Lịch sử lớp 8 Bài 29

Chia sẻ: beu1001

- Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi: giai cấp phong kiến, nông dân, công nhân đều có biến đổi; Tầng lớp tư sản và tiểu tư sản mới ra đời; Xu hướng cách mạng mới đã xuất hiện.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 29

CHƯƠNG II: XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM
1897- 1918
Tiết: 46, 47 Bài 29 CHÍNH SÁCH KHAI
THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ
KINH TẾ, XÃ HỘI VIỆT NAM
A/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
- Mục đích và nội dung chính sách khai thác
thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt
Nam về tổ chức bộ máy nhà nước, về kinh tế,
văn hoá, giáo dục.
- Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc
địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có nhiều biến
đổi: giai cấp phong kiến, nông dân, công nhân
đều có biến đổi; Tầng lớp tư sản và tiểu tư sản
mới ra đời; Xu hướng cách mạng mới đã xuất
hiện.
2/ Tư tưởng:
- Thấy được dã tâm của thực dân Pháp; Giáo
dục lòng căm ghét bọn thực dân, thông cảm với
nỗi khổ cực của đồng bào.
- Thái độ chính trị của từng giai cấp, trân trọng
các sĩ phu đầu thế kỷ XX quyết tâm vận động
cách mạng Việt Nam theo xu hướng mới.
3/ Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ,
lược đồ; Phân tích đánh gái các sự kiện lịch sử
B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Lược đồ
LB Đông Dương (tự làm)
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1/ Ổn định, kiểm tra:
2/ Giới thiệu bài mới:
3/ Dạy bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY NỘI DUNG GHI
VÀ TRÒ
* Hoạt động 1: Cá nhân 1/ Toàn quyềchức bộ
Tổ n
GV: Vì sao mãi tới 1997 Pháp máyDNhà nước:Đông ương

mới tiến hành khai thác bóc lột Bắc Trun Nam
Lào
Camp


VN?
kỳ uchia
kỳ g kỳ thốn khâ khâ
thốn khâm g m m

HS: Về cơ bản đã bình định g sứ sứ đốc
sứ sứ


xong nước ta về mặt quân sự
Bộ máy hành chính cấp
GV: Và trong bối cảnh đó mới kỳ (Pháp)
đủ điều kiện để khai thác bóc Bỉnh,mhuyhành chính cấp
t
ộ áy
ện
lột Việt Nam. Vậy chúng khai
thác bóc lột với những nội dung Bộ máy hành chính cấp xã, thôn

gì?
HS: 3 nội dung: + Tổ chức bộ
máy nhà nước
+ Chính sách kinh tế
+ Chính sách văn hoá,
giáo dục
GV: Để phục vụ kịp thời và đắc
lực cho c/s khai thác bóc lột
Pháp thiết lập Liên bang Đông
Dương
HS: Bào gồm Việt Nam, Lào,
Cam-pu-chia
GV: Giải thích thêm
GV: Còn ở Việt Nambị chia cắt
ntn?
HS: Đọc phần này sgk
GV: Dựa vào phần trình bày, qua
phần bạn đọc vẽ sơ đồ tổ chức 2/ Chính sách
bộ máy nhà nước ĐD? kinh tế:
GV: Qua sơ đồ tổ chức bộ máy - Nông nghiệp:
nhà nước em có nhận xét gì? + Cướp đoạt
HS: Pháp thiết lập chính quyền ruộng đất
từ Trung Ương đến địa phương + Phát canh thu
đề do người Pháp trực tiếp đô
hoặc giám tiếp nắm giữ
GV: Vậy mặt trận của tổ chức - Công nghiệp:
nhà nước này? + Khai thác mỏ
HS: Chia để trị, biến các nước và kháng sản
thành thuộc địa, xoá tên 3 nước + Sản xuất điện
trên bản đồ t/g nước, xi măng…
GV: Khẳng định tính chất 2 mặt
thâm độc của Pháp: - Giao thông vận
+ Chia để trị tải: Xây dựng hệ
+ Tạo nên sự thống nhất giả thống đường giao
tạo trong bộ máy nhà nước thông để tăng
* Hoạt động 2: Nhóm GV: Cho cường bóc lột
HS thảo luận nhóm
Cả lớp chia 4 nhóm: - Thương nghiệp:
+ Nhóm 1: Chính sách của Độc chiếm thị
Pháp trong kinh tế nông nghiệp? trường Việt Nam
+ Nhóm 2: Chính sách của - Tài chính: Bóc
Pháp trong công nghiệp? lột bàng chính sách
+ Nhóm 3: Chính sách của thuế
Pháp trong giao thông vận tải?
+ Nhóm 4: Chính sách của
Pháp trong thương nghiệp, tài
chính?
Sau 4 phút GV mời đại diện 3/ Chính sách văn
nhóm trả lời hoá, giáo dục:
Dự kiến HS trả lời - Duy trì giáo
- Nhóm 1: Cướp đoạt ruộng dục thời pk
đất; Phát canh thu tô - Mở một số
- Nhóm 2: Khai thác mỏ và trường học mới
kháng sản; Sản xuất điện nước,
xi măng
- Nhóm 3: Xây dựng hệ thống
đường giao thông để tăng cường
boc lột
- Nhóm 4: + Thương nghiệp:
Độc chiếm thị trường Việt Nam
+ Tài chính: Bóc lột bàng chính
sách thuế
GV: Những chính sách kinh tế II/ Những chuyển
của Pháp nhằm mục đích gì? biến của xã hội
HS: Vơ vét sức người, sức của Việt Nam
cho chúng 1/ Các vùng nông
GV: Khẳng định tính chất 2 mặt thôn:
của c/s
Mặc dù về mặt khách quan nền
kinh tế Việt Nam có biến đổi - Giai cấp địa chủ
song cơ bản vẫn là nền sản phong kiến: Đa
xuất nhỏ, phụ thuộc, lạc hậu phần đã đầu hàng,
* Hoạt động 3: Cá nhân làm tay sai cho
GV: Trình bày những chính sách Pháp
về văn hoá giáo dục của Pháp? - Giai cấp nông
HS: Duy trì giáo dục thời pk; dân: Bị bần cùng
Mở một số trường học mới hoá không lối thoát
GV: Hệ thống giáo dục phổ ố Sẵn sàng đứng
thông của Pháp ntn? lên đấu tranh
HS: Dựa vào chữ in nhỏ sgk trả
lời
GV: Vậy chính sách văn hoá
giáo dục của Pháp có phải là để
khai hoá văn minh cho người
Việt nam không? Vì sao?
 Khẳng định là c/s văn hoá
giáo dục không thực tâm khai 2/ Đô thị, phát
hóa văn minh cho người Việt triển, sự xuất
Nam mà chỉ đề thực hiện chính hiện của các giai
sách bần cùng hoá, ngu dân hoá cấp, tầng lớp
GV: Ngoài ra chúng còn duy trì mới:
nền “văn hoá làng” ề đầu độc
nhân dân - Đô thị: Phát triển
Hoạt động 1: Cá nhân (Tiết 2)
GV: Dưới sự tác động của c/s
khai thác thuộc địa g/c phong - Giai cấp tư sản
kiến Việt Nam có những biến ra đời, nhưng luôn
đổi ntn? bị Pháp kìm hãm
GV: Hướng dẫn HS trả lời sgk,
GV phân tích và cho biết tại sao
lúc bây giờ g/c địa chủ lại đông - Tầng lớp tiểu tư
lên (vì bên cạnh địa chủ người sản ra đời nhưng
Việt còn có người Pháp và địa cuộc sống bấp
chủ nhà thờ) bênh, họ sẵn sàng
- Giai cấp nông dân ntn? Và thái tham gia cách
độ chính trị của họ ra sao? mạng
HS: Bị bần cùng hoá không lối
thoát
GV: Một số trở thành tá điền, - Giai cấp công
một số phải tha phương cầu nhân Việt Nam ra
thực, số khác lại trở thành g/c đời và trưởng
công nhân thành nhanh chóng,
 Cuộc sống nông dân rất khốn họ có tinh thần
khổ triệt để cách mạng
GV: Giải thích tranh hình 99 sgk
và giải thích cuộc sống khốn
khổ của người nông dân: gầy
guộc đói khổ phải kéo cày thay 3/ Xu hướng mới
trâu. Thái độ chính trị của họ? trong cuộc vận
HS: Rất căm ghét thực dân Pháp, động, giải phóng
ý thức dân tộc sâu sắc, sẵn sàng dân tộc:
đứng lên đấu tranh
GV: Chuyển ý
* Hoạt động 2: Cá nhân
GV: Dưới tác động của c/s khai
thác thuộc địa đô thị Việt Nam - Chính sách khai
phát triển ntn thác thuộc địa làm
HS: Đô thị Việt Nam phát triển cho tầng lớp tư
ngày càng nhiều sản mới ra đời.
GV: Cùng với sự phát triển của - Những trào lưu
đô thị các giai cấp tầng lớp ra tư tưởng mới đã
đời ntn? Và thái độ chính trị của được truyền vào
họ? nước ta, các nhà
HS: Tầng lớp tư sản ra đời, họ yêu nước muốn
bị thực dân Pháp chèn ép song noi gương theo
thái độ chính trị của họ mang Nhật Bản để phát
tính chất 2 mặt triển đất nước
HS: Tri thức, học sinh, sinh viên,
nhà giáo nhưng cuộc sống bấp
bênh b học sẵn sàng tham gia
cách mạng
GV: Giải thích thêm tại sao?
HS: Ra đời sớm tăng nhanh về
số lượng
GV: Nguồn gốc của họ?
HS: Dựa vào sgk trả lời
GV: Giải thích tranh hình sgk về
hình ảnh người công nhân Việt
Nam giải thích về đời sống của
họ. Tại sao giai cấp công nhân
lại có tinh thần cách mạng triệt
để?
HS: Bị bóc lột nặng nề, không
có tài gì để mất ấ sẵn sàng nổi
dậy đấu tranh
GV: Họ có 2 mối thù: Mối thù
dân tộc và mối thù giai cấp
GV: Sơ kết ý
* Hoạt động 3: Cá nhân
GV: Xu hướng cách mạng dân
chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế
kỷ XX xuất hiện trên những cơ
sở nào?
HS: Dựa vào sgk trả lời
GV: Tại sao các sĩ phu lại nhanh
chóng tiếp thu những luồng tư
tưởng mới?
HS: + Họ là những người yêu
nước, có trí thức, thức thời
+ Họ muốn vận động cách
mạng Việt Nam đi theo quỹ đạo
chung của cách mạng thế giới:
Trước cách mạng tháng Mười
Nga là CMTB tiến bộ
+ Họ muốn đi theo nước
Nhật và nước Nhật đi theo con
đường TBCN đã phát triển giàu
mạnh
GV: Giải thích thêm về vấn đề
này và có thể dẫn chứng bằng
sự kiện lịch sử cho HS ử Giáo
dục ý thức cho HS
* Củng cố và sơ kết ý
4/ Củng cố:
- Vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước Việt Nam?
Chính sách kinh tế, văn hoá, giáo dục?
- Tác động của chính sách khai thác thuộc địa
lần thứ nhất đối với kinh tế xã hội ở Việt Nam
ntn?
- Nêu xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX.
5/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học: Như đã củng cố
b/ Bài sắp học:
Dặn dò HS đọc trước và soạn bài 30
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản