Lịch sử 5 - CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
257
lượt xem
21
download

Lịch sử 5 - CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Thuật lại cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết chỉ huy vào đêm mồng 5-7-1885. - Nêu được cuộc phản công ở kinh thành Huế đã mở đầu cho phong trào Cần Vương(1885-1896). - Biết trân trọng tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ

  1. Bài 3: CU C PH N CÔNG KINH THÀNH HU I. M C TIÊU Sau bài h c, HS có th : - Thu t l i cu c ph n công kinh thành Hu do Tôn Th t Thuy t ch huy vào êm m ng 5-7-1885. - Nêu ư c cu c ph n công kinh thành Hu ãm u cho phong trào C n Vương(1885- 1896). - Bi t trân tr ng t hào v truy n th ng yêu nư c, b t khu t c a dân t c ta. II. DÙNG D Y H C - Lư c kinh thành Hu năm 1885, có các v trí kinh thành Hu , n Mang cá, toà Khâm S (n u có). -B n hành chính Vi t Nam. - Hình minh ho trong SGK. - Phi u h c t p c a HS. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C
  2. 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i: - GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 3 HS lên b ng và l n lư t tr l i h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m các câu h i sau: HS + Nêu nh ng ngh canh tân t nư c c a Nguy n Trư ng T . + Nh ng ngh ó có ư c vua quan nhà Nguy n nghe theo và th c hi n không? Vì sao?. + Phát bi u c m nghĩ c a em v vi c làm c a Nguy n Trư ng T . - GV gi i thi u bài: trong bài h c hôm nay chúng ta cùng tr v v i s vi c bi tráng di n ra êm 5-7-1885 t i kinh thành Hu . Ho t ng 1:Làm vi c c l p. M c tiêu: Giúp HS tìm hi u v Tôn Th t Thuy t. Cách ti n hành: - GV nêu v n : năm 1884, tri u ình nhà Nguy n kí - HS nghe GV nêu xác nh hi p ư c công nh n quy n o h c a th c dân Pháp . v n , sau ó t c SGK và tìm sau hi p ư c này, tình hình t nư c có nh ng nét câu tr l i cho các câu h i.
  3. chính nào? Các em hãy c SGK và tr l i các câu h i: + Quan l i tri u ình nhà Nguy n + Quan l i tri u ình nhà Nguy n có thái i v i chia làm 2 phái: th c dân Pháp như th nào? • Phái ch hoà ch trương thương thuy t v i th c dân Pháp. • Phái ch chi n, i di n là Tôn Th t Thuy t, ch trương cùng nhân dân ti p t c chi n u ch ng th c dân Pháp, giành l i c l p dân t c. chu n b kháng chi n lâu dài, Tôn Th t Thuy t cho l p các căn c vùng r ng núi và l p các i nghiã binh luy n t p s n sàng ánh Pháp. + Nhân dân ta không ch u khu t ph c th c dân Pháp. - 2 HS l n lư t tr l i, c l p theo dõi, b sung ý ki n. + Nhân dân ta ph n ng th nào trư c s vi c tri u ình kí hi p ư c v i th c dân Pháp? - GV nêu t ng câu h i trên và g i HS tr l i. - GV nh n xét câu tr l i c a HS, sau ó nêu k t lu n:
  4. sau khi tri u ình nhà Nguy n kí hi p ư c công nh n quy n ô h c a th c dân Pháp, nhân dân v n kiên quy t chi n u không khu t ph c; Quan l i tri u ình nhà Nguy n chia làm 2 phái: phái ch chi n do Tôn Th t Thuy t ch trư ng và phái ch hoà. Hoat ng 2:Làm vi c nhóm. M c tiêu: giúp HS bi t nguyên nhân, di n bi n và ý nghĩa c a cu c ph n công kinh thành Hu . Cách ti n hành: - GV chia HS thành các nhóm, yêu c u th o lu n - HS chia thành các nhóm nh , tr l i các câu h i sau: m i nhóm 4-6 HS, cùng th o lu n và ghi các câu tr l i vào phi u. + Nguyên nhân nào d n n cu c ph n công kinh + Tôn Th t Thuy t, ngư i ng thành Hu ? u phái ch chi n ã tích c c chu n b ch ng Pháp. Trư c s uy hi p c a k thù, Tôn Th t Thuy t ã quy t nh n súng trư c giành th ch ng. + êm m ng 5-7-1885, cu c ph n công kinh thành Hu b t u b ng ti ng n r m tr i c a súng + Hãy thu t l i cu c ph n công kinh thành th n công, quân ta do Tôn Th t Hu .(cu c ph n công di n ra khi nào? Ai là ngư i Thuy t ch huy t n công th ng lãnh o? Tinh th n ph n công c a quân ta như th vào n Mang Cá và toà Khâm nào? Vì sao cu c ph n công th t b i?) S Pháp. B b t ng quân Pháp
  5. b i r i, nhưng nh có ưu th v vũ khí, n g n sáng thì ánh tr l i. Quân ta chi n u oanh li t, dũng c m nhưng vũ khí l c h u, l c lư ng ít… T ó phong trào ch ng Pháp bùng lên m nh m trong c nư c. - 3 nhóm HS c i di n báo cáo k t qu th o lu n. Sau m i l n báo cáo, c l p b sung ý ki n. - GV t ch c cho HS trình bày k t qu th o lu n trư c l p. - GV nh n xét v k t qu th o lu n c a HS. Ho t ng 3:Làm vi c theo cá nhân, nhóm. M c tiêu: giúp HS hi u bi t v Tôn Th t Thuy t, vua Hàm Nghi và phong trào C n Vương. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS tr l i: + Sau cu c ph n công kinh thành Hu b th t b i,
  6. Tôn Th t Thuy t ã làm gì? Vi c làm ó có ý nghĩa + Sau cu c ph n công b th t b i, như th nào v i phong trào ch ng Pháp c a nhân dân Tôn Th t Thuy t ã ưa vua ta? Hàm Nghi và oàn tuỳ tùng lên vùng r ng núi Qu ng tr ti p t c kháng chi n. T i ây ông ã l y danh nghĩa vua Hàm Nghi ra chi u C n Vương kêu g i nhân dân c nư c ng lên giúp vua. - GV yêu c u HS làm vi c theo nhóm, chia s v i b n - HS làm vi c theo nhóm thoe yêu trong nhóm nh ng thông tin, hình nh sưu t m ư c. c u c a GV. - GV g i HS trình bày k t qu th o lu n và yêu c u - 3 HS l n lư t trình bày k t qu HS các nhóm khác theo dõi, b sung ý ki n. trư c l p(m i HS ch nêu 1 v n ), c l p theo dõi, b sung ý ki n. - HS l ng nghe. - GV có th gi i thi u thêm v vua Hàm Nghi(SGK). - 2 HS tr l i - GV nêu câu h i: + Ph m Bành, inh Công + Em hãy nêu tên các cu c kh i nghĩa tiêu bi u Tráng(Ba ình-Thanh Hoá) hư ng ng phong trào C n Vương? + Phan ình Phùng(Hương Khê- Hà Tĩnh) + Nguy n Thi n Thu t(Bãi S y-
  7. Hưng Yên) GV k t lu n: Sau cu c ph n công b th t b i, Tôn Th t Thuy t ã rút v r ng ti p t c kháng chi n. Ông ã l y danh nghĩa vua Hàm Nghi ra chi u C n Vương kêu g i nhân dân c nư c ng lên giúp vua. 2. C ng c –d n dò: - GV nêu câu h i, yêu c u HS tr l i -HS tr l i GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c bài cũ và sưu t m, chu n b bài m i. RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………
Đồng bộ tài khoản