Lịch sử 5 - QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

Chia sẻ: fordec

QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC - Sơ lược về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành . - Những khó khăn của Nguyễn Tất Thành khi dự định ra nước ngoài . - Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài là do lòng yêu nước, thương dân, mong muốn tìm con - Chân dung Nguyễn Tất Thành . - Các hình ảnh minh hoạ trong SGK - Truyện Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. - HS tìm hiểu về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành . ...

Nội dung Text: Lịch sử 5 - QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

 

  1. Bài 6: QUY T CHÍ RA I TÌM Ư NG C U NƯ C I. M C TIÊU Sau bài h c, HS nêu ư c: - Sơ lư c v quê hương và th i niên thi u c a Nguy n T t Thành . - Nh ng khó khăn c a Nguy n T t Thành khi d nh ra nư c ngoài . - Nguy n T t Thành i ra nư c ngoài là do lòng yêu nư c, thương dân, mong mu n tìm con ư ng c u nư c m i. II. DÙNG D Y H C - Chân dung Nguy n T t Thành . - Các hình nh minh ho trong SGK - Truy n Búp sen xanh c a nhà văn Sơn Tùng. - HS tìm hi u v quê hương và th i niên thi u c a Nguy n T t Thành . III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i: - GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 3 HS lên b ng và l n lư t tr l i
  2. h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m các câu h i sau: HS + Nêu nh ng i u em bi t v Phan B i Châu? + Hãy thu t l i phong tr o ông du. + Vì sao phong trào ông du th t b i? - HS nêu theo trí nh . + Kh i nghĩa c a nhân dân Nam kỳ, - GV h i: phong trào C n Vương, ông du… + Hãy nêu 1 s phong trào ch ng th c dân Pháp cu i + Do chưa tìm ư c con ư ng c u th k XIX- u th k XX. nư c úng n. + Nêu k t qu c a các phong trào trên. Theo em vì sao các phong trào ch ng th c dân Pháp c a nhân dân ta cu i th k XIX- u th k XX u th t b i? - GV gi i thi u bài: u th k XX, nư c ta chưa có con ư ng c u nư c úng n. Lúc ó Bác H m i là 1 thanh niên 21 tu i quy t chí ra i tìm ư ng c u nư c cho dân t c Vi t Nam. Ho t ng 1:Làm vi c theo nhóm. M c tiêu: Giúp HS tìm hi u v quê hương và th i niên thi u c a Nguy n T t Thành. Cách ti n hành:
  3. - GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm gi i quy t - HS làm vi c theo nhóm. yêu c u: + Chia s v i các b n trong nhóm thông tin, tư li u + L n lư t t ng HS trình bày tìm hi u ư c v Phan B i Châu. thông tin c a mình trư c nhóm. + C nhóm cùng th o lu n, ch n l c thông tin vi t + Các thành viên trong nhóm th o thành ti u s c a Phan B i Châu. lu n l a ch n thông tin và ghi vào phi u h c t p. - GV t ch c cho HS báo cáo k t qu tìm hi u trư c - i di n 1 nhóm HS tr l i, các l p. nhóm khác b sung ý ki n. - GV nêu nh n xét ph n tìm hi u c a HS, sau ó nêu nh ng nét chính: Nguy n T t Thành sinh ngày 19-5- 1890 trong 1 gia ình nhà nho yêu nư c xã Kim Liên, huy n Nam àn, t nh Ngh An. Nguy n T t Thành lúc nh tên Nguy n Sinh Cung, sau này là Nguy n Ai Qu c-H Chí Minh…. Sinh ra trong gia ình trí th c yêu nư c, l n lên gi a lúc nư c m t nhà tan, l i ư c ch ng ki n nhi u n i th ng kh c a nhân dân dư i ách th ng tr c a qu c phong ki n. Ngư i ã nuôi ý chí u i th c dân Pháp, gi i phóng ng bào…. Xu t phát t lòng yêu nư c, rút kinh nghi m t th t b i c a các s phu yêu nư c ương th i, ngư i không
  4. i v phương ông mà i sang phương tây…. - GV ưa t p truy n Búp xen xanh và gi i thi u. Hoat ng 2:Làm vi c cá nhân. M c tiêu: giúp HS hi u ư c v m c ích ra nư c ngoài c a Nguy n T t Thành. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS c SGK t “Nguy n T t Thành - HS làm vi c cá nhân, c th m khâm ph c…quy t nh ph i tìm con ư ng c u SGK và tr l i các câu h i. nư c, c u dân” và tr l i các câu h i sau: + M c ích i ra nư c ngoài c a Nguy n T t Thành là gì? + tìm con ư ng c u nư c phù h p. + Nguy n T t Thành i v hư ng nào? Vì sao ông không i theo các b c ti n b i yêu nư c như Phan B i + Nguy n T t Thành ch n ư ng Châu, Phan Chu Trinh? i v phương tây, Ngư i không i theo con ư ng c a c c sĩ phu yêu nư c trư c ó vì các con ư ng này u th t b i. Ngư i th c s mu n tìm hi u v các ch “T do, Bình ng, Bác ái” mà ngư i phương tây hay nói và mu n xem h làm như th nào tr v giúp ng bào ta. - 2 HS tr l i trư c l p, HS c l p
  5. - GV l n lư t nêu t ng câu h i trên và g i HS tr l i. theo dõi, nh n xét, b sung ý ki n. - GV gi ng: v i mong mu n tìm ra con ư ng c u nư c úng n, Bác H kính yêu c a chúng ta ã quy t tâm i v phương tây. Bác ã g p khó khăn gì? Ngư i làm th nào vư t qua? Chúng ta cùng tìm hi u ti p bài. Hoat ng 3:Làm vi c theo nhóm. M c tiêu: giúp HS hi u ư c ý chí quy t tâm ra i tìm ư ng c u nư c c a Nguy n T t Thành . Cách ti n hành: - GV yêu c u HS làm vi c theo nhóm, cùng th o lu n HS làm vi c theo nhóm nh , m i và tr l i các câu h i sau: nhóm 4 HS, cùng c SGK và tìm câu tr l i. + Nguy n T t Thành ã lư ng trư c ư c nh ng + Ngư i bi t trư c khi nư c khó khăn nào khi nư c ngoài? ngoài m t mình là r t m o hi m, nh t là lúc m au. Bên c nh ó ngư i cũng không có ti n. + Ngư i r Tư Lê, 1 ngư i b n thân cùng l a i cùng, phòng khi m au + Ngư i ã nh hư ng gi i quy t các khó khăn như có ngư i bên c nh, nhưng Tư Le th nào? không can m i cùng ngư i. Ngư i quy t tâm làm b t c vi c
  6. gì s ng và ra i nư c ngoài. Ngư i nh n c vi c ph b p, m t công vi c n ng nh c và nguy hi m ư c i ra nư c ngoài. + Ngư i có quy t tâm cao, ý chí kiên nh con ư ng ra i tìm ư ng c u nư c b i ngư i r t dũng c m, s n sàng ương uv i khó khăn, th thách và hơn t t c + Nh ng i u ó cho th y ý chí quy t tâm ra i tìm ngư i có 1 t m lòng yêu nư c, yêu ư ng c u nư c c a ngư i như th nào? Theo em vì ng bào sâu s c. sao ngư i có ư c quy t tâm ó? + Ngày 5-6-1911, Nguy n T t Thành v i cái tên m i-Văn Ba- ã ra i tìm ư ng c u nư c m i trên con tàu ô c La-tu-sơ T -rê- vin. - HS c l p l n lư t báo cáo. + Nguy n T t Thành ra i t âu, trên con tàu nào, vào ngày nào? - GV yêu c u HS báo cáo k t qu th o lu n. - GV nh n xét k t qu làm vi c c a HS. - GV nêu k t lu n: Năm 1911, v i lòng yêu nư c,
  7. thương dân, Nguy n T t Thành ã t c ng Nhà r ng quy t chí ra i tìm ư ng c u nư c. 2. C ng c –d n dò: - GV yêu c u HS s d ng các nh tư li u trong SGK và - 2 HS tr l i, l p theo dõi, nh n k l i s ki n Nguy n T t Thành ra i tìm ư ng c u xét nư c. - GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c bài cũ và chu n b bài m i. RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản