Lịch sử lớp 8 Bài 17

Chia sẻ: beu1001

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) tình hình châu Âu có gì biến chuyển, chúng ta sẽ tìm hiểu những nét khái quát về tình hình châu Âu, cao trào cách mạng 1918- 1923 Quốc tế Cộng sản thành lập.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 17

Chương II: CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ GIỮA HAI
CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
Tiết: 25-26 Bài 17 CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918- 1939)
A/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
- Những nét khái quát về tình hình châu Âu trong
những năm 1918- 1939.
- Sự phát triển của phong trào cách mạng 1918- 1938 ở
châu Âu và sự thành lập Quốc tế cộng sản.
- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1939 và tác động
của nó đ/v châu Âu?
- Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại
thất bại ở Pháp?
2/ Tư tưởng: Bồi dưỡng ý thức căm ghét chế độ phát
xít bảo vệ hoà bình thế giới.
3/ Kĩ năng: Rèn luyện tư duy lô-gích, sử dụng bản đồ,
biểu đồ.
B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC:
Bản đồ châu Âu sau chiến tranh t/g 1914- 1918: Biểu
đồ sản lượng gan than và thép của Á, Phi, Đức.
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1/ Ổn định, kiểm tra: Nội dung của chính sách kinh tế
mới và tác động của nó?
2/ Giới thiệu bài mới: Sau Chiến tranh thế giới thứ
nhất (1914- 1918) tình hình châu Âu có gì biến chuyển,
chúng ta sẽ tìm hiểu những nét khái quát về tình hình
châu Âu, cao trào cách mạng 1918- 1923 Quốc tế Cộng
sản thành lập. Để rõ ta vào bài mới.
3/ Dạy bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG GHI
TRÒ
*Hoạt động 1: Cá nhân I/ Châu Âu trong
GV: Cần nêu rõ hậu quả của Chiến những năm (1918-
tranh t/g thứ nhất, bản đồ chính trị 1929):
của châu Âu đã thay đổi, một số quốc 1/ Những nét chung:
gia mới ra đời trên cơ sở sự tan vỡ
của đế quốc Áo - Hung và thất bại của
Đức. - Sự xuất hiện một số
GV: Giới thiệu bản đồ châu Âu. quốc gia tư bản mới
Quan sát bản đồ em hãy giới thiệu
một số quốc gia mới thành lập?
HS: Áo, Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Tư,
Phần Lan…
GV: Cho HS đọc đoạn chữ in nhỏ - Từ năm 1918- 1923,
sgk. Em hãy nhận xét kinh tế các các nước châu Âu suy
nước tư bản châu Âu sau Chiến tranh sụp về kinh tế, chính
thế giới thứ nhất? trị không ổn định
HS: Cả nước thắng trận và bại trận
đều bị suy sụp về kinh tế. Sự khủng
hoảng về chính trị qua cao trào cách
mạng ở Đức, Áo - Hung → GV chốt - Từ 1924 - 1929,
ý và ghi bảng chính trị ổn định, kinh
GV: Trong những năm 1924- 1929 tế phát triển.
tình hình các nước tư bản châu Âu
ntn?
HS: Giới SGK trả lời 2/ Cao trào cách
GV: Sử dụng bảng thống kê số mạng 1918- 1923.
lượng than và thép của Anh, Pháp, Quốc tế cộng sản
Đức những năm 1920- 1929 thành lập:
- Qua bảng thống kê trên em có nhận - Trong những năm
xét gì về tình hình sản xuất công 1918- 1923, một cao
nghiệp ở Anh, Pháp, Đức trào cách mạng bùng
HS: Tốc độ phát triển nhanh về kinh nổ hầu hết châu Âu,
tế của 3 nước này đặc biệt lên cao ở
GV: Chốt ý và ghi bảng Đức.
* Hoạt động 2: Cả lớp
GV: Nguyên nhân dẫn đến sự bùng
nổ của cáo trào cách mạng 1918-
1923?
HS: Hậu quả của chiến tranh thế
giới thứ nhất, tác động của Cách - Tháng 11-1918, Cách
mạng tháng Mười Nga. mạng Đức bùng nổ,
GV: Nêu diễn biến cuộc Cách mạng chế độ cộng hoà tư
ở Đức năm 1918? sản thiết lập.
HS: 9-11-1918, Tổng bãi công nổ ra ở
Béc-lin sau đó chuyển thành k/n vũ
trang của CN và ND thủ đô, chế độ
quân chủ bị lật đổ
GV: Cho HS quan sát hình 61 sgk (GV - Đảng cộng sản thành
phóng to) lập ở nhiều nước
HS: Cao trào cách mạng diễn ra sôi
nổi, quần chúng tham gia đông đảo - Ngày 2-3-1919, Quốc
GV: Cách mạng 11-1918 ở Đức có tế cộng sản được
những kết quả và hạn chế ntn? thành lập ở Mat-xcơ-
HS: Lật đổ chế độ quân chủ chuyên va
chế, thành lập chế độ cộng hoà tư - Từ 1919 – 1943,
sản nhưng còn hạn chế là thành quả Quốc tế tiến hành 7
cách mạng rơi vào tay g/c tư sản lần Đại hội đề ra
→ Đảng cộng sản Đức thành lập 12- đường lối cách mạng
1918 → GV chốt ý ghi bảng cho từng thời kỳ.
GV: Quốc tế cộng sản được thành
lập trong hoàn cảnh nào? II/ Châu âu trong
HS: Phong trào cách mạng dâng cao ở những năm 1929 -
nhiều nước, sự hình thành lập các 1939
Đảng Cộng sản 1/ Cuộc khủng
GV: Quốc tế cộng sản được thành hoảng kinh tế thế
lập và hoạt động ntn? giới 1929 - 1933 và
HS: Thành lập 2-3-1919 tại Mát-xcơ- hậu quả của nó:
va. Trong thời gian tồn tại tiến hành 7
lần Đại hội đặc biệt là Đại hội lần 2
GV: G Liên hệ đến Nguyễn Ái Quốc - Từ 1929- 1933 khủng
tìm thấy luận cương con đường cứu hoảng kinh tế thế giới
nước, giải phóng dân tộc bùng nổ.
GV: Sơ kết ý
* Hoạt động 1: Cá nhân (Tiết 2)
GV: Nguyên nhân dẫn đến sự khủng - Khủng hoảng kinh tế
hoảng kinh tế 1929- 1933? tàn phá nặng nề nền
HS: Sản xuất ồ ạt chạy theo thuận kinh tế các nước tư
lợi, hàng hoá ế thừa, người dân bản chủ nghĩa.
không có tiền mua.
GV: Cho HS xem sơ đồ so sánh sự
phát triển của sản xuất thép giữa Anh - Chủ nghĩa phát xít lên
và Liên Xô trong những năm 1921- nắm quyền ở một số
1931 nước.
HS: Sản lượng thép của Liên Xô tăng
nhanh, còn sản lượng thép của Anh
tụt hẳn xuống. Điều đó cho thấy 2/ Phong trào Mặt
khủng hoảng kinh tế t/g 1929- 1933 trận nhân dân chống
không ảnh hưởng đến Liên Xô, chủ nghĩa pháp xít và
ngược lại khủng hoảng kinh tế đã chống chiến tranh
làm cho ngành SX nói riêng, các 1929 - 1933:
ngành kinh tế khác của Anh bị đình
đốn.
GV: Cho HS đọc đoạn chữ in nhỏ sgk
GV: Nêu tác động của khủng hoảng - Mặt trận nhân dân
kinh tế đối với nước Đức? chống chủ nghĩa phát
HS: Khủng hoảng kinh tế tàn phá xít đã lan rộng ở nhiều
nước Đức nghiêm trọng, bọn phát xít nước tư bản châu Âu.
lên nắm quyền biến Đức thành lò lửa
chiến tranh
GV: Em hãy nhận xét về hậu quả
của khủng hoảng kinh tế đối với các
nước TBCN?
HS: Sản xuất đình đốn, nạn thất
nghiệp, người lao động đói khổ - Mặt trận Nhân dân
GV: Chuyển ý giành được thắng lợi:
* Hoạt động 2: Nhóm ở Pháp (5/1936), ở Tây
GV: Vì sao phong trào đấu tranh Ban Nha (2/1936).
chống chủ nghĩa phát xít và chống
chiến tranh lan rộng ở nhiều nước?
HS: Nguy cơ xuất hiện CN phát xít,
một cao trào cách mạng bùng nổ với
mục tiêu chống chủ nghĩa phát xít
GV: Cho HS quan sát tranh 63 và đọc
đoạn chữ in nhỏ ở sgk. GV hướng
dẫn HS thảo luận: Vì sao nhân dân
Pháp đẩy lùi được chủ nghĩa phát xít?
→ Đảng cộng sản Pháp đã huy động
kịp thời quần chúng xuống đường
đấu tranh, thống nhất lực lượng tập
hợp các đảng phái, đoàn thể trong
mặt trận chung → nêu cương lĩnh
phù hợp với quyền lợi đông đảo
quần chúng
GV: Nêu ngắn gọn một số chính sách
tiến bộ của Chính phủ Mặt trận
Nhân dân Pháp?
HS: Ban hành những quyền tự do dân
chủ, luật lao động, ân xá chính trị phạm
cải thiện đời sống nhân dân, chống phát
xít bảo vệ hoà bình → GV liên hệ đến
cách mạng Việt Nam trong thời kì này
GV: Cho HS đọc đoạn chữ in nhỏ sgk
và quan sát hình 64. Nêu ngắn gọn Mặt
Trận nhân dân Tây Ban Nha
GV: Mặt trân nhân dân ở Pháp và Tây
Ban Nha khác nhau ntn?
GV: Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở
Đức nhưng thất bại ở Pháp?
HS: Nhờ vai trò đấu tranh mạnh mẽ của
Đảng Cộng sản Pháp, tập hợp, thống
nhất lực lượng nên chủ nghĩa phát xít ở
Pháp thất bại
4/ Củng cố:
- Tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong
những năm 1918- 1919. Quốc tế cộng sản đã có những
đóng góp gì cho phong trào Cách mạng thế giới trong
những năm 1919- 1943?
- Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929- 1933) và những
hậu quả của nó. Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát
xít ở các nước tư bản diễn ra ntn?
5/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học: Như đã củng cố
b/ Bài sắp học:
Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 18
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản