Lịch sử lớp 8 - CÔNG XÃ PARIS 1871 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Chia sẻ: dantri1209

Kiến thức – Nguyên nhân bùng nổ diễn biến Công xã Paris – Thành tựu của Công xã – Công xã Paris – Nhà nước kiểu mới. 2. Tư tưởng – Lòng tin tưởng vào năng lực lãnh đạo quản lý Nhà nước của giai cấp vô sản – Chủ nghĩa anh hùng cách mạng – Lòng căm thù với giai cấp bóc lột tàn ác. 3. Kỹ năng – Nâng cao khả năng trình bày, phân tích một sự kiện lịch sử. – Sưu tầm, phân tích tài liệu tham khảo có liên quan. – Liên hệ kiến thức đã học với cuộc sống hiện...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 - CÔNG XÃ PARIS 1871 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Chương II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ YẾU

CUỐI THẾ KỶ XIX – ĐẦU THẾ KỶ XX


Bài 5:

CÔNG XÃ PARIS 1871

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

– Nguyên nhân bùng nổ diễn biến Công xã Paris

– Thành tựu của Công xã

– Công xã Paris – Nhà nước kiểu mới.

2. Tư tưởng

– Lòng tin tưởng vào năng lực lãnh đạo quản lý Nhà nước của giai cấp

vô sản

– Chủ nghĩa anh hùng cách mạng

– Lòng căm thù với giai cấp bóc lột tàn ác.

3. Kỹ năng

– Nâng cao khả năng trình bày, phân tích một sự kiện lịch sử.

– Sưu tầm, phân tích tài liệu tham khảo có liên quan.

– Liên hệ kiến thức đã học với cuộc sống hiện nay.

II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG
– Bản đồ Paris

– Sơ đồ bộ máy Hội đồng công xã

– Tài liệu tham khảo

o Sách giáo khoa Sử 8

o Sách giáo viên Sử 8

o Lịch sử thế giới cận đại

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Bài 4 – Tiết 2

Câu hỏi:

 Trình bày phong trào công nhân từ 1848 đến 1870. Sự thành lập Quốc

tế I?

 Giáo viên nhận xét.

3. Giảng bài mới

Vào bài: Đầu những năm 70 của thế kỷ XIX là thời kỳ chuyển biến

quan trọng trong lịch sử thế giới. Chủ nghĩa tư bản được xác lập ở Châu Âu,

Bắc Mỹ, Nhật Bản và bắt đầu chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Phong trào công nhân cũng bắt đầu bước vào giai đoạn mới được đánh dấu

bằng cuộc cách mạng vô sản 1871 ở Pháp và sự thành lập Công xã Paris,

Nhà nước vô sản đầu tiên của giai cấp công nhân thế giới.
Công xã Paris nổ ra trong điều kiện nào? Cuộc khởi nghĩa 18/3/1871

diễn ra như thế nào? Tại sao nói Công xã Paris là một Nhà nước kiểu mới?

Đó là nội dung bài học hôm nay.Tiết 9

I. SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ

Hoạt động 1: Nội dung chính Hoàn cảnh ra đời của Công

– Hoàn cảnh ra đời của Công xã. xã

– Sự thành lập Công xã.

Giáo viên: Cùng sự phát triển của nền sản

xuất công nghiệp, giai cấp công nhân hình

thành và phát triển về số lượng. Mâu thuẫn

giữa giai cấp tư sản và vô sản càng gay gắt

 các cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản

chống lại giai cấp tư sản với các hình thức từ

thất đến cao. 1848 ở Pháp, Đức, Anh diễn ra

phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân

đòi quyền lợi cho mình. Giai cấp tư sản tiến

hành khủng bố, đàn áp giai cấp vô sản. Tuy
nhiên, phong trào vẫn tiếp tục phát triển. Tổ

chức Quốc tế I của giai cấp công nhân ra đời

khi phong trào công nhân diễn ra rầm rộ,

mâu thuẫn giai cấp gay gắt. Trong phong

trào công nhân, chủ nghĩa xã hội khoa học

được hình thành đánh dấu bằng việc ra đời

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản nêu lên sứ

mệnh lịch sử và sự đoàn kết quốc tế của giai

cấp vô sản để đánh đổ chế độ tư bản xác lập

chủ nghĩa xã hội. Đến 1870, tình hình quốc

tế có nhiều chuyển biến, cuộc chiến tranh

Pháp – Phổ bùng nổ. Cuối tháng 6/1870 Đế

chế II bước vào thời kỳ khủng hoảng sâu Mâu thuẫn giai cấp vô sản và

sắc. tư sản gay gắt  cách mạng

Phỏng vấn: vô sản bùng nổ.

Sự trưởng thành của giai cấp vô sản làm cho

giai cấp tư sản như thế nào? Và dẫn đến kết

quả gì? Cuộc chiến tranh Pháp –

 (Giai cấp tư sản rất lo sợ, giai cấp tư sản Phổ

đã nhận thức được rằng kẻ thù thực sự của
họ chính là giai cấp vô sản  mâu thuẫn – 19/7/1870 bắt đầu

giữa hai giai cấp này không điều hoà được – 02/09/1870 thất bại

và ngày càng gay gắt) Xơ-đăng.

 Cách mạng vô sản bùng nổ 19/7/1870 – 04/09/1870 nhân dân

chiến tranh Pháp – Phổ bắt đầu). Paris khởi nghĩa 

Mục đích của Napoleon III? thiết lập chế độ cộng

 (Nhằm ngăn cản quá trình thống nhất hòa  chính phủ lâm

Đức và giảm nhẹ mâu thuẫn bên trong nước thời tư sản được thành

Pháp). lập: Chính phủ Vệ

Trình bày giáo viên: quốc.

Khi chiến tranh Pháp – Phổ mới bắt đầu,

Mác gửi lời kêu gọi công nhân toàn thế giới.

Trong lời kêu gọi đó, Mác phân tích tính

chất của chiến tranh và nêu rõ rằng về phía

Đức, cuộc chiến tranh đó là tiến bộ bởi vì

Napoleon III trong nhiều năm đã cản trở sự

thống nhất nước Đức, kìm hãm sự phát triển

kinh tế văn hóa của nước Đức. Mác đề ra

nhiệm vụ cho giai cấp công nhân Đức là
ngăn chặn không để cuộc chiến tranh này trở

thành cuộc chiến tranh xâm lược, lật đổ

Napoleon III, không để Phổ cướp phá nước

Pháp và đi đến ký hòa ước danh dự giữa

nhân dân Pháp và Đức.

Vào cuộc chiến, quân đội Pháp thua hết

trận này đến trận khác, bị vây hãm trong

pháo đài Mítdơ và bị dồn về Xơ-đăng.

Quân đội Pháp thất bại vì nguyên nhân nào?

 (chưa chuẩn bị chu đáo để tham gia cuộc

chiến, quân đội chưa được huấn luyện, thiếu

sự thống nhất,…).

Giáo viên: Pháp thất bại trong cuộc chiến vì

thiếu kế hoạch, tổ chức hỗn loạn, chỉ huy

thiếu sự thống nhất, vũ khí trang thiết bị,…

 nguyên nhân thất bại của quân đội Pháp.

Ngày 02/09/1870, sau khi thất bại ở Xơ-

đăng, Napoleon III kéo cờ trắng trên thành

Xơ-đăng và cùng với toàn bộ quân chủ lực
Pháp bị bắt làm tù binh.

Phỏng vấn:

Thái độ của giai cấp tư sản như thế nào?

 (tư sản Pháp sợ nhân dân được vũ trang

hơn sợ quân Đức xâm lược đã đầu hàng Đức

để rảnh tay chống lại nhân dân).

 Đây chính là nguyên nhân bùng nổ khởi

nghĩa 04/09/1870 của nhân dân Pháp.

Giáo viên:

Sau khi nghe tin đầu hàng của giai cấp

cầm quyền, nhân dân Paris đã căm phẫn nổi

dậy khởi nghĩa với khẩu hiệu: “phế truất

hoàng đế”, “nước Pháp muôn năm”, đòi

thành lập chế độ cộng hòa và tổ chức bảo vệ

tổ quốc, nền đế chế II bị sụp đổ. Một chính

phủ lâm thời tư sản được thành lập lấy tên là

“Chính phủ vệ quốc”.

Tên chính phủ vệ quốc nói lên điều gì? Vì

sao chính phủ lâm thời đầu hàng quân Đức?
 Yêu cầu học sinh đọc lời trích trang 38.

Thái độ của chính phủ lâm thời Paris trước

tình hình nước Pháp sau ngày 04/09/1870?

 (Trước tình hình đất nước bị lâm nguy,

chính phủ lâm thời không lo chế tạo vũ khí, Cuộc khởi nghĩa ngày

động viên nhân dân đấu tranh, sợ quần 18/3/1871. Sự thành lập

chúng nhân dân hơn sợ giặc. Công xã

 Chỉ lo thương lượng đầu hàng, ra sức đàn  Nguyên nhân

áp, tiêu diệt cách mạng vô sản). Mâu thuẫn giữa chính phủ tư

Trình bày Giáo viên: sản và nhân dân Paris ngày

Chính phủ tư sản Pháp ký hiệp ước đình càng tăng.

chiến chấp nhận những điều khoản của Phổ  Diễn biến

28/2/1871. Trước hành động phản quốc của Sáng 18/3/1871, Chie đanh

chính phủ tư sản, quần chúng nhân dân và úp đồi Mông-mác  bị thất

vệ quốc quân đã thành lập và bầu ra cơ quan bại. Vệ quốc quân tiến vào

lãnh đạo của nó đứng đầu là “ủy ban trung trung tâm Paris  cuộc khởi

ương quân vệ quốc. Một cuộc chiến đấu có nghĩa kết thúc.

tính chất quyết định giữa chính phủ tư sản  Kết quả

và nhân dân Paris bắt đầu và đó chính là Lật đổ chính quyền tư sản
nguyên nhân trực tiếp nổ ra cuộc cách mạng  Ý nghĩa

ngày 18/3/1871 Là cuộc cách mạng vô sản

Hoạt động 2: Nội dung đầu tiên.

– Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa

18/3/1871.

– Diễn biến, kết quả và ý nghĩa.

– Công xã được thành lập

Phỏng vấn:

Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa?

 (Mâu thuẫn giữa chính phủ tư sản và

nhân dân Paris ngày càng tăng).

Tường thuật Giáo viên:

3 giờ đêm 17 rạng sáng 18/3/1871 chính

phủ Chie cho quân đi chiếm các vị trí chiến

lược thuộc tả ngạn sông Xen, bí mật đánh úp

đồi Môngmáctơrô ở phía Bắc Paris để chiếm

lấy trọng pháo của quân vệ quốc được bố trí

ở đây  nhân dân Paris đông đảo phụ nữ và

vệ quốc quân kéo đến tiến lên đồi và bao
vây chặt. Binh lính trong đội quân của chính

phủ ngã về nhân dân, tước vũ khí của các sĩ

quan và quay súng bắn chết tại chỗ tên

tướng chỉ huy.

9 giờ sáng, các lực lượng của chính phủ

thất bại hoàn toàn. Trưa 18/3 UBTƯVQ ra

lệnh tiểu đoàn tiến vào trung tâm thành phố

Paris và chỉ sau mấy tiếng đồng hồ đã chiếm

được các cơ quan chính phủ, các trại lính và

toà thị chính. Trước sự thất bại bất ngờ và  Ngày 26/3/1871 bầu Hội

nhanh chóng. Chính phủ Pie hoảng sợ vội đồng Công xã.

chạy về Vecxai và tập hợp lại lực lượng  Ngày 28/3/1871 Hội

phản công. Đến 10 giờ đêm, cờ đỏ cách đồng Công xã làm lễ ra

mạng tung bay trên toà thị chính và trên mắt quốc dân.

khắp công sở ở Paris.

Vai trò của quần chúng trong đấu tranh cách

mạng là gì?

 (là lực lượng chủ yếu nòng cốt chống lại

sự phản bội của giai cấp tư sản).

Kết quả – tính chất – ý nghĩa của cuộc khởi
nghĩa?

 (Lật đổ chính quyền tư sản, là một cuộc

cách mạng vô sản đầu tiên, giai cấp công

nhân là lực lượng chủ yếu lãnh đạo cuộc  Tổ chức bộ máy

khởi nghĩa). – Cơ quan cao nhất của

Giáo viên: Đó là cuộc cách mạng vô sản đầu Nhà nước là Hội đồng

tiên trên thế giới; lần đầu tiên trong lịch sử, Công xã.

giai cấp công nhân lật đổ chính quyền tư + Ban bố luật

sản, Ủy ban trung ương Vệ quốc quân đảm + Lập các ủy ban thi

nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời, phá được hành luật.

âm mưu của chính phủ tư sản muốn tước vũ – Thực hiện các chính

khí và giải tán Vệ quốc quân, giai cấp tư sản sách, biện pháp tiến bộ

đầu hàng Đức muốn đàn áp, tiêu diệt lực cho nhân dân (SGK

lượng cách mạng, hoảng sợ rút chạy trước trang 40).

sức mạnh của quần chúng.  Công xã Paris là một Nhà

Ngày 26/3/1871 nhân dân Paris tiến hành nước kiểu mới.

bầu cử Hội đồng Công xã trong không khí

tưng bừng nhộn nhịp. Ngày 28, Hội đồng

Công xã long trọng tuyên bố thành lập trứơc

quần chúng nhân dân Paris.
Vì sao Hội đồng Công xã được nhân dân

Paris nồng nhiệt chào mừng?

Giáo viên: Công xã là một Nhà nước kiểu

mới, một Nhà nước vô sản. Công xã Paris là

biểu hiện đầu tiên về chuyên chính vô sản,

thể hiện rõ tính chất vô sản quốc tế.II. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHÍNH

SÁCH CỦA CÔNG XÃ PARIS

Hoạt động 3: Nội dung

– Những điểm chứng tỏ Công xã Paris

là Nhà nước kiểu mới.

– Những chính sách của Công xã Paris.

Giáo viên: Cơ quan cao nhất là Hội đồng

Công xã  ban bố pháp luật và lập các ủy

ban thi hành pháp luật. Đứng đầu mỗi ủy

ban là một ủy viên Công xã chịu trách

nhiệm trước Công xã, nhân dân.

Vẽ sơ đồ bộ máy Nhà nước (SGK trang
40).

Phỏng vấn:

Tổ chức bộ máy Nhà nước và chính sách

của công xã phục vụ quyền lợi cho ai?

 (cho tầng lớp nhân dân).

Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, ai nắm chính

quyền?

 (Giai cấp tư sản nắm chính quyền, tầng

lớp nhân dân lao động bị áp bức, bị bóc lột).  Nội chiến ở Pháp

Chính quyền tư sản có đại diện cho nhân Ngày 20/5 – 28/5/1871

dân? cuộc chiến diễn ra ác liệt

 (Bảo vệ quyền lợi giai cấp mình, ra sức  “Tuần lễ đẫm máu”.-->

bóc lột nhân dân lao động). thất bại

Giáo viên: tổ chức bộ máy Công xã và  Ý nghĩa Công xã

những chính sách biện pháp của Công xã đã – Là một cuộc cách

có tác động tích cực đối với nhân dân. Cụ mạng đầu tiên của giai

thể: cấp vô sản.

 Kinh tế: Công xã giao cho công nhân – Là một Nhà nước kiểu

quản lý tất cả những xí nghiệp và công mới.
xưởng mà bọn chủ đã chạy trốn; thành Bài học kinh nghiệm

lập ủy ban lao động chăm lo việc tổ – Phải tăng cường khối

chức sản xuất và thu xếp công ăn việc liên minh công –nông

làm cho những người thất nghiệp. – Phải xây dựng một

 Ra chế độ ngày làm 8 giờ, tăng lương chính đảng tiên phong

cho công nhân, quy định giá bán bánh của giai cấp công nhân.

mì, loại thịt bò, thịt cừu. – Phải kiên quyết trấn áp

 Chính trị: bảo đảm quyền công dân của kẻ thù, xây dựng nhà

phụ nữ, vạch kế hoạch xây dựng nhà nước của dân, do dân,

giữa trẻ, vườn trẻ cho con em công vì dân.

nhân

 Văn hóa – giáo dục: tách nhà thờ khỏi

hoạt động giáo dục, Nhà nước tăng

lương cho giáo viên, thihành chế độ

giáo dục bắt buộc và không mất tiền.

Toàn bộ hoạt động trên chứng tỏ Công xã là

một Nhà nước kiểu mới – Nhà nước vô sản.

Những điểm nào chứng tỏ Công xã khác hẳn

Nhà nước tư bản?
 (Bảo đảm quyền làm chủ thực sự của

nhân dân lao động , phục vụ lợi ích của nhân

dân lao động)

II. NỘI CHIẾN Ở PHÁP – Ý NGHĨA

LỊCH SỬ CỦA CÔNG XÃ PARIS

Hoạt động 4: Nội dung

– Sự đàn áp của giai cấp tư sản.

– Cuộc đấu tranh anh dũng của nhân

dân.

– Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh

nghiệm.

Giáo viên:

Sau ngày 18/3 Chính phủ Chie hầu như

không có quân đội, trốn thoát về Vecxai,

Chie tập hợp lại lực lượng và tận dụng thời

gian rảnh không có sự tấn công của lực

lượng cách mạng để chuẩn bị chiến tranh

đánh Paris. 02/04 quân Vecxai bắt đầu tấn

công Paris, các chiến sĩ Công xã nam nữ thủ
đô chiến đấu dũng cảm, anh hùng hy sinh

nhưng những cố gắng phản công của các

chiến sĩ không tránh khỏi thất bại do tổ chức

quân sự còn yếu, chính trị chưa đầy đủ, thiếu

lãnh đạo quân sự,… Trong tháng 4-5 quân

Vecxai chiếm được phần lớn pháo đài ở phía

Tây và phía Nam Paris

Trong khi chiến sự đang diễn ra ở Paris

thì chính phủ Chi-e ký hòa ước với Đức

ngày 10/5/1871, Pháp nhượng cho Đức vùng

Andát và phần vùng Loren, bồi thường chiến

tranh 5 tỷ frăng vàng.

Ngày 20/5 quân Vecxai tổng tấn công vào

thành phố, diễn ra một trận đấu ác liệt ở các

đường phố, lịch sử gọi “Tuần lễ đẫm máu”

kéo dài từ 20 – 28/5/1871. nhân dân Paris

bao gồmngười già, trẻ em, phụ nữ đều kiên

quyết chống lại kẻ thù.

Tuy chỉ tồn tại 72 ngày nhưng Công xã

Paris có ý nghĩa thực sự lớn lao, là hình ảnh
của một chế độ mới, xã hội mới.

Phỏng vấn:

Vì sao Công xã Paris thất bại?

 (Giai cấp vô sản còn yếu, bị tư sản đàn áp

khủng bố quyết liệt, thiếu tổ chức lãnh đạo,

chưa thực hiện được liên minh công

nông…).

Giáo viên:

Khách quan: Chủ nghĩa tư bản trên đà

phát triển, lực lượng đấu tranh của giai cấp

công nhân ở các nước trên thế giới chưa trở

thành mặt trận thống nhất.

Chủ quan: Chưa có đảng lãnh đạo giai

cấp công nhân, chưa chú ý đến việc huấn

luyện, tổ chức trang bị cho các lực lượng vũ

trang, mắc một số sai lầm, chưa thực hiện

liên minh giữa công nhân với nông dân.

Công xã Paris đem lại ý nghĩa gì?

 (Cổ vũ cho nhân dân lao động trên toàn
thế giới đấu tranh, là một cuộc cách mạng

vô sản đầu tiên, biểu hiện gắn bó chặt chẽ

giữa tính dân tộc, tính giai cấp và tính quốc

tế của công nhân và những người lao động

Pháp).

Công xã Paris để lại bài học kinh nghiệm gì?

 (Sự cần thiết xây dựng một chính đảng

tiên phong của giai cấp công nhân, tăng

cường khối đoàn kết liên minh công – nông.

Xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì

dân).

4. Củng cố

Bài tập:

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu của Công xã Paris?

 Gồm 2 mục: niên đại và sự kiện.

5. Dặn dò

– Xem lại bài + học bài

– Làm bài tập trong sách giáo khoa trang 42.

– Đọc trước bài 6 – phần I (Anh – Pháp – Đức).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản