Lịch sử lớp 8 - PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC Tiết 1 (2 tiết)

Chia sẻ: dantri1209

BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC Tiết 1 (2 tiết) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức : – Buổi đầu của phong trào công nhân: đập phá máy, bãi công trong buổi đầu thế kỷ XIX. – C. Mác và Anghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. – Phong trào công nhân vào những năm 1848 – 1870. 2. Tư tưởng : – Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học. – Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 - PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC Tiết 1 (2 tiết)

BÀI 4:

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ

SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC

Tiết 1

(2 tiết)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :

1. Kiến thức :

– Buổi đầu của phong trào công nhân: đập phá máy, bãi công trong buổi

đầu thế kỷ XIX.

– C. Mác và Anghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

– Phong trào công nhân vào những năm 1848 – 1870.

2. Tư tưởng :

– Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học.

– Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh

của giai cấp công nhân.

3. Kỹ năng :

– Biết phân tích, nhận định về quá trình phát triển của phong trào công

nhân vào thế kỷ XIX.

– Bước đầu rèn luyện làm quen với văn kiện lịch sử – Tuyên ngôn của

Đảng Cộng sản.
II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG :

– Tìm hiểu tranh ảnh trong sách giáo khoa.

– Ảnh chân dung C. Mác và Anghen.

– Bản tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

– Tài liệu tham khảo.

o Sách giáo viên Sử 8 + SGK Sử.

o Đại cương lịch sử thế giới.

o Lịch sử thế giới cận đại.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Bài 3 – tiết 2 :

Câu hỏi: Vì sao các nước tư bản phát triển đẩy mạnh việc xâm chiếm

thuộc địa? Kết quả?

 Giáo viên nhận xét

3. Giảng bài mới :

Vào bài: Cách mạng Công nghiệp Anh bắt đầu từ nửa sau thế kỷ

XVIII đã gây nên những chuyển biến căn bản trong việc phát triển của sức

sản xuất và quan hệ sản xuất. Trong xã hội, mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản

ngày càng nặng nề, vì vậy đã đưa tới những cuộc đấu tranh của giai cấp vô

sản chống lại giai cấp tư sản, giải phóng người lao động khỏi ách áp bức,
bóc lột. Giai cấp công nhân lãnh đạo cuộc đấu tranh, trong phong trào đấu

tranh của công nhân, CNXHKH ra đời đã đưa phong trào công nhân là một

bước mới. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu “Phong trào công nhân và

sự ra đời của chủ nghĩa Mác”.

Các hoạt động của thầy – trò
Tiết 7:

I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIXHoạt động 1: Nội dung 1. Phong trào đập phá máy

– Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu móc và bãi công

tranh của công nhân.

– Các hình thức đấu tranh.  Nguyên nhân

– Kết quả. Lòng tham lợi nhuận sự

Giáo viên: Cùng với sự phát triển của công bóc lột càng tăng  đời sống

nghiệp, giai cấp công nhân hình thành ở Anh công nhân khổ cực.

và ngày một tăng nhanh ở một số nước khác.

Phỏng vấn: Vì sao ngay lúc mới ra đời giai
cấp công nhân đã đấu tranh chống lại chủ

nghĩa tư bản?

 (Bị bóc lột nặng nề, phải làm việc từ 14

 16h mỗi ngày. Trong điều kiện lao động

vất vả, tiền lương thấp, điều kiện ăn ở tồi

tàn,…)

Giáo viên: Cuộc cách mạng công nghiệp làm

cho số công nhân ngày một đông đảo và tập

trung nhưng không cải thiện đời sống cho họ.

Tình cảnh họ tồi tệ và sa sút. Ngày lao động

của công nhân kéo dài từ 14 16h và chỉ

được lãnh đồng lương chết đói. Lao động trẻ

em và phụ nữ được sử dụng rộng rãi trong

những điều kiện khắc nghiệt: nơi sản xuất rất

nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông.

Không khí lao động nặng nề, môi trường bị ô

nhiễm  người lao động mắc một số bệnh:

đau xương sống, chân đi vòng kiềng, vẹo

xương, nhiều bệnh hiểm nghèo khác, người
lao động không thọ quá 40 tuổi. Họ còn bị

nạn thất nghiệp đe dọa do những cuộc khủng

hoảng kinh tế gây nên sẵn sàng hất họ ra hè

phố  Trước tình cảnh trên mâu thuẫn giữa

giai cấp vô sản và tư sản là điều không thể

tránh khỏi và ngày càng trở nên gay gắt.

Vì sao công nhân lại đập phá máy móc?

Hành động này thể hiện sự nhận thức như

thế nào của công nhân?

Giáo viên: Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản

càng gay gắt thì công nhân càng đứng dậy

đấu tranh giành chính quyền lợi cho mình.

Hình thức phản kháng sơ khai của người

công nhân là những cuộc bạo động tự phát

chống lại việc áp dụng máy móc, họ cho rằng

nguồn gốc của nỗi khổ đau chính là máy

móc. Vì vậy, phong trào phá máy móc, đập

phá, đốt xưởng lan tràn rất nhanh trong các

trung tâm công nghiệp. Nhưng dần họ thấy

rằng máy móc không phải là kẻ thù thực sự
và hậu quả của những cuộc phá máy là sự

trấn áp của giai cấp nắm chính quyền. Họ  Hình thức đấu tranh

tiến lên một bước cao hơn là đấu tranh bãi – Đập phá máy móc.

công và xây dựng công đoàn. – Đốt công xưởng.
Trong những năm 20 – 30 của thế kỷ XIX – Bãi công.
các ngành lao động ở Anh đều tổ chức công

đoàn với chủ trương là bảo vệ nhân công,

chống những hoạt động bạo ngược của giai
 Kết quả
cấp tư sản.
– Thất bại
Phỏng vấn:
– Thành lập công đoàn
 Phong trào đấu tranh của công nhân với

những hình thức đấu tranh như thế nào?

 (đập phá máy móc, đốt phân xưởng,

bãi công).
2. Phong trào công nhân
 Mục đích của các công đoàn là gì? 
trong những năm 1830 –
(đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện 1840.

điều kiện làm việc).

 Việc đấu tranh đập phá máy có đưa đến  Nguyên nhân
thành công trong cuộc đấu tranh chống Giai cấp công nhân phát
tư sản hay không? triển  ý thức đấu tranh

 (đều bị thất bại, bị đàn áp của giai cấp tư càng cao.

sản  thành lập các công đoàn)

Hoạt động 2: Nội dung

– Nhận thức của giai cấp công nhân phát

triển dẫn đến những cuộc đấu tranh

mới.

– Kết quả các cuộc đấu tranh.  Phong trào đấu tranh

Trình bày Giáo viên: Qua quá trình đấu – 1831 công nhân dệt

tranh, giai cấp công nhân dần dần có ý thức thành phố Lion (Pháp)

và tổ chức hơn, họ tiến hành những cuộc đấu khởi nghĩa.

tranh với quy mô lớn hơn chống lại không – 1844 công nhân dệt

riêng một chủ xưởng mà với toàn bộ giai cấp vùng Sơ lê din (Đức).

tư sản, đòi hỏi không riêng quyền lợi kinh tế – 1836 – 1847 Phong

mà còn có yêu cầu chính trị rõ rệt. trào Hiến chương ở

Phỏng vấn: Từ những năm 30 của thế kỷ Anh.

XIX giai cấp công nhân như thế nào?

 (Trở thành một lực lượng xã hội độc lập)

 trực tiếp chống lại giai cấp tư sản.
Trình bày Giáo viên: Một số công nhân dệt

thành phố Lion Pháp – trung tâm công

nghiệp lớn sau Paris với 30.300 công nhân

dệt sống rất khổ cực, họ đã đòi tăng lương

nhưng không được chủ chấp nhận nên đứng  Kết quả

lên đấu tranh làm chủ thành phố trong 4 – Đều thất bại

ngày.

Em hiểu câu khẩu hiệu “Sống trong lao

động, chết trong chiến đấu” là như thế nào?

Giáo viên: Câu khẩu hiệu có ý nghĩa quyền

được lao động không bị bóc lột và quyết tâm

chiến đấu để bảo vệ quyền lao động của

mình.

Năm 1844 sự kiện gì xảy ra?

 ( công nhân dệt vùng Sơ-đê-lin Đức khởi

nghĩa).

Phỏng vấn:

Từ 1836 – 1847?

 (Phong trào hiến chương ở Anh)
Kết quả phong trào đấu tranh của các nước  Ý nghĩa

Châu Âu trong nửa đầu thế kỷ XIX?  (đều – Sự trưởng thành của

bị thất bại). phong trào công nhân

Giáo viên: Cuộc khởi nghĩa Lion ở Pháp quốc tế.

1831, phong trào Hiến chương ở Anh 1836 – – Tạo tiền đề cho sự ra

1847 và cuộc khởi nghĩa Sơ-lê-din ở Đức đời lý luận cách mạng

1844 đánh dấu thời kỳ đấu tranh có tính chất

độc lập của giai cấp công nhân.

Vì sao những cuộc đấu tranh của công nhân

mạnh mẽ mà không đi đến thắng lợi?

Nguyên nhân?

Trình bày Giáo viên: Những cuộc đấu tranh

bị thất bại vì nó bộc lộ những hạn chế chưa

có một đường lối đấu tranh khoa học chính

xác, chưa có một tổ chức lãnh đạo sáng suốt

của giai cấp công nhân.

Sự ra đời của CNCSKH mà người sáng lập

vĩ đại là C. Mác và Anghen đã đặt cơ sở lý

luận cho việc giải quyết những yêu cầu của

công nhân.
Các cuộc đấu tranh của công nhân có ý nghĩa

lịch sử như thế nào?

 (đánh dấu bước trưởng thành về tư tưởng

nhận thức của phong trào công nhân; tạo tiền

đề cho sự ra đời của lý luận cách mạng).

4. Củng cố

Cho học sinh làm bài tập:

Câu hỏi:

 Phong trào công nhân ở các nước Châu Á trong những năm 1830 –

1840 có những điểm gì khác phong trào công nhân nhận thức trước đó?

 Nêu các sự kiện chủ yếu về phong trào công nhân trong những năm

1830 – 1840?

5. Dặn dò

– Xem lại bài + học thuộc bài.

– Trả lời câu hỏi bài tập.

– Đọc trước phần II và trả lời câu hỏi.

– Làm bài tập câu hỏi trang 36.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản