Lịch sử 5 - QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

Chia sẻ: fordec

QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC - Sơ lược về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành . - Những khó khăn của Nguyễn Tất Thành khi dự định ra nước ngoài . - Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài là do lòng yêu nước, thương dân, mong muốn tìm con - Chân dung Nguyễn Tất Thành . - Các hình ảnh minh hoạ trong SGK - Truyện Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. - HS tìm hiểu về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành . ...

Nội dung Text: Lịch sử 5 - QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

Bài 6: QUY T CHÍ RA I TÌM Ư NG C U NƯ C


I. M C TIÊU

Sau bài h c, HS nêu ư c:

- Sơ lư c v quê hương và th i niên thi u c a Nguy n T t Thành .

- Nh ng khó khăn c a Nguy n T t Thành khi d nh ra nư c ngoài .

- Nguy n T t Thành i ra nư c ngoài là do lòng yêu nư c, thương dân, mong mu n tìm con
ư ng c u nư c m i.

II. DÙNG D Y H C

- Chân dung Nguy n T t Thành .

- Các hình nh minh ho trong SGK

- Truy n Búp sen xanh c a nhà văn Sơn Tùng.

- HS tìm hi u v quê hương và th i niên thi u c a Nguy n T t Thành .

III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U
HO T NG D Y HO T NG H C1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i:

- GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 3 HS lên b ng và l n lư t tr l i
h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m các câu h i sau:
HS
+ Nêu nh ng i u em bi t v Phan
B i Châu?

+ Hãy thu t l i phong tr o ông du.

+ Vì sao phong trào ông du th t
b i?

- HS nêu theo trí nh .

+ Kh i nghĩa c a nhân dân Nam kỳ,
- GV h i:
phong trào C n Vương, ông du…

+ Hãy nêu 1 s phong trào ch ng th c dân Pháp cu i
+ Do chưa tìm ư c con ư ng c u
th k XIX- u th k XX.
nư c úng n.

+ Nêu k t qu c a các phong trào trên. Theo em vì
sao các phong trào ch ng th c dân Pháp c a nhân
dân ta cu i th k XIX- u th k XX u th t b i?

- GV gi i thi u bài: u th k XX, nư c ta chưa
có con ư ng c u nư c úng n. Lúc ó Bác H
m i là 1 thanh niên 21 tu i quy t chí ra i tìm ư ng
c u nư c cho dân t c Vi t Nam.

Ho t ng 1:Làm vi c theo nhóm.

M c tiêu: Giúp HS tìm hi u v quê hương và th i
niên thi u c a Nguy n T t Thành.

Cách ti n hành:
- GV t ch c cho HS làm vi c theo nhóm gi i quy t - HS làm vi c theo nhóm.
yêu c u:

+ Chia s v i các b n trong nhóm thông tin, tư li u
+ L n lư t t ng HS trình bày
tìm hi u ư c v Phan B i Châu.
thông tin c a mình trư c nhóm.
+ C nhóm cùng th o lu n, ch n l c thông tin vi t
+ Các thành viên trong nhóm th o
thành ti u s c a Phan B i Châu.
lu n l a ch n thông tin và ghi
vào phi u h c t p.

- GV t ch c cho HS báo cáo k t qu tìm hi u trư c - i di n 1 nhóm HS tr l i, các
l p. nhóm khác b sung ý ki n.
- GV nêu nh n xét ph n tìm hi u c a HS, sau ó nêu
nh ng nét chính: Nguy n T t Thành sinh ngày 19-5-
1890 trong 1 gia ình nhà nho yêu nư c xã Kim Liên,
huy n Nam àn, t nh Ngh An.

Nguy n T t Thành lúc nh tên Nguy n Sinh Cung, sau
này là Nguy n Ai Qu c-H Chí Minh….

Sinh ra trong gia ình trí th c yêu nư c, l n lên gi a lúc
nư c m t nhà tan, l i ư c ch ng ki n nhi u n i th ng
kh c a nhân dân dư i ách th ng tr c a qu c phong
ki n. Ngư i ã nuôi ý chí u i th c dân Pháp, gi i phóng
ng bào….

Xu t phát t lòng yêu nư c, rút kinh nghi m t th t
b i c a các s phu yêu nư c ương th i, ngư i không
i v phương ông mà i sang phương tây….

- GV ưa t p truy n Búp xen xanh và gi i thi u.Hoat ng 2:Làm vi c cá nhân.

M c tiêu: giúp HS hi u ư c v m c ích ra nư c
ngoài c a Nguy n T t Thành.

Cách ti n hành:

- GV yêu c u HS c SGK t “Nguy n T t Thành
- HS làm vi c cá nhân, c th m
khâm ph c…quy t nh ph i tìm con ư ng c u
SGK và tr l i các câu h i.
nư c, c u dân” và tr l i các câu h i sau:

+ M c ích i ra nư c ngoài c a Nguy n T t Thành là
gì?
+ tìm con ư ng c u nư c phù
h p.
+ Nguy n T t Thành i v hư ng nào? Vì sao ông
không i theo các b c ti n b i yêu nư c như Phan B i
+ Nguy n T t Thành ch n ư ng
Châu, Phan Chu Trinh?
i v phương tây, Ngư i không i
theo con ư ng c a c c sĩ phu yêu
nư c trư c ó vì các con ư ng
này u th t b i. Ngư i th c s
mu n tìm hi u v các ch “T do,
Bình ng, Bác ái” mà ngư i
phương tây hay nói và mu n xem
h làm như th nào tr v giúp
ng bào ta.

- 2 HS tr l i trư c l p, HS c l p
- GV l n lư t nêu t ng câu h i trên và g i HS tr l i. theo dõi, nh n xét, b sung ý ki n.
- GV gi ng: v i mong mu n tìm ra con ư ng c u
nư c úng n, Bác H kính yêu c a chúng ta ã
quy t tâm i v phương tây. Bác ã g p khó khăn gì?
Ngư i làm th nào vư t qua? Chúng ta cùng tìm
hi u ti p bài.Hoat ng 3:Làm vi c theo nhóm.

M c tiêu: giúp HS hi u ư c ý chí quy t tâm ra i tìm
ư ng c u nư c c a Nguy n T t Thành .

Cách ti n hành:

- GV yêu c u HS làm vi c theo nhóm, cùng th o lu n
HS làm vi c theo nhóm nh , m i
và tr l i các câu h i sau:
nhóm 4 HS, cùng c SGK và tìm
câu tr l i.

+ Nguy n T t Thành ã lư ng trư c ư c nh ng + Ngư i bi t trư c khi nư c
khó khăn nào khi nư c ngoài? ngoài m t mình là r t m o hi m,
nh t là lúc m au. Bên c nh ó
ngư i cũng không có ti n.

+ Ngư i r Tư Lê, 1 ngư i b n thân
cùng l a i cùng, phòng khi m au
+ Ngư i ã nh hư ng gi i quy t các khó khăn như
có ngư i bên c nh, nhưng Tư Le
th nào?
không can m i cùng ngư i.

Ngư i quy t tâm làm b t c vi c
gì s ng và ra i nư c ngoài.

Ngư i nh n c vi c ph b p, m t
công vi c n ng nh c và nguy hi m
ư c i ra nư c ngoài.

+ Ngư i có quy t tâm cao, ý chí
kiên nh con ư ng ra i tìm
ư ng c u nư c b i ngư i r t
dũng c m, s n sàng ương uv i
khó khăn, th thách và hơn t t c
+ Nh ng i u ó cho th y ý chí quy t tâm ra i tìm ngư i có 1 t m lòng yêu nư c, yêu
ư ng c u nư c c a ngư i như th nào? Theo em vì ng bào sâu s c.
sao ngư i có ư c quy t tâm ó?
+ Ngày 5-6-1911, Nguy n T t
Thành v i cái tên m i-Văn Ba- ã
ra i tìm ư ng c u nư c m i trên
con tàu ô c La-tu-sơ T -rê-
vin.

- HS c l p l n lư t báo cáo.


+ Nguy n T t Thành ra i t âu, trên con tàu nào,
vào ngày nào?
- GV yêu c u HS báo cáo k t qu th o lu n.

- GV nh n xét k t qu làm vi c c a HS.

- GV nêu k t lu n: Năm 1911, v i lòng yêu nư c,
thương dân, Nguy n T t Thành ã t c ng Nhà r ng
quy t chí ra i tìm ư ng c u nư c.2. C ng c –d n dò:- GV yêu c u HS s d ng các nh tư li u trong SGK và - 2 HS tr l i, l p theo dõi, nh n
k l i s ki n Nguy n T t Thành ra i tìm ư ng c u xét
nư c.- GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà h c thu c
bài cũ và chu n b bài m i.
RÚT KINH NGHI M TI T D Y:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản