Lịch sử lớp 8 - PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC

Chia sẻ: dantri1209

Câu hỏi: – Trình bày phong trào đấu tranh của công nhân trong những năm 1830 – 1840? – Kết quả – ý nghĩa của phong trào công nhân thế kỷ XIX? Giáo viên nhận xét. 3. Giảng bài mới Vào bài: Phong trào đấu tranh công nhân ngày càng phát triển không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng. Vì vậy sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học sẽ đưa phong trào của công nhân lên một bước, giải quyết những yêu cầu của giai cấp công nhân. ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 - PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC

BÀI 4:

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ

SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC

Tiết 2

II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC

 Chuẩn bị bài giảng

o Tranh ảnh C. Mác và Anghen (SGK).

o Tài liệu về Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.

o Sách giáo viên Sử và SGK Sử 8.

 Các hoạt động dạy – học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ: Bài 4 – Tiết 1

Câu hỏi:

– Trình bày phong trào đấu tranh của công nhân trong những năm 1830

– 1840?

– Kết quả – ý nghĩa của phong trào công nhân thế kỷ XIX?

 Giáo viên nhận xét.

3. Giảng bài mới

Vào bài: Phong trào đấu tranh công nhân ngày càng phát triển không

chỉ về số lượng mà còn về chất lượng. Vì vậy sự ra đời của chủ nghĩa xã hội
khoa học sẽ đưa phong trào của công nhân lên một bước, giải quyết những

yêu cầu của giai cấp công nhân. Tiết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu

phần II.

a. Các hoạt động giảng dạy

Hoạt động 1: Nội dung 1. Mác Và Enghen

– Sự ra đời của chủ nghĩa Mác.  Tiểu Sử (SGK Trang

– Nội dung Tuyên ngôn Đảng Cộng sản. 32, 33)

– Sự ra đời của Quốc tế I – Mác (1818 – 1883)

– Tiểu sử Mác và Anghen. – Enghen (1820 – 1855).

Giáo viên: Đọc SGK.

Trình bày:

 C. Mác 5/5/1818 ở thành phố Tơriô

sinh trưởng trong một gia đình trí thức

gốc Do Thái 1841 ông trình bày luận án

tiến sĩ với đề tài “Sự khác nhau giữa

triết học tự nhiên Đêmôcrit với triết học

tự nhiên Êpiquga”. Tháng 4/1842 làm

cộng tác viêiệt nam với báo Sông Ranh.

Tháng 1/1848 Mác sang Paris, ở đây
ông thường xuyên tiếp xúc với nhiều

nhà hoạt động cách mạng của phong

trào công nhân đồng thời nghiên cứu

cách mạng Pháp và các tác phẩm duy

vật Pháp và một số cuốn sách của

Phuariê, Xanh Ximông,… đặc biệt là

tác phẩm của nhà triết học Đức Lurich

Phơbách. Tháng 2/1844 ông xuất bản

tạp chí Pháp Đức niên giám và tiếp tục

tham gia phong trào cách mạng ở Pháp.

 Anghen 28/11/1820 ở thành phố

Bácmen thuộc trung tâm công nghiệp

lớn ở Đức. Tháng 11/1842 sang Anh,

ông tìm đọc tài liệu, báo cáo, thống kê,

nhận định của người trước về giai cấp

công nhân Anh, xây dựng tác phẩm

“Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh”.

Tháng 8/1844 Enghen sang Paris gặp

Mác, cả 2 ông cùng nghiên cứu tạo ra

những tiền đề lý luận cho chủ nghĩa xã
hội khoa học.

Những điểm giống nhau nổi bật trong tư

tưởng của Mác và Enghen? 2. Đồng Minh Những

 (Xây dựng học thuyết CNCSKH, chỉ ra Người Cộng Sản và Tuyên

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, sự ngôn Đảng Cộng Sản.

phát triển của cuộc đấu tranh giai cấp  xóa

bỏ chủ nghĩa tư bản, chỉ rõ bản chất bóc lột

của chủ nghĩa tư bản).

Hoạt động 2: Nội dung

– Sự ra đời Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.

– Nội dung Tuyên ngôn.

– Ý nghĩa lịch sử.

Trình bày Giáo viên: Quá trình công tác cỉa

2 ông trong việc nghiên cứu đã tạo ra những

tiền đề lý luận cho chủ nghĩa xã hội khoa

học. Trong khi xây dựng nền tảng đầu tiên

cho học thuyết Mác và Enghen rất chú ý đến

công tác tuyên truyền và xây dựng tổ chức

phong trào công nhân. Trong thời gian ở
Anh, Mác và Enghen đã liên hệ một tổ chức

bí mật của công nhân Châu Âu, tổ chức

“Đồng minh những người chính nghĩa” được

thành lập ở Paris 1836. Để tạo điều kiện

tuyên truyền chủ nghĩa Cộng sản và phong

trào công nhân và đặt sợi dây liên lạc giữa

những người hoạt động xã hội chủ nghĩa,

Mác và Enghen đã thành lập Ủy ban thông

tấn cộng sản. – 2/1848 cương lĩnh của

Đầu tháng 6/1847, Đồng minh tiến hành Đồng minh được công

đại hộ ở Luân Đôn và đổi tên là “Đồng minh bố  Tuyên ngôn

những người Cộng sản”  đây chính là Đảng Cộng sản

chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc

tế.

 Đại hội thứ nhất của Đồng minh những

người Cộng sản đành dấu một bước thắng lợi

lớn về mặt tư tưởng và tổ chức. Chứng tỏ

giai cấp công nhân đã bước đầu tiếp thu học

thuyết chủ nghĩa Mácxít, thoát khỏi ảnh  Nội dung (SGK)
hưởng của chủ nghĩa xã hội tiểu tư sản 

xây dựng nên một tổ chức độc lập của mình.  Ý Nghĩa

Mác và Enghen được ủy nhiệm soạn thảo – Là văn kiện quan trọng

cương lĩnh của Đồng minh. Tháng 2/1848 của chủ nghĩa xã hội

bản tuyên ngôn Đảng Cộng sản lần đầu tiên khoa học.

được tuyên bố tại Luân Đôn.

Phỏng vấn:

Hoàn cảnh ra đời của tuyên ngôn Đảng Cộng

sản?

 (ra đời trong điều kiện: sự phát triển của

nền sản xuất và trong xã hội phân chia thành

các giai cấp đối kháng, đấu tranh giai cấp là

động lực phát triển xã hội).

Nội dung chủ yếu của Tuyên ngôn Đảng

Cộng sản? 3. Phong trào công nhân từ

 SGK trang 34 những năm 1848 đến 1870:

Em nào cho biết ý nghĩa của câu kết thúc Quốc tế thứ nhất.

Tuyên ngôn là gì?  (nêu cao tinh thần đoàn  Hoàn cảnh

kết vô sản quốc tế vô sản). – Phong trào công nhân
Tuyên ngôn Đảng Cộng sản có ý nghĩa như phát triển.

thế nào? – Đòi hỏi thành lập một

 (Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã tổ chức của giai cấp vô

hội khoa học, gồm những luận điểm cơ bản sản.

về sự phát triển xã hội và cách mạng xã hội  Thành lập

chủ nghĩa, phản ánh quyền lợi của giai cấp Ngày 28/9/1864 ở Luân

công nhân và là vũ khí lý luận trong cuộc Đôn – “Hội liên hiệp quốc tế

đấu tranh chống giai cấp tư sản). của những người lao động”

Giáo viên: CNXHKH và Tuyên ngôn Đảng  Quốc tế 1.

Cộng sản ra đời có ý nghĩa to lớn nhằm giác  Hoạt động

ngộ giai cấp công nhân và nhân dân lao động – Chống tư tưởng lệch
đứng lên đấu tranh chống áp bức, bóc lột và lạc phi vô sản.
bất công, do vậy đã góp phần thúc đẩy lịch
– Thúc đẩy phong trào
sử phát triển nhanh chóng.
công nhân quốc tế.
Hoạt động 3: Nội dung
 Vai trò của Mác
– Hoàn cảnh ra đời Quốc tế 1. Soạn thảo các văn kiện,
– Vai trò của Mác trong Quốc tế 1. hoạt động của Quốc tế I.
Giáo viên: Cùng với sự phát triển của nền

sản xuất công nghiệp, giai cấp công nhân
hình thành ở nước Anh và tăng nhanh ở các

nước khác. Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản

ngày càng gay gắt thì công nhân càng đứng

dậy đấu tranh giành quyền lợi cho mình.

Hàng loạt các cuộc đấu tranh của công nhân

nổ ra chống lại giai cấp tư sản như: cuộc

khởi nghĩa của công nhân dệt thành phố Lion

(Pháp) 1831, phong trào Hiến chương ở Anh

(1836 – 1847), và cuộc khởi nghĩa của công

nhân dệt vùng Sơ-lê-đin (Đức) 1844 đánh

dấu thời kỳ đấu tranh có tính chất độc lập

của giai cấp công nhân. Các cuộc đấu tranh

của giai cấp công nhân nổ ra mạnh mẽ với

hình thức: đập phá máy móc, đốt công

xưởng, bãi công,… tuy nhiên đều bị thất bại,

nó bộc lộ những nhược điểm: chưa có đường

lối đấu tranh khoa học chính xác, chưa có

một tổ chức lãnh đạo sáng suốt của giai cấp

công nhân. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội

khoa học của Mác và Enghen đặt cơ sở lý
luận cho việc giải quyết những yêu cầu của

công nhân, trang bị cho giai cấp vô sản vũ

khí tư tưởng trong cuộc đấu tranh chống giai

cấp tư sản, giải phóng con người lao động

thoát khỏi ách bóc lột, áp bức, giương cao

ngọn cờ xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa Cộng

sản.

Trước tình hình phong trào giai cấp công

nhân ngày một trưởng thành và phát triển.

Ngày 23/6/1848 công nhân và nhân dân lao

động Paris lại tiến hành một cuộc khởi

nghĩa.

* Tường thuật: Từ sáng sớm ngày 23/6 công

nhân bắt đầu xây dựng những ụ chiến đấu,

trên ụ chiến đấu những lá cờ đỏ tung bay với

khẩu hiệu “Sống trong lao động, chết trong

chiến đấu”, “Nền cộng hòa dân chủ và xã hội

chủ nghĩa muôn năm”. Trong 2 ngày đầu 23

và 24/06 quân khởi nghĩa tấn công vào Toà

Thị chính. Đến chiều, quân chính phủ tăng
viện. Ngày 25/06 cuộc chiến diễn ra ác liệt

trên từng ụ chiến và trên từng đường phố.

Ngày 26/06 quân khởi nghĩa rút khỏi thành

phố, giai cấp tư sản điên cuồng khủng bố,

giết hết những nghĩa quân bị thương, bắt

giam 25.000 người, nhiều người bị kết án tử

hình. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp đẫm máu.

Phỏng vấn:

Vì sao giai cấp công nhân ngày càng nhận

thức rõ tầm quan trọng của sự đoàn kết quốc

tế?

 ( Có chung một kẻ thù, đoàn kết tọa ra

sức mạnh chống lại sự áp bức bóc lột của

giai cấp tư sản).

Giáo viên: 1848 ở Pháp, Đức, Anh diễn ra

phong trào đấu tranh rầm rộ của giai cấp

công nhân đòi quyền lợi cho mình, giai cấp

tư sản tiến hành khủng bố, đàn áp giai cấp vô

sản. Tuy nhiên phong trào đấu tranh vẫn tiếp

tục phát triển. Tổ chức Quốc tế thứ nhất của
giai cấp công nhân ra đời khi phong trào

công nhân diễn ra rầm rộ, mâu thuẫn giai cấp

gay gắt. Ngày 28/9/1864 tại Luân Đôn, Hội

Liên hiệp quốc tế những người lao động –

Quốc tế I được thành lập, Mác là người đứng

đầu.

Quốc tế thứ nhất ra đời trong hoàn cảnh nào?

 (phong trào công nhân diễn ra rầm rộ,

quyết liệt, mậu thuẫn giai cấp ngày càng gay

gắt  nhu cầu đòi hỏi cần có một tổ chức để

lãnh đạo phong trào công nhân chiến đấu 

Quốc tế I ra đời đáp ứng những yêu cầu

trên).

Mác có vai trò như thế nào trong Quốc tế I?

 (là người đứng đầu lãnh đạo, chuẩn bị về

tổ chức, soạn thảo văn kiện và các hoạt động

lãnh đạo Đại hội thành lập Quốc tế I).

Vai trò của Quốc tế I đối với phong trào

công nhân quốc tế như thế nào?
 (đấu tranh chống tư tưởng sai lệch và tổ

chức, thúc đẩy phong trào công nhân phát

triển).TỔNG KẾT BÀI

– Giai cấp vô sản ra đời cùng giai cấp tư sản hình thành xã hội tư bản

chủ nghĩa. Ngay từ đầu hai giai cấp này đối lập với nhau, mâu thuẫn

gay gắt. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại sự áp bức, bóc

lột của giai cấp tư sản với các hình thức phát triển dần lên cao.

– Trong Phong trào công nhân, chủ nghĩa xã hội khoa học được hình

thành đánh dấu bằng việc ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, nêu

lên sứ mạng lịch sử và sự đoàn kết quốc tế của giai cấp vô sản để đánh

đổ chế độ tư bản, xác lập xã hội xã hội chủ nghĩa.

4. Củng cố

Làm bài tập câu 01/03 trang 36

 Giáo viên nhận xét

5. Dặn dò:

– Xem lại bài + học bài

– Làm bài tập

– Đọc và trả lời các câu hỏi bài 5: “Công xã Paris 1871”.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản