Lệnh số 11/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
4
download

Lệnh số 11/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 11/L-CTN về việc công bố Luật Phòng, chống ma túy; Luật Kinh doanh bảo hiểm do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 11/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 11/L-CTN Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2000 L NH V VI C CÔNG B LU T CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 78 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 50 c a Lu t Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t; NAY CÔNG B : 1. Lu t Phòng, ch ng ma túy. 2. Lu t Kinh doanh b o hi m; ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khóa X, kỳ h p th 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản