Lịch sử lớp 7 bài 15 (tt)

Chia sẻ: thientam1001

Sự phát triển văn hóa 1. Đời sống văn hóa. - Cả đạo Phật và Nho giáo đều phát triển. - Tập quán giản dị,giàu tình thần thượng võ, yêu nước.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 bài 15 (tt)

TIẾT 26
SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA THỜI
TRẦN
(TIẾP THEO)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Học sinh cần nắm đươc:
Văn hóa , giáo dục, KHKT đều đạt được
những thành tựu rực rỡ, Quốc gia Đại Việt ngày
càng cường thịnh.
2. Kỹ năng: Giúp học sinh có kỹ năng so
sánh, đối chiếu các sự kiện lịch sử.
3. Thái độ: Bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng
tự hào dân tộc.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, sách
giáo viên
2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi,bút.
III. Tiến trình tổ chức dạy- học:
1. Ổn định tổ chức lớp: (…..phút)
Lớp7A: 32/32
Lớp7B: 32/32
Lớp7C: ………
2. Kiểm tra bài cũ: (……phút)
- Em hãy cho biết tình hình xã hội thời trần?
- Trả lời: Có sự phân hóa:
+ Tầng lớp thống trị đông hơn
+ Tầng lớp bị trị ngày càng nhiều.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung
II. Sự phát triển
*Hoạt động 1 (10 phút): Đời văn hóa
sống văn hóa 1. Đời sống văn
HS: Đọc mục 1 SGK. hóa.
GV: Văn hóa thời trần được
thể hiện như thế nào? - Cả đạo Phật và
Nho giáo đều phát
HS: Tín ngưỡng đạo Nho phát triển.
triển hơn đạo Phật.
GV: Kể tên một số tín ngưỡng
trong nhân dân?
HS: yếu trả lời: Thờ tổ tiên,
thờ các anh hùng dân tộc.
GV: Đặc điểm chung của nhân
dân Đại Việt thời Trần như - Tập quán giản
thế nào? dị,giàu tình thần
HS: Giầu tinh thần thượng võ, thượng võ, yêu
yêu quê hương, trọng nhân nước.
nghĩa.
GV: Em hãy kể tên một số nhà
nho được triều đình trọng
dụng vào thời Trần?
HS: Trương Hán Siêu, Đoàn
Nhữ Hài, Chu Văn An, Lê
Quát. - Ca hát, nhảy múa,
GV: Em hãy kể những loại chèo, tuồng được ưa
hình sinh hoạt văn hóa được chuộng.
nhân dân Đại Việt thời Trần 2. Văn học.
yêu thích?
HS: yếu tự trả lời (GV:
khuyến khích) - Chữ hán, chữ nôm
phát triển mạnh mẽ.
* Hoạt động 2 (7 phút): Văn - Đậm đà bản sắc
học dân tộc, chứa đựng
HS: Đọc bài tinh thần yêu nước,
GV: Nêu đặc điểm nền văn tự hào dân tộc.
học thời Trần?
HS: (Phong phú, đậm đà bản
sắc dân tộc, chứa đựng sâu sắc
lòng yêu nước…) 3. Giáo dục và
khoa học kỹ thuật.
GV: Tại sao thời Trần phát
triển và mang đậm lòng yêu
nước, niềm tự hào dân tộc?
HS: Trả lời - Trường học ngày
*Hoạt động 3 (10 phút) càng được mở rộng
HS: Đọc mục 3 SGK. ( Quốc tử giám,
GV: Do yêu cầu ngày càng cao trường công, trường
của nhân dân và nhu cầu tăng tư).
cường đội ngũ trí thức cho Đất
nước giáo dục thời Trần được - Cơ quan chuyên
quan tâm. viết sử ra đời.
GV: Em cho biết điều nào
chứng tỏ giáo dục phát triển? - Ngành y: Người
HS: yếu trả lời thầy thuốc nổi tiếng
(Tuệ Tĩnh).

GV: Bộ chính sử đầu tiên của
- Thiên văn học.
nước ta là bộ nào? - Chế tạo súng
HS: trả lời. - Quân sự và
GV: Danh y nổi tiếng thờitácphẩm nổi tiếng
Trần là ai? “Binh thư yếu
HS: trả lời lược”.
4. Nghệ thuật kiến
GV: Ngoài ngành y còn có trúc và điêu khắc.
ngành nào khác?
HS: Trả lời
- Có nhiều công
trình mới có giá trị
(Thành Tây Đô,
* Hoạt động 4 (10 phút): Tháp Phổ Minh)
Nghệ thuật kiến trúc và điêu
khắc.
GV: Em hãy cho biết những
công trình kiến trúc nào nổi
tiếng được xây dựng vào thời
Trần?
HS: Trả lời


GV: Thành Tây Đô hiện nay
thuộc tỉnh nào nước ta?
HS: Trả lời.
GV: Thành có tường cao 6 m,
được xây dựng bằng khối đá
lớn, có 3 cổng chính xây theo
kiểu vòng quấn, xung quanh
có hào sâu và cống ngầm thông
ra ngoài.
4. Củng cố: (3 phút).
- Kinh tế thời Trần.
- Văn học
- Giáo dục, khoa học, kinh tế, nghệ thuật.
5. Hướng học bài ở nhà: (2 phút).
- Học bài cũ.
- Học bài và chuẩn bị bài sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản