûäng hoåc sinh caách xa ngaân dùåm so vúái Thûúång Trong phêìn giúái thiïåu têåp àoaân, Google ghi: “Our Haãi hay Bùæc Kinh coá thïí truy cêåp àûúåc taâi liïåu trûåc philosophy: Don’t be evil”. Àûâng laâm àiïìu xêëu xa! tuyïën cuãa Àaåi hoåc MIT hay Harvard vaâ hoaân toaân Möîi ngaây Page seä nhòn thêëy caái khêíu hiïåu naây cuãa tûå hoåc”, Lee noái vúái New York Times. Page luön tòm cöng ty. Nhûng àiïìu quan troång laâ laâm sao àïí thêëy ngûúâi yïu thñch muåc tiïu “laâm thïë giúái töët àeåp 6.000 Googler thêëm nhuêìn tû tûúãng àoá. hún” cuãa Google. New York Times, 11.1.2003 viïët: “Chiïën lûúåc Nhûäng ngöi laâng nhoã thò úã khùæp núi trïn traái àêët Google yïu cêìu möîi kyä sû vïì caãm giaác maâ hoå nïn nhûng khöng phaãi úã àêu cuäng coá saách vúã miïîn coá. Taåo ra danh saách chó muåc töët nhêët theo khoa phñ. Google muöën àem caã thïë giúái saách lïn maång hoåc. Àûâng quaá phö trûúng. Àûâng laâm noá trúã nïn cho ngûúâi duâng miïîn phñ bùçng dûå aán queát nhûäng àiïu luyïån hún mûác cêìn thiïët”. Nhûng nhûäng cöë trang saách. Chòa khoáa cuãa Page luön laâ tòm kiïëm gùæng tùng trûúãng cuãa Google àaä dêîn túái haâng loaåt cêu hoãi gêy naãn loâng. Liïåu Google nïn tûâ chöëi 90 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 91
 15. dêîn ngûúâi sûã duång àïën caác àõa chó bõ “gheát”? “Àûâng laâm àiïìu xêëu!”, Brin àaä phaãi nhiïìu lêìn Phaåt caác nhaâ tiïëp thõ tûå thöíi phöìng viïåc xïëp haång xem xeát laåi nhûäng tûâ naây trong caã nùm. Chñnh caác àõa chó maång? Vaâo thaáng 4.2003, àûúâng sùæt phuã, caác tön giaáo, doanh nghiïåp vaâ caác caá nhên quöëc gia Àûác àaä doåa seä húåp phaáp xoáa boã möåt àõa àang chó trñch cöng ty naây, buöåc Brin phaãi àûa ra chó coá chûáa nhûäng chó dêîn ngêìm. Hêìu hïët caác quyïët àõnh seä gêy aãnh hûúãng toaân böå Internet. cöng ty lúán àïìu àïì cêåp chi tiïët àïën caách cû xûã Vaâo thaáng 5.2003, Atina Roddick, möåt ngûúâi Anh cuãa caác cöng ty khi xem xeát möåt quyïët àõnh nhû saáng lêåp hïå thöëng Body Shop nöíi tiïëng àaä nguyïìn vêåy. Cöng ty General Electric daânh 15 trang trïn ruãa Google trïn blog cuãa cö ta vò Google àaä boã ài website cuãa mònh àïí noái toaân böå chñnh saách. mêíu quaãng caáo cuãa cö ta. Giaãi thñch cuãa Google laâ: Trang cuãa Nortell coá 32 trang hûúáng dêîn. Nhûäng Roddick àaä goåi diïîn viïn John Malkovich laâ “keã löëi cû xûã cuãa Google coá thïí àûúåc toám goån trong àaáng khinh túãm” trong blog cuãa cö ta, vi phaåm chó mêëy chûä: Àûâng laâm àiïìu xêëu xa. Noá chûa bao chñnh saách cuãa Google laâ khöng chêëp nhêån caác giúâ àûúåc àõnh nghôa vaâ lêåp danh saách theo kiïíu quaãng caáo “chöëng laåi” bêët cûá àiïìu gò hoùåc ngûúâi “àûúåc laâm” vaâ “khöng àûúåc laâm”, theo caách thöng naâo. Sau khi Roddick phaãn ûáng, Google àaä àïì nghõ thûúâng cuãa caác cöng böë. giûä laåi quaãng caáo nïëu Roddick hûáa rùçng cö ta seä Vêåy nhûäng àiïìu naâo laâ àiïìu xêëu? New York Times xoáa phêìn àïì cêåp àïën Malkovich trong trang àêìu àùåt cêu hoãi. CEO cuãa Google, Eric Schmidt noái: cuãa blog cuãa cö ta. Khi cö êëy tûâ chöëi, Brin àaä quyïët “Àiïìu xêëu (evil) laâ nhûäng caái maâ Sergey Brin cho laâ àõnh laâ giûä àuáng nguyïn tùæc cuãa Google. Ba thaáng noá xêëu xa”. Page bêån röån trong phoâng nghiïn cûáu sau vuå Body Shop, ngûúâ i àiïì u haâ n h google- vaâ phaát triïín àïí àûa ra nhûäng àiïím saãn phêím watch.org laâ Daniel Brandt àaä têën cöng PageRank, múái, hûúáng ài múái, cho nïn Brin giûä vai troâ ngûúâi thuêåt toaán trung têm cuãa hïå thöëng phö trûúng cuãa lêåp chñnh saách. Brin àaä boã ra nhiïìu ngaây àïí nùæm Google, kïët töåi cöng ty khöng cöng bùçng vaâ khöng caác cöët loäi àaåo àûác cuãa cöng ty. Àiïìu àoá àaä khiïën dên chuã. Brin trúã thaânh têm àiïím trong nhûäng tranh luêån Maáy tòm kiïëm Google khöng phaãi laâ caái maáy hoaân chuã yïëu trïn Internet. Brin biïët nhûäng quyïët àõnh haão vaâ têåp àoaân Google, cuäng nhû bao cöng ty cuãa mònh seä coá têìm aãnh hûúãng rêët xa vaâ caãm thêëy khaác, seä khöng thïí thoãa maän têët caã caác quan àiïím. sûác eáp khi Google bõ chuá yá vïì nùng lûåc tùng trûúãng. Brin noái: “Coá nhûäng àiïìu thöng thûúâng vöën laâ Brin noái: “Töi caãm thêëy khaá cùng thùèng. Töi muöën nhûäng vêën àïì ngoaâi phaåm vi cöng ty bêy giúâ laåi ñt bõ chuá yá àïën”. gêy traách nhiïåm nùång nïì cho chuáng töi”. 92 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 93
 16. Möåt slogan nhû vêåy rêët gêìn vúái muåc tiïu cuãa suy tû vïì quy tùæc nïìn taãng nhêët cho tûúng lai cuãa nhiïìu tön giaáo. Noá quaá lúán. Noá huát moåi têm höìn noá. Vaâ Page àùåt ra nhûäng nguyïn tùæc cùn baãn vöën luön êín chûáa caái töët vaâ caái thiïån trong haâng nhêët cho têåp àoaân: “Phuåc vuå ngûúâi duâng cuöëi cuâng” ngaân thanh niïn gûãi höì sú tòm viïåc möîi ngaây. Möåt vaâ “têåp trung vaâo daâi haån” – khöng tòm lúåi nhuêån khi àûúåc nhêån hoå seä tûå nguyïån gaánh lïn vai sûá ngay trûúác mùæt. Lõch sûã Google laâ nöî lûåc cuãa Page mïånh vaâ “àaåo àûác” àoá. khöng àïí lúåi nhuêån ngùæn haån aãnh hûúãng àïën lyá Taåi sao Google laåi choån möåt triïët lyá nhû vêåy? Coá tûúãng cuãa hoå. thïí tòm thêëy nguyïn do cuãa noá trong thû gûãi cöí Lyá do Page thñch thuá vúái cêu slogan “àûâng laâm àöng vaâo ngaây baán IPO. Höm àoá, Page thay mùåt àiïìu xêëu xa” (don’t be evil) laâ vò, nhû Page giaãi Brin àoåc baãn viïët tay do chñnh mònh thaão ra. Sau thñch vúái baáo chñ: “Cêu naây coân hay hún laâ Haäy naây noá trúã thaânh taâi liïåu trong caác baáo caáo thûúâng söëng töët (be good!)”. Trong khi àoá, Brin giaãi thñch niïn gûãi cho cöí àöng. Page viïët: “Xuyïn suöët quaá thïm: “Khi chuáng töi noái àûâng laâm àiïìu xêëu xa thò trònh phaát triïín cuãa Google, vúái tû caách laâ möåt noá àaä haâm nghôa coân laåi laâ “Haäy söëng cho töët”. cöng ty trúå giuáp coá tñnh chêët cho tûâng caá nhên, Thêåt ra, ngay tûâ àêìu khi àùåt tïn cho maáy tòm chuáng töi (Sergey vaâ töi) àaä quaãn lyá cöng ty theo kiïëm maâ nïìn taãng laâ thuêåt toaán PageRank, caã hai möåt caách khaác biïåt. Chuáng töi àaä nhêën maånh àïën àaä thïí hiïån lyá tûúãng giuáp ngûúâi duâng thoaát khoãi bêìu khöng khñ saáng taåo vaâ caác thaách thûác, nhûäng sûå rúâi raåc cuãa world wide web. Hoå àaä duâng thuêåt àiïìu naây àaä giuáp chuáng töi cung cêëp thöng tin ngûä toaán hoåc “googol” – bao göìm söë 1 vaâ möåt trùm miïîn phñ, chñnh xaác vaâ khöng phên biïåt cho nhûäng söë 0 àûáng sau noá – àïí àùåt tïn cho cöî maáy. Page ai trïn khùæp thïë giúái àaä tin cêåy vaâo chuáng töi”. vaâ Brin àaä rêët thñch caái tïn nhû vêåy vúái haâm nghôa Nùm 2004, khi phaãi lïn saân giao dõch, nghôa laâ tûâ caái maáy cuãa hoå seä xûã lyá möåt khöëi lûúång thöng tin nay Google phaãi phuåc vuå muåc tiïu lúåi nhuêån cuãa khöíng löì vaâ laâm cho noá trúã nïn roä raâng, hûäu ñch. cöí àöng, àoá laâ sûác eáp coá thïí laâm biïën àöíi muåc tiïu Coá àiïìu laâ, noá bõ viïët sai thaânh “google”. thuêìn khiïët phuåc vuå cuãa Google. Page viïët tiïëp, Vúái lyá tûúãng àoá, Page vúái tû caách chuã tõch kiïm àûa ra yïu cêìu cuãa giai àoaån múái: “Cêëu truác theo CEO àaä laãng traánh kinh doanh trong thúâi gian àêìu, tiïu chuêín thöng thûúâng cuãa caác cöí àöng coá thïí àïën nöîi sau naây Susan nhúá laåi: “Nhûúåc àiïím lúán taân phaá tñnh àöåc lêåp vaâ muåc àñch têåp trung – nhûäng nhêët cuãa hoå laâ khöng biïët kinh doanh nhû thïë naâo”. thûá coá vai troâ quan troång nhêët quyïët àõnh sûå thaânh Nhûng phña bïn kia cuãa lyá tûúãng luön laâ möåt caái cöng cuãa Google trong quaá khûá – vaâ nay chuáng töi bêîy. Vaâ Page seä mùæc lêìy trong àoá. Trong khi Page 94 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 95
 17. àang tiïën sêu vaâo cuöåc caách maång tri thûác nhên Page chuã trò tiïën haânh möåt cuöåc hoåp àïí baân xem loaåi: àûa thû viïån caác àaåi hoåc lúán lïn maång àïí nïn choån möåt phûúng chêm nhû thïë naâo cho tûúng ngûúâi duâng thïë giúái tham khaão miïîn phñ thò chñnh lai Google. Paul Buchheit laâ tay kyä sû nhiïìu saáng dûå aán GooglePrint sinh ra cuöåc chó trñch tûâ nhiïìu taåo – vïì sau naây laâ nhên vêåt chuã chöët trong dûå aán phña vïì khña caånh baãn quyïìn. Maâ baãn quyïìn laåi laâ Gmail. Paul noái trong cuöåc hoåp rùçng chuáng ta chó möåt ûáng xûã àaåo àûác vêîn àuáng àïën nay. Dûå aán naây cêìn phaát biïíu mònh khöng laâm gò xêëu laâ bao quaát àaä phaãi ngûng laåi. nhêët. Anh ta viïët ra: Don’t be evil. Trûúác àoá, Page Caái gò cuäng coá hai mùåt cuãa noá. Trong khi Page àaä nghô àïën “Be good!” – haäy söëng töët. Moåi ngûúâi chia seã niïìm vui sûúáng “àûúåc phuåc vuå nhên loaåi” coá veã bõ cuöën huát vúái caách noái cuãa Paul. Page höåi möîi ngaây vúái ngûúâi baån cuâng lyá tûúãng, Brin, trong yá vúái Brin. Page noái: “Àûâng laâm àiïìu xêëu” nghe cùn phoâng duâng chung úã töíng haânh dinh thò haâng hay hún vaâ àêìy àuã hún “Haäy söëng töët”. Höm sau, ngaân àûáa beá àang search nhûäng hònh aãnh maát Paul daán lïn baân phñm cuãa mònh cêu khêíu hiïåu. meã vaâ baåo lûåc trïn khùæp thïë giúái. Google Image, Chó vaâi ngaây sau, Page thêëy baân phñm naâo cuãa hay chñnh xaác hún laâ phaát minh PageRank cuãa böå nhên viïn cuäng àûúåc daán doâng chûä àoá. Noá coân àöi, àaä khöng phên biïåt nhûäng bûác aãnh laâm hoãng xuêët hiïån trïn tûúâng nhaâ. têm höìn cuãa möåt àûáa beá naâo àoá úã àêu àoá trïn Cho àïën khi cöng ty phònh to ra vaâo nùm 2003 thïë giúái naây. vaâ trúã nïn khöíng löì khi lïn saân giao dõch nùm Google Earth àûa baån bay lûúån khùæp thïë giúái vaâ 2004, triïët lyá bùæt àêìu gêy nhiïìu tranh caäi. Adi àaáp xuöëng sên nhaâ haát Hillton, núi Page àaä trònh Ignatius cuãa Times àaä “choåc quï” Larry Page vaâo diïîn saãn phêím naây taåi triïín laäm Las Vegas. Thao thaáng 2.2006 bùçng cêu hoãi: “Coá bao nhiïu ngûúâi taác rêët dïî daâng – dïî sûã duång luön laâ tön chó cuãa duâng Google àïí tòm thöng tin khiïu dêm?”. Google, núi Page laänh àaåo vïì saãn phêím – bùçng caách Page traã lúâi: “Chó laâ thiïíu söë, bùçng caái moáng tay zoom vaâo möåt àiïím trïn quaã àõa cêìu trïn maáy tñnh thöi. Nhòn chung, chuáng töi nghô nïëu coá thïm ngûúâi àûúåc vúái àöå sùæc neát cuãa hònh aãnh cuãa cöng nghïå vïå truy cêåp thò cuäng töët thöi, miïîn laâ khöng phaãi laâ tinh. Vêën àïì laâ, tiïån nghi àoá cuäng thñch húåp vúái nhu möåt thùçng nhoác hay möåt ngûúâi lúán quaá lêåm chuyïån cêìu cuãa caác töí chûác khuãng böë vaâ nhû vêåy thêåt khoá àoá. Tuy nhiïn, nïëu ngûúâi ta yïu cêìu, chuáng töi coá maâ giûä àûúåc “àûâng laâm àiïìu xêëu”. thïí loåc noá maâ. Vúái laåi khöng coá cöng nghïå naâo Nùm 1999, cöng ty múái chó coá möåt nhuám ngûúâi. nhêån ra 100% möåt têëm aãnh hay möåt web khiïu dêm caã àêu”. 96 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 97
 18. Vêåy laâ Page thûâa nhêån giúái haån cuãa cöng nghïå vaâ caã mùåt traái cuãa noá. Tñnh khöng hûäu ñch duâ chó chiïëm phêìn trùm bùçng caái moáng tay nhûng noá cuäng àaä gêy nïn mêu thuêîn vúái triïët lyá “àûâng laâm àiïìu xêëu xa”. “THAÁNH LAWRENCE CUÃA GOOGLE” Thïë giúái phùèng trïn maång khöng coá khöng gian VAÂ CUÖÅC CHIÏËN BÏN TRONG vaâ cuäng khöng coá thúâi gian, luön laâm àau àêìu caác bêåc phuå huynh. Caác baâ meå, öng böë úã thaânh phöë “St Lawrence of Google”, Economist 12.1.2006 Höì Chñ Minh hay khùæp núi trïn thïë giúái caâi àuã thûá àaä giêåt tñt möåt caách chúi chûä nhû vêåy vaâ khöng bûác tûúâng lûãa hay caác chïë àöå kiïím soaát khùæt khe theâm duâng dêëu nhaáy “” cho tûâ St laâm gò (St = saint khaác àïí baão vïå nhûäng àûáa beá khoãi tòm kiïëm hònh, = thaánh). Móa mai, caãnh baáo hay khêm phuåc? truyïån bêåy baå quaá dïî daâng vúái cuá click google nheå Lawrence laâ tïn chûä cuãa Page. Page nhêån vïì têët caã nhaâng. Chó cêìn nûãa giêy àaä cho caã triïåu kïët quaã. nhûäng àiïìu àoá haâng ngaây trïn mùåt baáo, möîi ngaây, Page noái coá thïí giuáp àûúåc, vêåy sao Google khöng kïí tûâ khi nöíi tiïëng vaâ nöíi tiïëng quaá nhanh. Thêåt laâm miïîn phñ chuyïån àoá? Möåt vuå mùæc lêìy chûa lúâi khaác vúái nhûäng thaáng ngaây vö danh úã Stanford – àaáp. núi chó coá duy nhêët sûå khêm phuåc vïì thuêåt toaán Ngaây mai, àöåt nhiïn khöng coân google hay ya- PageRank kyâ thuá. hoo search trong thïë giúái hai mùåt cuãa Internet, baån Trong khi Larry Page daânh möåt tuêìn àïí chuêín bõ caãm thêëy thïë naâo? Cêu traã lúâi seä laâ: Thïë giúái ài baâi diïîn vùn cho triïín laäm úã Las Vegas thò caác túâ thuåt luâi. Vaâ thïí naâo cuäng coá ai àoá laâm ra möåt caái baáo söët sùæng “hûúáng àïën triïín laäm” bùçng nhûäng maáy tòm kiïëm, theo caách maâ thïë giúái loaâi ngûúâi xûa àöìn àoaán, theo kiïíu “caác nhaâ phên tñch”, vïì cuöåc nay vêîn tiïën böå. Google coá mùåt vêîn hún. Àoá laâ lûåa chiïën vúái Microsoft do Google chuã àöång khúãi xûúáng choån cuãa Page, Brin, 6.000 googler vaâ haâng triïåu – ngûúåc vúái nhûäng gò Page thûúâng noái “khöng quan ngûúâi duâng trïn thïë giúái. têm” àïën “chiïën tranh”. Àoá chñnh laâ phêìn mïìm Google Desktop – möåt cöng cuå tòm kiïëm trong nöåi böå möåt maáy vi tñnh caá nhên. Àiïìu “àaáng gheát” cho caác àöëi thuã cuãa Google laâ saãn phêím naây cuãa Page laåi tiïëp tuåc miïîn phñ, thay vò caách thöng thûúâng cuãa thïë giúái laâ nhaâ kinh doanh coá quyïìn chñnh 98 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 99
 19. àaáng baán saãn phêím trñ tuïå. Google toaân laâm chuyïån àêu töët buång quaá vêåy” laâ hoå àang thûåc hiïån nhûäng “thêìn tiïn”. tham voång àaáng ngaåc nhiïn. Google àang tñnh Trïn sên khêëu úã Las Vegas, Larry Page – biïíu chuyïån giuáp ngûúâi sûã duång àiïån thoaåi search thöng tûúång cuãa doanh nhên thïë hïå treã nhêët – khöng tin bùçng cöng cuå google. nhùæc gò àïën chuyïån àoá nhûng àïì cêåp àïën chuyïån Google coá dûå aán cung cêëp dõch miïîn phñ truy cêåp höî trúå dûå aán laptop giaá reã cuãa hoåc viïån lûâng danh Internet khöng dêy trïn toaân thung luäng Silicon – Massachusetts (trûúâng MIT, núi Bill Gates boã hoåc traái tim cuãa nïìn cöng nghïå toaân cêìu – thêåm chñ nûãa chûâng àïí saáng lêåp Microsoft). Nhûng Page trïn toaân bang San Francisco hay röång hún nûäa. nghiïm tuác vêån àöång 2.500 cöng ty coá mùåt taåi höåi Têët caã nhûäng thûá “àêu maâ coá ngûúâi töët vêåy” chúå uãng höå yá tûúãng möåt tiïu chuêín chung cuãa khiïën Economist dêîn lúâi “möåt võ khaách viïëng thùm ngaânh vaâ laâm ra nhûäng thiïët bõ maáy vi tñnh theo Googleplex” rùçng “giöëng nhû àang úã möåt cöng ty hûúáng dïî sûã duång. (Möåt yá tûúãng quen thuöåc cuãa cuãa nhûäng nhaâ truyïìn giaáo”. Túâ baáo naây cuäng caác ngaânh cöng nghiïåp cöí àiïín, vñ duå nhû coá möåt nhùæc laåi thoái quen cuãa Page laâ möîi khi xuêët hiïån söë tiïu chuêín quöëc tïë chung trong caác thiïët bõ vêåt úã nhûäng núi quan troång, nhû höm úã Las Vegas tû ngaânh àiïån. Ngûúâi duâng nhòn súåi dêy àiïån maâu chùèng haån, thûúâng hay khoaác chiïëc aáo trùæng cuãa àoã thò biïët laâ dêy “noáng” - NV). Cuäng úã àêy, Page phoâng thñ nghiïåm. Nhûng túâ baáo naây “quïn” giúái thiïåu thïm vïì Google video – möåt cöng cuå tòm khöng nhùæc rùçng Page laâ nhaâ khoa hoåc thûá thiïåt kiïëm y nhû Google àaä tòm bùçng chûä. Laåi möåt hònh vaâ phoâng thñ nghiïåm khöng coá gò laâ xa laå. Cuöëi aãnh tö àêåm caái lyá tûúãng “giuáp thïë giúái thay àöíi” vò cuâng túâ baáo naây dêîn lúâi cuãa Paul Saffo cuãa Insti- ngûúâi ta coá thïí nhúâ àoá maâ buön baán video àïí kiïëm tute for the Future – viïån nghiïn cûáu tûúng lai úã söëng. Google tiïëp tuåc miïîn phñ cho ngûúâi duâng. thung luäng Silicon: “Google laâ möåt tön giaáo ra veã Google àem moåi tri thûác cuãa con ngûúâi, dûúái bêët cöng ty”. Vaâ rùçng: “Nïëu Google laâ möåt tön giaáo thò cûá hònh thûác giao tiïëp naâo, lïn website tòm kiïëm ùæt hùèn võ thaánh cuãa noá phaãi laâ thuêåt toaán (tòm cuãa mònh. Khúãi àêìu laâ chûä viïët, hònh aãnh, thû kiïëm). Trong àoá, caã Page cuâng Brin coá möåt àûác tin viïån, saách röìi video... Möåt trùm dûå aán cuãa giêëc mú vïì thuêåt toaán thöng suöët vaâ tuyïåt àöëi”. laâm thïë giúái töët àeåp hún maâ Google àùåt ra, vúái võ Page khöng coá àuã thúâi gian phên bua nhûäng chuã tõch phuå traách saãn phêím Larry Page, àûúåc chuyïån naây hay àoá chñnh laâ muåc tiïu cuãa àöi baån? xem laâ quaá lúán cho möåt têåp àoaân. Nhûng àiïìu Muâa xuên nùm 2004, taåi lïî cöng böë baán cöí phêìn vaâ àaáng noái vaâ cuäng gêy ra lùæm hoaâi nghi “ngûúâi gò lïn saân giao dõch chûáng khoaán, Larry Page thay 100 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 101
 20. mùåt Sergey Brin, trong diïîn vùn viïët bùçng tay chuêín úã Las Vegas, Myä, quy tuå moåi anh haâo cuãa thung bõ mêët möåt thaáng roâng, àaä cöng böë sûá mïånh cuãa luäng Silicon. Höm àoá, Bill Gates àùng àaân vúái hònh Google: Töí chûác thöng tin cuãa thïë giúái, laâm cho noá aãnh luön coá nuå cûúâi cuãa treã con, tay cêìm cêìn àiïìu coá thïí tiïëp cêån àûúåc möåt caách phöí biïën vaâ hûäu ñch. khiïín chúi game quyïìn Anh vúái öng baån Ballmer. Page coá muöën trúã thaânh võ thaánh? Thûã xem caách Coân Page thò tung tùng vúái àöi giaây thïí thao gùæn Page àöëi diïån vúái caác tön suâng daânh cho mònh. Taåi loâ xo úã àïë nhû möåt chuá nhoác nghõch ngúåm. Page Las Vegas, Page àaä chïë nhaåo nhûäng kyâ voång trúâi biïíu diïîn troâ chúi tòm àuáng sên nhaâ triïín laäm naây úi theo kiïíu Google seä chïë möåt caái nuát trong xe húi bùçng saãn phêím Google Earth cuãa mònh. Chuyïån maâ chó cêìn bêëm vaâo àoá, baánh mò hambuger seä trûúác àêy chó coá giêëc mú cuãa möîi ngûúâi: thónh àûúåc giao têån núi, ngay tûác thò. thoaãng mú bay vuát lïn nhû caánh chim vaâ lang Tin àûúåc khöng, trïn àúâi naây coá thaánh söëng ài thang cho àïën khi tónh giêëc. Hònh aãnh Page trïn kinh doanh? Cùn phoâng cuãa Page úã têìng hai, múã sên khêëu laâ chaâng thanh niïn chó muöën àem laåi têìm nhòn ra phña sên röång lúán. Ba caái maân hònh nhûäng hiïån thûåc miïîn phñ cho caã thïë giúái, tiïìn baåc luön laâm viïåc. Vaâo thúâi àiïím cuöëi nùm 2002 – luác tñnh sau. Page trao quyïìn töíng giaám àöëc àiïìu haânh cho tiïën Nhûng bïn caánh gaâ, sau baâi diïîn vùn, Page lùæng sô Eric – nhûäng thöng tin kinh doanh noáng nhêët nghe phoáng viïn cuãa Economist, chuyïn muåc Face liïn quan àïën viïåc hêët cùèng haäng tòm kiïëm Over- Value, àïì cêåp àïën chiïën tranh thûúng maåi maâ ture ra khoãi Ask Jeeves vêîn phaãi àûúåc Google theo doanh nhên naâo cuäng phaãi àöëi mùåt haâng ngaây, vïì doäi. Omid Kordestani – phoá chuã tõch phuå traách chuyïån Bill Gates e ngaåi hoå, nhûäng ngûúâi khaác kinh doanh – àaä laâm viïåc naây rêët töët. Kordestani trong ngaânh hoùåc ganh tyå hoùåc khêm phuåc, nhiïìu àaä àem vïì húåp àöìng ba nùm trõ giaá 100 triïåu àöla, ngûúâi laåi trêìm tröì rùçng böå àöi naây coá moåi khaã tiïët löå cuãa E-Commerce Times thaáng 7.2002. Theo nùng vaâ nhûäng kyâ voång chêët ngêët. Larry Page noái: àoá, Ask Jeeves seä thuï cöng nghïå tòm kiïëm cuãa “Nghô vïì mêëy chuyïån àoá thêåt chùèng töët gò lùæm”. Google vaâ hêët cùèng Overture. Cuöåc àúâi kinh doanh Nhûng nhaâ baáo muöën Page chia seã vïì quyïìn lûåc thêåt laâ... kinh doanh! Page khöng laâ thaánh. vaâ thaânh tûåu cuãa cöng ty, cuäng nhû quyïìn lûåc cuãa * möåt ngûúâi coá trong tay hún 10 tó àöla vaâo tuöíi 32. * * Vaâ túâ baáo naây tûúâng thuêåt laâ Page noái bùçng gioång Thaáng 1.2006, Triïín laäm haâng àiïån tûã tiïu duâng àêìy suy tû vaâ möåt caãm giaác maänh liïåt vïì “traách 102 LARRY PAGE & GOOGLE SÙÆP XÏËP LAÅI HÏÅ THÖËNG THÖNG TIN TOAÂN CÊÌU 103

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản