Lệnh số 188-LCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
3
download

Lệnh số 188-LCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 188-LCT về việc tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 26 đơn vị và 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân vũ trang và công an nhân dân do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 188-LCT

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T **** NAM c l p – T do – H nh phúc ***** S : 188-LCT Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 1979 L NH T NG DANH HI U ANH HÙNG L C LƯ NG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO 26 ƠN VN VÀ 20 CÁN B , CHI N SĨ THU C L C LƯ NG CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN. L NH C A CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 63 c a Hi n pháp năm 1959; Căn c vào quy t ngh s 782-NQ/QHK6 ngày 19-12-1979 c a y ban thư ng v Qu c h i, Nay t ng danh hi u Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân cho 26 ơn v và 20 cán b , chi n sĩ thu c l c lư ng Công an nhân dân vũ trang và Công an nhân dân, ã l p ư c nhi u thành tích trong chi n u và ph c v chi n u, góp ph n tích c c vào s nghi p xây d ng và b o v T qu c xã h i ch nghĩa. Có danh sách c a nh ng ơn v và cán b , chi n sĩ ư c t ng danh hi u ính theo. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tôn c Th ng DANH SÁCH 26 ƠN VN VÀ 20 CÁN B , CHI N SĨ THU C L C LƯ NG CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN Ư C T NG DANH HI U ANH HÙNG L C LƯ NG VŨ TRANG NHÂN DÂN (kèm theo l nh s 188-LCT ngày 20-12-1979) A. ƠN VN
  2. 1. L c lư ng công an nhân dân vũ trang 2. Công an nhân dân vũ trang t nh Bình Tr Thiên 3. Công an nhân dân vũ trang t nh Ngh Tĩnh 4. Công an nhân dân vũ trang t nh Lai Châu 5. Công an nhân dân vũ trang t nh Qu ng Ninh 6. Trung oàn 600 Công an nhân dân vũ trang 7. Trung oàn 12 Công an nhân dân vũ trang 8. n 193 Công an nhân dân vũ trang t nh L ng Sơn (tuyên dương l n th hai). 9. n 187 Công an nhân dân vũ trang t nh L ng Sơn 10. n 179 Công an nhân dân vũ trang t nh Cao B ng 11. n 167 Công an nhân dân vũ trang t nh Cao B ng 12. n 133 Công an nhân dân vũ trang t nh Hoàng Liên Sơn 13. n 1 Công an nhân dân vũ trang t nh Lai Châu 14. n 33 Công an nhân dân vũ trang t nh Lai Châu 15. n 209 Công an nhân dân vũ trang t nh Qu ng Ninh 16. n 155 Công an nhân dân vũ trang t nh Hà Tuyên 17. n 829 Công an nhân dân vũ trang t nh Kiên Giang 18. n 793 Công an nhân dân vũ trang t nh ng Tháp 19. n 773 Công an nhân dân vũ trang t nh Long An 20. n 649 Công an nhân dân vũ trang t nh Gia Lai – Kon Tum. 21. i i 11, Ti u oàn 3, Trung oàn 16, B tư l nh Công an nhân dân vũ trang. 22. i i 5 Công an nhân dân vũ trang t nh L ng Sơn. 23. i i 6 Công an nhân dân vũ trang t nh Qu ng Ninh. 24. Phân i cơ ng n 805, Công an nhân dân vũ trang t nh An Giang. 25. Tr m c a khNu n 171, Công an nhân dân vũ trang t nh Cao B ng.
  3. 26. Công an huy n Hòa An, t nh Cao B ng. B. CÁN B , CHI N SĨ 1. Li t sĩ S H a, sinh năm 1946, thư ng úy, phó trư ng n 209 Công an nhân dân vũ trang t nh Qu ng Ninh. Quê: xã H ng Vân, huy n Ân Thi, t nh H i Hưng. 2. Li t sĩ L c Vi n tài, sinh năm 1940, thư ng úy, trư ng n 155 Công an nhân dân vũ trang t nh Hà Tuyên. Quê: xã Vĩ Thư ng, huy n B c Quang, t nh Hà Tuyên. 3. Li t sĩ Chu B , sinh năm 1952, trung úy, i i phó i i 6 Công an nhân dân vũ trang t nh Qu ng Ninh. Quê: xã An Lâm, huy n Nam Sách, t nh H i Hưng. 4. Li t sĩ Nông Văn Giáp, sinh năm 1945, trung úy, phó trư ng n 191 Công an nhân dân vũ trang t nh L ng Sơn. Quê: xã Yên Bình, huy n H u Lũng, t nh L ng Sơn. 5. Li t sĩ Nguy n Vũ Tráng, sinh năm 1948, trung úy, chính tr viên phó n 1 Công an nhân dân vũ trang t nh Lai Châu. Quê: xã Minh c, huy n Vi t Yên, t nh Hà B c. 6. Li t sĩ, Nguy n ình Thu n, sinh năm 1953, trung úy, i i trư ng i i 2, Ti u oàn 1, Trung oàn 12, B tư l nh Công an nhân dân vũ trang. Quê: xã Thanh Dương, huy n Thanh Chương, t nh Ngh Tĩnh. 7. Li t sĩ Võ i Hu , sinh năm 1952, trung úy, i i trư ng i i 11, Ti u oàn 3, Trung oàn 16, B tư l nh Công an nhân dân vũ trang. Quê: xã Nghi Xá, huy n Nghi L c, t nh Ngh Tĩnh. 8. Li t sĩ Nguy n Văn Hi n, sinh năm 1950, thi u úy, cán b c a n 33 Công an nhân dân vũ trang t nh Lai Châu. Quê: xã Thi u Long, huy n Thi u Yên, t nh Thanh Hóa. 9. Li t sĩ H ăng Kh m, sinh năm 1949, chuNn úy, phó trư ng n 829 Công an nhân dân vũ trang t nh Kiên Giang. Quê: xã Quỳnh B ng, huy n Quỳnh Lưu, t nh Ngh Tĩnh.
  4. 10. Li t sĩ Quách Văn R ng, sinh năm 1956, trung sĩ, trung i phó thu c nc a khNu Lào Cai Công an nhân dân vũ trang t nh Hoàng Liên Sơn. Quê: xã Thành công, huy n Th ch Thành, t nh Thanh Hóa. 11. Li t sĩ Lê Minh Trư ng, sinh năm 1960, binh nh t, chi n sĩ i i 5 Công an nhân dân vũ trang t nh L ng Sơn. Quê: ư ng Sơn Tây, ti u khu i n Biên, khu ph Ba ình, thành ph Hà N i. 12. Li t sĩ Hoàng Kim Long, sinh năm 1959, binh nh t, ti u i phó n 801 Công an nhân dân vũ trang t nh An Giang. Quê: xã Tây Sơn, huy n Ti n H i, t nh Thái Bình. 13. Hoàng Văn Qu n, sinh năm 1928, trư ng Công an huy n Hòa An, t nh Cao B ng. Quê: xã Nam Tu n, huy n Hòa An, t nh Cao B ng. 14. Nguy n Công Thu n, sinh năm 1951, thư ng úy, i i trư ng i i 3, Ti u oàn 1, Trung oàn 12, B tư l nh Công an nhân dân vũ trang. Quê: xã Phúc Sơn, huy n Anh Sơn, t nh Ngh Tĩnh. 15. Hoàng Văn Khoáy, sinh năm 1945, thi u úy, i i phó i i 3, Công an nhân dân vũ trang t nh Cao B ng. Quê: xã Th y Hùng, huy n Th ch An, t nh Cao B ng. 16. Lê Kh c Xuân, sinh năm 1953, chuNn úy, i phó i công tác cơ s n 133 Công an nhân dân vũ trang t nh Hoàng Liên Sơn. Quê: xã Thi u Vân, huy n ông Thi u, t nh Thanh Hóa. 17. L u A Ph , sinh năm 1950, chuNn úy, ti u i trư ng n 1 Công an nhân dân vũ trang t nh Lai Châu. Quê: xã T Phình, huy n Sình H , t nh Lai Châu. 18. Tao Văn Tem, sinh năm 1956, thư ng sĩ, trinh sát viên n 1 Công an nhân dân vũ trang t nh Lai Châu. Quê: xã Chà T , huy n Mư ng Lay, t nh Lai Châu. 19. Tòng Văn Kim, sinh năm 1956, trung sĩ, ti u i trư ng Phân i công binh Ban tham mưu Công an nhân dân vũ trang t nh Lai Châu. Quê: xã Noong Lu ng, huy n i n Biên, t nh Lai Châu.
  5. 20. Nông Văn Phiao, sinh năm 1957, binh nh t, chi n sĩ i i 5 Công an nhân dân vũ trang t nh L ng Sơn. Quê: xã Qu c Vi t, huy n Tràng nh, t nh L ng Sơn.
Đồng bộ tài khoản