LỊCH SỬ CÁCH MẠNG MÙA THU

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Học sinh biết sự kiện tiêu biểu của Cách mạng tháng Tám là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn Ngày 19/8 là ngày kỉ niệm Cách mạng tháng 8 ở nước ta. - Trình bày sơ giản về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8. 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: II. Chuẩn bị: - Thầy: Tư liệu về Cách mạng tháng 8 ở Hà Nội và tư liệu lịch sử địa phương. - Trò: Sưu tập ảnh tư liệu. ...

Nội dung Text: LỊCH SỬ CÁCH MẠNG MÙA THU

LỊCH SỬ

CÁCH MẠNG MÙA THU


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh biết sự kiện tiêu biểu của Cách mạng tháng Tám
là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế và Sài
Gòn Ngày 19/8 là ngày kỉ niệm Cách mạng tháng 8 ở nước
ta.

- Trình bày sơ giản về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng
8.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng trình bày sự kiện lịch sử.

3. Thái độ: Giáo dục lòng tự hào dân tộc.

II. Chuẩn bị:

- Thầy: Tư liệu về Cách mạng tháng 8 ở Hà Nội và tư liệu
lịch sử địa phương.

- Trò: Sưu tập ảnh tư liệu.

III. Các hoạt động:
TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ: “Xô Viết Nghệ
Tĩnh”
- Học sinh nêu.
- Hãy kể lại cuộc biểu tình
ngày 12/9/1930 ở Hưng
- Học sinh nêu.
Nguyên?

- Trong thời kỳ 1930 -
1931, ở nhiều vùng nông
thôn Nghệ Tĩnh diễn ra
1’ điều gì mới?

 Giáo viên nhận xét bài
30’ cũ.

15’ 3. Giới thiệu bài mới: Hoạt động lớp.
“Hà Nội vùng đứng lên
…”

4. Phát triển các hoạt
động:

 Hoạt động 1: Diễn
biến về cuộc Tổng khởi
nghĩa tháng 8 năm 1945 ở
Hà Nội.
- Học sinh (2 _ 3 em)
Mục tiêu: Nắm khái quát
tình hình.

Phương pháp: Giảng
giải, đàm thoại.

- Giáo viên tổ chức cho - Học sinh nêu.
học sinh đọc đoạn “Ngày
18/8/1945 … nhảy vào”.
- Học sinh nêu.
- Giáo viên nêu câu hỏi.

+ Không khí khởi nghĩa
của Hà Nội được miêu tả
như thế nào?

+ Khí thế của đoàn quân
khởi nghĩa và thái độ của
lực lượng phản cách mạng - Học sinh nêu.
như thế nào?

 GV nhận xét + chốt
(ghi bảng):

Mùa thu năm 1945,
Hà nội vùng lên phá tan
xiềng xích nô lệ.

+ Kết quả của cuộc khởi
8’
nghĩa giành chính quyền ở
Hà Nội? Hoạt động nhóm .

 GV chốt + ghi bảng +
giới thiệu một số tư liệu
về Cách mạng tháng 8 ở
Hà Nội.

Ngày 19/8 là ngày lễ
kỉ niệm Cách mạng tháng
_ … lòng yêu nước, tinh
8 của nước ta.
thần cách mạng
 Hoạt động 2: Ý nghĩa
_ … giành độc lập, tự do
lịch sử.
cho nước nhà đưa nhân
Mục tiêu: HS nêu được ý dân ta thoát khỏi kiếp nô
nghĩa lịch sử của cuộc lệ .
Tổng khởi nghĩa Cách
mạng tháng 8.

Phương pháp: Thảo
- Học sinh thảo luận 
luận, đàm thoại.
trình bày (1 _ 3 nhóm),
+ Khí thế Cách mạng
các nhóm khác bổ sung,
tháng tám thể hiện điều gì
nhận xét.
?

+ Cuộc vùng lên của nhân
dân ta đã đạt kết quả gì ?
Kết quả đó sẽ mang lại
tương lai gì cho nước nhà - Học sinh nêu lại (3 _ 4
7’
? em).

 Giáo viên nhận xét +
rút ra ý nghĩa lịch sử:

_ cách mạng tháng Tám - 2 em
đã lật đổ nền quân chủ
mấy mươi thế kỉ, đã đập
- Học sinh nêu.
1’ tan xiềng xích thực dân
- Học sinh nêu, trình bày
gần 100 năm, đã đưa hình ảnh tư liệu đã sưu
chính quyền lại cho nhân tầm.
dân, đã xây nền tảng cho
nước Việt nam Dân chủ
Cộng hòa, độc lập tự do ,
hạnh phúc Hoạt động
3: Củng cố.

- Gọi học sinh đọc ghi
nhớ SGK/20.

- Không khí khởi nghĩa ở
Hà Nội như thế nào?
Trình bày tự liệu chứng
minh?

5. Tổng kết - dặn dò:

- Dặn dò: Học bài.

- Chuẩn bị: “Bác Hồ đọc
tuyên ngôn độc lập”.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản