Lịch sử lớp 10 Bài 33

Chia sẻ: beu1001

Từ những năm 1848 – 1849 một cao trào Cách mạng tư sản lại diễn ra sôi nổi ở Châu Âu. Ở Pháp nhằm lật đổ bộ phận tư sản tài chính, thiết lập nền cộng hoà ,thứ 2, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 10 Bài 33

Bài 33
HOÀN THÀNH CÁCH MẠNG TƯ SẢN
Ở CHÂU ÂU VÀ MỸ GIỮA THẾ KỶ XIX

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần
nắm được:
1. Kiến thức
Nắm được nguyên nhân, diễn biến, kết quả
của cuộc đấu tranh thống nhất Đức, Italia và
nội chiến ở Mỹ.
Giải thích được tại sao cuộc đấu tranh
thống nhất Đức, Italia và nội chiến ở Mỹ là
cuộc cách mạng tư sản.
Vẽ lược đồ quá trình thống nhất Italia,
Đức.
2. Tư tưởng, tình cảm, thái độ
Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng
nhân dân trong cuộc đấu tranh chống các thế
lực phong kiến, bảo thủ, lạc hậu đòi quyền tự
do dân chủ.
3. Kỹ năng
Rèn luyện cho HS kỹ năng phân tích, giải
thích các sự kiện lịch sử qua đó khẳng định tính
chất đó chính là những cuộc cách mạng tư sản
diễn ra dưới các hình thức khác nhau.
Kỹ năng khai thác lược đồ, tranh ảnh.
II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC
- Lược đồ quá trình thống nhất Đức, Italia
và nội chiến ở Mỹ.
- Tranh ảnh đến những nhân vật lịch sử có
liên quan đến thời kỳ này.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY -
HỌC
1. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi 1: Nêu mốc thời gian và những
thành tựu chủ yếu của Cách mạng công nghiệp
Anh?
Câu hỏi 2: Hệ quả của Cách mạng công
nghiệp?
2. Dẫn dắt vào bài mới
Trong các thập niên 50 – 60 của thế kỷ XIX
nhiều cuộc cách mạng tư sản liên tục nổ ra
dưới những hình thức khác nhau ờ Châu Âu và
Bắc Mỹ đã khẳng định sự toàn thắng của
phương thức sản xuất tư bản chú nghĩa, chấm
dứt cuộc đấu tranh "Ai thắng ai" giữa thế lực
phong kiến lạc hậu, bảo thủ với giai cấp tư
sản đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ.
Để tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến cuộc
đấu tranh thống nhất Đức, Italia và nội chiến
Mỹ? Diễn biến diễn ra như thế nào? Tính chất,
ý nghĩa ra sao? Bài học hôm nay sẽ trả lời các
câu hỏi nêu trên.
3. Tổ chức các hoạt động trên lớp

Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
Hoạt động 1:  Cuộc đấu tranh
- Trước hết GV giới thống nhất đất
thiệu cho HS thấy rõ: Từ nước.
những năm 1848 – 1849
một cao trào Cách mạng
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
tư sản lại diễn ra sôi nổi
ở Châu Âu. Ở Pháp nhằm
lật đổ bộ phận tư sản tài
chính, thiết lập nền cộng
hoà ,thứ 2, tạo điều kiện
cho chủ nghĩa tư bản phát
triển. Ở Đức và Italia
ngoài nhiệm vụ thủ tiêu
quan hệ sản xuất phong
kiến còn thực hiện nhiệm
vụ thống nhất đất nước, - Tình hình nước
mở đường cho chủ nghĩa Đức
tư bản đi lên. + Giữa thế kỷ XIX
- Tiếp đó GV nêu câu kinh tế tư bản chủ
hỏi: Hãy cho biết tình nghĩa Đức phát triển
hình nước Đức trước khi nhanh chóng, Đức trở
thống nhất? thành nước công
- HS dựa vào SGK tự trả nghiệp.
lời câu hỏi. + Phương thức kinh
- GV nhận xét chốt ý: doanh theo lối tư bản
+ Đến giữa thế kỷ XIX, đã xâm nhập vào các
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
kinh tế tư bản chủ nghĩa ngành kinh tế.
ở Đức phát triển nhanh
chóng, Đức từ một nước
nông nghiệp trở thành + Nước Đức bị chia
nước công nghiệp. xẽ thành nhiều
+ Phương thức kinh vương quốc nhỏ,
doanh theo đường lối tư cản trở sự phát triển
bản chủ nghĩa đã xâm kinh tế tư bản chủ
nhập vào sản xuất: Sử nghĩa → đặt ra yêu
dụng máy móc, thuê cầu cần thống nhất
mướn công nhân, đẩy đất nước.
mạnh khai thác… tạo nên
tầng lớp quý tộc tư sản
gọi chung là Gioong-Ke.
+ Nước Đức bị chia sẻ
thành nhiều vương quốc
nhỏ, là trở ngại lớn nhất
để phát triển kinh tế tư
bản chủ nghĩa (G kết hợp - Đức tiến hành
việc trình bày với chỉ thống nhất bằng vũ
lược đồ về nước Đức để lực "Từ trên xuống"
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
thấy được tình trạng chia thông qua các cuộc
rẽ của quốc gia này). chiến tranh với các
- GV nêu câu hỏi: Yêu nước khác.
cầu cấp bách của Đức là
làm gì để phát triển kinh
tế tư bản chủ nghĩa?
- HS trả lời câu hỏi.
GV kết luận: Yêu cầu
cấp bách lúc này là thống
nhất đất nước, chấm dứt
tình trạng phân tán, chia
rẽ.
- GV trình bày và phân
tích: Ờ Đức do sự thoả
hiệp của giai cấp tư sản
và quý tộc phong kiến,
giai cấp vô sản chưa đủ
trưởng thành để tiến hành
thống nhất đất nước
bằng con đường Cách
mạng – con đường "Từ
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
dưới lên", quá trình thống
nhất đất nước được thực
hiện bằng con đường
chiến tranh vương triều –
"từ trên xuống", thông qua
vai trò của quý tộc Phổ –
đại diện là Bi-xmác. Với
những chính sách phản
động đã đưa nước Đức
trở thành một đồn luỹ
phản động, nhất là nguồn
gốc chủ yếu dẫn đến chủ
nghĩa quân phiệt xâm
lược và là trung tâm xảy
ra các cuộc chiến tranh ở
châu Âu.
Hoạt động 2: Cả lớp và
cá nhân
- GV sử dụng lược đồ
quá trình thống nhất Đức
để trình bày diễn biến quá
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
trình thống nhất nước
Đức.
- Gọi 1 – 2 HS lên bảng - Quá trình thống
trình bày lại quá trình nhất Đức
thống nhất Đức để củng
cố kiến thức mục này. + Năm 1864 Bi-xmác
- Quá trình thống nhất tấn công Đan Mạch
Đức chủ yếu tập trung chiếm Hôn-xtai-nơ
vào những nội dung sau: và Sơ-lê-xvích hai địa
+ Năm 1864 Bi-xmác bàn chiến lược quan
tấn công Đan Mạch trọng ở Ban Tích và
chiếm Hôn-xtai-nơ và Sơ- Bắc Hải.
lê-xvích hai địa bàn chiến
lược quan trọng ở Ban
Tích và Bắc Hải. Đan + Năm 1866 Bi-xmác
Mạch phải ký hoà ước gây chiến tranh với
(10/1864). Đồng ý trao hai Ao, Đức thành lập
công quốc cho Ao và Phổ một liên bang Bắc
thành lập một liên bang Đức.
mới. - Năm 1870, 1871 Bi-
- Kết quả: Năm 1867 xmác gây chiến với
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
Liên Bang Bắc Đức ra đời Pháp thu phục được
gồm 18 quốc gia Bắc các bang miền Nam
Đức và 3 thành phố tự do, hoàn toàn thống nhất
Hiện pháp được thông đất nước.
qua.
- Năm 1870, 1871 Bi-
xmác tiến hành chiếm
Pháp, Pháp phải ký hiệp
định đầu hàng thu phục
được các bang miền Nam
hoàn toàn thống nhất đất
nước.
- GV giải thích rõ: việc
thống nhất nước Đức
mang tính chất một cuộc
Cách mạng tư sản tạo
điều kiện cho kinh tế tư
bản chủ nghĩa phát triển
mạnh mẽ ở Đức.
Hoạt động 3: Cá nhân  Cuộc đấu tranh
- GV nêu câu hỏi: Tình thống nhất Italia
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
hình Italia trước khi
thống nhất đất nước?
- HS đọc SGK tự trả lời
câu hỏi.
- GV nhận xét, bổ sung - Tình hình Italia
và chốt ý: trước khi thống nhất:
+ Giữa thế kỷ XIX Italia + Đất nước bị phân
vẫn bị chia thành 7 vương tán chia xẻ thành 7
quốc nhỏ, và chịu sự vương quốc nhỏ,
thống nhất của đế quốc chịu sự thống nhất
Ao. của đế quốc Ao.
+ Dưới đô hộ của đế + Kinh tế lạc hậu,
quốc Ao và ách thống trị chậm phát triển, bị
của các thế lực phong kìm hãm phát triển.
kiến kinh tế lạc hậu
chậm phát triển ngoài
vương quốc Piêmôntê.
- GV nêu câu hỏi: trước - Nhiệm vụ:
tình hình đó đặt ra yêu + Đặt ra yêu cầu cấp
cầu gì đưa Italia phát bách là giải phóng
triển theo hướng tư bản dân tộc khỏi sự lệ
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
chủ nghĩa? thuộc vào Ao, xoá bỏ
- HS trả lời câu hỏi. sự cản trở của các
- GV nhận xét và kết thế lực phong kiến.
luận: yêu cầu cấp bách là + Mở dường cho
giải phóng dân tộc khỏi kinh tế phát triển
sự lệ thuộc vào đế quốc theo hướng tư bản
Áo, xoá bỏ sự cản trở của chủ nghĩa.
các thế lực phong kiến,
mở đường cho công
nghiệp tư bản phát triển.
- GV nhấn mạnh: Trong
đó nổi bật lên vai trò của
vương quốc vẫn giữ
được độc lập, nền quân
chủ lập hiến của triều
đại xa-voa đại diện cho
quyền lợi của liên minh
quý tộc tư sản hoá và đại
tư sản, đã tạo điều kiện
cho kinh tế tư bản chủ
nghĩa phát triển.
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
Hoạt động 4: cả lớp, cá
nhân
- trước hết GV sử
dụng" Lược đồ thống
nhất Italia" Kết hợp với - Diễn biến: Nổi bật
nội dung SGK để trình là vai trò của vương
bày diễn biến quá trình quốc Piêmôntê.
thống nhất Italia.
- Tiếp theo gọi Hs lên
bảng trình bày lại quá
trình thống nhất Italia để + Tháng 4 – 1859
khắc sâu và củng cố kiến chiến tranh với Ao.
thức. Tháng 3 – 1860 các
- Diễn biến quá trình vương quốc miền
thống nhất Italia cần tập Bắc sáp nhập vào
trung vào những nội dung Piêmôntê.
chủ yếu sau:
+ Tháng 4 – 1859 chiến
tranh giữa liên quân
Piêmôntê Pháp với Ao bắt + Tháng 4 – 1860
đầu dưới sự hỗ trợ của khởi nghĩa nhân dân
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
đoàn quân tình nguyện ở đảo Xixilia cùng
Ga-ri-ban-đi đẩy quân Ao với đội quân "Ao đỏ"
vào tình thế khó khăn, của Gia-ri-ban-đi
tháng 3 – 1860 các vương thống nhất được
quốc miền Bắc sáp nhập miền Nam.
vào Piêmôntê.
+ Tháng 4 – 1860 khởi
nghĩa nhân dân ở đảo
Xixilia bùng nổ, đòi lật + Năm 1866 liên
đổ chính quyền tay sai Ao minh với Phổ chống
thống nhất đất nước Ao giải phóng được
garibanđi cùng quân đội Vênêxia.
"Ao đỏ" đổ bộ lên đảo + Năm 1870 sau
giải phóng miền Nam thất bại của Pháp
Italia, sau đó miền Nam trong cuộc chiến
Italia sáp nhập vào tranh với Phổ, thu
Piêmôntê (10 – 1860) hồi Rôma.
thành lập vương quốc
Italia.
+ Năm 1866 Italia liên
minh với Phổ chống Ao Ý nghĩa:
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
giải phóng được Vênêxia. + Mang tính chất một
+ Năm 1870 Pháp thất cuộc Cách mạng tư
bại trong cuộc chiến tranh sản, lật đổ sự thống
Pháp – Phổ, Rôma thuộc trị của đế quốc Ao
về Italia. và các thế lực phong
- GV nêu câu hỏi: Nêu ý kiến.
nghĩa cuộc đấu tranh + Mở đường cho chủ
thống nhất Italia? nghĩa tư bản phát
- HS dựa vào SGK và triển.
vốn hiểu biết qua bài học
trả lời câu hỏi.
- GV chốt ý: Mang tính
chất một cuộc Cách
mạng tư sản, lật đổ sự
thống trị của đế quốc Ao
và các thế lực phong kiến
bảo thủ Italia. Tạo điều
kiện cho chủ nghĩa tư bản
phát triển.
- GV nhấn mạnh thêm:
hạn chế của cuộc đấu
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
tranh thống nhất Italia là
sau khi thống nhất Italia
vẫn theo chế độ quân chủ
lập hiến, nền dân chủ còn
rất nhiều hạn chế, nông
dân nghèo không có đất
đai và không có quyền
bầu cử.
Hoạt động 5: cá nhân và  Nội chiến ở Mỹ
cả lớp
- GV cho HS quan sát
trên lược đồ nước Mỹ
giữa thế kỷ XIX trong
SGK và giới thiệu cho HS - Tình hình Mỹ trước
thấy được sự mở rộng nội chiến:
đất đai nước Mỹ giữa thế
kỷ XIX.
- GV nêu câu hỏi: Hãy
cho biết tình hình nước + Giữa thế kỷ XIX
Mỹ trước khi nội chiến? kinh tế Mỹ tồn tại
- HS đọc SGK trả lời hai con đường: Miền
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
câu hỏi. Bắc phát triển nền
- GV trình bày và phân công nghiệp tư bản
tích. chủ nghĩa; miền Nam
+ Kinh tế Mỹ giữa thế kinh tế đồn điền vào
kỷ XIX tồn tại theo 2 con bóc lột nô lệ.
đường: Miền Bắc phát + Nhờ điều kiện
triển nền công nghiệp tư thuận lợi kinh tế
bản chủ nghĩa, miền Nam phát triển nhanh
phát triển kinh tế đồn chóng đặc biệt là
điền dựa trên bóc lột sức ngành công nghiệp
lao động nô lệ. và cả nông nghiệp.
+ Về nông nghiệp ở Song chế độ nô lệ
Miền Bắc và Miền tây cản trở nền kinh tế
kinh tế trang trại chủ nhỏ tư bản chủ nghĩa
và nông dân tự do chiếm phát triển.
ưu thế phục vụ thị trường
công nghiệp. Trong khi đó
ở miền Nam kinh tế đồn
điền phát triển dựa trên + Mâu thuẫn giữa tư
sức lao động nô lệ làm sản, trại chủ ở Miền
giàu nhanh chóng cho giới Bắc với chủ nô ở
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
chủ nô. Tuy nhiên, chế độ Miền Nam ngày càng
nô lệ đã cản trở nền kinh gay gắt.
tế tư bản chủ nghĩa phát
triển.
+ Mâu thuẫn giữa tư
sản và trại nhỏ ở miền
Bắc với các chủ nô ở - Nguyên nhân trực
miền Nam ngày càng gay tiếp:
gắt → Phong trào đấu + Lincôn đại diện
tranh đòi thủ tiêu chế độ Đảng Cộng hoà trúng
nô lệ mở đường cho cử Tổng thống đe
CNTB phát triển. doạ quyền lợi của
- GV nêu câu hỏi: chủ nô ở miền Nam.
Nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến nội chiến?
- HS đọc SGK tự trả lời
câu hỏi.
- GV nhận xét chốt ý:
+ Lincôn ứng cử viên
của Đảng Cộng hoà đại + 11 Bang miền Nam
diện cho giai cấp tư sản tách khỏi liên bang.
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
và trại chủ miền Bắc
trúng cử Tổng thống đe
doạ quyền lợi các chủ nô
ở Miền Nam (vì Đảng
Cộng hoà chủ trương bác
bỏ chế độ nô lệ).
- GV kết hợp giới thiệu
hình 62 "Tổng thống Lin-
côn (người ngồi bên trái)
thẩm duyệt bản Tuyên
ngôn Giải phóng nô lệ"
với nội dung về Lincôn
trong SGK.
+ 11 bang phản đối tách
khỏi Liên bang thành lập
Hiệp bang mới có chính
phủ, Tổng thống riêng và
chuẩn bị lực lượng chống
lại Chính phủ Trung
Ương.
Hoạt động 6: cả lớp và
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
cá nhân
GV trình bày: Ngày
12/4/1861 nội chiến bùng
nổ, ban đầu quân đội liên
bang kiên quyết và không
sử dụng biện pháp triệt
để nên bị thua liên tiếp.
- GV nêu câu hỏi: Trước - Diễn biến:
tình hình đó chính phủ + Ngày 12/4/1861 nội
Lincôn có biện pháp gì? chiến bùng nổ – ưu
- HS dựa vào SGK tự thế về Hiệp Bang.
trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, bổ sung,
và chốt ý: + Ngày 01/1/1863
+ Chính phủ thay đổi kế Lincôn còn ra sắc
hoạch tác chiến và có lệnh bãi bỏ chế độ
những biện pháp tích cực nô lệ → nông dân
hơn. tham gia quân đội.
+ Giữa năm 1862 ký sắc + Ngày 09/04/1865
lệnh cấp đất ở miền Tây nội chiến kết thúc,
cho dân di cư. thắng lợi thuộc về
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
+ Ngày 01/1/1863 ra sắc quân Liên bang.
lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ
→ hàng vạn nô lệ và
người dân gia nhập quân
đội Liên bang.
+ Ngày 09/4/1865 quân
đội miền Bắc giành thắng - Ý nghĩa:
lợi quyết định trong trận + Là cuộc cách mạng
đánh thủ phủ Hiệp bang tư sản lần thứ II ở
miền nam (Xaratôga), nội Mỹ.
chiến chấm dứt. + Xoá bỏ chế độ nô
- GV nêu câu hỏi: Hãy lệ ở miền Nam tạo
cho biết ý nghĩa của cuộc điều kiện cho chủ
nội chiến? nghĩa tư bản phát
- HS đọc SGK tự trả lời triển.
câu hỏi. + Nền kinh tế Mỹ
- GV nhận xét, bổ sung, phát triển nhanh
chốt ý: chóng sau nội chiến.
+ Là cuộc cách mạng tư
sản lần thứ II ở Mỹ.
+ Xoá bỏ chế độ nô lệ
Các hoạt động của thầy Những kiến thức
và trò HS cần nắm vững
ở miền Nam tạo điều
kiện cho chủ nghĩa tư bản
phát triển.
+ Nền kinh tế Mỹ phát
triển nhanh chóng sau nội
chiến.
4. Sơ kết bài học
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi đặt ra ngay
từ đầu giờ học. Nguyên nhân và diễn biến
cuộc đấu tranh thống nhất Đức, Italia và nội
chiến Mỹ? Tại sao đó lại là những cuộc cách
mạng tư sản?
5. Dặn dò, bài tập
- Học bài cũ, đọc trước bài mới.
- Lập bảng thống kê các hình thức cách
mạng Tư sản theo nội dung sau:
Tên cuộc Hình Thời Kết quả,
cách mạng thức gian ý nghĩa
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản