Lịch đánh giá nội bộ

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
154
lượt xem
66
download

Lịch đánh giá nội bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Lịch đánh giá nội bộ

  1. L ÒCH ÑAÙ N H GIAÙ NOÄ I BOÄ Ñieàu Taøi lieäu Thaùng Hoaït ñoäng ñöôïc ñaùnh giaù khoaûn aùp duïng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pheâ duyeät Ngaøy thaùng naêm Ñaïi dieän laõnh ñaïo Ngöôøi laäp bieåu Trang: 1
Đồng bộ tài khoản