LG-Nortel profile ipLDK100

Chia sẻ: Hai Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
54
lượt xem
11
download

LG-Nortel profile ipLDK100

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công nghệ VoIP LG-Nortel kết nối liên tục và bảo mật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LG-Nortel profile ipLDK100

  1. GI I THI U Trong môi trư ng kinh doanh ngày càng bi n i nhanh, doanh nghi p c n m t h th ng n nh, t i ưu hóa u tư. H th ng tho i ph i áp ng y các ch c năng c a h th ng tho i cơ b n (d dàng k t n i v i m ng tho i c a các nhà cung c p d ch v , m b o liên l c thông su t), ngoài ra h th ng c n có kh năng k t n i VoIP (Voice over IP) và có th k t n i v i ng d ng nhi u ph n m m h tr kinh doanh, qu n lý kinh doanh T ng ài IP LDK ư c thi t k , ch t o phù h p nh t v i nh ng yêu c u ó c a doanh nghi p. T ng ài IP LDK là h th ng t ng ài tích h p áp ng ư c nh ng nhu c u tho i thông thư ng và nhi u gi i pháp cho th trư ng vi n thông doanh nghi p. IP LDK chính là gi i pháp công ngh tiên ti n dành cho th trư ng SMB (
  2. Nâng cao: RSG (Remote Service Gateway) có 1 c ng cho i n tho i s , 1 c ng máy Fax (ho c i n tho i thư ng), C ng BGM/Alarm và 1 c ng cho k t n i trung k PSTN n i vùng và 1 cho Back-up. K t n i các h th ng qua m ng Internet Các h th ng IP LDK có th k t n i VoIP qua h th ng m ng LAN ho c WAN c a doanh nghi p. Chu n k t n i VoIP H323/450 cho các k t n i cơ b n và chu n k t n i LG-Nortel cho nh ng tính năng cao c p c n tính b o m t cao. Khi k t n i nhi u a i m làm vi c, LG-Nortel có th cung c p gi i pháp qu n lý t p trung: ánh s t p trung, chia s tài nguyên c a h th ng, l tân và h p thư tho i t p trung, nh n và chuy n tin nh n/ cu c g i trong su t trên n n m ng WAN ho c ISDN (PRI). IPLDK Soft phone Ph n m m IPLDK Softphone: Phonetage là công c dành cho cá nhân v i nhi u ng d ng: K t n i v i t ng ài IPLDK như m t máy l , giao ti p Danh b v i các b ph n m m qu n lý thông tin cá nhân (Outlook, ACT!, Goldmine), k t n i v i L ch và Email trong Outlook, ghi âm cu c tho i, i n tho i video và chia s file gi a nh ng ngư i dùng. Ph n m m ư c phát tri n dùng cho PC ho c PDA, thêm vào ó kh năng k t n i Internet không dây ngày càng phát tri n. IPLDK Soft phone em l i k t n i trong su t gi a ngư i dùng và t ng ài IP LDK .
  3. QoS (Quality of Service) & Secure VPN Quality and security for your voice communications is a must. By enabling DiffServe pretagging and IP Sec, LG's VoIP technology assures reliable and secure voice communications over IP networks. With DiffServe real-time voice packets are given priority over data at each point in the network route. Implementing the IPSec VPN (Virtual Private Network) standard sets authorization keys and establishes a tunnel through the network assuring you of private and secure voice communications. Ph n m m ng d ng trong doanh nghi p Các ph n m m h tr kinh doanh ngày càng tr thành gi i pháp không th thi u trong các doanh nghi p. B ng vi c phát tri n nh ng ph n m m áp ng nhu c u c a doanh nghi p, tăng năng su t và hi u qu kinh doanh. Khi k t h p nh ng ph n m m trên h th ng t ng ài, khách hàng s ki m soát ư c th i gian, chi phí i n tho i. LG-Nortel cung c p các ph n m m ã óng gói s n qu n lý l tân và qu n lý máy nhánh, em n năng su t lao ng cao hơn và kh năng chăm sóc khách hàng t t hơn. Nh ng ph n m m này có th k t n i v i Cơ s d li u khách hàng, ngoài ra v i giao di n LG-Nortel TAPI/CTI các doanh nghi p có th phát tri n ph n m m a d ng theo m c ích s d ng c a t ng doanh nghi p, ho c s d ng nh ng ph n m m 3rd TAPI k t n i v i h th ng t ng ài. VD: Thanh toán/Tính cư c (SMDR), B nh vi n/Khách s n (Hospitality/PMS), H th ng nh n tin h p nh t (UMS), Trung tâm d li u (Contact Center)/ACD Ez Attendant Ez-Attendant là ng d ng ph n m m thi t k t tăng cư ng kh năng qu n lý b ng các tính năng giám sát cu c g i và i u khi n. Ez-Attendant khi ư c k t h p v i i n tho i IP c a giám sát có th các tính năng qu n lý hi u qu . Ngư i dùng giao ti p v i màn hình ez-Attendant, s d ng chu t (nh p) ho c tính năng “Hot Key” l a ch n ch c năng và các ng d ng. Khi ang s d ng ng d ng khác, chương trình có màn hình pop-up s hi n th các cu c g i t i. Ez-Attendant có th h p nh t d li u v i ngư i dùng và cơ s d li u s liên l c. Ví d , cơ s d li u s liên l c bên ngoài có th k t n i v i cơ s d li u PIM (Qu n lý thông tin cá nhân) như Outlook, Goldmine, và ACT! Bên c nh ó l ch làm vi c c a ngư i dùng trong Outlook có th ư c chia s và hi n th trên màn hình Ez-Attendant. Qu n lý/ Giám sát Call Cente Cung c p kh năng l p trình t o nhóm phân ph i cu c g i t ng (ACD) ư c ng d ng: Trung tâm chăm sóc khách hàng, trung tâm h tr k thu t, và nh ng ng d ng cao hơn t ng phân ph i cu c g i theo s ch g i ( Caller ID
  4. routing). Giám sát viên có th theo dõi và qu n lý tr c ti p nhóm nhân viên tr l i khách hàng t thi t b u cu i c a t ng ài IPLDK. Ph n m m ACD ProCall s cung c p cho ngư i qu n lý công c qu n lý tr c ti p, ki m tra l ch s cu i g i, báo cáo dư i d ng các c a s khác nhau trên máy tính (M t ngư i qu n lý có th qu n lý 3 nhóm ACD). PC Admin Ph n m m PC Admin ư c thi t k thân thi n, doanh nghi p có th d dàng qu n lý các tính năng, ch nh s a cơ s d li u d dàng, nhanh chóng và thu n ti n. Cung c p kh năng k t n i m m d o v i các tính năng qu n tr : nh tuy n cu c g i (ph c v giám sát viên); Quay s nhanh (ph c v l tân). V i ngư i qu n tr h th ng, cung c p toàn b kh năng k t n i v i cơ s d li u c a h th ng. Ph n m m CTI/TAPI Ph n m m CTI s lưu gi cơ s d li u khách hàng và s cung c p các thông tin khách hàng ngay khi cu c g i ư c chuy n t i cho nhân viên tr c i n tho i. IPLDK's ez- Phone v i giao di n LG's TAPI 2.1 TSP (Telephone Service Provider) k t n i v i máy tính. ez-Phone có th nh n thông tin c a ngư i g i t cơ s d li u c a Máy cá nhân (1st party) ho c Máy ch (3rd party). Nhân viên tr c i n tho i nh n ư c thông tin c a ngư i g i và s n sàng tr l i ngay khách hàng, khách hàng hài lòng và năng su t làm vi c c a các nhân viên tăng. Tính năng di ng cao c p và a d ng k t n i không dây Hãy tư ng tư ng khi khách hàng ch c n liên l c v i b n qua m ts i n tho i duy nh t, cho dù b n b tc âu vào b t c lúc nào, ngay c khi b n không có trong văn phòng? V i tính năng di ng c a t ng ài IP LDK, ngư i dùng ch c n m ts i n tho i duy nh t, có th nh n cu c g i qua nhi u cách: máy di ng, Soft Phone, ho c máy c nh. Ngoài ra, ngư i làm vi c t xa có th ư c cung c p kh năng g i t t ng ài doanh nghi p ra ngoài và các tính năng h tr hoàn toàn gi ng như ang làm vi c trong văn phòng. Ngoài ra, b n cũng có th g i b ng di ng nhưng v i s hi n th là s c a t ng ài. Tính năng máy l di ng (Mobile Extentions) cho nh ng ngư i làm vi c ngoài văn phòng: làm vi c t i nhà, công tác như i di n kinh doanh ho c Qu n lý k thu t... Giao di n k t n i thân thi n s m b o k t n i d dàng v i t ng dài. Ngưofi dùng có th B t ho c T t tính năng máy l di ng thông qua máy i n tho i ho c ph n qu n lý (giao di n Web). IP LDK còn cung c p a d ng các k t n i không dây, ngư i dùng có th có các tính năng di ng trong cũng như ngoài văn phòng
  5. Trong văn phòng Di ng v i Bluetooth Khi c n tính năng di ng trong kho ng cách ng n, module Bluetooth cho i n tho i s LDP-7024D và LDP-7024LD s áp ng k t n i tai nghe Bluetooth trong ph m vi 10 m. Ngư i dùng hoàn toàn ư c r nh tay làm vi c hi u qu hơn: Dùng cho gư i qu n lý (t do di chuy n) ho c dùng cho nhân viên tr c Call Center. Chú ý : Compatible Bluetooth Headset Mobel : Jabra BT-200/250 Plantronics M3000 Motorola HS810 K t n i không dây / Chuy n vùng n i b văn phòng Gi i pháp k t n i không dây LG-Nortel cung c p kh năng k t n i máy không dây ( Wireless ho c DECT) trong văn phòng như là m t máy l thông thư ng ho c m t máy k t n i song song (link pair) v i máy bàn. Ngư i dùng có th k t n i và s d ng t t c nh ng tính năng c a t ng ài b t c âu trong vùng ph sóng không dây c a doanh nghi p. Khi di chuy n gi a các tr m phát sóng tính năng Roaming, thuê bao không dây ư c k t n i liên t c. Khách hàng có th l a ch n gi i pháp phù h p cho doanh nghi p c a mình: Gi i pháp k t n i DECT ho c gi i pháp k t n i wireless IP phone. Gi i pháp k t n i DECT: ETSI Digital Enhance Cordless Telephone Gi i pháp k t nôi wirleless IP Phone : WiFi (Wireless LAN) standard from IEEE, 802.11b Máy l di ng (GSM/CDMA) dành cho ngư i dùng Công tác/Làm vi c t i nhà Dành ngư i i công tác/ làm vi c tác nhà nhu c u s d ng vi n thông h p nh t, có th dùng máy di ng, máy c nh ho c Softphone k t n i v i h th ng, ngư i dùng tính năng di ng ư c s d ng t t c các tính năng gi ng như trong văn phòng. Remote Office Station (RSG) dành cho ngư i dùng t i nhà/ Làm vi c t m th i xa văn phòng (Công trình) Thi t b RSG như m t máy l c a t ng ài IPLDK: cung c p 1 ư ng máy s , 1 ư ng máy l thư ng ho c FAX, 1 ư ng k t n i trung k c a nhà cung c p t i a phương. RSG k t n i v i IPLDK qua ư ng Internet ADSL. Ngoài ra, v i RSG ngư i làm vi c t i văn phòng chính có th tr l i i n tho i c a khách hàng g i t i ư ng PSTN c a a phương.
  6. Tính năng di ng cao c p cho máy tính xách tay và PDA Dùng cho ngư i hay ph i i công tác, làm vi c t i nhà có th k t n i nhi u nơi trong cũng như ngoài văn phòng, IPLDK Softphone tr thành m t ph n trong h th ng. B t c khi nào ư c k t n i v i m ng LAN, ADSL ho c wireless Softphone cung c p cho ngư i dùng t t c tính năng c a m t máy l qua ư ng truy n IP. N u máy tính xách tay ho c PDA h tr Bluetooth b n có th k t n i v i tai nghe Bluetooth, m t gi i pháp không dây hoàn h o cho dù b n b tc âu trên th gi i. Tính năng n i b t nh tuy n g i ra (LCR) Tính năng nh tuy n g i ra LG-Nortel là tính năng xây d ng s n cùng h th ng, giúp l a ch n các phương th c g i ra tiêt ki m. Khi ư c k t h p v i các gi i pháp c a nhà cung c p d ch v , có th ti t ki m t i 80% cư c i n tho i hàng tháng. H i ngh T o ra cu c g i h i ngh v i khách hàng ho c i tác. V i t ng ài IP LDK có th t o thành phòng h p 15 bên, t i a 9 phòng h i ngh v i m t kh u truy c p tách bi t nhau. Hot Desk S d ng tính năng Hot Desk, nhi u ngư i dùng có th chia s cùng m t máy l s c a t ng ài IPLDK. Ngư i dùng có s máy l m m (máy l o) s có th ăng nh p/ ăng xu t v i máy Hot Desk. Khi b n ăng nh p v i s máy l c a mình, toàn b tính năng c a máy l có th s d ng trên máy Hot Desk. Khi b n ăng xu t máy Hot Desk ngư i khác có th hoàn toàn s d ng ăng nh p và s d ng. Khi b n ăng xu t, các cu c g i ns ư c ghi l i trong H p thư tho i, tin nh n s ư c h th ng thông báo trong l n ăng nh p sau qua Hot Desk Hi n th s (CID) v i tính năng hi n th s , ngư i nghe có th nh n thông tin hi n th s t b t c máy nào trong h th ng ho c t ư ng trung k bên ngoài vào. s d ng tính năng hi n th s k t h p v i Cơ s d li u khách hàng: ngư i nghe có th th y l ch s giao d ch c a khách hàng, tr l i ho c h th ng s ghi l i l i nh n vào h p thư tho i. Back-up ngu n N u t ng ài ư c n i v i c quy qua m ch s c t ng tích h p trong ngu n t ng ài IPLDK, thì khi ngu n i n chính b ng t, t ng ài s ngay l p t c ư c c p ngu n i n qua c quy. B s c t ng k t h p v i c quy có th t s c và t ng c p ngu n i n em l i kh năng k t n i liên t c cho t ng ài.
  7. Ghi âm cu c g i T ng ài IPLDK có th cung c p kh năng ghi âm cu c tho i quan tr ng dành cho nhân viên (module k t n i USB cho LDP 7024D,LD) dư i d ng file trên máy tính. Thông tin ngư i g i ư c k t h p cùng file ghi âm và có th chuy n vào cơ s d li u qu n lý thông tin khách hàng trong tương lai. T ng phân ph i cu c g i (ACD) T t c các dòng t ng ài LG-Nortel u ư c trang b tính năng phân ph i cu c g i t ng. Tính năng này s tăng năng su t cho nhóm nhân viên tr c i n tho i, gi m thi u th i gian tr l i khách hàng. ư c ng d ng trong: phòng kinh doanh, D ch v chăm sóc khách hàng, Call Center và nh ng lĩnh v c nh n ư c nhi u i n tho i. Cu c g i s ư c nh tuy n b ng tính năng ACD, queue ho c nh tuy n t i nhân viên ph thu c vào m c k năng c a nhân viên (Agent Skills level). Tho i r nh tay Khi máy l có tính năng loa ngoài (Dòng 7000, t máy 7017D tr i) m t cu c g i n i b ư c kích ho t cho dù nhân viên không nh c máy. Hi u qu trong trư ng h p kh n c p ho c khi nhân viên ang b n. Thi t b u cu i th i trang/ Sáng t o Kh năng l a ch n nhi u lo i i n tho i, phù h p v i nhu c u c a các văn phòng khác nhau. i n tho i s LDP 7004N, 7004 D, 7008N và 7008D, ư c l a ch n cho nh ng d ch v cơ b n. LDP 7016D ho c 7024D cho nh ng tính năng cao c p hơn. i n tho i LDP 7024LD có màn hình LCD, thích h p v i qu n lý c p cao; có kh năng cung c p a d ng hóa các tính năng t cơ b n n nâng cao. Tăng năng su t làm vi c khi s d ng tai nghe v i dòng di n tho i 8 phím ho c tai nghe Bluetooth v i dòng di n tho i 24 phím.
  8. C TÍCH K THU T ipLDK-100 1. Dimension and weight Item Height(mm) Width(mm) Depth(mm) Weight(kg) KSU 406 440 235 13.5 Digital Keyset 268 203 124 0.9 Digital DSS/DLS Console 154 175 111 0.4 Digital ICM/Door Box 45 140 100 0.5 Digital Data Module 37 175 148 1.5 Base Station (GDC- 170 220 57 0.46 330B/400B) GDC-33xH 145 50 35 0.15 Wireless Terminal GDC-34xH 131 49 32 0.102 GDC-400H 133 44 20 0.92 *Digital Keyset : LDP-7024D, Digital DSS : LDP-7048DSS 2. Environment specification Item Degrees(°C) Degrees(°F) KSU 0~40 32~104 Digital Keyset 20~26 68~78 Digital DSS/DLS Console 10~70 32~158 Digital ICM/Door Box 0~80 % non-condensing 3.System electrical specification Specification Item LDK-100 PSU 1.Power Supply -AC Voltage Input 110 or 220 +/ -10% Volt AC @ 48~63 Hz -AC Power 127W 4.0 amp @ 220 Volt AC -AC Input Fuse 8.0 amp @ 110 Volt AC -DC Output Voltage + 5, -5, +30 Volt DC 2.Battery Backup -PSU Input Voltage 24 Volt DC -PSU Baettery Fuse 5 amp @ 250 Volt AC -Charging Current Max. 1A 3.External Relay Contact 1 amp @ 24 Volt DC 4.Music Source Input 0dBm @ 600 ohm 5.External Paging Port 0dBm @ 600 ohm 4. Base station specification (GDC-330B/GDC-400B) Item Specification Power feeding + 30 V DC Tranmission Max Power 250mW Access Method/Duplex TDMA/TDD Frequency Band 1880 ~ 1,900 MHz Channel Spacing 1.728 MHz Modulation GFSK Data rate 1.152 Mbps
  9. Max. Base Station distance from the WTIB 600 m (twisted 2-pair cable) 5. Max. Station distance from the system Item AWG 22 (m/kft) AWG 24 (m/kft) Digital Keyset 500 / 1.6 330 / 1 Single Line Telephone SLIB24/SLIBII/SLIB2E/DSIB 2,500 / 8.2 1,600 / 5.2 SLIB48 5,000 / 16.5 3,300 / 10 6. CO loop specification Item Specification Ring Detect Sensitivity 40 Vrms @ 16 ~ 30 Hz 30 Vrms @ 30 ~ 37 Hz DTMF Dialing Frequency Deviation Less than + / -1.8 % Signal Rise Time Max. 5ms Tone Duration, on time Min. 50 ms Inter-digit Time Min. 30 ms Pulse Dialing Pulse Rate 10 pps Break/Make Ratio 60/40% or 66/33% 7. WHTU specification Item Specification Max. Transmission Power 250mW Modulation Method GFSK Frequency Band 1,880 MHz ~ 1,900 MHz 8.Specification for VOIP Item Specification LAN Interface 10/100 Base-T Ethernet (IEEE 802.3) Speed 10 Mbps or 100 Mbps (Auto-Negotiation) Duplex Half Duplex or Full Duplex (Aoto-Negotiation) VoIP Protocol H.323 Revision 2 Voice Compression G.711/G.729A/G.723.1 Voice /Fax Switching T.38 Echo cancellation G.168 9.Specification for VOIBE/VOIUE Item Specification LAN Interface 10/100 Base-T Ethernet (IEEE 802.3) Speed 10 Mbps or 100 Mbps (Auto-Negotiation) Duplex Half Duplex or Full Duplex (Aoto-Negotiation) VoIP Protocol H.323 Revision 2 Voice Compression G.711/G.729A/G.723.1 Voice /Fax Switching T.38 Echo cancellation G.165 10. Specification for LAN Item Specification LAN Interface 10-T Ethernet (IEEE 802.3) Speed 10 Mbps Duplex Half Duplex or Full Duplex (Auto-Negotiation)
  10. THI T B ÂU CU I DÒNG T NG ÀI IPLDK LDP-7000 ư c thay th cho dòng LKD v i thi t k theo phong cách châu Âu. V i 3 line LCD, nút chuy n m ch và h th ng menu s hư ng d n cách s d ng máy i n tho i s . Dòng 7000 em l i s l a ch n a d ng, 6 ki u thi t. Nh ng m u có công ngh cao là 7016,24,24LD s cung c p nhi u tính năng tùy ch n; các c ng c m thêm. i n tho i s d ng 2 ôi dây ti t ki m chi phí i dây; ơn gi n hóa h th ng m ng cáp. LDP-7008D [2x24 LCD w/8 flex LDP-7016D [3x24 LCD w/16 flx btn] btn] -Loa ngoài -3 phím ch c năng c ng -Khe c m tai nghe -Phím l a ch n - èn báo tin nh n -ADP -15 Ki u chuông -Nh t ký cu c g i (Dialed/Answered/Missed), -Tinh năng options (CTU/MFU/FU/MU) LDP-7024D [3x24 LCD w/24 flx LDP-7024LD [9x32 Graphic btn] LCD w/24 flx btn] -High end option -Scheduler compatible(USB:Call recording, -High end option BTU), compatible(USB, BTU) -Interactive 3 soft key -Interactive 3 soft key -Navigation button -Navigation button -ADP -ADP -Call -Call log(Dialed/Answered/Missed) log(Dialed/Answered/Missed) LDP-7048DSS [48 flx btn Direct Station Selection PDA SOFT PHONE - y tính năng thuê bao IP SOFT PHONE - H tr video phone - y tính năng thuê bao - Lưu nh t kí - H tr video phone - Nh n tin cho thuê bao ho c DECT - Ghi âm lưu laptop - Lưu nh t kí - Nh n tin cho thuê bao ho c DECT
Đồng bộ tài khoản