Lịch sử 5 - BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Chia sẻ: fordec

Sau bài học, HS nêu được: - Ngày 2-9-1945 tại quảng trường Ba đình(Hà nội, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập). - Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, khai sinh ra nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà. - Ngày 2-9 trở thành ngày quốc khánh của dân tộc ta.

Nội dung Text: Lịch sử 5 - BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Bài 10: BÁC H C TUYÊN NGÔN CL P


I. M C TIÊU

Sau bài h c, HS nêu ư c:

- Ngày 2-9-1945 t i qu ng trư ng Ba ình(Hà n i, ch t ch H Chí Minh ã cb n
tuyên ngôn c l p).

- ây là s ki n l ch s tr ng i, khai sinh ra nư c Vi t nam Dân ch C ng hoà.

- Ngày 2-9 tr thành ngày qu c khánh c a dân t c ta.

II. DÙNG D Y H C

- Các hình nh minh ho trong SGK.

- Phi u h c t p cho HS .

III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U
HO T NG D Y HO T NG H C1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i:

- GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 2 HS lên b ng tr l i các câu h i
h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m sau:
HS.
+ Em hãy tư ng thu t l i cu c
t ng kh i nghĩa giành chính quy n
Hà n i 19-8-1945?

+ Th ng l i c a cu c Cách m ng
tháng Tám có ý nghĩa như th nào
i v i dân t c ta?

- HS tr l i: ó là ngày Bác H
c b n tuyên ngôn c l p…

- HS l ng nghe.
- GV cho HS quan sát hình v minh ho v ngày 2-9-45
và yêu c u h c sinh nêu tên s ki n l ch s ư c minh
ho .

- GV gi i thi u bài.

Ho t ng 1:Làm vi c c l p.

M c tiêu: Giúp HS bi t quang c nh Hà n i ngày 2-9-
1945.

Cách ti n hành:- GV yêu c u HS c SGK và dùng tranh nh minh ho - HS làm vi c theo c p.

- GV t ch c cho HS thi t quang c nh ngày 2-9-1945. - 3 HS lên b ng thi t .

- GV k t lu n ý chính v quang c nh ngày 2-9-1945:

+ Hà n i tưng b ng c hoa.

+ M i ngư i u hư ng v Ba ình ch bu i l .

+ i danh d ng nghiêm trang quanh l ài m i
d ng.Hoat ng 2:Làm vi c nhóm.

M c tiêu: giúp HS hi u v di n bi n bu i l tuyên b c
l p.

Cách ti n hành:
- HS làm vi c theo nhóm, m i
- GV yêu c u HS làm vi c theo nhóm, cùng c SGK nhóm 4 HS, cùng c SGK và
và tr l i câu h i:bu i l tuyên b c l p c a dân t c th o lu n.
ã di n ra như th nào? Câu h i g i ý:

+ Bu i l b t u khi nào?

+ Trong bu i l , di n ra các s ki n chính nào?

+ Bu i l k t thúc ra sao.

- GV t ch c cho HS trình bày di n bi n c a bu i l
- 3 nhóm c 3 i di n l n lư t
tuyên b c l p trư c l p.
trình bày, l p theo dõi b sung ý
- GV h i : khi ang c b n tuyên ngôn c l p Bác ki n.
H d ng l i làm gì?
- 1 HS tr l i.
- GV k t lu n.Hoat ng 3:Làm vi c cá nhân.

M c tiêu: giúp HS bi t m t s n i dung c a b n tuyên
ngôn c l p.

Cách ti n hành:
- GV g i 2 HS c 2 o n trích c a tuyên ngôn c
l p trong SGK.
- 2 HS l n lư t c.
- GV cho HS phát bi u ý ki n trư c l p.

- GV k t lu n: b n tuyên ngôn c l p mà Bác H
- 3 HS nêu ý ki n trư c l p, c l p
c ngày 2-9-1945 ã kh ng nh quy n c l p, t
theo dõi, b sung ý ki n.
do thiêng liêng c a dân t c, ng th i kh ng nh
dân t c Vi t Nam s quy t tâm gi v ng quy n t do,
cl p y
Hoat ng 4:Làm vi c cá nhân.

M c tiêu: giúp HS hi u ý nghĩa c a s ki n l ch s
ngày 2-9-1945.

Cách ti n hành:

- GV hư ng d n HS th o lu n tìm hi u ý nghĩa
- HS th o lu n tr l i các câu
l ch s c a s ki n 2-9-1945 thông qua câu h i:
h i, sau ó rút ra ý nghĩa c a s
S ki n 2-9-1945 ã kh ng nh i u gì v n n c ki n l ch s ngày 2-9-1945.
l p c a dân t c Vi t Nam, ã ch m d t ch nào
Vi t Nam? Tuyên b khai sinh ra ch nào? Nh ng
vi c ó có tác ng như th nào n l ch s dân t c
ta? Th hi n i u gì v truy n th ng c a ngư i Vi t
Nam.

- GV t ch c cho HS trình bày k t qu th o lu n
trư c l p.
- 2 nhóm HS c i di n trình bày,
- GV nh n xét k t qu th o lu n và k t lu n : s ki n
Bác H c b n tuyên ngôn c l p ngày 2-9-1945 ã l p theo dõi b sung ý ki n
kh ng nh quy n c l p c a dân t c ta, k t thúc hơn
80 năm th c dân Pháp xâm lư c và ô h nư c ta,
khai sinh ra nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà. S ki n
này m t l n n a kh ng nh tinh th n kiên cư ng, b t
khu t trong u tranh ch ng xâm lư c, b o v cl p
c a dân t c ta.2. C ng c –d n dò:- GV yêu c u HS tr l i câu h i - HS tr l i.- GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c
bài cũ và chu n b b ng th ng kê các s ki n l ch s .
RÚT KINH NGHI M TI T D Y:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản