LỊCH SỬ - CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO (Tiết 7)

Chia sẻ: fordec

-Vì sao có trận Bạch Đằng. -Kể lại được diễn biến của trận Bạch Đằng. -Trình bày được ý nghĩa của trận Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc. : -Giáo dục hs lòng tự hào dân tộc và lòng biết ơn các anh hùng dân tộc .

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: LỊCH SỬ - CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO (Tiết 7)

L CH S

CHI N TH NG B CH NG DO NGÔ QUY N LÃNH O (Ti t 7)

I- M c tiêu:

H c xong bài h c này hs bi t:

1- Ki n th c: -Vì sao có tr n B ch ng.

-K l i ư c di n bi n c a tr n B ch ng.

-Trình bày ư c ý nghĩa c a tr n B ch ng i v i l ch s dân t c.

2- Thái : -Giáo d c hs lòng t hào dân t c và lòng bi t ơn các anh hùng dân t c .

II- dùng h c t p :

-Lư c khu v c chính n ra kh i nghĩa Hai Bà Tưng .

-Lư c tr n chi n trên sông B ch ng năm 938 .

-Tranh v tr n B ch ng .

-Trò chơi oán ô ch .

-Phi u h c t p c a hs .

-Các thông tin v Ngô Quy n .

III-Ho t ng d y và h c :
Trình chi u trên Giáo viên H c sinh
máy


1- n nh l p. -Hs hát.

-Gi i thi u th y cô v d
gi .
L ch s : Ki m tra bài
cũ: 2- Ki m tra bài cũ: Kh i
nghĩa Hai Bà Trưng ( năm 40 ).
Câu 1 : Hai Bà Trưng
- 1 hs tr l i .
kêu g i nhân dân kh i nghĩa -Hai Bà Trưng kêu g i nhân
trong hoàn c nh nào? dân kh i nghĩa trong hoàn c nh
nào?
Câu 2 :D a vào lư c -1 hs lên b ng
em hãy trình bày tóm t t -D a vào lư c trình bày v a ch trên màn hình
cu c kh i nghĩa c a hai Bà tóm t t cu c kh i nghĩa c a Hai v a tr l i.
Trưng? Bà Trưng.
- 1 hs tr l i
Câu 3 : Cu c kh i -Cu c kh i nghĩa c a Hai
nghĩa c a Hai Bà Trưng có ý Trưng có ý nghĩa gì?
nghĩa gì?
-Gv nh n xét.

-Gv treo h /1 sgk lên b ng +Nh ng chi c
và h i: Em th y nh ng gì qua b c c c nh n tua t a trên
tranh? m t sông , nh ng chi c
-Tranh hình 1 sgk thuy n nh ang lao i
/22. vun vút , nh ng ngư i
lính ang vung gươm
ánh chi m thuy n l n.
3-Gv gi i thi u : C nh trong
tranh mô t m t tr n ánh n i ti ng
trong l ch s ch ng gi c ngo i xâm
c a nư c ta hơn m t nghìn năm
trư c .V y ó là tr n ánh
nào?

x y ra âu ? Di n bi n ,k t
qu tr n ánh như th nào ?Chúng
ta cùng tìm hi u qua bài h c hôm
nay.

-Gv ghi lên b ng

-Hs c các
Ho t ng 1:
thông tin trên màn hình
* Tìm hi u v con ngư i .
Ngô Quy n .Gv b m máy.
-hs nhìn màn
-Gv y/c hs c th m các hình tr l i
thông tin trên màn hình .

-Gv y/c m t vài em gi i
thi u m t s nét v con ngư i Ngô
Quy n .

-Gv ch t l i : Ngô Quy n là
ngư i xã ư ng Lâm . Ông là
ngư i có tài ,yêu nư c , là con r
c a Dương ình Ngh , ngư i ã

L ch s : Chi n th ng t p h p quân dân ta ng lên ánh

B ch ng do u i b n ô h Nam Hán , giành

Ngô Quy n lãnh o ( năm th ng l i năm 931.Vì sao có tr n

938 ) B ch ng ?. Cô cùng các em tìm
hi u ph n th nh t.

-Gv ghi b ng , b m máy
m c1.

I- Vì sao có tr n B ch
ng?

-Gv cho hs c các thông tin -hs c th m các
i n d u x vào ô
trên kênh ch nh và th o lu n theo thông tin trên kênh ch
tr ng nh ng thông tin v
nhóm 4. ( 2 phút). nh u bài h c và
Ngô Quy n .
th o lu n –Hs trình bày
+Ngô Quy n là ngư i .
ư ng Lâm
+Vì Ki u Công
+Ngô Quy n là con Ti n gi t ch t Dương
r c a Dương ình Ngh . ình Ngh .

+Ngô Quy n ch huy +Ngô Quy n
quân ta ánh quân Nam Hán em quân i báo thù.
.
+Công Ti n c u
+Trư c tr n ánh c u nhà Hán .
B ch ng Ngô Quy n lên
+Nhà Hán em
ngôi vua.
quân sang xâm chi m
t nư c ta .

+Ngô Quy n
bi t tin gi t Ki u Công
Ti n và chu n b ón
ánh gi c
xâm lư c.-Gv ch t l i : Các em bi t
I- Vì sao có tr n B ch
ng ? không vì

Dương ình Ngh b m t
viên

tư ng c a mình là Ki u
Công Ti n gi t ch t nên Ngô
Quy n em quân i báo thù . Công
Ti n ã cho ngư i sang c u c u
nhà Nam Hán , nhân cơ ó nhà
Nam Hán em quân sang xâm
chi m t nư c ta.Bi t tin này Ngô
Quy n b t gi t Ki u Công Ti n và
chu n b ón ánh gi c xâm lư c.

Ho t ng 2:

II- Tr n B ch ng di n
ra như th nào? K t qu ra sao?

-Gv y /c hs c th m sgk t
“Sang ánh nư c ta …. sông B ch
ng “ tr l i.

-Gv ghi b ng và b m máy
hi n lên màn hình m c 2

-Gv ch t ý :

+Tr n B ch ng di n ra
trên c a sông B ch ng , t nh
Qu ng Ninh vào cu i năm 938.

+Ngô Quy n ã dùng k
chôn c c g u nh n xu ng nơi
-Hs trình bày
hi m y u c a sông B ch ng
trư c l p.
dánh gi c.- Gv nói :

bi t tr n B ch ng di n
ra như th nào và k t qu ra sao cô
m i các em quan sát lư c .( gv
b m máy hi n lư c )

-Gv dùng que ch và nêu kí .
hi u c a các mũi tên màu , màu
en cho hs bi t rõ.

-Gv y/c hs k t h p c th m
sgk t “Quân Nam hán…… th t
b i” và th o lu n theo nhóm 4
trong vòng 3 phút.
-Gv ch t l i b ng hình th c :
thu t l i v i lư c ( lúc này các
mũi tên màu ch p ,nháy liên t c
)

Gv bám máy hi n tranh
hình1/22 và k t h p tranh v tr n
ánh B ch ng năm 938 h/1 sgk
/22


-Hs quan sát
lư c trên máy và
V y chi n th ng B ch ng
c th m sgk. th o
có ý nghĩa như th nào cô cùng các
lu n .
em tìm hi u ti p ph n còn l i nhé.

-1 hs ng dư i
-Gv b m máy hi n m c 3.
l p trình bày.
Ho t ông 3

III-Chi n th ng B ch
ng có ý nghĩa như th nào?

-Y/c hs c th m ph n còn
l i sgk.tr l i câu h i

II- Tr n B ch ng
+Sau chi n th ng B ch -2 hs lên b ng
di n ra như th nào ?k t qu
ng Ngô Quy n ã làm gì? ch trên màn hình thu t
ra sao?
l i tr n ánh.
-Tr n B ch ng di n
ra âu? Khi nào?

-Ngô Quy n ã dùng +Theo em chi n th ng B ch
k gì ánh gi c? ng có ý nghĩa như th nào i
v i nư c ta th i b y gi ?
-Gv ch t l i - b m máy hi n
ý ch t.
- Gv h i ti p : +Sau khi Ngô
-hs c th m
sgk và tr l i câu h i.

+Sau chi n
th ng B ch ng , mùa
xuân Ngô Quy n xưng

Quy n m t ,nhân dân ta ã vương và ch n C Loa

làm gì? làm kinh ô.


-Gv bám máy hi n lăng Ngô +Có ý nghĩa là
ch m d t hoàn toàn
Lư c trang 8 sgk. Quy n.
th i kì hơn m t nghìn
+Gv liên h th c t : ư ng năm s ng dư i ách ô
B ch ng , ư ng Ngô Quy n h c a phong ki n
à N ng. phương B c và m ra
m t th i kì c l p lâu
-Gv tóm t t n i dung bài h c
dài cho dân t c.
, y/c hs c l i bài h c .
-Hs tr l i :
Ho t ng 4:

T ch c trò chơi : oán ô
ch +Nhân dân ã
xây d ng lăng tư ng
Gv b m máy hi n trò chơi.
nh ông.

-Gv hư ng d n cách chơi.

+Ô ch g m: 8 hàng ngang
và 1 hàng d c.

+C l p chia thành 2 i:
i A, iB

-Các i chơi l n lư t ch n
t hàng ngang .-Gv cg iýt
hàng ngang.-Sau 30 giây i không
có câu tr l i thì i khác ư c
+Hs c bài
quy n oán .
h c.
Hi n tranh hình 1 sgk
+M i t hàng ngang ư c
/22
10 i m , t hành d c ư c 30
i m

+Trò chơi k t thúc khi có
i tìm ra hàng d c .

+ i nào có i m cao hơn
thì i ó th ng.

-Nh n xét trò ch i.

-K t thúc ti t h c

*d n dò: v nhà ôn bài th t
kĩ ti t sau ôn t p .
-Hs l ng nghe.
III-Chi n th ng B ch
ng có ý nghĩa như th
nào?

-Hs chơi trò
chơi.
-Mùa xuân măn
939,Ngô Quy n xưng vương
, óng ô C Loa. t
nư c ư c c l p sau hơn
m t nghìn năm b phong
ki n phương B c ô h .
Tranh lăng Ngô
Quy n ( hình 2 sgk trang 23
)
Quân Nam Hán kéo
quân sang ánh nư c ta
.Ngô Quy n ch huy quân ta
, l i d ng nư c thu tri u
lên xu ng trên sông B ch
ng , nh gi c vào bãi c c
r i ánh tan quân xâm lư c
( năm 938 )

Ngô Quy n lên
ngôi vua ã k t thúc hoàn
toàn th i kì ôh c a
phong ki n phương B c và
m cho th i kì c l p lâu
dài c a t nư c ta.
Trò chơi : “Ô ch “
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản