Lịch đánh giá nội bộ

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
154
lượt xem
66
download

Lịch đánh giá nội bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lịch đánh giá nội bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch đánh giá nội bộ

  1. L ÒCH ÑAÙ N H GIAÙ NOÄ I BOÄ Ñieàu Taøi lieäu Thaùng Hoaït ñoäng ñöôïc ñaùnh giaù khoaûn aùp duïng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pheâ duyeät Ngaøy thaùng naêm Ñaïi dieän laõnh ñaïo Ngöôøi laäp bieåu Trang: 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản