Lịch sử lớp 8 Bài 15

Chia sẻ: beu1001

Từ trong lòng cuộc Chiến tranh lần thứ nhất cuộc Cách mạng tháng Mười Nga 1917 đã bùng nổ và giành thắng lợi, mở ra thời đại mới trong lịch sử xã hội loài người - thời kì lịch sử thế giới hiện đại.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 15

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 ĐẾN
1945)
Chương I: CÁCH MẠNG THÁNG
MƯỜI NGA 1917
VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ
NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921- 1941)
Tiết 22, 23 Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG
MƯỜI NGA NĂM 1917
VÀ CUỘC ĐẤU TRANH ĐỂ BẢO
VỀ CÁCH MẠNG (1917- 1921)
A/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
- Những nét chung về tình hình nước Nga đầu thế
kỷ XX, tại sao nước Nga năm 1917 có 2 cuộc cách
mạng.
- Diễn biến chính của cuộc Cách mạng tháng
Mười Nga năm 1917.
- Cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng.
- Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga
năm 1917.
2/ Tư tưởng: Qua bài học bồi dưỡng cho HS
nhận thức đúng đắn về tình cảm cách mạng đối với
cuộc CMXHCN đầu tiên trên thế giới.
3/ Kĩ năng: - Sử dụng bản đồ nước Nga để xác
định vị trí của nước Nga trước cách mạng và cuộc
bảo vệ nước Nga sau cách mạng.
- Biết sử dụng và khai thác tranh ảnh, tư liệu lịch
sử để rút ra nhận xét của mình.
B. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC:
Bản đồ, tranh ảnh nước Nga trước và sau cách
mạng; tư liệu lịch sử nói về cuộc cách mạng tháng
Mười.
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài mới: Từ trong lòng cuộc Chiến
tranh lần thứ nhất cuộc Cách mạng tháng Mười Nga
1917 đã bùng nổ và giành thắng lợi, mở ra thời đại
mới trong lịch sử xã hội loài người - thời kì lịch sử
thế giới hiện đại. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu
sự kiện trọng đại này.
3. Dạy và học bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG GHI
TRÒ
* Hoạt động 1: Cả lớp I. Cách mạng
GV: Sử dụng bản đồ nước Nga tháng Mười Nga
giới thiệu khái quát nước Nga đầu năm 1917:
thế kỷ XX. Tình hình nước Nga 1. Tình hình
đầu thế kỷ XX ? nước Nga trước
HS: Dựa vào kiến thức sgk trả lời cách mạng:
GV: Cho HS theo dõi quan sát bức - Là nước đế quốc
tranh hình 23. Em có nhận xét gì về phong kiến bảo
bức tranh này? thủ, lạc hậu, tồn
HS: Nhận xét tại nhiều mâu
GV: Bổ sung nhấn mạnh: Tạo điều thuẫn gay gắt.
kiện cho cách mạng bùng nổ và
thắng lợi ở Nga. - Đòi hỏi phải giải
GV: Củng cố ý quyết bằng một
* Hoạt động 2: Cả lớp cuộc cách mạng.
GV: Nêu một vài nét về diễn biến 2. Từ Cách mạng
cách mạng tháng Hai 1917 ở Nga? tháng Hai đến
HS: Dựa vào sgk nêu sự kiện cách mạng tháng
GV: Kết quả mà cách mạng tháng Mười:
Hai đã mang lại là gì? - Diễn biến: Tháng
HS: Trả lời 2-1917, cách mạng
GV: Tính chất của cách mạng? bùng nổ và giành
Vì sao cách mạng dân chủ tư sản thắng lợi.
thanhgs Hai 1917 được coi là cuộc
cách mạng dân chủ tư sản kiểu - Kết quả: Chế độ
mới? quân chủ bị lật đổ,
HS: Trả lời theo hiểu biết của chính quyền thiết
mình lập: Xô viết và
GV: Sử dụng kênh hình 53 sgk phân Chính phủ lâm thời
tích và giải thích tư sản.
Chú ý: Cho HS đây là cuộc cách
mạng dân chủ tư sản lần 2 (lần1: - Tính chất: Là
Cách mạng 1905- 1907). cuộc cách mạng
* Hoạt động 3: Thảo luận nhóm dân chủ tư sản
- Nhóm 1: Sau cách mạng tháng Hai kiểu mới.
tình hình nước Nga có gì nổi bật?
- Nhóm 2: Tình hình đó đặt ra yêu 3. Cách mạng
cầu gì cho cách mạng Nga? tháng Mười năm
- Nhóm 3: Công cuộc chuẩn bị cho 1917:
cách mạng tháng Mười được tiến
hành ntn? - Đầu tháng 10,
- Nhóm 4: Qua kênh hình 54 sgk Lênin về nước lãnh
tường thuật cuộc tấn công ở Cung đạo.
điện Mùa Đông? - Ngày 24-10, khởi
Sau khi HS trả lời GV cho các nghĩa nổ ra ở Pê-
nhóm nhận xét, bổ sung. tơ-rô-grát;
GV: Bổ sung: Đầu 10-1917, Lê-nin
từ nước ngoài về nước trực tiếp
lãnh đạo cách mạng; thành lập đội - Ngày 25-10, Cung
Cận vệ đỏ- lực lượng chủ lực tiến điện Mùa Đông bị
hành cách mạng; ban lãnh đạo k/n chiếm, Chính phủ
thông qua quyết định khởi nghĩa lâm thời sụp đổ,
hết sức nhanh chóng. chính quyền hoàn
GV: Nêu những sự kiện chính của toàn về tay nhân
Cách mạng tháng Mười dân.
HS: Dựa vào kiến thức sgk để trình
bày
GV: So với Cách mạng tháng Hai,
Cách mạng tháng Mười đã đem lại
kết quả tiến bộ nào?
HS: Lật đổ chính phủ lâm thời tư II. Cuộc đấu
sản thiết lập nhà nước vô sản, tranh xây dựng và
chính quyền thuộc vào tay nhân dân bảo vệ chính
Hoạt động 1: Cá nhân (Tiết 2) quyền Xô viết:
GV: Cho HS đọc sgk. Việc đầu tiên 1. Xây dựng
mà chính quyền mới đem lại là gì? chính quyền Xô
HS: Thông qua sắc lệnh hoà bình và viết:
sắc lệnh ruộng đất - Ngày 25-10-1917,
GV: Yêu cầu HS đọc chữ in nhỏ sgk Chính quyền Xô
- Sắc lệnh về hoà bình và ruộng đất Viết thành lập do
đã đem lại cho nhân dân những gì? Lê-nin đứng đầu.
HS: Dựa vào kiến thức sgk trả lời GV + Thông qua Sắc
phân tích lệnh hoà bình và
GV: Những việc làm cấp thiết củng
Sắc lệnh ruộng
cố lòng tin của nhân dân vào chính
đ ất
quyền mới góp phần tháo gỡ khó
khăn sau cách mạng để tiếp tục xây
- Thực hiện các
dựng và bảo vệ chính quyền. biện pháp để ổn
* Hoạt động 2: Cả lớp định chính trị và
GV: Khai thác kênh hình 56, 57. Tình phát triển kinh tế
hình nước Nga cuối năm 1918? đất nước
HS: Dựa vào sgk trả lời 2. Bảo vệ chính
GV: Kết luận: Đến giai đoạn này quyền Xô viết:
chính quyền đã chuẩn bị đủ mọi đk
cần thiết cho cuộc sống đ/t chống lại
các lực lượng kẻ thù luôn tìm ra mọi Năm 1918-1920,
cách phá hoại cách mạng nhân dân Xô viết
* Hoạt động 3: Cá nhân đã chiến đ ấu
GV: Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng chống thù trong,
tháng Mười? Đối với nước Nga và giặc ngoài, Chính
thế giới? quyền Xô viết
HS: Thay đổi vận mệnh đất nước, số được bảo vệ.
phận con người, đưa nhân dân lao
động lên nắm chính quyền, thiết lập
nhà nước XHCN đầu tiên trên t/g. 3. Ý nghĩa lịch sử
HS: Tác động làm thay đổi t/g với sự của Cách mạng
ra đời của một nhà nước XHCN rộng tháng Mười Nga:
lớn → các nước đế quốc hoảng sợ
Để lại nhiều bài học kinh nghiệm (Học SGK)
quý báu cho g/c công nhân và nhân dân
lao động thế giới
GV: Khẳng định ý và sơ kết
3. Củng cố:
- Tình hình nước Nga trước cách mạng, Cách
mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm
1917.
- Tại sao nói Cách mạng tháng Mười là cuộc CM
XHCN đầu tiên? Ảnh hưởng tác động to lớn đối với
nước Nga và toàn thế giới?
4. Hướng dẫn tự học:
a. Bài vừa học: Như đã củng cố b. Bài sắp
học:
Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 16
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản