Lịch sử lớp 8 - CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Chia sẻ: dantri1209

Kiến thức : HS cần : - Biết được các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam. – Những nét chính về sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu xã hội Việt Nam ở nông thôn và thành thị dưới sự tác động của khai thác thuộc địa. – Hiểu được cơ sở dẫ đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc mới. 2. Tư tưởng –Thấy được âm mưu và dã tâm của thực dân Pháp: mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 - CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP

VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

(2 tiết)

I –MỤC TIÊU BÀI HỌC :

1. Kiến thức : HS cần : - Biết được các chính sách chính trị, kinh tế,

văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam. – Những nét chính

về sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu xã hội Việt Nam ở nông thôn và

thành thị dưới sự tác động của khai thác thuộc địa. – Hiểu được cơ

sở dẫ đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc mới.

2. Tư tưởng –Thấy được âm mưu và dã tâm của thực dân Pháp: mâu

thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX; thái độ chính trị

của từng giai cấp, tầng lớp đối với độc lập dân tộc. – Trân trọng

hành động yêu nước của các sĩ phu yêu nước đầu thế kỷ XX.

3. Kỹ năng +Bồi dưỡng kỹ năng phân tích, đánh giá, rút ra các đặc

điểm của sự kiện lịch sử. + Kỹ năng sử dụng bản đồ lịch sử và sơ đồ

để nhân thức lịch sử

II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC + Bản đồ hành chính Đông Dương thời

thuộc Pháp + Sơ đồ bộ máy thống trị của Pháp ở Dông Dương

III TIẾN TRINH DẠY HỌC:

1/ Kiểm tra bài cũ :
+ Vì sao môt số sĩ phu quan lại ở triều đình Huế đưa ra những đề nghị

cải cách ở những năm cuối thế kỷ XIX

+Nội dung cải cách ,cải cách nào mang tính tiêu biểu ?

+ Tại sao những đề nghị cải cách đó không được thực hiện ?

2/ Bài mời :

 Vào bài : Sau khi hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng

quân sự( 1896) thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa Việt

Nam một cách quy mô . Chúng ta lần lượt tìm hiểu những thủ đoạn ,

chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, mà Pháp áp dụng

trong cuộc khai thác, tìm hiểu những biến đổi về kinh rế, xã hội dưới

tác động cuộc khai thác

 Bài mới ;

Tiết 45:

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GHI BẢNGI CUỘC KHAI THÁC THUỘC

ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA

THỰC DÂN PHÁP I CUỘC KHAI THÁC THUỘC

1. Tổ chức bộ máy nhà nước: ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA

Hoạt động 1 : THỰC DÂN PHÁP
Mục tiêu : Hiểu rõ dã tâm của thực

dân Pháp trong việc thực hiện công

cuộc khai thác. Hiểu được âm mưu 1/-Thục dân Pháp thành lập Liên

của Pháp trong việc tổ chức bộ máy bang Đông Dương gồm Việt

nhà nước Việt Nam Nam, Cam-pu-chia và Lào , đứng

Phương pháp: đầu là viên toàn quyền người

GV yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời Pháp

câu hỏi :Thực dân Pháp tiến hành -Băc Kỳ là xứ nửa bảo hộ, Trung

cuộc khai thác thuộc địa Việt Kỳ theo chế độ bảo hộ, Nam kỳ là

nam nhằm mục đích gì ? ( Vơ vét thuộc địa

sức người, sưc của, chiếm lâu dài - Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh , đứng

và biến Việt Nam thành một tỉnh đầu xứ và tỉnh là quan người

của Pháp ) Pháp

GV treo sơ đồ tổ chức bộ máy - Dưới tỉnh là phủ, huyện châu

thống trị của Pháp ở Đông Dương - Đơn vị cơ sở là làng xã do các

lên bảng,=>HS quan sát, suy chức dịc địa phương cai quản

nghĩ,nghe GV mô tả sơ lược bộ - Bộ máy chính quyền từ trung

máy chính quyền của Pháp ở Đông ương đến địa phương đều do

Dưông, có thể cho HS thảo luận Pháp chi phối

nhóm;
Em có nhận xét gì về bộ máy

chính quyền của Pháp ở Đông

Dương ?( Chặt chẽ, vói tay xuống

tận vùng nông thôn;kết hợp giũa

nhà nước thực dân và quan lại

phong kiến)

Mục đích chính sách cai trị Đông

Dương của thực dân Pháp thể

hiện ở bộ máy chính quyền của

Pháp ở Đông Dương như thế nào

? (Chia rẽ các dân tộc Đông

Dương, các dân tộc ỡ Việt Nam.

Biến Đông Dương thành một tỉnh

của Phápvà xóa tên trên bản dồ:

Tăng cường áp bức làm giàu cho

tư bản) 2/ Nông nghiệp : Đẩy mạnh cướp

2.Chính sách kinh tế : đoạt ruộng đất

Hoạt dộng 2 : -Công nghiệp : Khai thác than và

Mục tiêu :Hiểu được mục tiêu , kim loại: xây dựng một số cơ sỏ

nét chính về nội dung chính sách công nghiệp nhu : xi măng, gach
kinh tế của cuộc khai thác=> ngói, điện, nước…..

Biến đổi kinh tế( tích cực, tiêu _Thương nghiệp :độc chiếm thị

cực) trường mua bán hàng hóa,

Phương pháp : nguyên liệu, thu thuế nặng (muối,

GV nêu câu hỏi : Mục tiêu của cuộc thuốc phiện, rượu)

khai thác thuộc địa VN của thực -Giao thông vận tải :mở mang

dân Pháp ? ( Vơ vét sức người, sức đường xá, cầu cống, bến bải.. để

của tối đa ) vân chuyển hàng hóa đàn áp các

cuộc nổi dậy của nhân dân
GV đặt vấn đề : Nội dung chính của

chính sách kinh tế thể hiện mục tiêu

trên như thế nào ? ( Nông nghiệp,

công nghiệp
GV dẳt vấn đề : Nội dung chính của

chính sách kinh tế thể hiện ý đồ

trên như thế nào ? ( nông nghiệp,

công nghiệp, thương nghiệp, giao

thông vận tải )

GV nêu câu hỏi : Qua nội dung

các chính sách kinh tế nêu trên,

hãy chỉ ra những yếu tố tích cực

và tiêu cực của các chính sách đó

? ( Tích cực :Nền sản xuất TBCN

được du nhập vào VN,so với nền

kinh tế phong kiến có nhiều tiến

bộ………………Tiêu cực : Tài

nguyên thiên nhiên bị bóc lột

cùng kiệt,Nông nghiệp dậm chân

tại chỗ, công nghiệp phát triển

nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp

nặng.Tóm lại : Nền kinh tế VN

vẫn là nền kinh tế sản xuất nhỏ, 3/

lạc hậu, phụ thuộc) - Giai đoạn đầu : Duy trì nền giáo
3/ Chính sách văn hóa giáo dục : dục Hán học

Hoạt động 3 : - Năm 1905 :

Mục tiêu : Mục đích của chính sách + Hệ thống GD gồm 3 bậc học :

văn hóa, giáo dục của Pháp áp dụng Au học, Tiểu học, Trung học, sửa

ở VN. Nắm được hệ thống giáo lại nền Hán Học

dục của Pháp áp dụng ở VN thể + Mở thiêm trường , tăng thêm

hiện ý đồ thâm hiểm của Pháp như tiếng Pháp

thế nào ? -1907 : Mở trường Đại học Đông

Phương pháp : Dương

GV cho học sinh đọc 5 dòng đầu - Đáo tạo một lớp người bản xứ

của mục 3, suy nghĩ và trả lời câu phục vụ công việc cai trị

hỏi : Chính sách văn hóa giáo dục -

Pháp áp dụng ở VN từ cuộc khai

thác nhằm mục tiêu gì ? ( Muốn tạo

ra một lớp người chỉ biết phục tùng,

kìm hãm nhân dân ta trong vòng

ngu dốt để dễ bề cai trị )

GV cho HS đọc đoạn in nghiêng

của mục 3 để nhận xét về hệ thống

GD của Pháp ?(Hạn chế tối đa số
người đi học,càng lên cao số

người học càng ít , ngu dân,đào

tạo tay sai)II NHỮNG BIẾN CHUYỂN

HS làm BTLS CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM

Sơ kết bài học và dặn dò học sinh

Tiết 2

Bài mới : Chính sách khai thác

thuộc địa lần thứ nhất làm nền kinh

tế nước ta có những biến chuyển,

có nhân tố mới của nền sản xuất

TBCN=> biến chuyển trong XH 1/

II NHỮNG BIẾN CHUYỂN CỦA - Quan lại, địa chủ : ngày càng

XÃ HỘI VIỆT NAM đông đảo thêm, có thế lực kinh tế,

1/ Các vùng nông thôn : chính trị, trở thành tay sai của thực

Hoạt động 1 : dân

Mục tiêu : Vùng nông thôn tuy - Nông dân : bị bần cùng, căm thù

không xuất hiện giai cấp mới, đế quốc, sẵn sàng đứng lên đấu

nhưng hai giai cấp địa chủ và nông tranh
dân có nhiều xáo trộn, thái độ chính

trị của hai giai cấp nầy

Phương pháp :

GV : Thời PK, nông thôn VN có

nhũng giai cấp nào ?( Địa chủ

phong kiến, nông dân

GV cho HS thảo luận nhóm dựa

trên phần nội dung SGK mục 1 :

Dưới tác động của cuộc khai thác,

tình hình các giai cấp ở nông thôn 2/

VN biến chuyển như thế nào ? Thái - Đầu thế ky XX đô thị xuất hiện

độ chính trị của họ ? ngày càng nhiều

2/ Đô thị phát triển, sụ xuất hiện - Đô thị là trung tâm hành chính,

các giai cấp, tầng lớp mới: tập trung cơ sở sản xuất, dịch vụ,

Hoạt động 2 đầu mối chính trị trong cả nước

Mục tiêu : Cuối thế kỷ XIX đầu thế - Ở đô thị, xuất hiện một số tầng

kỷ XX , đô thị VN ra đời va ngày lớp và giai cấp mới :

càng phát triển. Cùng với nó là sự + Tư sản : kinh doanh công

xuất hiện các giai tầng mới. Địa vị thương nghiệp, thỏa hiệp với đế

kinh tế vàthái độ chính trị của các quốc
giai tầng mới : + Tiểu tư sản : làm công, buôn

Phương pháp : bán nhỏ, cuộc sống bấp bênh

GV :Dùng bản đồ VN yêu cầu HS

dựa vào 3 dòng đầu của mục 2

SGK chỉ trên bản đồ những đô

thị VN cuối thế kỷ XIX đầu thế

kỷ XX

+ Giai cấp công nhân : làm việc

trong các đồn điền, hầm mỏ, đời

sống khổ cực, tinh thần đấu tranh

mạnh mẽ

Yêu cầu HS ghi nhớ các giai tầng

XH mới xuất hiện : tầng lớp tư

sản, tiểu tư sản thành thị và công

nhân 3/

HS dọc SGK và trả lời : Địa vị -Anh hưởng bên ngoài tác động vào

kinh tế và thái độ chính trị của VN : tư tưởng dân chủ tư sản ở

các tầng lớp mới và giai tầng mới Châu Au truyền bá vào VN qua

3/ Xu hướng mới trong cuộc vận sách báo của Trung Quốc ; Nhật

động giải phóng dân tộc : Bản Duy Tân và đi theo con đường
Hoạt dộng 3 : tư bản chủ nghĩa trở nên hùng

Mục tiêu : Vì sao xuất hiện xu cường và đánh thắng Nga trong

hướng mới trong cuộc vận động cuộc chiến tranh Nga Nhật( 1904-

giải phóng dân tộc hồi đầu thế kỷ 1905)

XX. Vì sao gọi đó là xu hướng mới -Các tri thức Nho học tiến bộ Việt

? Nam muốn đi theo con đường dân

Phương pháp : chủ tư sản

GV trình bày : Nguyên nhân thất

bại của phong trào Cần Vương.

Mục tiêu của phong trào Cần

Vương không còn phù hợp với

hoàn cảnh có nhiều đổi thay Đầu

thề kỷ XX vận động giải phóng

dân tộc VN xuất hiện Xu hướng

mới. Đó là xu hướng theo con

duờng dân chủ tư sản

Vì sao xuất hịện xu hướng mới

trong cuộc vận động giải phóng

dân tộc hồi đầu thế kỷ XX ( Xã

hội VN có sự phân hóa sâu sắc ,
xuất hiện những giai tầng mới,do

có địa vị kinh tế, chính trị mới

nên có cách suy nghĩ mới về con

đường giải phóng dân tộc; Do các

tư tưởng dân chủ tư sản của

Châu Au được truyền bá vào VN

qua sách báo của Trung Quốc ;

Tấm gương tự cường của Nhật

Bản
HS làm BTLS

Củng cố :

- Tác động của chính sách khai thác thuộc địa đối với kinh tế, xã

hội VN ?

- Câu 3 SGK trang 143 ?

- Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX ?
Sơ kết và dăn dò :

Từ một nước phong kiến, Việt nam trở thành nước thuộc địa nửa phong

kiến. Hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam : nông dân với phong

kiến; dân tộc ta với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc . Trong bối cảnh đó đã

xuất hiện xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc. Đó là

những phong trào nào ? Chuẩn bị bài 29 : Phong trào yêu nước chống Pháp

từ đầu thế kỷ XX đến năm 1918 để tháy rõ hơn

Học thuộc bai 28, phàn II và hoàn chỉnh càc BTLS
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản