Lịch sử lớp 8 Bài 22

Chia sẻ: beu1001

- Những tiến bộ vượt bậc của KHKT nhân loại đầu thế kỷ XX - Đặc biệt là sự phát triển của nền văn hoá Xô viết trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và kế thừa những thành tựu văn hoá nhân loại.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 22

Chương V. Bài 22 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA
KHOA HỌC KĨ THUẬT VÀ
VĂN HOÁ THẾ GIỚI NỬA
ĐẦU THẾ KỶ XX
A/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
- Những tiến bộ vượt bậc của KHKT nhân loại
đầu thế kỷ XX
- Đặc biệt là sự phát triển của nền văn hoá Xô
viết trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và kế thừa
những thành tựu văn hoá nhân loại.
2/ Tư tưởng:
- Giáo dục cho HS biết trân trọng và bảo về
thành tựu văn hóa của nhân loại
- Những thành tựu KHKT đã được ứng dụng vào
thực tiễn, nâng cao đời sống con người
3/ Kĩ năng:
- Bồi dưỡng cho HS phương pháp so sánh và đối
chiếu lịch sử để các em so ánh hiểu đựoc sự ưu
việt của văn hóa Xô viết
- Bồi dưỡng các em lòng say mê, tìm tòi sáng tạo
trong khoa học
B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC:
Những tranh ảnh tư liệu về sự phát triển KHKT
và các nhà khoa học điển hình đầu thế kỷ XX
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1/ Ổn định, kiểm tra: Nguyên nhân nào dẫn đến
Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 1945)?

2/ Giới thiệu bài mới:
3/ Dạy bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG GHI
THẦY VÀ TRÒ
* Hoạt động 1: Cá nhân I/ Sự phát triển của
GV: Nêu sự phát triển của khoa học- kĩ thuật
KHKT thế giới đầu thế kỷ thế giới nữa đầu
XX? XX:
HS: Trả lời ý sgk 1/ Về vật lý:
GV: Những phát minh lớn - Sự ra đời của lý
về vật lý đầu thế kỷ XX thuyết nguyên tử hiện
HS: Sự ra đời của thuyết đại
nguyên tử hiện đại; Lý
thuyết tương đối; Ngoài ra - Lý thuyết tương đối
còn nhiều phát minh khác của nhà bác học Anbe
ra đời Anh-xtanh (Đức)
GV: Sơ kết ý HS
Giải thích cho HS quan sát - Ngoài ra còn nhiều
hình 80 sgk nói một vài nét phát minh khác ra đời
về tiểu sử của Anbe-Anh-
xtanh. Ông là một trong
những nhà bác học nổi
tiếng đầu thế kỷ XX 2/ Các khoa học
GV: Củng cố ý khác:
- Những phát minh mới về
các lĩnh vực khoa học khác - Hóa học, Sinh học,
GV: Gợi ý cho HS trả lời Khoa học Trái Đất…
HS: Dựa vào nội dung sgk đều đạt những thành
trả lời: Thuyết nguyên tử, tựu to lớn: Thuyết
bom nguyên tử, máy tính minh nguyên tử, bom
điện tử… nguyên tử, máy tính
GV: Sơ kết ý HS → rút ra điện tử
kết luận
→ Giáo dục cho HS ham
thích sáng tạo (cố gắng 3/ Tác dụng của
học tập → sau này trở khoa học - kĩ thuật:
thành người có ích cho XH)
- Nâng cao đời sống
- Tác dụng của KHKT?
của con người
HS: Góp phần nâng cao đời
- Sử dụng điện thoại,
sống con người Con người
điện tín, hàng hóa,
biết sử dụng những phát
điện ảnh…
minh đó vào cuộc sống →
phục vụ cuộc sống cho
4/ Hạn chế của sự
nhân dân lao động
phát triển khoa học
GV: Sự phát triển của
- kĩ thuật:
KHKT có những hạn chế
gì? (SGK)
HS: Chế tạo ra những vũ II/ Nền văn hóa Xô
khí hiên đại gây thảm họa viết hình thành và
cho loài người (ví dụ: bom phát triển:
nguyên tử) 1/ Cơ sở hình thành:
GV: Giải thích cho HS câu
- Tư tưởng chủ nghĩa
nói của nhà Bác học nổi
Mác Lê-nin
tiếng A Nô-ben “Tôi hy
- Tinh hoa văn hóa
vọng rằng nhân loại sẽ rút
nhân loại
ra được từ những phát
2/ Thành tựu:
minh khoa học nhiều điều
tốt hơn là điều xấu” - Xóa nạn mù chữ
* Hoạt động 2: Cả lớp - Phát triển hệ thống
GV: Nền văn hóa Xô Viết giáo dục, quốc dân
được hình thành trên cơ sở
nào? - Xóa bỏ tàn dư xã
HS: Trả lời hội cũ
GV: Nêu những thành tựu văn
hóa Xô viết nửa đầu thế kỷ - Có nhiều cống hiến
XX lớn lao cho văn hóa
HS: Dựa vào sgk trả lời nhân loại
GV: Tại sao nói: Xóa nạn - Xuất hiện một số
mù chữ là nhiệm vụ hàng nhà văn nổi tiếng
đầu trong việc xây dựng
văn hóa mới ở Liên Xô?
GV: Kết luận: Như vậy
trong gần 30 năm đầu thế
kỷ XX, Liên Xô đã có đội
ngũ trí thức đông đảo để
xây dựng và bảo vệ tổ
quốc
GV: Em cho biết những
thành tựu của văn hóa nghệ
thuật Xô Viết
HS: Trả lời sgk
GV: Em hãy kể vài tác
phẩm văn học Xô Viết mà
em biết?
HS: Trả lời
GV: Tổng kết ý
4/ Củng cố:
- Em hãy nêu những thành tựu khoa học kĩ thuật
thế giới nửa đầu thế kỷ XX
- Hãy nêu những thành tựu văn học Xô viết nửa
đầu thế kỷ XX
5/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học: Như đã củng cố
b/ Bài sắp học:
Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 23
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản