Lệnh số 05/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
4
download

Lệnh số 05/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 05/L-CTN về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí; Luật doanh nghiệp; Luật mặt trận tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 05/L-CTN

  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 05-L/CTN Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 1999 LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BÁO CHÍ; LUẬT DOANH NGHIỆP; LUẬT MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, NAY CÔNG BỐ: 1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; 2. Luật Doanh nghiệp; 3. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 12 tháng 06 năm 1999./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trần Đức Lương
Đồng bộ tài khoản