Lịch sử lớp 8 Bài 3

Chia sẻ: beu1001

Cách mạng công nghiệp mở đầu ở Anh và lan nhanh các nước tư bản khác, Đồng thời cách mạng tư sản tiếp tục thành công nhiều nước với những hình thức khác nhau, đánh dấu sự thắng lợi của CNTB trên phạm vi toàn thế giới.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 Bài 3

Bài 3 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN
PHẠM VI THẾ GIỚI
A/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:
- Cách mạng công nghiệp: Nội dung, hệ quả.
- Những biểu hiện để chứng tỏ cuộc cách mạng nổ ra sớm
nhất ở Anh.
2/ Tư tưởng:
- Sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản đã gây nên nhiều
đau khổ cho nhân loại lao động thế giới.
- Nhân dân thực sự là người sáng tạo chủ nhân của các
thành tựu kĩ thuật, sản xuất.
3/ Kĩ năng:
Khai thác nội dung và sử dụng kênh hình sgk. Phân tích sự
kiện để rút ra kết luận và liên hệ thực tế.
B/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC:
Tìm hiểu nội dung kênh hình sgk. Đọc và sử dụng hoặc vẽ
thêm các kênh hình sgk.
C/ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1/ Ổn định, kiểm tra: Vai trò của quần chúng nhân dân
trong cách mạng tư sản Pháp 1789?
2/ Giới thiệu bài mới: Cách mạng công nghiệp mở đầu ở
Anh và lan nhanh các nước tư bản khác, Đồng thời cách
mạng tư sản tiếp tục thành công nhiều nước với những hình
thức khác nhau, đánh dấu sự thắng lợi của CNTB trên phạm
vi toàn thế giới.
3/ Dạy bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI
Hoạt động 1: Cả lớp I/ Cách mạng công
GV: Cho HS nhắc lại cách mạng đã thành nghiệp:
công ở Anh vào thời gian nào? 1. Cách mạng công
HS: Thế kỉ XVII. nghiệp ở Anh:
GV: Cách mạng thành công đã đưa nước
này phát triển đi lên chủ nghĩa tư bản, giai
cấp tủ sản muốn phát triển sản xuất nên
phải sử dụng máy móc. Lúc bây giờ tuy đã
có máy móc nhưng sản xuất vẫn còn thấp
vì máy vẫn còn thô sơ… chỉ mơí thay thế
phần lao động chân tay. Cần cải tiến và - Từ những năm 60
phát minh nhiều máy móc để nhanh sản của thế kỉ XVIII,
xuất, sản phẩm ngày càng nhiều và phức máy móc được phát
tạp hơn. Vậy nhớ lại xem ngành nào phát minh và sử dụng ở
triển nhất ở Anh? Anh: Máy kéo sợi
HS: Ngành dệt. Gien-ny.
GV: Vậy loại máy nào ra đời sớm ở Anh
và trong thời gian nào?
HS: Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII sự
ra đời của máy dệt Gienny.
GV: Cho HS đọc phần chữ in nhỏ trong
sgk ---> biết được cách làm việc và năng
suất của máy kéo sợi Gien-ny.
- Quan sát kênh hình 12 và 13 Em hãy cho
biết việc kéo sợi đã thay đổi ntn?
+ Cách sản xuất và năng suất lao động
khác nhau ra sao?
HS: Suy nghĩ trả lời.
GV: Hình 12 rất nhiều phụ nữ kéo sợi để
cung cấp cho chủ bao mua, phát minh này - Năm 1769, Ác-crai-
không chỉ giải quyết nạn “đói sợi” trước tơ phát minh ra máy
đây mà còn dẫn đến tình trạng thừa sợi. kéo sợi.
- Vậy khi máy kéo sợi Gien-ny được sử
dụng rộng rãi dẫn đến tình trạng thừa sợi, - Năm 1785, Ét-
sợi dư thừa đòi hỏi phải cải tiến loại máy mơn-các-rai chế tạo
nào? ra máy dệt.
HS: Khi sợi thừa đòi hỏi phải cải tiến máy
dệt. 1769 Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo
sợi chạy bằng sức nước: 1785 Ét-mơn-
các-rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh
chạy bằng sức nước.
GV: Năng suất khi sử dụng máy dệt?
HS: Tăng 40 lần so với dệt bằng tay.
GV: Khó khăn khi sử dụng máy chạy bằng
sức nước?
- Năm 1784, Giêm
HS: Mùa đông máy ngừng hoạt động vì
Oát phát minh ra
nước đóng băng.
máy hơi nước
GV: Trước tình hình đó các nhà khoa học
(Kĩ sư) Anh đã làm gì?
HS: 1784 Giêm Oát hoàn thành việc phát
minh ra máy hơi nước (trước đó một
người thợ) Nga Pôn du nốp đã chế tạo ra
máy hơi nước nhưng không được sử dụng - Đến năm 1840, ở
(Cách đây 20 năm) Anh đã chuyển sang
GV: Cho HS quan sát kênh hình (14) sgk và sản xuất lớn bằng
giải thích, nêu một vài nét về ông. máy móc.
- Máy móc được sử dụng nhiều ở các 2/ Cách mạng công
ngành khác, nhất là giao thông, vận tải. Vì nghiệp ở Pháp,
sao máy móc được sử dụng nhiều trong Đức:
giao thông vận tải. * Ở pháp:
HS: Suy nghĩ trả lời (Nhu cầu chuyển - Bắt đầu từ năm
nguyên vật liệu, hàng hoá, hành khách 1830, nhưng phát
tăng) triển nhanh trở thành
GV: Cho HS đọc chữ in nhỏ sgk và quan sát đứng thứ hai châu
hình 15 xe lửa Xti-phen-xơn rồi gv tường Âu
thuật “ đây là buổi khánh thành…. Kinh * Ở Đức: Diễn ra
ngạc” vào khoảng 1840
GV: Vì sao giữa tk XIX Anh đẩy mạnh sản đến 1850- 1860,
xuất gang thép và than đá? kinh tế phát triển
HS: Suy nghĩ trả lời tốc độ nhanh và đạt
* Củng cố: Em hiểu thế nào là cách mạng được nhiều kết quả.
công nghiệp?
* Hoạt dộng 2: Cá nhân
GV: Vì sao cách mạng ở Pháp nổ ra muộn
nổ ra vào thời gian nào? 3/ Hệ quả của cách
HS: Bắt đầu từ 1830 nhưng trong 20 năm mạng công nghiệp:
tốc độ tăng lên nhiều - Làm thay đổi hẳn
GV: Cho HS đọc phần chữ in nghiêng sgk bộ mặt của các
Vậy tại sao ở pháp cách mạng công nước tư bản.
nghiệp bắt đầu muộn? Nhưng nổ ra với - Hình thành 2 giai
tốc độ nhanh? cấp: Tư sản và vô
HS: Nhờ đẩy mạnh sản xuất gang, thép, sản
sử dụng nhiều máy hơi nước (tiếp thu
những kiến thức KHKT từ nước ngoài)
GV: Ở Đức cách mạng công nghiệp nổ ra II/ Các cuộc cách
vào thời gian nào? mạng tư sản thế kỉ
HS: Trả lời ý sgk XIX:
GV: Cho HS đọc phần chữ in nhỏ sgk và
quan sát kênh hình 16/ 21 q HS phân tích,
giải thích - Ở Mỹ La-tinh nổi
* Củng cố: Sự phát triển của cách mạng dậy đấu tranh mạnh
công nghiệp ở Đức pháp được thể hiện mẽ, hàng loạt các
những mặt nào? quốc gia tư sản mới
* Hoạt động 3: Thảo luận nhóm ra đời
Nhóm 1: Cách mạng công nghiệp đã làm
thay đổi bộ mặt của các nước tư bản chủ
nghĩa ntn? Hệ quả quan trọng nhất của
cách mạng công nghiệp về mặt XH?
Nhóm 2: Quan sát H17& H18 (sgk) em hãy
nêu những biến đổi của nước Anh sau khi
hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp? - Ở châu Âu: Phong
GV: Cho HS thảo luận, sau đó mời đại trào cách mạng
diện, GV chốt. những năm 1848 ữ
* Hoạt động 1: Cả lớp (Tiết 2) 1849
GV: Nhân tố nào đã ảnh hưởng lớn đến
phong trào giành đ/l phát triển + Pháp năm 1848
HS: Dựa vào sgk suy nghĩ trả lời 1849.
GV: Kết quả? + I-ta-li-a năm 1859
HS: Dựa vào sgk trả lời 1870.
GV: Cho HS quan sát lược đồ H19/23 sgk + Đức năm 1864ứ
và g/thiệu: Khu vực này nguyên là thuộc 1871.
địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lần + Nga tháng 2/1861.
lược giành độc lập và các quốc gia tư sản
mới (Tên mới và năm thành lập được ghi
rõ trên lược đồ)
GV: Ở châu Âu phong trào cách mạng
diễn ra ntn?
HS: Suy nghĩ trả lời
GV: Cho HS quan sát H20/24 sgk phong
trào cách mạng nổ ra ở
Pháp rồi lan ra nhiều nước
Nếu có thời gian cho HS lên bản đồ xác
định và nêu sơ lược về cách mạng ở châu
Âu g/đ này
GV: Tiếp tục cho HS quan sát H21/25 sgk
nói vệ địa điểm cách mạng: Diễn tả cuộc
đàn áp đẫm máu của quân đội chống quần
chúng k/n trong cách mạng (2-1848 ở Pa-ri)
Sau đó GV trình bày về cuộc đấu tranh để
thống nhất đất nước ở I-ta-la-a và Đức 2/ Sự xâm lược
.Hai nước này đã chia cắt ra sao? (sgk) và của tư bản
hình thức tiến hành cuộc thống nhất khác phương Tây đối
nhau ntn? với các nước Á,
HS: Suy nghĩ trả lời + kiến thức sgk. Phi:
GV: Cho HS quan sát tiếp H 22, 25 sgk
hình ảnh quần chúng nổi dậy đấu tranh. Ở - Chủ nghĩa tư bản
Đức phong trào đấu tranh thống nhất đất càng phát triển, nhu
nước dưới hình thức nào? cầu thị trường càng
HS: 38 quốc gia thống nhất bằng các cuộc tăng.
chiến tranh chinh phục dưới sự lãnh đạo
của quí tộc quân phiệt Phổ đứng đầu là
Bi-xmác
GV: Gt kênh hình 23,26 sgk đây là lễ tuyên
bố thống nhất nước Đức 1-1871, tại cung
điện Véc-xai.
GV: Ở Nga cách mạng tư sản dưới hình
thức nào?
HS: Nông nô bạo động diễn ra dồn dập.
Nga hoàng phải phải tiến hành cuộc cải
cách giải phóng nông nô. - Kết quả hầu hết
GV: Kết quả của cuộc cải cách giải phóng các nước Á, Phi đều
nông nô? trở thành thuộc địa
HS: Giải phóng nông nô mở đường cho hoặc phụ thuộc của
CNTB phát triển. thực dân phương
* Củng cố: Vì sao nói các cuộc đấu tranh Tây.
thống nhất ở I-ta-li-a, Đức, cải cách nông
nô ở Nga đều là cuộc các mạng tư sản?
GV: Hướng dẫn HS trả lời (mở đường
cho CNTB phát triển)
* Hoạt động 2: Cả lớp
GV: Vì sao CNTB phát triển càng thúc đẩy
các nước phương Tây đi xâm chiếm thuộc
địa?
HS: Dựa vào sgk trả lời.
GV: Dùng bản đồ thế giới đánh dấu
những nước bị thực dân xâm lược (ghi tên
nước TD) Nơi nào là miếng mồi hấp dẫn
cho các nước TB phương Tây
HS: Châu Á là miếng mồi hấp dẫn nhất.
GV: Cho HS biết vì sao như vậy? Nơi nào là
tiêu biểu? Cho HS lên bản đồ xác định và chỉ
tên những nước bị xâm lược ở châu Á.
Cho HS đọc phần chữ in nhỏ sgk, để HS
dễ dàng nhận thấy Đông nam Á nói chung
và 3 nước ở bán đảo Đông Dương nói
riêng lại thu hút tư bản phương Tây như
vậy.
GV: Ngoài châu Á ra còn nơi nào là miến
mồi hấp dẫn cho tư bản phương Tây?
HS: Châu Phi trước kia là nơi bí hiểm bây giờ
bị các nước tư bản khám phá.
Kết quả của quá trình xâm lược?
HS: Hầu hết các nước, Châu Á, Châu Phi
lần lượt trở thành
Thuộc địa hoặc phụ thuộc thực dân
phương Tây.
GV: Sơ kết bài học.
- Cách mạng tư sản lần lượt nổ ra ở các
nước tư sản Âu Mỹ, đánh đổ chế độ phong
kiến và xác lập CNTB trên phạm vi toàn thế
giới.
- Cuộc cách mạng công nghiệp khởi đầu ở
Anh lan rộng ra nhiều nước TBCN, do máy
móc được phát minh và sử dụng rộng rãi.
Đồng thời cách mạng công nghiệp đã dẫn
tới sự phân chia xã hội: Hai giai cấp đối lập
hình thành: TS & VS.
- CNTB phát triển, nhu cầu về nguyên liệu,
nhân công, thị trường, bọn thực dân tăng
cường xâm chiếm các nước Á, Phi, Mỹ La-
tinh làm thuộc địa gây nhiều tội ác với nhân
dân các nước này.
4/ Củng cố: Đã củng cố từng phần
5/ Hướng dẫn tự học:
a/ Bài vừa học:
Cách mạng công nghiệp Anh được tiến hành ntn?Vì sao
cách mạng công nghiệp lại nổ ra sớm ở Anh? Kết quả của
cách mạng công nghiệp ở Anh? Hậu quả của cách mạng công
nghiệp?
b/ Bài sắp học: : I/ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA
ĐẦU THẾ KỶ XIX.
- Tổ 1: Giải thích kênh hình 1: Trả lời câu hỏi: Vì sao giới
chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?
- Tổ 2: Vì sao trong cuộc đấu tranh chống tư sản, công
nhân lại đập phá máy móc?
- Tổ 3: Trình bày các sự kiện chủ yếu về phong trào công
nhân trong những năm1830- 1840?
- Tổ 4: Kết cục phong trào đấu tranh của công nhân ở các
nước châu Âu trong nửa đầu thế kỉ XIX
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản