Lịch sử lớp 8 Bài 2

Chia sẻ: beu1001

Sau cuộc cách mạng tư sản bùng nổ ngoài châu Âu (CMTS Mỹ) tiếp theo đó hàng loạt cuộc cách mạng tư sản khác nổ ra tạo điều kiện thuận lợi cho CMTB phát triển. Điển hình nhất là cuộc Cách mạng tư sản Pháp (1789- 1794).

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 2

Bài 2 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 -
1794) A/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
- Tình hình của nước Pháp trước cách mạng.
- Cuộc đấu tranh đã diễn ra trên mặt trận tư
tưởng ntn?
- Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cách mạng bùng
nổ.
2/ Tư tưởng:
- Nhận thức được sự hạn chế của cách mạng tư
sản.
- Thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng, giữa những
chế độ XH: Bóc lột và không bóc lột
3/ Kĩ năng:
- Vẽ sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng
thống kê.
- Phân tích so sánh các sự kiện, liên hệ kiến
thức đang học với cuộc sống.
B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC:
Bản đồ nước Pháp thế kỉ XVIII; Lược đồ các
lực lượng cách mạng tấn công nước Pháp 1789
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1/ Ổn định, kiểm tra: - Kết quả và ý nghĩa của
cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa?
2/ Giới thiệu bài mới: Sau cuộc cách mạng tư
sản bùng nổ ngoài châu Âu (CMTS Mỹ) tiếp theo
đó hàng loạt cuộc cách mạng tư sản khác nổ ra tạo
điều kiện thuận lợi cho CMTB phát triển. Điển
hình nhất là cuộc Cách mạng tư sản Pháp (1789-
1794). Ta cùng tìm hiểu để thấy được cuộc cách
mạng này.
3/ Dạy bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG GHI
VÀ TRÒ
* Hoạt động 1: Thảo luận cả I/ Nước Pháp
lớp trước cách mạng:
GV: Tình hình kinh tế Pháp 1/ Tình hình kinh
trước cách mạng? tế:
HS: Xem sách, suy nghĩ và trả - Nông nghiệp
lời. rất lạc hậu
GV: Nguyên nhân sự lạc hậu - Công, thương
này do đâu? nghiệp đã phát
HS: Sự bóc lột của phong kiến triển nhưng bị chế
địa chủ. độ phong kiến đã
GV: Chế độ phong kiến đã kìm kìm hãm
hãm sự phát triển của công
thương nghiệp ra sao?
HS: Trả lời GV chốt: Thuế má
nặng, không có đơn vị tiền tệ 2/ Tình hình chính
và đo lường thống nhất, sức trị – xã hội:
mua của dân nghèo rất hạn chế. - Chính trị: chế độ
* Hoạt động 2: Cả lớp quân chủ chuyên
GV: Tình hình nước Pháp chế.
trước cách mạng ntn?
HS: Là nước quân chủ chuyên - Xã hội: ba đẳng
chế, vua nắm mọi quyền hành… cấp (Tăng lữ, quý
GV: XH Pháp được phân chia tộc và đẳng cấp
ntn? thứ 3).
HS: Xã Hôi phong kiến Pháp
được phân chia thành 3 đẳng
cấp: Tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp
3
GV: Giải thích cho HS khái
niệm: “Giai cấp, đẳng cấp”:
Địa vị của từng giai cấp, đẳng
cấp trong XH Pháp (Trong đó:
giai cấp thống trị gồm tăng lữ, 3/ Đấu tranh trên
quý tộc; đẳng cấp 3 gồm nhiều mặt trận tư
giai cấp). tưởng:
GV: Cho HS quan sát hình 5 nói
lên điều gì?
HS: Quan sát, suy nghĩ, trả lời - Trào lưu Triết học
GV: Gọi một HS khác nhận xét ánh sáng ra đời,
sau đó chốt ý, ghi bảng chống lại tư tưởng
* Củng cố: Vị trí, mối quan hệ của chế độ phong
giữa các đẳng cấp? kiến.
* Hoạt động 3: Thảo luận cả - Tiêu biểu là:
lớp và nhóm. Mông-te-xki-ơ,
GV: Chế độ quân chủ chuyên Vôn-te, Rút-xô
chế bị tố cáo, phê phán gay gắt
trong lĩnh vực văn hoá tư tưởng
qua trào lưu Triết học ánh sáng
Tiêu biểu cho trào lưu đó là III/ Cách mạng
những ai? bùng nổ:
HS: S.Môngte-xki-ơ; Vônte; 1/ Sự khủng của
G.G Rútxô chế độ quân chủ
Cho HS thảo luận nhóm. Mỗi chuyên chế:
tổ một nhóm: Học SGK
+ Nhóm 1: Qua câu nói của 2/ Mở đầu thắng
mình Mông te-xki-ơ, Rút-xô, lợi của cách
Vôn-te muốn nói lên điều gì? mạng:
+ Nhóm 2: Cả ba ông muốn nói
lên điều gì? - Ngày 5/5/1789,
Sau khi HS thảo luận nhóm vua triệu tập Hội
xong GV mời đại diện nhóm nghị 3 đẳng cấp.
trả lời. GV chốt ý ghi bảng. Đại biểu đẳng cấp
GV: Chuyển ý. 3 hợp thành Quốc
* Hoạt động 4: Cá nhân hội tiến hành đấu
GV: Sự suy yếu của chế độ quân
chủ chuyên chế thể hiện ở điểm tranh vũ trang.
nào?
HS: Trả lời theo sgk.
GV: Vì sao nông dân nổi dậy - Ngày 14/7/1789,
đấu tranh? ngục Ba-xti bị tấn
* Hoạt đông 5: Cá nhân công, mở đầu cho
GV: Thời gian, địa điểm, thànhthắng của cuộc
phần tham dự hội nghị ba đẳng cách mạng.
cấp?
HS trả lời sgk.
GV: trình bày tóm tắt Hội nghị
ba đẳng cấp. Vì sao nói >< đạt
tới tột đỉnh?
HS: trả lời giáo viên chốt ý.
GV: Sự kiện mở đầu cho cách
mạng Pháp?
HS: Ngày tấn công vào pháo đài
Ba-xti (14/7/1789)
GV: Cho HS quan sát kênh hình
số 9 sgk và trình bày hiểu biết
của mình. GV hỏi tại sao việc
đánh chiếm pháo đài Ba- Xti đã
mở đầu cho thắng lợi cuộc
cách mạng?
HS: (Chế độ quân) bị giáng đòn
đầu tiên quan trọng, cách mạng
bước đầu thắng lợi, tiếp tục
phát triển.
GV: Kết luận
4/ Củng cố:
- Những nguyên nhân nào dẫn đến cuộc cách
mạng Pháp 1789?
- Các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã đóng góp gì
trong việc chuẩn bị cho cách mạng?
- Cách mạng tư sản Pháp bắt đầu ntn?
5/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học: Dựa vào những câu hỏi ở từng
mục và câu hỏi ở phần củng cố.
b/ Bài sắp học: Bài 2 (Tiếp theo) III/ Sự phát
triển của cách mạng Pháp.
Tổ 1, 2: Chế độ quân chủ lập hiến ở Pháp
ntn? Nước Pháp ở bước đầu của nền cộng hoà?
Tổ 3, 4: Nước Pháp dưới thời Gia-cô-banh? Ý
nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản