Lệnh số 22/2003/L-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
66
lượt xem
3
download

Lệnh số 22/2003/L-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh số 22/2003/L-CTN về việc công bố Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lệnh số 22/2003/L-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ******* S : 22/2003/L-CTN Hà N i , ngày 10 tháng 12 năm 2003 L NH V VI C CÔNG B LU T B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi p pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 c a Qu c h i Khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào i u 91 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 50 c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, NAY CÔNG B : Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân. ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam Khoá XI, kỳ h p th 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003./. CH TNCH NƯ C Tr n c Lương
Đồng bộ tài khoản