LỊCH SỬ - CHÙA THỜI LÝ

Chia sẻ: fordec

Sau bài học HS nêu được: + Dưới thời Lý, đạo Phật rất phát triển, chùa được xây dựng ở nhiều nơi. + Chùa là công trình kiến trúc đẹp, là nơi tu hành của các nhà sư, là nơi sinh hoạt văn hoá của cộng đồng. + Mô tả được ngôi chùa,

Nội dung Text: LỊCH SỬ - CHÙA THỜI LÝ

L CH S

CHÙA TH I LÝI / M C TIÊU:

Sau bài h c HS nêu ư c:

+ Dư i th i Lý, o Ph t r t phát tri n, chùa ư c xây d ng nhi u nơi.

+ Chùa là công trình ki n trúc p, là nơi tu hành c a các nhà sư, là nơi sinh
ho t văn

hoá c a c ng ng.

+ Mô t ư c ngôi chùa,

II / CHU N B :

Tranh minh ho , b ng ph .

III / HO T NG D Y H C:


Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò


1 Ki m tra bài cũ: 2 HS tr l i.

HS tr l i 2 câu h i cu i c a bài
trư c

GV nh n xét.

2 Bài m i: HS nh c l i .

GV gi i thi u ghi lên b ng.

Ho t ng 1:

o Ph t khuyên làm i u thi n tránh
i u ác:
1 HS c. L p c th m.
Yêu c u HS ct : o
Ph t…..th nh t

+ o Ph t du nh p vào nư c ta r t
H i:+ o Ph t du nh p vào nư c ta
s m. o khuyên ngư i ta ph i bi t
t bao gi i và có giáo lý như th nào?
thương yêu ng lo i , bi t giúp ,
ngư i g p khó khăn, không ư c
i x tàn ác v i loài v t.

+ Vì giáo lý c a o Ph t r t phù
h p v i l i s ng và cách nghĩ c a

+ Vì sao dân ta ti p thu o Ph t? dân ta nên ư c dân ta ti p nh n và
nghe theo.
GV t ng k t.
Ho t ng 2: HS th o lu n nhóm

S phát tri n c a o Ph t dư i th i
Lý:

HS th o lu n nhóm 6
+ o Ph t ư c truy n bá r ng rãi
Nh ng s vi c nào cho bi t dư i th i trong c nư c, nhân dân theo o
Lý , o Ph t r t th nh t? Ph t r t ông, nhi u nhà vua th i
này cũng theo o Ph t. Nhi u nhà
+ i di n nhóm tr l i
sư ư c gi cương v quan tr ng
trong tri u ình.

+ Chùa m c lên kh p nơi, năm 1031
tri u ình b ti n xây 950 ngôi
chùa, nhân dân cũng óng góp ti n
xây chùa.
GV k t lu n: Dư i th i Lý o Ph t
r t phát tri n và ư c xem là Qu c
giáo(tôn giáo c a qu c gia)

Ho t ng 3:

Chùa trong i s ng sinh ho t c a
+ Chùa là nơi tu hành c a các nhà
nhân dân: ă, là nơi t l c a o Ph t, và cũng
là trung tâm văn hoá c a các làng
Yêu c u HS c SGK và tr l i:
xã,. Nhân dân n chùa l Ph t,

+Chùa g n v i sinh ho t văn hoá c a h i h p vui chơi.

dân ta như th nào?


HS trưng bày tư li u sưu t m ư c
Ho t ng 4:

Tìm hi u v m t s ngôi chùa th i Lý
N u không có tư li u HS mô t c nh

Các t trưng bày các tranh nh sưu chùaM t C t, chùa Dâu

t m ư cv các ngôi chùa th i Lý.

HS l n lư t trình bày thuy t minh .

GV nh n xét tuyên dương

3 C ng c , d n dò:

+ Theo em nh ng ngôi chùa th i Lý
còn l i n ngày nay có giá tr gì i
v i văn hoá dân t c ta?

+ Em bi t gì v s khác nhau gi a
chùa và ình?

GV nh n xét , d n dò bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản