Lịch sử lớp 8 Bài 2(tt)

Chia sẻ: beu1001

Thắng lợi ở Pari nhanh chóng lan rộng trong cả nước, quần chúng nhân dân hăng hái làm cách mạng. Cách mạng Pháp phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản rồi sau đó là của những người của phái Gia-cô-panh

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 2(tt)

Bài 2 (Tiếp theo)
III/ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG
PHÁP
A/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
- Sự phát triển của Cách mạng Pháp trải qua
các thời kỳ: Quân chủ lập hiến, thời Cộng hoà
và chuyên chính Giacôbanh.
- Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp.
2/ Tư tưởng:
- Nhận thức rõ sự hạn chế của cách mạng tư
sản song cách mạng Pháp có tính triệt để
của nó.
- Thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng: Giữa
Gia-cô-banh và Ghi-rông-đanh.
3/ Kỉ năng:
- Vẽ sử dụng bản đồ, lập niên biểu,
bảng thống kê
- Phân tích so sánh các sự kiện, liên hệ
kiến thức đang học với cuộc sống.
B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC:
Bản đồ nước Pháp thế kỉ XVIIILược đồ
các lực lượng cách mạng tấn công nước
Pháp 1789
+ Tra cứu các thuật ngữ, khái niệm phục
vụ cho bài giảng.
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1/ Ổn định, kiểm tra: Nguyên nhân nào dẫn
đến cách mạng Pháp 1789?
2/ Giới thiệu bài mới: Thắng lợi ở Pari
nhanh chóng lan rộng trong cả nước, quần
chúng nhân dân hăng hái làm cách mạng. Cách
mạng Pháp phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh
đạo của giai cấp tư sản rồi sau đó là của
những người của phái Gia-cô-panh diễn biến
cách mạng ntn? Ta vào bài mới.
3/ Dạy bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG GHI
TRÒ
* Hoạt động 1: Cả lớp 1/ Chế độ quân
GV: Nhắc lại cho HS nhớ lại chủ lập hiến
chế độ quân chủ lập hiến ở Anh (Từ 14 -7 -1789 ừ
và nói rõ: Cách mạng thắng lợi ở 10 -8 -1792):
Pari rồi nhanh chóng lan rộng
kắp nước: G/c tư sản lợi dụng
sức mạnh của dân chúng lên
nắm chính quyền hạn chế
quyền của vua cũng xoa dịu sự - Cuối tháng 8-
căm phẫn của nhân dân 1789, Quốc hội
H: Sau đó Quốc hội đã làm gì? thông qua bản
HS: Quốc hội thông qua bản Tuyên ngôn Nhân
Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền và Dân
quyền 8 -1789. Khẩu hiệu là: “Tự quyền.
do - Bình đẳng - Bác ái” --> Quốc
kì Pháp có ba màu tượng trưng cho
khẩu hiệu trên (Đ-T-X). - Tháng 9-1791,
GV: Nội dung của bản Tuyên Hiến pháp được
ngôn? Em có nhận xét gì về bản thông qua xác lập
Tuyên ngôn? chế độ quân chủ
HS: Trình bày những nd sgk lập hiến.
GV: Vậy Tuyên ngôn và Hiến
pháp 1791, phục vụ cho quyền
lợi của ai là chủ yếu?
HS: Suy nghĩ trả lời - Năm 1792,
GV: Quần chúng có được hưởng chống ngoại xâm,
quyền gì không? nội phản.
HS: Suy nghĩ trả lời
GV: Sự thoả hiệp của g/c tư sản
với phong kiến thể hiện ở điểm
nào? Vì sao có sự thoả hiệp này?
HS: Suy nghĩ trả lời
GV: Chốt ý:
H: Mặc dầu nhà vua vẫn còn
nắm quyền hành song đã liên kết
với bọn phản động trong nước
cầu cứu các nước châu Âu mang -Ngày 10-8-1792,
quân can thiệp để chống phá lật đổ phái lập
cách mạng. Sự kiện để chứng tỏ hiến và chế độ
điều này? phong kiến.
HS: 4 -1792 Hai nước Ao - Phổ
liên minh với nhau. 8 -1792 80
vạn quân Phổ tràn vào Pháp 2/ Bước đầu của
GV: Trước tình hình “ Tổ quốc lâm nền cộng hoà (21
nguy” thái độ của quần chúng ra - 9 -1792 - 2-6-
sao? 1793):
HS: Tình nguyện đứng lên lật đổ
thống trị của phái lập hiến, đồng
thời xoá bỏ chế độ phong kiến
* Củng cố: Nhân dân Pháp đã
hành động ra sao khi tổ quốc lâm
nguy? Kết quả? - Ngày 21-9-1792,
* Hoạt động 2: Cả lớp thành lập nền
GV: Sau khởi nghĩa 10-8-1792 cộng hòa.
nền thống trị của đại tư sản bị
lật đổ, chế độ phong kiến bị xoá
bỏ. Vậy kết quả có cao hơn giai
đoạn trước không? Thể hiện ở - Xuân 1793, Tổ
những điểm nào? quốc lâm nguy
HS: Dựa vào kiến thức sgk để
trả lời
GV: Lực lượng nào đã thúc đẩy
cách mạng phát triển? - Ngày 2-6-1793,
HS: Cách mạng phát triển do khởi nghĩa lật đổ
quần chúng nhân dân thúc đẩy phái Gi-rông-đanh.
GV: Sự kiện để chứng tỏ cách
mạng Pháp phát triển?
HS: Ngày 21-9-1792 nền cộng
hoà đàu tiên của nước Pháp
được thành lập. Vua Lu-i XVI
kết án phản quốc và đưa lên máy
chém 3/ Chuyên chính
GV: Cho HS đọc phần chữ in dân chủ cách
nhỏ sgk mạng Gia-cô-
H: Quân Anh cùng các nước banh:
phong kiến châu Âu đã chống - Ngày 2-6-1793,
phá cách mạng ntn? phái Gia-cô-banh
HS: Trình bày phần diễn biến lên nắm chính
sgk quyền, chống
GV: Dựa vào lược đồ để xác định ngoại xâm và nội
(Vùng nổi loạn chống phá cách phản giải quyết
mạng lan rộng, cuộc tấn công yêu cầu của nhân
nước Pháp cách mạng từ nhiều dân
phía)
H: Trước tình thế ấy thì thái độ của
phái Gi-rông-đanh cầm quyền ra
- Ngày 27-7-1794,
sao?
HS: Dựa vào sgk trả lời tư sản phản cách
GV: Quần chúng nhân dân Pháp mạng đảo chính.
Cách mạng chấm
làm gì?
dứt.
HS: Phải bảo vệ tổ quốc lâm
nguy lật đổ phái Ghi-rông-đanh
dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spie
* Củng cố: Trình bày tình hình
chiến sự trên đất Pháp những
năm 1792 -1793
* Hoạt động 3: Cá nhân
GV: Sau cách mạng phái Gia-cô-
banh đã làm gì? 4/ Ý nghĩa lịch sử
HS: Cử ra uỷ ban cứu nước của cách mạng
GV: Chính quyền cách mạng đã thi tư sản Pháp cuôí
hành những biện pháp tiền bộ nào? thế kỉ XVIII:
HS: Trả lời những việc làm - Lật đổ chế độ
trong sgk phong kiến đưa
GV: Em có nhận xét gì về các biện giai cấp tư sản
pháp của chính quyền Giacôbanh? lên cầm quyền.
HS: Nêu nhận xét của mình - Quần chúng
GV: Sau đó thì nội bộ cách mạng nhân dân là lực
ntn? Vì sao? lượng chủ yếu
HS: Trả lời ý sgk đưa cách mạng
GV: Giải thích vì sao có mâu tiến lên.
thuẫn ấy. Vì sao tư sản phản
cách mạng lại tiến hành cuộc
đảo chính? (Ngăn chăn cách
mạng tiếp tục phát triển vì động
chạm nhiều đến quyền lợi của
chúng
GV: Đó là nguyên nhân làm cho
cách mạng Pháp thất bại
*Củng cố: Vì sao năm 1794 cách
mạng tư sản Pháp không thể phát
triển?
* Hoạt động 4: Cả lớp
* GV: Ý nghĩa của Cách mạng
tư sản Pháp?
HS: Trả lời dựa vào sgk.
GV: Khẳng định vai trò to lớn
của quần chúng quyết định
thắng lợi
- Hạn chế của cách mạng tư sản
Pháp:
- HS: Suy nghĩ trả lời theo ý sgk.
- GV: Cho HS đọc đoạn trích
của HCM trong sgk.
4/ Củng cố: Đã củng cố từng phần
5/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học:
- Lập niên biểu về những sự kiện chính của
cách mạng tư sản Pháp ( 1789- 1794)
- Vai trò của nhân dân trong cách mạng thể
hiện ở nhữmg điểm nào?
- Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai
đoạn để chứng tỏ phát triển của cách mạng
Pháp?
- Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của
cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII?
b/ Bài sắp học: Bài 3. I/Cách mạng công
nghiệp
- Tổ 1: H12, H13 cho biết việc kéo sợi đã
thay đổi ntn?
- Tổ2: Kết quả của cách mạng công nghiệp
ở Anh ?
- Tổ3: Cuộc phát triển của cách mạng công
nghiệp Pháp Đức được thể hiện ở những
điểm nào?
- Tổ 4: Qua H17, H18 hãy nêu những biến đổi ở
nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công
nghiệp?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản