Lịch sử lớp 10 Bài 16

Chia sẻ: beu1001

Trải qua nhiều thế kỷ bị phong kiến phương bắc đô hộ từ 179 TCN đến 938 nhân dân ta không ngừng nổi dậy đấu tranh giành độc lập. Để hiểu được tính liên tục, rộng lớn tính chất quần chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ bắc thuộc, chúng ta sẽ tìm hiểu bài 16.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 10 Bài 16

Bài 16
THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH
GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo)


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Giúp HS thấy được tính liên tục rộng lớn, quần
chúng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của
nhân dân ta trong các thế kỷ I – IX. Nguyên nhân là do
chính sách thống trị tàn bạo của phong kiến phương
Bắc ,và tình thần đấu tranh bất khuất, không cam chịu
làm nô lệ của nhân dân ta.
- Nắm được những nét chính về diễn biến, kết
quả, ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai
Bà Trưng, Lý Bí, chiến thắng Bạch Đằng (938).
2. Tư tưởng
- Giáo dục lòng căm thù quân xâm lược và đô hộ.
- Giáo dục lòng biết ơn các vị anh hùng của dân tộc,
tự hào về những chiến thắng oanh liệt của dân tộc.
3. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng hệ thống hoá kiến thức, lập bảng
thống kê, sử dụng bản đồ để trình bày diễn biến.
II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC
- Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lược đồ chiến
thắng Bạch Đằng.
- Bảng thống kê về các cuộc khởi nghĩa do GV tự
chuẩn bị.
- Tranh ảnh trong SGK và tài liệu có liên quan.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC
1. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi : Chính sách đô hộ của chính quyền phương
bắc đối với nhân dân.
2. Mở bài
Trải qua nhiều thế kỷ bị phong kiến phương bắc
đô hộ từ 179 TCN đến 938 nhân dân ta không ngừng nổi
dậy đấu tranh giành độc lập. Để hiểu được tính liên
tục, rộng lớn tính chất quần chúng trong cuộc đấu tranh
giành độc lập của nhân dân ta trong thời kỳ bắc thuộc,
chúng ta sẽ tìm hiểu bài 16.3. Tổ chức các hoạt động trên lớp
Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS
và trò cần nắm vững
II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (THẾ
KỶ – ĐÂU THẾ KỶ X)
Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS
và trò cần nắm vững
Hoạt động 1: Cả lớp  Khái quát phong
- GV sử dụng bảng thống trào đấu tranh từ thế
kê các cuộc đấu tranh tiêu kỷ I đến đầu thế kỷ
biểu chuẩn bị theo mẫu. X.

Thời gian Tên cuộc khởi Địa bàn
nghĩa
40 KN Hai Bà Hát Môn
100, 137, 144 Trưng Quận Nhật
157 KN của ND Nhật Nam
178, 190 Nam Quận Cửu
248 KN của ND Cửu Chân
542 Chân Quận Giao
687 KN của ND Giao Chỉ
722 Chỉ
776 – 791 KN Bà Triệu
819 – 820 KN Lý Bí
905 KN Lý Tự Thiên
938 KN Mai Thúc
Loan
KN Phùng Hưng
KN Dương
Thanh
KN Khúc Thừa
Dụ
Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS
và trò cần nắm vững
KN Ngô Quyền
- Sau đó GV yêu cầu HS
đưa ra nhận xét về các cuộc - Trong suốt 1000 năm
đấu tranh của nhân dân ta Bắc thuộc, dân Âu Lạc
thời Bắc thuộc. liên tiếp vùng dậy đấu
- GV có thể gợi ý để HS tranh giành độc lập dân
có nhận xét, trả lời ... tộc.
- GV nhận xét, bổ sung, - Các cuộc khởi nghĩa
kết luận. nổ ra liên tiếp, rộng lớn,
nhiều cuộc khởi nghĩa
có nhân dân cả 3 Quận
tham gia.
- Kết quả: Nhiều cuộc
khởi nghĩa đã thắng lợi
lập được chính quyền tự
chủ (Hai Bà Trưng, Lý
Bí, Khúc Thừa Dụ)
- Ý nghĩa: thể hiện tinh
thần yêu nước chống
giặc ngoại xâm, ý chí tự
chủ và tinh thần dân tộc
của nhân dân Âu Lạc.
Hoạt động 2: Nhóm - Cá  Một số cuộc khởi
nhân nghĩa tiêu biểu
- GV chia lớp làm 4 nhóm,
yêu cầu các nhóm theo dõi
Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS
và trò cần nắm vững
SGK. Mỗi nhóm theo dõi
một cuộc khởi nghĩa theo
nội dung.
+ Thời gian bùng nổ khởi
nghĩa.
+ Chống kẻ thù nào
(Triều đại đô hộ nào).
+ Địa bàn của cuộc khởi
nghĩa.
+ Diễn biến chính quyền
khởi nghĩa.
+ Kết quả, ý nghĩa.
GV phân công cụ thể:
+ Nhóm 1: KN Hai Bà
Trưng.
+ Nhóm 2: KN Lý Bí
+ Nhóm 3: KN Khúc Thừa
Dụ.
+ Nhóm 4: Chiến thắng
Bạch Đằng 938.
- HS theo dõi SGK: thảo
luận theo nhóm, cử đại diện
ghi nội dung tóm tắt cuộc
khởi nghĩa vào giấy sau đó
trình bày trước lớp. Từng cá
nhân HS nghe và ghi nhớ.
Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS
và trò cần nắm vững
- GV nhận xét phần trình
bày của hai nhóm sau đó sử
dụng từng bảng thống kê
chi tiết về các cuộc khởi
nghĩa tiêu biểu của nhân dân
ta thời Bắc thuộc, theo mẫu
sau:
Cuộ Kẻ Địa Tóm tắt diễn
c Th thù bàn biến
khở ời
Ý nghĩa
i gia
nghĩ n
a
Hai 3 - Nhà Hát - Tháng 3-40 Hai - Mở đầu
Bà 40 Đôn Môn, Bà Trưng phát cờ cho cuộc
Trư g Mê khởi nghĩa được đấu tranh
ng Hán Linh, nhân dân nhiệt chống áp
Cổ liệt hưởng ứng bức đô hộ
Loa, chiếm được Cổ của nhân
Luy Loa buộc thái thú dân Âu
Lâu Tô Định trốn về Lạc.
TQ, KN thắng - Khẳng
lợi, Trung Trắc định khả
lên làm vua xây năng, vai
dựng chính quyền trò của
tự chủ. phụ nữ
Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS
và trò cần nắm vững
- Năm 42 Nhà trong đấu
Hán đua hai vạn tranh
quân sang xâm chống
lược. Hai Bà ngoại
trung tổ chức xâm.
kháng chiến anh
dũng nhưng do
chênh lệch về lực
lượng, kháng
chiến thất bại
Hai Bà Trưng hy
sinh.
Lí 54 Nhà Long - Năm 542 Lý Bí - Giành
Bí 2 Lư Biên liên kết hào kiệt được độc
ơng Tô các châu thuộc lập tự chủ
Lịch miền Bắc khởi sau 500
nghĩa. Lật đổ chế năm đấu
độ đô hộ. tranh bền
- Năm 544 Lý Bí bỉ.
lên ngôi lập nước - Khẳng
Vạn Xuân. định được
- Năm 542 Nhà sự trưởng
Lương đem quân thành của
xâm lược, Lý Bí ý thức dân
trao binh quyền tộc.
cho Triệu Quang → Bước
Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS
và trò cần nắm vững
Phục tổ chức phát triển
kháng chiến. của phong
→ Năm 550 thắng trào đấu
lợi. Triệu Quang tranh giành
phục lên ngôi vua. độc lập
- Năm 571 Lý của nhân
Phật Tử cướp dân ta thời
ngôi. Bắc
- Năm 603, nhà thuộc.
Tuỳ xâm lược,
nước Vạn Xuân
thất bại.
Khú 90 Đư Tống - Năm 905 Khúc - Lật đổ
c 5 ờng Bình Thừa Dụ được đô hộ của
Thừ nhân dân ủng hộ nhà
a đánh chiếm Tống Đường,
Dụ Bình, giành quyền giành độc
tự chủ (giành lập tự
chức Tiết độ sứ). chủ.
- Năm 907 Khúc - Đánh
Hạo xây dựng dấu thắng
chính quyền độc lợi căn
lập tự chủ. bản trong
cuộc đấu
tranh giành
độc lập
Các hoạt động của thầy Những kiến thức HS
và trò cần nắm vững
của nhân
dân ta thời
Bắc
thuộc.
Ngô 93 Na Sông - Năm 938 quân - Bảo vệ
Quy 8 m Bạch Nam Hán xâm vững chắc
ền Hán Đằng lược nước ta, nền độc
Ngô Quyền lãnh lập tự chủ
đạo nhân dân giết của đất
chết tên phản tặc nước.
Kiều Công Tiễn - Mở ra
(cầu viện Nam một thời
Hán) và tổ chức đại mới
đánh quân nam thời đại
Hán trên sông độc lập tự
Bạch Đằng, đập chủ lâu dài
tan âm mưu xâm cho dân
lược của nhà tộc.
Nam Hán. - Kết thúc
vĩnh viễn
1 nghìn
năm đô hộ
phong
kiến của
phương
Bắc.
- HS theo dõi bảng thống kê ghi nhớ.
- Giáo viên: sử dụng thời gian kể về các nhân vật
lịch sử: Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ, Ngô
Quyền và công lao của họ đối với dân tộc , nhấn mạnh
ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa, nhất là chiến thắng
Bạch Đằng (Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử).
4. Củng cố
- Tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh
chống Bắc thuộc.
- Đóng góp của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang
Phục, Ngô quyền trong cuộc đấu tranh giành độc lập
thời Bắc thuộc.
5. Dặn dò
- HS Học bài, trả lời câu hỏi SGK trang 77 sưu tầm
tư liệu lịch sử, tranh ảnh đền thờ … các vị anh hùng
đấu tranh chống ách áp bức đô hộ của phong kiến
phương Bắc.
- Tự hoàn thiện bản thống kê kiến thức về các cuộc
khởi nghĩa tiêu biểu.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản