Lịch sử 5 - CÁCH MẠNG MÙA THU

Chia sẻ: fordec

- Mùa thu năm 1945, nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ, cuộc cách mạng này được gọi là Cách mạng tháng Tám. - Tiêu biểu cho Cách mạng tháng Tám là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội vào ngày 19-8-1945. Ngày 19-8 trở thành ngày kỉ niệm của Cách mạng tháng Tám. - Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám.

Nội dung Text: Lịch sử 5 - CÁCH MẠNG MÙA THU

Bài 9: CÁCH M NG MÙA THU


I. M C TIÊU

Sau bài h c, HS nêu ư c:

- Mùa thu năm 1945, nhân dân c nư c vùng lên phá tan xi ng xích nô l , cu c cách
m ng này ư c g i là Cách m ng tháng Tám.

- Tiêu bi u cho Cách m ng tháng Tám là cu c kh i nghĩa giành chính quy n Hà N i vào
ngày 19-8-1945. Ngày 19-8 tr thành ngày k ni m c a Cách m ng tháng Tám.

- Ý nghĩa l ch s c a Cách m ng tháng Tám.

II. DÙNG D Y H C

-B n hành chính Vi t Nam.

- Anh tư li u v Cách m ng tháng Tám.

- Phi u h c t p cho HS .

- HS sưu t m thông tin v kh i nghĩa giành chính quy n quê hương mình năm 1945.

III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U
HO T NG D Y HO T NG H C
1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i:

- GV g i 2 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 2 HS lên b ng tr l i các câu h i
h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m sau:
HS.
+ Thu t l i cu c kh i nghĩa 12-9-
1930 Ngh An?

+ Trong nh ng năm 1930-1931,
nhi u vùng nông thôn Ngh -Tĩnh
di n ra i u gì m i?

- HS tr l i.

- GV h i: em bi t gì v ngày 19-8?

- GV gi i thi u: ngày 19-8 là ngày k ni m cu c Cách
m ng tháng Tám. Di n bi n c a cu c cách m ng này ra
sao, cu c cách m ng có ý nghiã l n lao như th nào v i
l ch s dân t c ta. Chúng ta tìm hi u qua bài h c hôm
nay.

Ho t ng 1:Làm vi c c l p.

M c tiêu: Giúp HS bi t th i cơ cách m ng.

Cách ti n hành:- GV yêu c u HS c ph n ch nh u tiên trong bài - 1 HS c thành ti ng”cu i năm
Cách m ng mùa thu. 1940… ã giành ư c th ng l i
quy t nh v i cu c kh i nghĩa
các thành ph l n Hu , Sài Gòn,
l n nh t Hà N i”.

- HS th o lu n tìm câu tr l i.

- GV nêu v n : tháng 3-1945, phát xít Nh t h t c ng
Pháp, giành quy n ô h nư c ta. Gi a tháng 8-1945,
quân phi t Nh t châu á u hàng quân ng minh.
ng ta xác nh ây là th i cơ chúng ta ti n hành
t ng kh i nghĩa giành chính quy n trên c nư c. Theo
em, vì sao ng ta l i xác nh ây là th i cơ ngàn
năm có m t cho cách m ng Vi t Nam ?

- GV g i ý thêm: tình hình k thù c a dân t c ta lúc
này như th nào?

- GV g i HS trình bày trư c l p. - HS d a vào g i ý tr l i:

ng ta l i xác nh ây là th i cơ
ngàn năm có m t vì: t 1940, Nh t
- GV h i: cu c bi u tình ngày 12-9-1930 ã cho th y tinh và Pháp cùng ô h nư c ta nhưng
th n u tranh c a nhân dân Ngh An-Hà Tĩnh như th tháng 3-1945 Nh t o chính Pháp
nào? c chi m nư c ta. Tháng 8-
1945, quân Nh t châu Á thua
tr n và u hàng quân ng minh,
th l c c a chúng ang suy gi m
r t nhi u, nên ta ph i ch p th i cơ
này làm cách m ng.

- HS l ng nghe.
- GV k t lu n: nh n th y th i cơ n, ng ta nhanh
chóng phát l nh t ng kh i nghĩa giành chính quy n trên
toàn qu c. ng viên quy t tâm c a toàn dân t c, Bác
H ã nói”Dù hi sinh t i âu, dù ph i t cháy c dãy
Trư ng sơn cũng cương quy t giành cho ư c c l p”.
Hư ng ng l nh t ng kh i nghĩa c a ng, l i kêu g i
c a Bác, nhân dân kh p nơi ã n i d y, tiêu bi u là cu c
kh i nghĩa giành chính quy n Hà N i. Chúng ta tìm
hi u v cu c kh i nghĩa này.Hoat ng 2:Làm vi c nhóm.

M c tiêu: giúp HS hi u v cu c kh i nghĩa giành
chính quy n Hà N i ngày 19-8-1945.

Cách ti n hành:

- GV yêu c u HS làm vi c theo nhóm, cùng c SGK
- HS làm vi c theo nhóm, m i
và thu t l i cho nhau nghe v cu c kh i nghĩa giành
nhóm 4 HS, l n lư t t ng HS thu t
chính quy n Hà N i ngày 19-8-1945.
l i trư c nhóm, các HS trong
nhóm theo dõi, b sung ý ki n.

- GV yêu c u 1 HS trình bày trư c l p - 1 HS trình bày, l p theo dõi b
sung ý ki n.
Hoat ng 3:Làm vi c cá nhân.

M c tiêu: giúp HS liên h cu c kh i nghĩa giành
chính quy n Hà N i v i các cu c kh i nghĩa giành
chính quyên a phương.
Cách ti n hành:

- GV yêu c u HS nh c l i k t qu c a cu c kh i
nghĩa giành chính quy n Hà N i.
- HS: chi u 19-8-1945, cu c kh i
nghĩa giành chính quy n Hà N i
toàn th ng.
- GV nêu v n :
- HS trao i và nêu:
+ Cu c kh i nghĩa giành chính quy n Hà N i
không toàn th ng thì vi c giành chính quy n các + Hà n i là nơi cơ quan u não c a
a phương khác s ra sao? gi c, n u Hà N i không giành ư c
chính quy n thì vi c giành chính
quy n các a phương khác s g p
r t nhi u khó khăn.

+ Cu c kh i nghĩa c a nhân dân
+ Cu c kh i nghĩa c a nhân dân Hà N i có tác ng
Hà N i ã c vũ tinh th n nhân
như th nào n tinh th n cách m ng c a nhân dân c
dân c nư c ng lên u tranh
nư c?
giành chính quy n.

- HS l ng nghe.
- GV tóm t t ý ki n c a HS.
- HS c SGK và tr l i.
- GV h i: ti p sau Hà N i, nh ng nơi nào ã giành
ư c chính quy n.

- M t s HS nêu trư c l p.
- GV yêu c u HS liên h : em bi t gì v cu c kh i
nghĩa giành chính quy n a phương năm 1945,
d a theo l ch s a phương.

- GV k v cu c kh i nghĩa giành chính quy n a
phương năm 1945, d a theo l ch s a phương.
Hoat ng 4:Làm vi c cá nhân.

M c tiêu: giúp HS hi u nguyên nhân và ý nghĩa th ng
l i c a cu c Cách m ng tháng Tám.

Cách ti n hành:

- GV yêu c u HS làm vi c theo c p. Câu h i g i ý:
- HS tr l i.
+ Vì sao nhân dân ta giành ư c th ng l i trong
+ Nhân dân ta giành th ng l i
Cách m ng tháng Tám?(g i ý: nhân dân ta có truy n
trong Cách m ng tháng Tám là vì
th ng gì? Ai là ngư i lãnh o nhân dân làm cách
nhân dân ta có lòng yêu nư c sâu
m ng th ng l i)
s c, ng th i có ng lãnh o.

+ Th ng l i c a cu c Cách m ng
+ Th ng l i c a cu c Cách m ng tháng Tám có ý tháng Tám cho th y lòng yêu nư c
nghĩa như th nào? và tinh th n cách m ng c a nhân
dân ta. Chúng ta ã giành ư c
- GV k t lu n v nguyên nhân và ý nghĩa th ng l i
c l p, dân ta thoát kh i ki p nô
c a cu c Cách m ng tháng Tám.
l , ách th ng tr c a th c dân,
phong ki n.2. C ng c –d n dò:- GV yêu c u HS tr l i câu h i - HS tr l i.- GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c
bài cũ và chu n b bài sau.
RÚT KINH NGHI M TI T D Y:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản