Lịch sử lớp 8 Bài 1

Chia sẻ: beu1001

- Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII. Những biến đổi về kinh tế xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII. - Nắm được các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “Cách mạng tư sản”.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 1

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến
1917)
Chương I: THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA
TƯ BẢN
(Từ giữa thế kỉ XVI đến nữa sau thế kỉ XIX)
Tiết 01&02 Bài 1 NHỮNG CUỘC CÁCH
MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN
A/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
- Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của cách
mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ
XVII. Những biến đổi về kinh tế xã hội Tây Âu trong các thế
kỉ XV – XVII.
- Nắm được các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái
niệm “Cách mạng tư sản”.
2/ Tư tưởng: Thông qua các khái niệm cụ thể bồi dưỡng
cho học sinh:
- Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong
các cuộc cách mạng.
- Nhận thấy rằng CNTB có sự tiến bộ song vẫn là chế độ
bóc lột thay cho chế độ phong kiến.
3/ Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng
Sử dung bản đồ, tranh, ảnh và độc lập làm việc để giải
quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình học tập trước hết là
các câu hỏi, bài tập sgk.
B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC:
Bản đồ thế giới và lược đồ Cách mạng tư sản Anh.
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1/ Ổn định lớp:
2/ Bài mới: Chương trình lịch sử lớp 8 bao gồm 2 phần: LS
thế giới, lịch sử Việt Nam (có vài tiết lịch sử địa phương)
chúng ta sẽ học 52 tiết. HK1 chúng ta sẽ học 34 tiết (1 tuần 2
tiết), HK2 học 1 tuần 1 tiết = 17 tiết cả năm 35 tuần X 1,5 =
52 tiết Lịch sử thế giới có 34 tiết, có nghĩa là chúng ta sẽ học
phần lịch sử này ở HK1 (Phần lịch sử thế giới cận đại từ giữa
thế kỉ XVI đến 1917). Hôm nay chúng ta bước vào bài học
đầu tiên.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG G
TRÒ
GV g/t phần này có 2 mục, lần I/ Sự biến đổi về kinh tế, xã hộ
lượt chúng ta cùng tìm hiểu. kỉ XV – XVII Cách mang Hà Lan
*Hoạt động 1: Nhóm 1/ Một nền sản xuất mới ra đời
Thảo luận 3 câu hỏi của GV: - Vào thế kỉ XV, ở Tây Âu bắt đ
- Cho biết nền sản xuất mới ra đời sản xuất mới.
trong điều kiện lịch sử ntn? Thời - Biểu hiện:
gian nào? + Các xưởng dệt vải, luyện kim
- Những sự kiện chứng tỏ nền sản mướn nhân công.
xuất mới, tư bản chủ nghĩa phát + Các trung tâm sản xuất và bu
triển? được thành lập.
- Cùng với sự phát triển của sản
xuất, sự chuyển biến của xã hội ra
sao?
- HS: Ra đời 2 giai cấp mới: (bên
cạch tầng lớp cũ của xã hội phong
kiến) các giai cấp mới: Tư sản và
vô sản.
GV: Cho HS đọc phần chữ in nhỏ
sgk dẫn đến giải thích cho học sinh
và hình thành cho HS khái niệm về
2 giai cấp: - Nảy sinh mâu thuẫn mới: Chế độ
+ Tư sản: có tài sản, thế lực về kinh tư sản và các tầng lớp nhân dân.
tế nhưng không có quyền lực về
chính trị, bị phong kiến kìm hãm
+ Vô sản: Không có tài sản làm thuê,
bị bót lọt nặng nề
- Từ đó mâu thuẫn mới nào nảy 2/ Cách mạng Hà Lan thế kỉ XV
sinh? (cho HS nhắc lại mâu thuẫn - Nguyên nhân: (SGK)
trong xã hội cũ) - Diễn biến: Nổ ra 8- 1566 đến 16
HS: Mâu thuẫn giữa chế độ phong - Kết quả và ý nghĩa:
kiến với giai cấp tư sản và các tầng + Thành lập nước cộng hoà Hà
lớp nhân dân lao động. chủ nghĩa tư bản phát triển
GV: Đây chính là nguyên nhân dẫn tới + Là cuộc cách mạng tư sản đầu t
các cuộc đấu tranh II/ Cách mạng Anh giữa thế kỉ X
* Hoạt động 2: Cả lớp 1/ Sự phát triển của chủ nghĩa
- GV: Nguyên nhân dẫn tới cách
mang Hà Lan ? - Giữa thế kỉ XVII quan hệ tư bả
- HS: Sự thống trị lâu đời của triển mạnh.
vương quốc Tây Ban Nha ngăn
chặn sự phất triển của XH
- GV: Diễn biến của cách mạng:
- HS: Dựa sgk trả lời diễn biến: bắt - Xã hội: Xuất hiện tầng lớp quý t
đầu 8- 1566 đến 1648
- GV: Kết quả và ý nghĩa?
- HS: Thành lập nước Hà Lan; là
cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên
thế giới tạo điều kiện cho chủ
nghĩa tư bản phát triển.
- GV: Chuyển ý
* Hoạt động 3: Cả lớp
- GV: Trong sự phát triển của châu - Chế độ quân chủ chuyên chế >
Dẫn đến năng suất lao động tăng 3/ Ý nghĩa lịch sử của cách mạn
nhanh kỉ XVII:
- GV: Cho HS đọc phần chữ in nhỏ - Lật đổ chế độ phong kiến đem
sgk để minh hoạ cấp tư sản và quý tộc mới
H: Những biến đổi về kinh tế dẫn - Mở đường cho chủ nghĩa tư bản
đến những hệ quả gì?
HS: Trả lời những ý sgk
H: “Vì sao nông dân lại bỏ quê
hương đi nơi khác sinh sống?”
- HS: Vì họ bị đuổi ra khỏi mảnh
đất của mình
GV: Những người cướp đất trở thành
quí tộc mới
Giải thích thế nào là quí tộc mới: là quí
tộc phong kiến đã tư sản hoá kinh
doanh TBCN ngày càng có địa vì về
kinh tế và trở thành lực lượng quan
trọng lãnh đạo cách mạng Anh thế kỉ
XVII.
H: Mâu thuẫn mới được xuất hiện
trong thời kỳ này?
HS: Giữa chế độ quân chủ chuyên chế
với g/c TS, quí tộc mới và các tầng lớp
nhân dân
- GV: Đó chính là nguyên nhân dẫn đến
cách mạng lật đổ chế độ phong kiến
xác lập hệ SXTBCN.
* Hoạt động 4: Cá nhân
GV: Dựa vào lược đồ hình 1: Lược đồ
nội chiến ở Anh để trình bày
H: Cuộc nội chiến chia làm mấy giai
đoạn, là những giai đoạn nào?
Trên cơ sở GV trình bày trên lược
đồ HS có thể dựa vào đó và nội
dung kiến thức sgk để trả lời
GV: Tường thuật quang cảch xử tử
vua Saclơ I để nêu rõ cách mạng đạt
tới đỉnh cao (Dựa vào kênh hình 2
tranh 6).
GV: Cuộc đảo chính 1688 dẫn đến
kết quả gì? (Chế độ quân chủ lập
hiến ra đời)
GV giải thích thế nào là Quân chủ
lập hiến? Song vì sao phải lập chế
độ quân chủ lập hiến?
GV: Thực chất quân chủ lập hiến là
chế độ tư bản, nhưng tư sản chống
lại nhân dân.
H: Cách mạng Anh đem lại quyền
lợi cho ai? Ai lãnh đạo cách mạng?
Cách mạng có triệt để không?
HS: Cách mạng đem lại quyền lợi
cho g/c tư sản và quý tộc mới. G/c
tư sản lãnh đạo cách mạng. Cuộc
cách mạng không triệt để vì cuối
cùng thiết lập chế độ quân chủ lập
hiến.
3/ Củng cố:
- Hãy nêu những biểu hiện về kinh tế, xã hội và Tây Âu
trong các thế kỉ XV- XVII?
- Trình bày kết quả và diễn biến của cách mạng HàLan?
- Nguyên nhân, diễn biến và kết quả ý nghĩa của Cách
mạng tư sản Anh thế kỉ XVII?
4/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học: Học theo những câu hỏi đã củng cố
b/ Bài sắp học: (II) Chiến tranh giành độc lập của 13
thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
Tổ 1: Tìm hiểu: Tình hình các thuộc địa và nguồn
gốc của chiến tranh?
Tổ 2: Diễn biến cuộc chiến tranh?
Tổ 3: Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến tranh?
Tổ 4: Lập niên biểu về cuộc chiến tranh giành
độc lập của 13 Anh ở Bắc Mỹ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản