Lịch sử 5 - “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH

Chia sẻ: fordec

Sau bài học, học sinh(HS) nêu được: - Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Nam kì. - Ông là người có lòng yêu nước sâu sắc, dám chống lại lệnh vua để kiên quyết cùng nhân dân chống quân Pháp xâm lược. - Sơ đồ kẻ sẵn theo mục củng cố.

Nội dung Text: Lịch sử 5 - “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH

HƠN TÁM MƯƠI NĂM CH NG TH C DÂN PHÁP

XÂM LƯ C VÀ Ô H (1858-1945)Bài 1: “BÌNH TÂY I NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG NH.


I. M C TIÊU

Sau bài h c, h c sinh(HS) nêu ư c:

- Trương nh là m t trong nh ng t m gương tiêu bi u trong phong trào u tranh ch ng th c
dân Pháp xâm lư c c a nhân dân Nam kì.

- Ông là ngư i có lòng yêu nư c sâu s c, dám ch ng l i l nh vua kiên quy t cùng nhân dân
ch ng quân Pháp xâm lư c.

- Sơ k s n theo m c c ng c .

II. DÙNG D Y-H C

- Hình v trong SGK, phóng to n u có i u ki n.

-B n hành chính Vi t Nam.

- Phi u h c t p cho HS.

- Sơ k s n theo m c c ng c .
III. CÁC HO T NG D Y-H C CH Y U
HO T NG D Y HO T NG H C1. Gi i thi u bài:

- GV nêu khái quát hơn 80 năm ch ng th c dân Pháp xâm - HS nghe
lư c và ô h .

- GV yêu c u HS quan sát hình minh ho (tr5 SGK) và
- 2 HS tr l i
h i: tranh v c nh gì? Em có c m nghĩ gì v bu i l ư c
v trong tranh?

- GV gi i thi u bài: Trương nh là ai? Vì sao nhân dân ta
l i dành cho ông tình c m c bi t tôn kính như v y?
- HS l ng nghe GV gi i thi u bài
Ho t ng 1: Làm vi c c l p

M c tiêu: Giúp HS bi t tình hình t nư c ta sau khi th c
dân Pháp m cu c xâm lư c.

Cách ti n hành:- GV yêu c u HS làm vi c v i SGK và tr l i các câu h i HS c SGK, suy nghĩ và tìm câu
sau: tr l i.

+ Nhân dân Nam kì ã làm gì khi th c dân Pháp xâm lư c - Nhân dân Nam kì ã dũng c m
nư c ta? ng lên ch ng th c dân Pháp xâm
lư c. Nhi u cu c kh i nghĩa n ra…

- Tri u ình nhà Nguy n như ng b ,
+ Tri u ình nhà Nguy n có thái th nào trư c cu c không kiên quy t u tranh b o v
xâm lư c c a th c dân Pháp? t nư c.

- 2 HS l n lư t tr l i, l p theo dõi
và b sung ý ki n.
- GV g i HS tr l i các câu h i trư c l p.
- GV ch b n và gi ng gi i.

- GV k t lu n: Phong trào kháng chi n ch ng th c dân
Pháp c a nhân dân dư i s ch huy c a Trương nh ã
thu ư c m t s th ng l i và làm th c dân Pháp hoang
mang lo s .Ho t ng 2: Làm vi c nhóm.

M c tiêu: Giúp HS hi u Trương nh kiên quy t cùng
nhân dân ch ng quân xâm lư c.

Cách ti n hành:- GV t ch c cho HS th o lu n nhóm hoàn thành phi u - HS chia thành các nhóm nh , cùng
sau: c sách, th o lu n hoàn thành
phi u. Thư ký ghi ý ki n c a các b n
vào phi u.
Cùng c sách, th o lu n tr l i các câu h i sau:
1. Tri u ình nhà Nguy n ban l nh
xu ng bu c Trương nh ph i gi i
1. Năm 1862, vua ra l nh cho Trương nh làm gì? Theo
tán nghĩa quân và i nh n ch c Lãnh
em l nh c a nhà vua úng hay sai? Vì sao? binh An giang. L nh này không
h p lý vì l nh ó th hi n s như ng
b c a tri u ình v i th c dân Pháp,
k ang xâm lư c nư c ta và trái v i
nguy n v ng c a nhân dân.

2. Nh n ư c l nh vua, Trương
nh băn khoăn suy nghĩ: làm quan
thì ph i tuân l nh vua, n u không s
ph i ch u t i ph n ngh ch; nhưng
dân chúng và nghĩa quân không
mu n gi i tán l c lư ng, m t lòng
m t d ti p t c kháng chi n.


2. Nh n ư c l nh vua, Trương nh có thái và suy 3. Nghiã quân và dân chúng ã suy
nghĩ như th nào ? tôn Trương nh là “Bình Tây i
nguyên soái”. i u ó ã c vũ, ng
viên ông quy t tâm ánh gi c.

4. Ông d t khoát ph n i m nh l nh
c a tri u ình và quy t tâm l i cùng
v i nhân dân ánh gi c.

- HS báo cáo k t qu th o lu n theo
hư ng d n c a GV.


3. Nghĩa quân và dân chúng ã làm gì trư c b n khoăn ó
c a Trương nh? Vi c làm ó có tác d ng như th nào?
4. Trương nh ã làm gì áp l i lòng tin yêu c a nhân
dân?
- GV t ch c cho HS báo cáo k t qu th o lu n t ng câu
h i trư c l p.

- GV nh n xét k t qu th o lu n.

GV k t lu n: năm 1862, tri u ình nhà Nguy n ký hoà
ư c như ng 3 t nh Mi n ông Nam Kì cho th c dân
Pháp. Tri u ình ra l nh cho Trương nh ph i gi i tán
l c lư ng nhưng ông kiên quy t cùng v i nhân dân ch ng
quân xâm lư c.Ho t ng 3:Làm vi c c l pM c tiêu: Giúp HS hi u lòng bi t ơn và t hào c a nhân
dân ta v i “Bình Tây i nguyên soái”.

Cách ti n hành:- GV l n lư t nêu các câu h i sau cho HS tr l i: - HS suy nghĩ, phát bi u ý ki n:

+ Nêu c m nghĩ c a em v Bình Tây i nguyên soái + Ông là ngư i yêu nư c, dũng c m,
Trương nh. s n sàng hy sinh b n thân mình cho
dân t c, cho t nư c. Em vô cùng
khâm ph c ông.

+ 2 HS k .

+ Hãy k thêm m t vài m u chuy n v ông mà em bi t.
+ Nhân dân ta ã l p n th ông,
ghi l i nh ng chi n công c a ông,
+ Nhân dân ta ã làm gì bày t lòng bi t ơn và t hào l y tên ông t cho tên ư ng ph ,
v ông? trư ng h c…GV k t lu n: Trương nh là m t trong nh ng t m gương
tiêu bi u trong phong trào u tranh ch ng th c dân pháp
xâm lư c c a nhân dân Nam Kì.2.C ng c – d n dò:

- GV yêu c u HS c l p suy nghĩ và hoàn thành nhanh sơ - HS k sơ vào v
trong SGK
- HS tr l i.
- GV t ng k t gi h c, tuyên dương các h c sinh tích c c
ho t ng tham gia xây d ng bài.

- HS v h c thu c bài.
RÚT KINH NGHI M TI T D Y

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản