Lịch sử 10 - LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1921 – 1941

Chia sẻ: dantri1209

Về kiến thức: - Học sinh nắm được ý nghĩa của chính sách kinh tế mới, những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 1921 – 1941. -Thấy rõ tác dụng của chính sách kinh tế mới 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: - Bồi dưỡng tình cảm cách mạng, nhận thức được sức mạnh, tính ưu việt và khâm phục thành tựu vĩ đại của nhân dân Liên Xô. -Tránh tư tưởng phủ định lịch sử, phủ nhận những đóng góp to lớn của chủ nghĩa xã hội với tiến trình phát...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử 10 - LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1921 – 1941

LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1921 – 1941I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức:

- Học sinh nắm được ý nghĩa của chính sách kinh tế mới, những thành

tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 1921 – 1941.

-Thấy rõ tác dụng của chính sách kinh tế mới

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng:

- Bồi dưỡng tình cảm cách mạng, nhận thức được sức mạnh, tính ưu

việt và khâm phục thành tựu vĩ đại của nhân dân Liên Xô.

-Tránh tư tưởng phủ định lịch sử, phủ nhận những đóng góp to lớn của

chủ nghĩa xã hội với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại.

3. Về kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp các sự kiện lịch sử.

- Tăng cường khả năng đối chiếu, so sánh các sự kiện lịch sử để hiểu rõ

hơn đặc trưng lịch sử của từng sự kiện.

II. Thiết bị, tài liệu dạy – học.

-Lược đồ Liên Xô, tranh ảnh về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

Liên Xô

- Một số tranh ảnh về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
-Tư liệu, mẩu chuyện lịch sử về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

Liên Xô thời kỳ (1921 - 1941)

III. Tiến trình tổ chức dạy học.

1. Kiểm ra bài cũ.

Câu 1:Công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền sau cách mạng tháng

Mười ở Liên Xô ?

Câu 2. Nội dung chính sách “cộng sản thời chiến” và ý nghĩa lịch sử

của nó.

Câu 3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga.

2.Dẫn dắt vào bài mới.

Sau khi thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng XHCN đầu tiên trên thế

giới, nhân dân Xô viết bước vào thời kỳ khai phá một con đường mới – xây

dựng CNXH. Quá trình đó diến ra như thế nào bài hôm nay sẽ trả lời câu hỏi

đó.

Hoạt động của Thầy – trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm

-GV yêu cầu HS theo dõi SGK về I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI

tình hình nước Nga sau chiến tranh VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC

(năm 1921). KINH TẾ (1921 – 1925).

-HS theo dõi SGK, tự tóm tắt tình 1. Chính sách kinh tế mới.

hình kinh tế, chính trị, xã hội ở nga * Hoàn cảnh lịch sử:
vào vở. -Sau 7 năm chiến tranh liên miên,

nền kinh tế quốc dân bị tàn phá

+ Sau 7 năm chiến tranh (1920) sản nghiêm trọng.

xuất công nghiệp giảm 7 lần so với - Tình hình chính trị không ổn định.

1913 (còn 1/7 so với trước chiến Các lực lượng phản cách mạng điên

tranh).Sản xuất nông nghiệp giảm cuồng chống phá gây bạo loạn ở

một nửa so với trước chiến tranh nhiều nơi.

(còn 1/2). - Chính sách cộng sản thời chiến đã

lạc hậu kìm hãm nền kinh tế, khiên

nhân dân bất bình.

 Nước Nga Xô viết lâm vào

khủng hoảng.

- Tháng 3.1921 Đảng Bônsêvích

thông qua Chính sách kinh tế mới

(NEP).

-* Nội dung

+ Nông nghiệp: Thay chế độ trưng

thu lương thực bằng thuế lương

thực.

+ Công nghiệp:Tư nhân hóa những
xí nghiệp dưới 20 công nhân.,

khuyến khích nước ngoài đầu tư,

nhà nước nắm các ngành kinh tế

chính.

* Hoạt động 2: Cả lớp + Thương nghiệp, tiền tệ: Tư nhân

GV:So sánh chính sách “Cộng sản được tự do buôn bán, đẩy mạnh

thời chiến” và “chính sách kinh tế trao đổi giữa thành thị và nông

mới”. thôn. Năm 1924 phát hành đồng

Rúp.

 Thực chất là chuyển nền kinh tế

do nhà nước độc quyền sang nền

Ý nghĩa cơ bản của chính sách kinh kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

tế mới ? do nhà nước kiểm soát.

 Chính sách cộng sản thời chiến -T Ý nghĩa.

do nhà nước nắm độc quyền quản + Chính sách kinh tế mới chuyển

lý nền kinh tế quốc dân. Còn chính nền kinh tế LX từ bao cấp sang =>

sách kinh tế mới thực chất là cơ chế thị trường.

chuyển nền kinh tế do nhà nước Thúc đẩy kinh tế quốc dân chuyển

độc quyền, sang nền kinh tế nhiều biến rõ rệt, giúp nhân dân Xô viết

thành phần do nhà nước kiểm soát, vượt qua khó khăn, hoàn thành khôi
khôi phục lại nền kinh tế hàng hóa. phục kinh tế.

* Hoạt động 3: Cả lớp + Chính sách kinh tế mới để lại

GV yêu cầu HS theo dõi bảng nhiều kinh nghiệm cho các nước xã

thống ke một số ngành kinh tế của hội chủ nghĩa và các nước khác trên

nước Nga (1921 - 1923) cho nhận thế giới.

xét.

GV nhận xét bổ sung: Từ 1921 –

1923 sản lượng nhiều ngành kinh tế

ở Nga tăng nhanh, chứng tỏ chính

sách kinh tế mới có tác dụng thúc

đẩy kinh tế quốc dân chuyển biến

rõ rệt, giúp Liên Xô khôi phục được

kinh tế.

+ Chính sách kinh tế mới là sự

chuyển đổi kịp thời, đầy sáng tạo

của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích.

+ Phù hợp với hoàn cảnh đất nước

và nguyện vọng của nhân dân

+ Mang ý nghĩa quốc tế sâu sắc đối

với công cuộc xây dựng chủ nghĩa
xã hội ở một số nước trên thế giới.

* Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân

- GV hỏi: Tại sao thành lập Liên

bang?

Việc thành lập liên bang có ý nghĩa 2. Sự thành lập Liên bang Cộng

gì? hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

- Việc thành lập Liên xô dưa trên - Nhằm liên minh các dân tộc trên

nguyên tắc bình đẳng và quyền dân lãnh thổ thành một khối thống nhất.

tộc tự quyết, giúp đỡ nhau vì mục - Tháng 12.1922 Đại hội xô viét

tiêu xây dựng thành công CNXH. Liên bang tuyên bố thành lập Liên

bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Sau công cuộc khôi phục kinh tế Xô viết. Gồm 4 nước cộng hòa, đến

(1921 - 1925) nhân dân Liên Xô bắt năm 1940 có thêm 11 nước.

tay vào công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội (1925 - 1941)

* Hoạt động 1: Nhóm II. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG

- Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN

là gì? XÔ (1925 – 1941).

- Tại sao Liên Xô phải thực hiện 1. Những kế hoạch 5 năm đầu

công nghiệp hóa? tiên.
Mục đích của công nghiệp hóa xã - Để xây dựng đất nước nhiệm vụ

hội chủ nghĩa ở Liên Xô? trọng tâm của LX là Công nghiệp

- Biện pháp thực hiện? hóa đất nước.

- Kết quả đạt được.? - Nhiệm vụ là ưu tiên phát triển các

+ Công nghiệp hóa xã hội chủ ngành công nghiệp chế tạo máy,

nghĩa: Công nghiệp hóa là quá trình năng lượng, quốc phòng.

xây dựng một nền sản xuất cơ khí - Kế hoach 5 năm lần thứ

hóa trong ngành kinh tế quốc dân, nhất(1928-1932) và lần thứ 2 (1933

trước hết là trong ngành công nghiệp – 1937) đạt được những thành tựu:

(biến nước nông nghiệp thành một + Công nghiệp chiếm 77.4% tổng

nước công nghiệp có những ngành sản phẩm QD

công nghiệp then chốt). + Nông nghiệp: 93% nông hộ với

trên 90% diện tích được tập thể

hóa.

+ Văn hóa GD: Thanh toán xong

nạn mù chữ

+ Xã hội: Xóa bỏ bóc lột, XH chí

có 3 giai cấp công, nông, trí thức.

GV:Nêu một vài dẫn chứng về mối - Trong công cuộc xây dựng CNXH

quan hệ giữa Liên Xô với các nước tuy còn một số hạn chế song vẫn
XHCN ? đạt được nhiều thành tựu to lớn.

+ Chính quyền Xô viết đã từng bước - Từ năm 1937 Liên Xô tiếp tục thực

xác lập quan hệ ngoại giao với một hiện kế hoạch 5 năm lần ba, sang

số nước châu Á (thổ Nhĩ Kỳ, Iran, tháng 6/1941 Đức tấn công Liên Xô,

Mông Cổ, Trung Quốc) và châu Âu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã

(Extônia, Lít-va, Lát-vi-a, Phần Lan, hội bị gián đoạn.

Ba Lan). chỉ trong vòng 4 năm 2. Quan hệ ngoại giao của liên xô.

(1922 - 1925) Liên Xô đã được các - Sau cách mạng tháng Mười Liên

cường quốc tư bản: Đức, Anh, Italia, Xô thiết lập quan hệ ngoại giao với

Pháp, Nhật, lần lượt công nhận và nhiều nước Châu Âu, Châu Á.

thiết lập quan hệ ngoại giao với 20 - Trong thế bị bao vây, Liên Xô

nước. Năm 1933, Mĩ công nhận và kiên trì đấu tranh từng bước phá vỡ

thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên chính sách bao vây về kinh tế,

Xô. Đó là thắng lợi lớn của nền ngoại giao của các nước đế quốc.

ngoại giao Xô viết, khẳng định uy - Từ 1922 đến 1933 các nước đế

tín của Liên Xô trên trường quốc tế. quốc lần lượt đặt quan hệ ngoại

Sau 16 năm tồn tại của nhà nước xã giao với Liên Xô.

hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới,

cuối cùng Mĩ phải thừa nhận và thiết

lập quan hệ với Liên Xô.
4. Sơ kết bài học.

- Cũng cố:

Ý nghĩa của chính ách kinh tế mới ? Ý nghĩa của việc thành lập Liên

bang Xô viết ?

- Dặn dò:

Học bài cũ, trả lời câu hỏi sách giáo khoa. Đọc bài 11

- Ra bài tập:

Nêu một vài dẫn chứng về mối quan hệ ngoại giao của Liên Xô với các

nước XHCN.

1. Đảng Bôn-sê-vích đã có biện pháp gì để giải quyết khó khăn?

A. Kêu gọi nhân dân tích cực sản xuất, phát triển lực lượng

quân sự

B. Đàm phán với bọn phản động

C. Thực hiện chính sách kinh tế mới do Lê-nin khởi xướng

D. Nhờ sự giúp đỡ của các nước đế quốc

2. Với sự thực hiện chính sách kinh tế mới kinh tế quốc dân nước Nga

Xô viết có sự thay đổi gì không?
A. Kinh tế quốc dân không có sự thay đổi

B. Kinh tế quốc dân khủng hoảng hơn trước

C. Kinh tế quốc dân có sự chuyển biến rõ rệt.

3. Việc thực hiện chính sách kinh tế mới, vai trò của kinh tế nhà nước

như thế nào?

A. Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân

B. Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt nền kinh tế nhiều

thành phần

C. Tư bản trong nước lũng đoạn chi phối nền kinh tế

D. kinh tế nước Nga Xô viết phụ thuộc vào kinh tế tư bản nướ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản