Lịch sử lớp 8 Bài 25

Chia sẻ: beu1001

- Nội dung của hiệp ước Hác-măng 1883 và hiệp ước Pa-tơ-nốt 1884 - Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân kiên quyết kháng chiến tới cùng, triều đình với tư tưởng “chủ hoà” không vận động tổ chức nhân dân kháng chiến nên nước ta rơi vào tay giặc

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 25

Bài 25 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN
QUỐC (1873- 1884)
A/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
- Tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp đánh Bắc
Kỳ (1867- 1873)
- Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất
(1873)
- Cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Nội và các tỉnh
đồng bằng Bắc Kỳ (1873- 1874)
- Nội dung chủ yếu của Hiệp ước và thương ước 1874.
Đây là Hiệp ước thứ hai mà nhà Nguyễn ký với thực dân
Pháp, từng bước đầu hàng Pháp (mất lục tỉnh Nam Kỳ)
- Tại sao 1882 thực dân Pháp lại chiếm Bắc Kỳ lần thứ
2
- Nội dung của hiệp ước Hác-măng 1883 và hiệp ước
Pa-tơ-nốt 1884
- Trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam,
nhân dân kiên quyết kháng chiến tới cùng, triều đình với
tư tưởng “chủ hoà” không vận động tổ chức nhân dân
kháng chiến nên nước ta rơi vào tay giặc.
2/ Tư tưởng:
- Giáo dục cho HS trân trọng và tôn kính những vị anh
hùng dân tộc
- Căm ghét bọn thực dân Pháp tham lam tàn bạo và
những hành động nhu nhược của triều đình Huế
- Có những nhận xét đúng đắn về trách nhiệm của triều
đình Huế (khi bàn về nguyên nhân mất nước)
3/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, tương
thuật những sự kiện lịch sử phân tích và khái quát một số
vấn đề lịch sử điển hình.
B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ hành
chính Việt Nam cuối thế kỷ XIX, lược đồ thực dân Pháp
đánh Bắc Kỳ lần 1, lần 2.
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1/ Ổn định, kiểm tra:
2/ Giới thiệu bài mới:
3/ Dạy bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI
* Hoạt động 1: Cá nhân I/ Thực dân
GV: Tại sao thực dân Pháp lại chiếm 3 Pháp đánh Bắc
tỉnh Tây Nam Kỳ (1867) mà mãi tới 1873 Kỳ lần thứ
chúng mới đánh Bắc Kỳ? nhất. Cuộc
HS: Do phong trào kháng chiến của nhân kháng chiến ở
dân Nam Kỳ phát triển mạnh khắp nơi, Hà Nội và các
ngăn chặn quá trình xâm lược của chúng tỉnh đồng bằng
GV: Tình hình Việt Nam trước khi Pháp Bắc Kỳ:
đánh chiếm Bắc Kỳ? 1/ Tình hình
HS: Trả lời nội dung sgk Việt Nam trước
GV: Do phong trào đấu tranh của nhân khi Pháp đánh
dân phát triển mạnh mẽ → Pháp thiết lập chiếm Bắc Kỳ:
bộ máy cai trị là một việc rất khó khăn - Chiếm xong 3
GV: Pháp đã dùng những biện Pháp gì để ổn tỉnh Đông Nam
định tình hình Nam Kỳ? Kỳ Pháp chiếm
HS: Trả lời nốt 3 tỉnh miền
GV: Pháp chuẩn bị xâm lược, triều đình Tây Nam Kỳ và
nhà Nguyễn có những chính sách đối nội Cam-pu-chia
và đối ngoại ntn?
HS: Trả lời ý sgk - Biện Pháp:
GV: Chính sách lỗi thời: Vơ vét của dân ăn (SGK)
chơi và bồi thường chiến phí, kinh tế sa sút;
Binh lực suy yếu, mâu thuẫn xã hội sâu sắc;
- Triều đình nhà
Tiếp tục thương lượng với Pháp → để chiaNguyễn: thực
xẻ quyền thống trị với Pháp hiện chính sách
GV: Kết luận → thúc đẩy nhanh chóng quá đối nội và đối
trình xâm lược của thực dân Pháp ngoại lỗi thời
* Hoạt động 2: Cả lớp 2/ Thực dân
GV: Dùng bản đồ hành chính Việt Nam Pháp đánh
để minh hoạ quá trình xâm lược của Pháp chiếm Bắc Kỳ
ở Việt Nam lần thứ nhất
GV: Giải thích: Thực dân Pháp muốn nhảy (1873):
vào Vân Nam - Trung Quốc bằng con đường
Sông Mê Công, song không thành, (Sông - Nguyên nhân:
nhiều thác ghềnh) chúng đã sang do thám
+ Thực dân Pháp
Sông Hồng để nhảy vào Vân Nam - Trung
muốn bành
Quốc bằng con đường này. Thực dân Pháp
đem quân ra Bắc trong hoàn cảnh nào? trướng thế lực
HS: Nhà Nguyễn yêu cầu Pháp đem quân ra nhảy vào Vân
Bắc để giải quyết vụ Đuy-puy Nam - Trung
GV: Nói thêm cho HS nghe về vụ Đuy- Quốc
puy
- Chiến sự Bắc Kỳ diễn ra ntn? + Pháp đem quân
HS: Trả lời vấn đề này trên bản đồ ra bắc giải quyết
GV: Sau khi chiếm thành Hà Nội, chiến sự ở vụ Đuy-puy
các tỉnh Bắc Kỳ diễn ra ntn?
HS: Dựa vào sgk trả lời - Diễn biến: Sáng
GV: Tại sao quân triều đình ở Hà Nội 20-11-1873 Pháp
đông gấp nhiều lần quân địch mà không nổ súng đánh
thắng chúng? thành Hà Nội đến
HS: Quân triều đình không chủ động tấn trưa thì thất thủ.
công; Trang thiết bị lạc hậu
* Hoạt động 3: Cá nhân 3/ Kháng chiến
GV: Hãy trình bày phong trào kháng chiến ở Hà Nội và các
của nhân dân Hà Nội 1873? tỉnh đồng bằng
HS: Trả lời Bắc Kỳ (1873-
GV: Quân dân Hà Nội đã lập nên chiến 1874)
thắng nào?
HS: Đó là chiến thắng Cầu Giấy - Nhân dân Hà
GV: Minh hoạ thêm về trận Cầu Giấy Nội sẵn sàng
- Phong trào kháng chiến tại các Tỉnh Bắc chiến đấu
Kỳ trong thời gian này? - Diễn biến:
HS: Nhân dân khắp nơi đều chống trả (SGK)
quyết liệt: điển hình là cha con Nguyễn
Mậu Kiến và Phạm Văn Nghị
GV: Trong lúc nhân dân khí thế bừng bừng
thì triều đình Huế không biết dựa vào dân - Ngược với nhân
chống giặc mà vội vàng kí với Pháp điều dân nhà Nguyễn
ước Giáp Tuất 1874. Nội dung của điều ước lại ký với Pháp
Giáp Tuất? hiệp ước Giáp
HS: Trả lời Tuất (15-3-1874).
GV: Vì sao triều đình Nguyễn ký điều ước
1874? - Nội dung:
HS: Vì sự nhu nhược của nhà Nguyễn, vì tư (SGK)
tưởng chủ hoà để bảo vệ quyền lợi của giai
cấp và dòng họ
GV: Với điều ước này thực tế nước ta đã trở
thành xứ bảo hộ của Pháp. Mặc dầu chữ II/ Thực dân
bảo hộ chưa ghi vào văn bản. Sau điều ước Pháp đánh Bắc
1874 chúng lại ép triều đình Huế ký Thương Kỳ lần thứ hai.
ước 1874 xác lập quyền kinh tế khắp đất Nhân dân Bắc
nước Việt Nam Kỳ tiếp rục
* Hoạt động 1: Cá nhân (Tiết 2) kháng chiến
GV: Tại sao Pháp đánh Bắc Kỳ lần 1 trong những
(1873) mà mãi gần 10 năm sau (1882) mới năm 1882 -1884.
dám đánh Bắc Kỳ lần 2? 1/ Thực dân
HS: Trả lời Pháp đánh
GV: Cho biết thực dân Pháp đánh chiếm chiếm Bắc Kỳ
Bắc Kỳ lần thứ hai trong hoàn cảnh nào? lần thứ hai
HS: Dựa vào kiến thức sgk trả lời (1882):
GV: Em biết gì về tình hình nước Pháp - Hoàn cảnh:
lúc bấy giờ? + Sau điều ước
HS: Nước Pháp đang chuyển nhanh sang 1874 nhân dân
quyết định CNĐQ ị đòi hỏi thị trường ờ phản đối mạnh
đánh chiếm Bắc Kỳ mẽ
GV: Pháp đã lấy cớ gì để đánh chiếm Bắc + Kinh tế kiệt quệ,
Kỳ? triều đình khước
HS: Lấy cớ triều đình nhà Nguyễn tiếp từ mọi cải cách ả
tục giao thiệp với nhà Thanh không hỏi ý đất nước rối loạn
Pháp nghĩa là vi phạm hiệp ước 1874 + Thực dân Pháp
GV: Tình hình chiến sự ở Hà Nội khi thực đang phát triển ể
dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần 2 (1880) đẩy mạnh việc
GV: Gọi 1 HS giỏi trình bày vấn đề này xâm lược Bắc Kỳ
trên bản đồ - Diến biến:
HS: Dựa vào sgk trả lời + Lấy cớ triều
GV: Sau khi thành Hà Nội thất thủ thái độ đình Huế vi phạm
triều đình Huế ra sao? Hiệp ước 1874, 3-
HS: Trả lời 4-1882 Ri-vi-e đẫn
GV: Việc làm đó dẫn đến hậu quả gì? đầu quân Pháp đổ
HS: + Quân Thanh ào ạt kéo vào nước ta bộ lên Hà Nội
chiếm đóng nhiều nới + 25-4-1882 Ri-vi-
+ Pháp nhanh chóng chiếm Hòn Gai e gởi tối hậu thư
buộc Hoàng Diệu
Nam Định và một số nới khác
nộp thành
* Hoạt động 2:
+ Hoàng Diệu đã
GV: Phong trào kháng chiến của nhân dân Hà
chống trả nhưng
Nội khi Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần 2
thất bại
HS: Họ tích cực nổi dậy phối hợp với quân
2/ Nhân dân Bắc
triều đình chống Pháp
GV: Họ chống Pháp bằng những biện pháp
Kỳ tiếp tục
gì? kháng chiến:
HS: Dựa vào sgk trả lời
GV: Vòng vây của địch ở Hà Nội ngày càng - Khi thực dân
xiết chặt ặ Ri-vi-e phải rút quân từ Nan Định Pháp đánh Hà
về Hà Nội Nội, nhân dân
GV: Ri-vi-e kéo quân từ Nam Định về Hà tích cực phối hợp
Nội quân ta lập nên chiến thắng Cầu Giấy với quân của
lần thứ hai. Trình bày chiến thắng cầu giấy triều đình chống
lần thứ 2? Pháp
HS: HS khá trình bày bản đồ
GV: Sau chiến thắng cầu giấy lần thứ 2 tình - 19-5-1883 ta lại
hình ta và địch thế nào? lập nên chiến
HS: Quân Pháp hoang mang, dao động, địch thắng cầu giấy
rút chạy Ri-vi-e bị giết
- Quân ta phấn khởi nhưng triều đình Huế - Triều đình hèn
bỏ lở cơ hội 7-1883 tự Đức mất (17-7-1883) nhát bỏ lỡ cơ hội.
Pháp đánh chiP m Thuận An triều đình Huế Pháp gấp rút đánh
đầu hàng chiếm Thuận An
* Hoạt động 3: Cả lớp 3/ Hiệp ước Pa-
GV: Trình bày cuộc tấn công của Pháp vào tơ-nốt. Nhà
Thuận An? nước phong
HS: Dựa vào sgk trình bày kiến Việt Nam
GV: Khi Pháp đánh chiếm nhanh chóng sụp đổ (1884)
Thuận An triều đình Huế ntn?
- Chiều 18-8-
HS: Triều đình kí hiệp ước Hăc-măng với
1883 Pháp nổ
Pháp
GV: Nội dung của hiệp ước súng tấn công
HS: Dựa vào sgk trả lời Thuận An ậ 20-8-
GV: Hậu quả sau khi ký hiệp ước? 1883 chiếm
HS: Phong trào kháng chiến lên cao mạnh mẽ Thuận An
GV: Trước thái độ phản kháng mạnh mẽ
của nhân dân thực dân Pháp đối phó ntn?
HS: Dựa vào sgk trả lời - Triều đình Huế
GV: Tại sao hiệp ước Pa-tơ-nốt được ký ký Hiệp ước
kết? Hác-măng với
HS: Dựa vào sgk trả lời Pháp
GV: Căn bản giống hiệp ước Hắc-măng
nhưng sửa lại địa giới Trung Kỳ, nhà
Nguyễn chính thức đầu hàng thực dân Pháp. - Ngày 6-6-1884
Từ đó trở đi nước ta là nước thuộc địa, nửa triều đình Huế
phong kiến lại ký với Pháp
Hiệp ước Pa-tơ-
nốt -> Chế độ
phong kiến độc
lập Việt Nam
chấm dứt
4/ Củng cố:
- Tại sao thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ 1873. Trình bày
phong trào kháng chiến ở Hà Nội và Bắc Kỳ
- Trình bày diễn biến trận Cầu Giấy lần 1, lần 2
- Nắm được những nội dung cơ bản nhất của các Hiệp
ước mà triều đình Huế ký với Pháp.
5/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học: Như đã củng cố
b/ Bài sắp học:
Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 26
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản