Lịch sử lớp 10 Bài 8

Chia sẻ: beu1001

Đông Nam Á từ lâu đã được coi là khu vực lịch sử địa lý - văn hoá riêng biệt trên cơ sở phát triển đồ sắt và kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước những thế kỷ đầu của Công nguyên, các vương quốc cổ đầu tiên đã được hình thành ở Đông Nam Á; tiếp đó khoảng thế kỷ IX - X các quốc gia Đông Nam Á được xác lập và phát triển thịnh đạt vào thế kỷ X - XV.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 10 Bài 8

CHƯƠNG V
ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

Bài 8
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm
được:
1. Kiến thức
- Những nét chính về điều kiện hình thành và sự
ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.
- Sự ra đời và phát triển của các quốc gia phong
kiến Đông Nam Á.
2. Tư tưởng
Giúp HS biết quá trình hình thành và phát triển
không ngừng của dân tộc trong khu vực, qua đó giáo
dục các em tình đoàn kết và trân trọng những giá trị
lịch sử.
3. Kỹ năng
Thông qua bái học, rèn HS kỹ năng khái quát hoá sự
hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á,
kỹ năng lập bảng thống kê về phát triển của các quốc
gia Đông Nam Á qua các thời kỳ lịch sử.
II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC
- Tranh ảnh về con người và đất nước Đông Nam
Á thời cổ và phong kiến.
- Lược đồ Châu Á, lược đồ về các quốc gia Đông
Nam Á.
- Cuốn lịch Đông Nam Á.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC
1. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi  : Nêu chính sách về kinh tế, chính trị
của Vương triều Môgôn.
Câu hỏi  : Vị trí Vương triều Đê li và Môgôn
trong lịch sử Ấn Độ?
2. Dẫn dắt bài mới
Đông Nam Á từ lâu đã được coi là khu vực lịch sử
địa lý - văn hoá riêng biệt trên cơ sở phát triển đồ sắt
và kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước những thế kỷ
đầu của Công nguyên, các vương quốc cổ đầu tiên đã
được hình thành ở Đông Nam Á; tiếp đó khoảng thế
kỷ IX - X các quốc gia Đông Nam Á được xác lập và
phát triển thịnh đạt vào thế kỷ X - XV. Để hiểu điều
kiện nào dẫn đến sự ra đời của các vương quốc cổ ở
Đông Nam Á? Sự hình thành và phát triển của các
quốc gia phong kiến Đông Nam Á được biểu hiện
như thế nào? Bài học hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi
nêu trên.
3. Tổ chức các hoạt động trên lớp

Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS
trò cần nắm vững
Hoạt động 1: Làm việc cả  Sự ra đời của các
lớp và cá nhân vương quốc cổ ở
- Trước hết GV treo lược Đông Nam Á
đồ các quốc gia Đông Nam Á
lên bảng và yêu cầu HS chỉ
trên lược đồ hiện nay khu
vực gồm những nước nào.
- HS lên bảng chỉ lược đồ.
- GV nhận xét và giới thiệu
tên và vị trí trên lược đồ 11
quốc gia hiện nay.
- Tiếp đó, GV nêu câu hỏi: - Đông Nam Á có điều
Nêu những nét chung, những kiện tự nhiên ưu đãi -
điểm tương đồng của các gió mùa, thuận lợi cho
nước trong khu vực? sự phát triển của cây lúa
- HS dựa vào vốn kiến thức nước và nhiều loại cây
của mình và SGK trả lời câu trồng khác.
hỏi.
Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS
trò cần nắm vững
- GV nhận xét, bổ sung
đồng thời trình bày và phân
tích Đông Nam Á có địa hình
rộng, song địa hình phân tán bị
chia cắt bởi những dãy núi và
vùng nhiệt đới, nhưng thiên
nhiên đã ưu đãi cho vùng này * Điều kiện ra đời các
điều kiện thuận lợi là gió vương quốc cổ ở
mùa, tạo nên hai mùa rõ rệt : Đông Nam Á.
mùa lạnh mát, mùa mưa - Đầu Công Nguyên, cư
tương đối nóng. Gió mùa kèm dân Đông Nam Á đã biết
theo mưa rất thích hợp cho sự sử dụng đồ sắt. Nông
phát triển của cây lúa nước. nghiệp vẫn là ngành sản
- GV trình bày: Đầu Công xuất chính, nghề thủ
nguyên, cư dân Đông Nam Á công truyền thống phát
đã biết sử dụng đồ sắt. Nông triển như dệt, làm gốm,
nghiệp vẫn là ngành sản xuất đúc đồng và rèn sắt.
chính, nhưng ở mỗi nước có - Việc buôn bán đường
nghề thủ công nghiệp truyền biển rất phát đạt, một
thống phát triển như dệt, làm số thành thị - hải cảng
gốm, đúc đồng, và rèn sắt. đã ra đời như Óc Eo (An
Mặt khác do nhu cầu trao đổi Giang, Việt Nam),
sản phẩm, việc buôn bán Takôla (Mã Lai) …
đường biển rất phát đạt, một
Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS
trò cần nắm vững
số thành thị - hải cảng đã ra
đời và hoạt động nhộn nhịp
như Óc Eo (An Giang, Việt - Do sự ảnh hưởng của
Na,m), Takôla (Mã Lai) … văn hoá Ấn Độ với việc
các nước phát triển văn
- GV nêu câu hỏi: Về mặt hoá cổ của mình.
văn hoá khu vực Đông Nam Á - Đó chính là điều kiện
còn bị ảnh hưởng bởi nền ra đời của các vương
văn hoá nào? Ý nghĩa của sự quốc cổ ở Đông Nam Á.
ảnh hưởng đó?
- GV có thể gợi ý về ảnh
hưởng của văn hoá Ấn Độ
đến khu vực.
- HS dựa vào kiến thức đã * Sự hình thành các
học ở bài Ấn Độ và đọc SGK vương quốc cổ:
trả lời câu hỏi. Khoảng 10 thế kỉ sau
- GV nhận xét và chốt ý: Công Nguyên hàng loạt
Văn hoá Ấn Độ ảnh hưởng các nước vương quốc
khu vực, sự ảnh hưởng của nhỏ hình thành: Cham-
văn hoá Ấn Độ gắn liền với pa ở Trung Bộ Việt
việc các nước phát triển văn Nam hạ lưu sông
hoá cổ của mình. Nổi bật mỗi MêKông, vương quốc ở
nước đều sáng tạo ra chữ hạ lưu sông Mê Nam và
viết riêng. đảo Inđônêxia.
Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS
trò cần nắm vững
- Đến đây GV kết luận:
Điều kiện ra đời của các
Vương quốc cổ là:
+ Do việc sản xuất và buôn
bán giữa các vùng, sự xuất
hiện các trung tâm buôn bán
nổi tiếng.
+ Do ảnh hưởng của văn
hoá Ấn Độ với việc các nước
phát triển văn hoá cổ của
mình.
Hoạt động 2: Cả lớp
- GV trình bày trên lược đồ
về tên gọi, vị trí tương đối và
khoảng thời gian ra đời của
các vương quốc cổ Đông
Nam Á.
- GV chuyển ý: Các vương
quốc cổ Đông Nam Á lúc đó
nhỏ bé, phân tán trên địa bàn
hẹp, sống riêng rẽ và nhiều
khi còn tranh chấp nhau, đó là
nguyên nhân dẫn đến sự đổ
vỡ, để rồi trên cơ đó hình
Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS
trò cần nắm vững
thành các quốc gia phong kiến
dân tộc hùng mạnh.

Hoạt động 3: Cả lớp và cá  Sự hình thành và
nhân phát triển của các
- Trước hết GV trình bày: quốc gia phong kiến
trong khoảng thời gian từ thế Đông Nam Á:
kỷ VII đến X, ở Đông Nam Á - Từ thế kỉ VII đến X, ở
đã hình thành một số quốc gia Đông Nam Á đã hình
lấy một dân tộc đông nhất thành một số quốc gia
làm nòng cốt, thường gọi là phong kiến dân tộc như
các quốc gia phong kiến dân vương quốc Campuchia
tộc. của người Khơme, các
- Tiếp đó, GV giới thiệu vương quốc cuả người
trên lược đồ Đông Nam Á tên Môn và người Miến ở
gọi và vị trí của từng nước: Hạ lưu sông mê Nam,
Vương quốc Campuchia của người Inđônêxia ở đả
người Khơme, các vương Xumatơra và Giava.
quốc của người Môn và
người Miến ở hạ lưu sông
Mê Nam, người Inđônêxia ở
đảo Xumatơra và Giava.
- GV nêu câu hỏi: Các quốc
gia phong kiến Đông Nam Á
Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS
trò cần nắm vững
phát triển nhất vào thời gian
nào? Đó là những nước nào? - Từ khoảng nữa sau
- HS dựa vào SGK trả lời thế kỉ X đến nửa đầu
câu hỏi. thế kỉ XVIII là thời kỳ
- GV nhận xét trình bày và phát triển nhất của các
phân tích: quốc gia phong kiến
+ Từ khoảng nửa sau thế Đông Nam Á:
kỷ X đến nửa đầu thế kỷ + Indônêxia thống nhất
XVIII là thời kỳ phát triển và phát triển hùng mạnh
nhất của các quốc gia phong dưới vương triều
kiến Đông Nam Á. Môgiôpahit (1213 –
+ Ở Inđônêxia cuối thế kỷ 1527).
XIII dòng vua Gava mạnh lên + Trên bán đảo Đông
chinh phục được Xumatơra Dương ngoài quốc gia
thống nhất được Inđônêxia Đại Việt, Chămpa,
dưới vương triều Môgiôpahit vương quốc Campuchia
(1213 – 1527) hùng mạnh, bao từ thế kỉ IX cũng bước
gồm 10 nước nhỏ và đảo phụ vào thời kỳ Ăngco huy
thuộc có sản phẩm quý chỉ hoàng.
đứng sau Ả RẬP. + Trên lưu vực sông
+ Trên lưu vực sống Iraoađi Iraoađi từ giữa thế kỉ
từ giữa thế kỷ XI, quốc gia XI, mở đầu hình thành
pagan ở miền Trung chinh và phát triển của vương
phục các tiểu quốc gia khác quốc Mianma.
Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS
trò cần nắm vững
mở đầu hình thành và phát
triển của vương quốc
Mianma.
GV giới thiệu bức tranh
hình 19 SGK “toàn cảnh đô
thị cổ Pagan Mianma” đồng
thời tổ chức cho HS khai thác
bức tranh để thấy được sự
phát triển của vương quốc
Mianma. + Thế kỉ XIV thống
GV nêu câu hỏi: Sự kiện nhất lập vương quốc
nào đánh dấu mốc phát triển Thái.
của Lịch sử khu vực?
- HS dựa vào SGK tar3 lời + Giữa thế kỉ XIV
câu hỏi: vương quốc Loan Xang
- GV nhận xét và nhấn thành lập.
mạnh: thế kỷ XIII là mốc
quan trọng trong quá trình
phát triển của Lịch sử khu
vực bởi vì:
Bị dồn đẩy do cuộc xâm
lược của quan Mông Cổ, một
bộ phận người Thái di cư
xuống phía Nam lập nên
Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS
trò cần nắm vững
vương quốc nhỏ đến thế kỷ
XIV thống nhất lập vương
quốc Thái. Một nhóm người
Thái khác xuống trung lưu
MêKông (người Lào Lùm)
lập nên vương quốc lan Xang
vào giữa thế kỷ XIV.
Hoạt động 4: Làm việc theo
nhóm
- GV chia cả lớp làm 2
nhóm chính nêu câu hỏi:
Những biểu hiện của sự phát
triển kinh tế, chính trị và văn
hoá của các quốc gia Đông - Biểu hiện sự phát
Nam Á? triển thịnh đạt:
- HS làm việc theo nhóm và
cử đại diện trình bày kết quả. + Kinh tế, cung cấp một
HS khác có thể bổ sung cho lượng lớn lúa gạo, sản
bạn. phẩm thủ công (vải đồ
- GV nhận xét và chốt ý: sứ, chế phẩm kim khí
+ Kinh tế, cung cấp một …), nhất là sản phẩm
khối lượng lớn lúa gạo, sản thiên nhiên, nhiều lái
phẩm thủ công (vải, đồ sứ, buôn nhiều nước trên
chế phẩm kim khí…), nhất là Thế giới đến buôn bán.
Các hoạt động của thầy và Những kiến thức HS
trò cần nắm vững
sản vật thiên nhiên, nhiều lái+ Chính trị, tổ chức bộ
buôn các nước trên Thế giới máy chặt chẽ kiện toàn
đến buôn bán. từ Trung ương đến địa
phương.
+ Chính trị, tổ chức bộ máy + Văn hoá, các dân tộc
chặt chẽ kiện toàn từ Trung Đông Nam Á xây dựng
ương đến địa phương. được một nền văn hoá
riêng của mình với
+ Văn hoá, các dân tộc Đông những nét độc đáo.
Nam Á xây dựng được một
nền văn hoá riêng của mình
với những nét độc đáo.
- GV trình bày: từ nửa sau
thế kỷ XVIII, các quốc gia
Đông Nam Á, bước vào giai
đoạn suy thoái và trước sự
xâm lược của tư bản Phương
Tây.
4. Sơ kết bài học
- Kiểm tra nhận thức của HS đối với bài học
bằng việc yêu cầu HS trả lời các câu hỏi đưa ra ngay
từ đầu giờ học: Để hiểu điều kiện nào dẫn đến sự ra
đời của các vương quốc cổ Đông Nam Á? Sự hình
thành và phát triển các quốc gia phong kiến Đông Nam
Á dược biểu hiện như thế nào?
5. Bài tập - Dặn dò về nhà
 Dặn dò:
- Học bài cũ, đọc trước bài mới.
- Sưu tầm tranh ảnh vế đất nước và con
người Lào, Campuchia thời phong kiến.
 Bài tập:
- Trả lời câu hỏi trong SGK
- Vẽ lược đồ Lào, Campuchia.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản