Lịch sử 5 - NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
258
lượt xem
15
download

Lịch sử 5 - NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - Suy nghĩ và đánh giá của nhân dân ta về những đề nghị canh tân và lòng yêu nước của ông. - Chân dung Nguyễn Trường Tộ; phiếu học tập cho HS. - HS tìm hiểu về Nguyễn Trường Tộ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC

  1. Bài 2: NGUY N TRƯ NG T MONG MU N CANH TÂN T NƯ C. I. M C TIÊU H c xong bài này, HS nêu ư c: - Nh ng ngh ch y u canh tân t nư c c a Nguy n Trư ng T . - Suy nghĩ và ánh giá c a nhân dân ta v nh ng ngh canh tân và lòng yêu nư c c a ông. II. DÙNG D Y H C - Chân dung Nguy n Trư ng T ; phi u h c t p cho HS. - HS tìm hi u v Nguy n Trư ng T . III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i: - GV g i 3 HS lên b ng và yêu c u tr l i các câu h i - 3 HS lên b ng và l n lư t tr l i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m HS. các câu h i sau: + Em hãy nêu nh ng băn khoăn, suy nghĩ c a Trương nh khi
  2. nh n ư c l nh vua. + Em hãy cho bi t tình c m c a nhân dân i v i Trương nh. + Phát bi u c m nghĩ c a em v Trương nh. - GV gi i thi u bài m i: trư c s xâm lư c c a th c dân Pháp, m t s nhà nho yêu nư c ch trương canh tân t nư c s c t l c, t cư ng. V i mong mu n ó, Nguy n Trư ng T ã g i lên vua T c nhi u b n i u tr n mong mu n s ph n th nh c a t nư c. N i dung các b n i u tr n ó th nào? Nhà vua và tri u ình có thái như th nào? Ho t ng 1:Làm vi c nhóm. M c tiêu: Giúp HS tìm hi u v Nguy n Trư ng T Cách ti n hành: - GV t ch c cho HS ho t ng theo nhóm chia s - HS chia thành các nhóm, m i các thông tin ã tìm hi u ư c v Nguy n Trư ng T nhóm 6-8 HS, ho t ng theo theo hư ng d n: hư ng d n c a GV. + Các b n trong nhóm ưa ra các thông tin, bài vi t v Nguy n Trư ng T mà mình sưu t m ư c.
  3. + C nhóm ch n l c thông tin và ghi vào phi u: • Năm sinh, năm m t c a Nguy n Trư ng T . • Quê quán c a ông. • Trong cu c i c a mình ông ã i âu và tìm hi u ư c nh ng gì? • Ông ã có suy nghĩ gì c u nư c nhà kh i tình tr ng lúc b y gi . - GV cho h c sinh các nhóm báo cáo k t qu làm vi c. - i di n nhóm lên b ng trình bày, các nhóm khác theo dõi, b - GV nh n xét k t qu làm vi c c a HS. sung ý ki n. - GV ghi m t s nét v ti u s c a Nguy n Trư ng T : Ông sinh năm 1830, m t năm 1871. Ông xu t thân trong m t gia ình Công giáo, làng Bùi chu, huy n Hưng nguyên, t nhNgh an. T bé ông ã n i ti ng thông minh, h c gi i ư c dân trong vùng g i là Tr ng T . Năm 1860 ông ư c sang Pháp, ó ông ã quan sát, tìm hi u s văn minh, giàu có c a nư c Pháp. Ông suy nghĩ r ng ph i th c hi n canh tân t nư c thì nư c ta m i thoát kh i ói ngheo và tr thành nư c m nh.
  4. Hoat ng 2:Làm vi c nhóm. M c tiêu: giúp HS bi t tình hình c a t nư c ta trư c s xâm lư c c a th c dân Pháp. Cách ti n hành: - GV t ch c cho HS ti p t c ho t ng theo nhóm, - HS ho t ng nhóm. HS có th cùng trao i tr l i các câu h i sau: nêu: + Theo em t i sao th c dân Pháp có th d dàng xâm + Th c dân Pháp d dàng xâm lư c nư c ta? i u ó cho th y tình hình c a t nư c lư c nư c ta vì: ta lúc ó như th nào? • Tri u ình nhà Nguy n như ng b th c dân Pháp. • Kinh t t nư c nghèo nàn, l c h u. • t nư c không s c t l p, t cư ng… - i di n nhóm HS phát bi u ý - GV cho HS báo cáo k t qu trư c l p. ki n trư c l p, HS các nhóm khác b sung. - HS trao i, nêu ý ki n: nư c ta c n ph i im i s c t l p, - GV h i: theo em tình hình t nư c như trên ã t t cư ng. ra yêu c u gì kh i b l c h u? - HS l ng nghe.
  5. - GV k t lu n: n a cu i th k XIX, khi th c dân Pháp xâm lư c nư c ta, tri u ình nhà Nguy n như ng b chúng, trong khi nư c ta cũng r t nghèo nàn l c h u. Yêu c u t t y u i v i hoàn c nh nư c ta lúc b y gi là ph i th c hi n i m i t nư c. Hi u ư c i u ó, Nguy n Trư ng T ã g i b n i u tr n lên vua T c ngh canh tân t nư c. Ho t ng 3:Làm vi c theo cá nhân. M c tiêu: giúp HS hi u bi t v nh ng ngh canh tân át nư c c a Nguy n Trư ng T . Cách ti n hành: - GV yêu c u HS làm vi c v i SGK và tr l i nh ng - HS c SGK và tr l i: câu h i sau: + Nguy n Trư ng T ã ưa ra nh ng ngh gì canh tân t nư c? + Nguy n Trư ng T ngh : • M r ng quan h ngo i giao, buôn bán v i nhi u nư c • Thuê chuyên gia nư c ngoài giúp ta phát tri n kinh t • Xây d ng quân i hùng m nh • M trư ng d y cách s d ng máy móc, óng tàu, úc
  6. súng… + Nhà vua và tri u ình nhà Nguy n có thái như + Tri u ình Nguy n không c n th nào v i nh ng ngh c a Nguy n Trư ng T ? Vì th c hi n các ngh c a Nguy n sao? Trư ng T . Vua T c b o th cho r ng nh ng phương pháp cũ i u khi n qu c gia r i. - 2 HS l n lư t nêu ý ki n, c l p nh n xét, b sung ý ki n. - 2 HS nêu ý ki n - GV t ch c cho HS báo cáo k t qu làm vi c trư c l p: GV nêu t ng câu h i cho HS tr l i. + H là ngư i b o th - GV h i thêm: vi c vua quan nhà Nguy n ph n i + H là ngư i l c h u, không ngh canh tân c a Nguy n Trư ng T cho th y h hi u bi t gì v th gi i bên ngoài là ngư i như th nào? qu c gia… - 2 HS nêu ví d : + Vua quan nhà Nguy n không tin èn treo ngư c, không có - GV yêu c u HS l y nh ng ví d ch ng minh v s d u( èn i n) mà v n sáng. l c h u c a vua quan nhà Nguy n. + Vua quan nhà Nguy n cho r ng chuy n xe p 2 bánh chuy n ng r t nhanh mà không b là chuy n b a.
  7. GV k t lu n: v i mong mu n canh tân t nư c, Nguy n Trư ng T ãg i n nhà vua nhi u b n i u tr n ngh c i cách. Tuy nhiên, nh ng n i dung ti n b ó không ư c vua và tri u ình ch p nh n vì s b o th và l c h u. Chính i u ó góp ph n làm cho nư c ta thêm suy y u, ch u s ô h c a th c dân Pháp 2. C ng c –d n dò: - GV nêu câu h i, yêu c u HS tr l i -HS tr l i GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c bài cũ và sưu t m, chu n b bài m i. RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………
Đồng bộ tài khoản