Lịch sử 10 nâng cao - PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG

Chia sẻ: dantri1209

Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần : 1. Kiến thức - Hiểu được những nét chính về hoàn cảnh ra đời phong trào Văn hoá Phục hưng. - Nắm được những thành tựu chính của Văn hóa Phục hưng. - Thấy rõ Văn hoá Phục hưng có ý nghĩa giá trị nhân văn sâu sắc, tính phản phong mạnh mẽ, song chưa triệt để. 2. Tư tưởng, tình cảm Giúp HS thấy được rõ những giá trị văn hoá của loài người trong thời kì Phục hưng, từ đó có ý thức trân trọng và...

Nội dung Text: Lịch sử 10 nâng cao - PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG

PHONG TRÀO VĂN HOÁ

PHỤC HƯNG


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần :

1. Kiến thức

- Hiểu được những nét chính về hoàn cảnh ra đời phong trào Văn hoá

Phục hưng.

- Nắm được những thành tựu chính của Văn hóa Phục hưng.

- Thấy rõ Văn hoá Phục hưng có ý nghĩa giá trị nhân văn sâu sắc, tính

phản phong mạnh mẽ, song chưa triệt để.

2. Tư tưởng, tình cảm

Giúp HS thấy được rõ những giá trị văn hoá của loài người trong thời

kì Phục hưng, từ đó có ý thức trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hoá đó.

3. Kỹ năng

- Rèn cho HS kỹ năng phân tích, phê phán và thấy rõ sự lạc hậu của

giai cấp phong kiến và giáo hội.
- Kĩ năng khai thác tranh ảnh về Văn hoá Phục hưng.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC

- Tranh ảnh về Văn hoá Phục hưng.

- Tài liệu có liên quan đến những tác phẩm văn hoá phục hưng trong

thời kì này.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi 1: Thế nào là tích lũy vốn ban đầu? Các biện pháp thực hiện?

Câu hỏi 2: Nêu những biểu hiện xuất hiện quan hệ sản xuất tư bản chủ

nghĩa ở Tây Âu. Xã hội Tây Âu có những biến đổi gì?

2. Dẫn dắt vào bài mới

Trong giai đoạn đầu phát triển, giai cấp tư sản đã kế thừa những tinh

hoa văn hoá của Hi Lạp và Rô-ma cổ đại, xây dựng cho mình một nền văn

hoá mới tự do - Văn hoá Phục hưng. Để tìm hiểu hoàn cảnh nào dẫn đến

phong trào Văn hoá Phục hưng? Những thành tựu chính và ý nghĩa của

phong trào Văn hoá Phục hưng như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học

hôm nay để lí giải các câu hỏi nêu trên.
3. Tổ chức các hoạt động trên lớpHoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm vững

Hoạt động 1: Cá nhân 1. Hoàn cảnh ra đời của phong trào

- GV nêu câu hỏi: Sang hậu kì trung Văn hoá Phục hưng

đại kinh tế Tây Âu có thay đổi gì?

- HS đọc SGK trả lời câu hỏi, HS khác

có thể bổ sung.

Cuối cùng, GV nhận xét và trình bày

phân tích:

+ Bộ mặt kinh tế Tây Âu có nhiều thay - Hậu kì trung đại, bộ mặt kinh tế Tây

đổi đó là quan hệ sản xuất tư bản chủ Âu có nhiều thay đổi, quan hệ sản xuất

nghĩa hình thành trong lòng xã hội TBCN hình thành, sự tiến bộ của khoa

phong kiến, sự tiến bộ của khoa học kỹ học kĩ thuật.

thuật như kỹ thuật in ấn của Guy-ten-

bec, công nghệ luyện thép, đúc vũ khí.

+ Những cuộc phát kiến địa lí đã đem - Những quan điểm lỗi thời của xã hội

lại sự giàu có co châu Âu, thị trường phong kiến kìm hãm sự phát triển của

được mở rộng. giai cấp tư sản.

 Đây là điều kiện quan trọng để dẫn
tới sự ra đời của phong trào Văn hoá

Phục hưng.

- GV nhấn mạnh: Giai cấp tư sản có - Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế,

thế lực về kinh tế, song chưa có địa vị song chưa có địa vị về xã hội tương

về xã hội tương ứng. Mặt khác giai cấp ứng  muốn xóa bỏ chướng ngại

tư sản đã đứng lên đấu tranh chống lại phong kiến.

Ki-tô với những quan điểm lỗi thời của

xã hội phong kiến.

Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân 2. Những thành tựu chính của Văn

hoá Phục hưng

- Tiếp đó GV trình bày: Giai cấp tư - Phong trào Văn hoá Phục hưng là

sản, một mặt muốn khôi phục tinh hoa khôi phục tinh hoa văn hoá xán lạn cổ

văn hoá xán lạn của quốc gia cổ đại Hi đại Hi Lạp, Rô-ma, đấu tranh xây dựng

Lạp, Rô-ma, mặt khác cũng góp phần dựng một nền văn hoá mới, một cuộc

xây dựng một nền văn hoá mới, đề cao sống tiến bộ.

giá trị chân chính của con người, đòi

quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa

học kĩ thuật - nền văn hoá đó gọi là

Văn hoá Phục hưng.

- GV nêu câu hỏi: Nêu những thành
tựu của Văn hoá Phục hưng?

- HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi.

- GV bổ sung và chốt ý: Thời đại Văn - Thành tựu :

hoá Phục hưng có những tiến bộ vượt + Khoa học kĩ thuật có tiến bộ vượt

bậc của khoa học kĩ thuật, văn học bậc về y học, toán học.

nghệ thuật và hội họa với các nhà khoa - Văn học nghệ thuật phát triển phong

học, nhà văn, thơ, họa sĩ và những tác phú với những tài năng như Lê-ô-na-

phẩm tiêu biểu: Ra-bơ-le vừa là nhà đơ Vanh Xi, Sếch-xpia.

văn, vừa là nhà y học;

Đê-các-tơ vừa là nhà toán học xuất sắc - Nội dung của phong trào Văn hoá

vừa là nhà triết học; Lê-ô-na-đơ Vanh Phục hưng:

xi vừa là họa sĩ thiên tài, vừa là kĩ sư + Phê phán xã hội phong kiến và giáo

nổi tiếng; Sếch-xpia là nhà soạn kịch vĩ hội.

đại... + Đề cao giá trị con người.

- GV giới thiệu cho HS bức tranh trong + Đòi tự do cá nhân.

SGK, hoặc tranh ảnh sưu tầm được để

thấy được những thành tựu của Văn 3. Ý nghĩa của phong trào Văn hoá

hoá Phục hưng. Phục hưng

Tiếp đó, GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết - Lên án giáo hội Ki-tô, tấn công vào

ý nghĩa của phong trào Văn hoá Phục trật tự phong kiến, đánh bại tư tưởng
hưng? phong kiến lỗi thời.

- HS đọc SGK trả lời câu hỏi. - Đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của

- GV nhận xét và chốt ý. Đồng thời giai cấp tư sản chống lại chế độ phong

nhấn mạnh thực chất của phong trào kiến trên mặt trận văn hoá tư tưởng.

Văn hoá Phục hưng là cuộc đấu tranh - Đề cao tự do, xây dựng thế giới quan

của giai cấp tư sản chống lại chế độ tiến bộ.

phong kiến trên mặt trận văn hoá tư

tưởng.

4. Sơ kết bài học

Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi: Để tìm hiểu hoàn cảnh nào dẫn đến

phong trào Văn hoá Phục hưng? Những thành tựu chính và ý nghĩa của

phong trào Văn hoá Phục hưng như thế nào?

5. Dặn dò, bài tập về nhà

- Học bài cũ, đọc bài mới.

- Trả lời câu hỏi bài tập trong SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản