Lịch sử lớp 7 bài 13

Chia sẻ: thientam1001

Nhà Trần thành lập 1. Nhà Lý sụp đổ. - Cuối thế kỷ XII . Nhà Lý suy yếu - Dân nghèo khổ = Họ đứng lên đấu tranh. - Nhà Lý phảI dựa vào nhà Trần.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 bài 13

CHƯƠNG II: NUỚC ĐẠI VIỆT THỜI
TRẦN ( THẾ KỶ XIII- XIV)
TIẾT 20
NƯỚC ĐẠI VIỆT THẾ KỶ XIII
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Thông qua bài hs nắm được:
- Nguyên nhân nhà Lý sụp đổ. Nhà Trần thay
thế có những cảI cách và bổ xung pháp luật.
Nhân dân đấu tranh chống áp bức bóc lột .
2. Kỹ năng: Có thêm kỹ năng tư duy, vẽ sơ
đồ bộ máy nhà nước, kỹ năng quan sát .
3. Thái độ: Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết
đấu tranh bất khuất chống áp bức bóc lột, tỏ
lòng biết ơn tổ tiên và có ý thức trong truyền
thống dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo
vệ tổ quốc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Bảng phụ về sơ đồ bộ máy nhà
nước thời Trần.
2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi, bút, vở
bài tập
III. Tiến trình tổ chức dạy- học:
1. Ổn định tổ chức lớp: (1..phút)
Lớp 7A:
…………………………………………………
……………………………….
Lớp 7B:
…………………………………………………
………………………………..
Lớp 7C:……………………
…………………………………………………
…………..
2. Kiểm tra bài cũ: (3phút).
Kiểm tra vở và bài tập của hs.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và
Nội dung
trò
* Hoạt động 1: ( 15 phút). I. Nhà Trần thành
tìm hiểu về nhà Lý sụp đổ. lập
Hs: Đọc nội dung SGK 1. Nhà Lý sụp đổ.
Gv: Cuối thế kỷ XII Nhà
Lý rơI vào tình trạng như - Cuối thế kỷ XII .
thế nào? Nhà Lý suy yếu
Hs: (Ngày càng suy yếu)
Gv: được biểu lộ qua
những điểm nào? - Dân nghèo khổ =>
Hs: ( Đời sống nhân dân Họ đứng lên đấu
không được ổn định , tranh.
nhiều năm mất mùa..)
Gv: Trước tình thế đó nhân
dân đã làm gì?
Hs: Suy nghĩ trả lời
Gv: Sơ kết nội dung - Nhà Lý phảI dựa
Gv: Đứng trước cuộc nổi vào nhà Trần.
dậy của nhân dân và các
thế lực phong kiến ở địa
phương nhà Lý phải làm
gì?
Hs: PhảI dựa vào nhà Trần
Gv; Nhà Trần thành lập - Năm 1226 nhà Trần
trong hoàn cảnh nào? thành lập.
Hs: Suy nghĩ và đọc SGK
GVG: Nhà Trần thành lập 2. Nhà Trần củng cố
là sự cần thiết hợp quy chế đội phong kến
luật trong hoàn cảnh lịch tập quyền.
sử lúc bấy gờ. - Chính quyền trung
* Hoạt động 2: ương:
( 15phút). Nhà Trần củng
cố chế độ phong kiến tập
quyền. Vua,quan đại thần
Hs: Đọc nội dung SGK
Gv: Trong việc củng cố Quan võ Quan võ

chế độ phong kiến tập
quyền nhà Trần đã thiết Chính quyền địa
lập bộ máy nhà nước như phương:
thế nào? Lộ, Phủ

Hs: Suy nghĩ và đọc SGK
để trả lời? Huyện – châu
Gv: Trong bộ máy nhà
nước chính quyền trung Xã
ương được tổ chức như
thế nào?
Hs: Suy nghĩ trả lời
Bạn khác bổ sung ý
kiến.
Gv: Treo bảng phụ vê sơ
đồ bộ máy nhầ nước lên
bảng.
3. Luật pháp thời
Gv : Chính quyền địa Trần.
phương được tổ chức như
thế nào? - Ban hành bộ luật
Hs: Suy nghĩ trả lời cá nhân mới “ Quốc triều
GV: Chia làn 12 lộ, và có
các chức quan như hà đê Hình luật”
sứ, đồn điền sứ cai quản Nông dân
không có
Nôn
g dân
các bộ phận ở địa phương. ruộng tá

* Thảo luận nhóm ( 3 - Đặt cơ quan thẩm
phút) ngẫu nhiên. hình viện để xét sử
Gv: Em có nhận xét gì vè việc kiện cáo.
bộ máy nhà nhước thời
Trần so với thời Lý?
Hs: - Các nhóm thảo luận
- Đại diện nhóm trả lời
- Nhóm bạn bổ xung
Gv: Sơ kết nội dung
( Giống nhau: Đều có các
quan lại. Khác nhau: có
TháI y viện, hà đê sứ, đồn
điền sứ…)
* Hoạt động 3: ( 10 phút)
Pháp luật thời Trần
Gv: Em hãy trình bày
những nét chính về pháp
luật thời Trần?
Hs: Suy nghĩ trả lời
Gv: Bộ luật ra đời có tác
dụng gì?
Hs: Suy nghĩ trả lời , bạn
khác nhận xét
Gv: Luật pháp thời Lý với
thời Trần có gì khác nhau?
Hs: ( Thời Trần chặt trẽ
hơn có cơ quan thẩm hình
viện xét xử việc kiện cáo
của nhân dân.

Gv: Sơ kết vềnội dung
toàn bài.
4. Củng cố: (3phút ).* Thảo luận nhóm.
( 3 phút)
- Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh nào?
- Luật pháp thời Trần ra sao?
- Tưởng nhớ tới công lao của các vị anh hùng
đã có công với nước,
nhân dân ta đã làm gì?
5. Hướng học bài ở nhà: (1phút).Học bài,
chuẩn bị bài tiếp theo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản