Lịch sử 5 - PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU

Chia sẻ: fordec

- Phan Bội Châu là nhà yêu nước tiêu biểu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. - Phong trào Đông du là phong trào yêu nước nhằm mục đích chống thực dân Pháp; thuật lại phong trào Đông du . - Chân dung Phan Bội Châu. - Phiếu học tập của HS. - HS chuẩn bị các thông tin, tranh ảnh sưu tầm được về phong trào Đông du và Phan Bội Châu.

Nội dung Text: Lịch sử 5 - PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU

Bài 5: PHAN B I CHÂU VÀ PHONG TRÀO ÔNG DUI. M C TIÊU

Sau bài h c, HS nêu ư c:

- Phan B i Châu là nhà yêu nư c tiêu bi u Vi t Nam u th k XX.

- Phong trào ông du là phong trào yêu nư c nh m m c ích ch ng th c dân Pháp; thu t l i
phong trào ông du .

II. DÙNG D Y H C

- Chân dung Phan B i Châu.

- Phi u h c t p c a HS.

- HS chu n b các thông tin, tranh nh sưu t m ư c v phong trào ông du và Phan B i
Châu.

III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U
HO T NG D Y HO T NG H C1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i:

- GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 3 HS lên b ng và l n lư t tr l i
h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m các câu h i sau:
HS
+ T cu i th k XIX, Vi t
Nam ã xu t hi n nh ng ngành
kinh t m i nào?

+ Nh ng thay i v kinh t ã
t o ra nh ng giai c p, t ng l p
m i nào trong xã h i Vi t Nam?

- HS nêu hi u bi t c a b n thân.

ó là Phan B i Châu, ông là nhà
yêu nư c tiêu bi u u th k
- GV cho HS quan sát chân dung Phan B i Châu và XX.
h i: em có bi t nhân v t l ch s này tên là gì, có óng
góp gì cho l ch s nư c nhà không?

- GV gi i thi u bài: u th k XX, nư c ta có 2
phong trào ch ng Pháp tiêu bi u do 2 chí sĩ yêu nư c
là Phan B i Châu và Phan Châu Trinh lãnh o.

Ho t ng 1:Làm vi c theo nhóm.

M c tiêu: Giúp HS tìm hi u v ti u s c a Phan B i
Châu.

Cách ti n hành:- GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm gi i quy t - HS làm vi c theo nhóm.
yêu c u:

+ Chia s v i các b n trong nhóm thông tin, tư li u tìm
+ L n lư t t ng HS trình bày
hi u ư c v Phan B i Châu.
thông tin c a mình trư c nhóm.
+ C nhóm cùng th o lu n, ch n l c thông tin vi t
thành ti u s c a Phan B i Châu. + Các thành viên trong nhóm th o
lu n l a ch n thông tin và ghi
vào phi u h c t p.

- GV t ch c cho HS báo cáo k t qu tìm hi u trư c
- i di n 1 nhóm HS tr l i, các
l p.
nhóm khác b sung ý ki n.
- GV nêu nh n xét ph n tìm hi u c a HS, sua ó nêu
nh ng nét chính v ti u s Phan B i Châu: ông sinh năm
1867 trong 1 gia ình nhà nho nghèo, giàu truy n th ng
yêu nư c thu c huy n Nam àn, t nh Ngh An. Khi còn
r t tr , ông ã có nhi t c u nư c… . Ông là ngư i kh i
xư ng, t ch c và gi vai trò tr ng y u trong phong trào
ông du. T năm 1905 n 1908, phong trào này ã ưa
ư c nhi u thanh niên ra nư c ngoài h c tr v c u
nư c.

Sau khi phong trào ông du tan rã. Phan B i Châu ti p
t c ho t ng t i Trung qu c, Thái lan. Năm 1925 ông
b Pháp b t Trung qu c ưa v Vi t Nam…

Ông m t ngày 29-10-1940 t i Hu .Hoat ng 2:Làm vi c nhóm.

M c tiêu: giúp HS hi u sơ lư c v phong trào ông du.

Cách ti n hành:

- GV yêu c u HS ho t ng theo nhóm, cùng c SGK - HS làm vi c theo nhóm, m i
và thu t l i nh ng nét chính v phong trào ông du nhóm 4 HS, cùng c SGK, th o
d a theo các câu h i g i ý sau: lu n cùng rút ra các nét chính
c a phong trào ông du như sau:

+ Phong trào ông du ư c kh i
+ Phong trào ông du di n ra vào th i gian nào? Ai là
xư ng năm 1905, do Phan B i
ngư i lãnh o? M c ích c a phong trào là gì?
Châu lãnh o. M c ích c a
phong trào là ào t o nh ng ngư i
yêu nư c có ki n th c v khoa h c
k thu t ư c h c Nh t, sau ó
ưa h v nư c ho t ng c u
nư c.

+ Phong trào v n ng ư c
nhi u thanh niên sang Nh t h c.
có ti n h làm nhi u vi c

+ Nhân dân trong nư c, c bi t là các thanh niên yêu ki m ti n. Cu c s ng kham kh ,
nư c ã hư ng ng phong trào ông du như th nào? ch t ch i, thi u th n th . M c
dù v y h v n hăng say h c t p.
Nhân dân trong nư c cũng óng
góp ti n c a cho phong trào ông
du.

+ Phong trào ông du ph t tri n
l m cho th c dân Pháp h t s c lo
ng i, năm 1908 th c dân Pháp c u
k t v i Nh t ch ng phá phong tr o
ông du. Sau ó chính ph Nh t
tr c xu t nh ng ngư i yêu nư c
Vi t Nam và Phan B i Châu ra
+ K t qu c a phong trào ông du và ý nghiã c a
kh i Nh t. Phong trào ông du tan
phong trào này là gì?
rã.
Tuy tan rã nhưng phong trào ông
du ã ào t o ư c nhi u nhân tài
cho t nư c, ng th i c vũ, khơi
d y lòng yêu nư c c a nhân dân ta.
- GV t ch c cho HS trình bày k t qu th o lu n trư c
l p.
- 3 HS trình bày theo 3 ph n trên,
sau m i l n trình bày, HS c l p
nh n xét, b sung ý ki n.

HS suy nghĩ, phát bi u ý ki n
trư c l p.

+ Vì h có lòng yêu nư c nên
quy t tâm h c t p v c u
nư c.

+ Vì th c dân Pháp c u k t v i
Nh t ch ng phá phong trào ông
- GV t ch c cho HS trình bày các nét chính v phong
du.
trào ông du trư c l p.
- GV nh n xét v k t qu th o lu n c a HS, sau ó
h i c l p:

+ T i sao trong i u ki n khó khăn, thi u th n, nhóm
thanh niên Vi t Nam v n hăng say h c t p?

+ T i sao chính ph Nh t tr c xu t Phan B i Châu và
nh ng ngư i du h c?

- GV gi ng thêm: s th t b i c a phong trào ông du
cho th y r ng ã là qu c thì không phân bi t màu
da, chúng s n sàng c u k t v i nhau áp b c dân t c
ta.2. C ng c –d n dò:- GV nêu câu h i: nêu nh ng suy nghĩ c a em v - 2 HS tr l i
Phan B i Châu.

- GV nêu: Phan B i Châu là m t ngư i anh hùng y
nhi t huy t. Cu c i ho t ng c a nhà chí sĩ yêu
nư c là 1 t m gương sáng, n các th h ngày nay
cũng u trân tr ng. Không ch ng bào ta th y rõ
mà ngay c k thù cũng ph i nhi u phen công khai
xác nh n.- GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c
bài cũ, tìm hi u v quê hương và th i niên thi u c a
Nguy n T t Thành .
RÚT KINH NGHI M TI T D Y:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản