Lịch sử lớp 9 Bài 1

Chia sẻ: beu1001

Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên xô trong việc hàn gắn vết thương C. tranh, khôi phục nền K.tế - đến XD CSVC của CNXH -Những thắng lợi có ý nghĩa L.sử của nhân dân các nước Đông âu sau 1945 -Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 9 Bài 1

PHẦN MỘT
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945
ĐẾN NAY

CHƯƠNG I : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG
ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

TIếT 1 Bài 1 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG
ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
A . phần chuẩn bị
I . Mục tiêu bài dạy
1 . về kiến thức : Giúp học sinh nắm được :
-Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên xô
trong việc hàn gắn vết thương C. tranh, khôi phục nền
K.tế -> đến XD CSVC của CNXH
-Những thắng lợi có ý nghĩa L.sử của
nhân dân các nước Đông âu sau 1945
-Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới
1 Về tư tưởng
-Khẳng định những thành tựu to lớn có ý
nghĩa L.sử của công cuộc XD CNXH ở L.xô -các
nước Đông âu
-Mối quan hệ của hệ thống XHCN, có
thái độ đúng đắn trong việc giao lưu hợp tác &
thành quả đạt được của Việt Nam …
3 . về kỹ năng :
- Biết khai thác tư liệu lịch sử , tranh
ảnh để hiểu thêm về những vấn đề kinh tế - xã
hội của Liên xô và các Nước Đông Âu
-Biết phân tích, nhận định đánh giá các sự
kiện lịch sử
II . chuẩn bị
1 . Thầy :
- Một số tranh ảnh mô tả công cuộc xây dựng
CNXH ở Liên Xô từ 1945 đến những năm 70
- Bản đồ liên xô
2 Học sinh :
Sưu tầm tranh ảnh . những mẩu chuyện về công
cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô
B . Phần thể hiện khi lên lớp
* . ổn định tổ chức ( 1’ ) Kiểm tra sĩ số : 9A :
9B : 9c :
I . kiểm tra bài cũ ( kiểm tra vở ghi + SGK của
học sinh
II dạy bài mới :
* Giới thiệu bài :
- Ở lớp 8 , các em đã được tìm hiểu giai đoạn đầu
của lịch sử thế giới hiện đại , từ cuộc cách mạng
tháng 10 Nga năm 1917 đến năm 1945 , khi kết thúc
cuộc chiến tranh thế giới thứ 2
- Trong chương trình lịch sử lớp 9 , các em sẽ học
lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến hết thế kỷ XX –
năm 2000
- Sau chiến tranh thế giới thứ hai , liên xô bị thiệt
hại to lớn về người và của , để khôi phục và phát
triển , đưa đất nước tiến lên phát triển , khẳng định ,
khẳng định vị thế của mình đối với các nước tư bản ,
đồng thời có điều kiện giúp đỡ phong trào cách mạng
thế giới . Liên Xô phải tiến hành khôi phục kinh tế và
xây dựng CNXH , để tìm hiểu hoàn cảnh , nội dung và
kết quả công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng chủ
nghĩa xã hội ở liên xô diễn ra như thế nào , chúng ta
tìm hiểu nội dung bài học hôm nay :

T Dùng bản đồ Châu Âu xác định 1. Công cuộc
vị trí Liên Xô khôi phục kinh
Trong chiến tranh thế giới thứ tế sau chiến
hai , Liên xô là lực lượng đi tranh
đầu , lực lượng nòng cốt quyết (19
H định thắng lợi của lực lượng 45-1950 )
yêu chuộng hoà bình đối với - Hoàn cảnh : Chịu
chủ nghĩa Phát xít tổn thất nặng nề
( Đọc SGK từ đầu đến “ Chậm sau CTTG thứ II.
? lại tới 10 năm ”
Cho Hs quan sát một số tranh
ảnh về đất nước LX sau CTTG
? II: Thành phố, làng mạc, nhà
máy, tàu vũ trụ…
H em có nhận xét gì về đất nước
LX sau CTTG II?
=> Là nước thắng trận, nhưng
chịu tổn thất nặng nề về người
và của .
T em hãy nêu những con số thiệt
hại mà Lx gánh phải sau chiến
tranh?
=> 27 triệu người chết
=> 1170 thành phố bị tàn phá
? => 7 vạn làng mạc …
=> 32000 nhà máy xí nghiệp, 6,
H 5 vạn Km đường sắt bị phá huỷ

Đó là nguyên nhân làm nền
kinh tế LX phát triển chậm lại - Kế hoạch khôi
? đến mười năm. Sự thiệt hại đó phục và phát triển
so với các nước đồng minh là kinh tế ( 1946-
? vô cùng to lớn . Nhiệm vụ hàng 1950 ) hoàn thành
? đầu bây giờ là khôi phục và trước thời hạn 9
phát triển nền kinh tế. tháng .
H Công cuộc khôi phục kinh tế + Công nghiệp :
sau chiến tranh của nhân dân Tăng 73% so với
Liên Xô đã diễn ra như thế trước chiến tranh
nào ? + Nông nghiệp :
? Đảng và nhà nước Xô Viết đã Một số ngành
đề ra kế hoạch khôi phục và vượt mức trước
H phát triển kinh tế đất nước vớichiến tranh
kế hoạch 5 năm lần thứ hai + KH kỹ thuật :
( 1946-1950 ) … Năm 1949 chế tạo
thành công bom
Em hãy cho biệt những thành nguyên tử
tựu về kt và KHKT LX từ năm
1945-1950 ?
? Em biết gì về bom nguyên tử?
em có nhận xét gì về tốc độ
phát triển kt của LX. Nguyên
nhân sự phát triển đó?
? => Tốc độ phát triển nhanh
H chóng . Thống nhất tư tưởng
về CT, KT, XH, tinh thần tự
lập tự cường chịu đựng gian 2. tiếp tục công
khổ, cần cù lao động quên cuộc xây dựng
mình... cơ sở vật chất
? Vì sao nói Liên Xô tiếp tục Kỹ thuật của
công cuộc xây dựng chủ nghĩa CNXH (từ năm
xã hội ? (H giỏi ) 50 đến đầu
? - từ năm 1938 Liên Xô tiến những năm 70
hành thực hiện kế hoạch năm của thế kì XXt)
H năm lần thứ 3 ( 1938-1942 ) a. Kinh tế: Thực
nhưng đến tháng 6-1941 phát hiện thành công
xít Đức tấn công Liên các kế hoạch
Xô , vì vậy nhân dân liên xô ngắn và dài hạn.
buộc phải ngừng công cuộc xây ưu tiên phát triển
dựng CNXH để tiến hành cuộc công nghiệp nặng.
chiến tranh giữ nước vĩ đại ... Thâm canh trong
nông nghiệp . đẩy
Theo em thế nào là xây dựng mạnh phát triển
? CSVC - kỹ thuật của chủ nghĩa tiến bộ KHKT.
H xã hội ? Tăng cường xây
=> Xây dựng phát triển CN, N dựng quốc phòng.
hiện đại, KHKT tiên tiến... => Trong những
LX xây dựng CSVC trong hoàn năm 50 và 60 của
cảnh nào? TK XX Là cường
=> Các nước tư bản phương quốc công nghiệp
? tây có những âm mưu hành đứng thứ II TG
động bao vây chống phá về b. Khoa học kĩ
? kinh tế vá quân sự, chính trị... thuật: đạt nhiều
=> Chi phí lớn cho quốc phòng, thành tựu to lớn .
an ninh +1957 phóng vệ
T => Bảo vệ thành quả cách tinh nhân tạo vào
mạng. vũ trụ.
Hoàn cảnh đó có ảnh hưởng gì + 1961 đưa con
công cuộc xây dựng CNXH ở người bay vào vũ
LX? trụ.
=> Làm giảm tốc độ phát triển
kinh tế.
Em hãy nêu những thành quả
Lx đạt được trong giai đoạn
này?
- Năm 1957 Liên Xô đã phóng
thành công vệ tinh nhân tạo ,
mở đầu kỷ nguyên con người
chinh phục vũ trụ
- Năm 1961 Liên Xô phóng con
tàu phương đông …
( cho H sinh quan sát hình 1 )
Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của c. đối ngoại: hoà
Liên Xô : Đây là vệ tinh nhân bình hữu nghị với
tạo đầu tiên của loài người do tất cả các nước
Liên xô phóng ngày 4-10-1957 trên thế giới.ủng
nặng 83,6 kg . hộ phong trào đấu
Chính sách đối ngoại của LX tranh giải phóng
ntn? dân tộc trên TG.
+ Liên xô duy trì chính sách đối Là chỗ dựa vững
ngoại hoà bình , quan hệ hữu chắc cách mạng
nghị với tất cả các nước TG
+ tích cực ủng hộ phong trào
đấu tranh giải phong dân tộc
trên thế giới .
+ Trở thành chõ dựa vững chắc
của phong trào cách mạng thế
giới
nêu một số sự giúp đỡ của LX
trong phong trào đấu tranh giải
phóng dân tộc ở Việt Nam?
hãy cho biết ý nghĩa về những
thành tựu đạt được của LX?
=> Uy tín nâng cao trên trường
quốc tế
- năm 1963 theo đề nghị của
liên xô LHQ thông qua tuyên
ngôn thủ tiêu CNTD trao trả
độc lập cho các nước thuộc địa.
Cấm sử dụng vũ khí hạt nhân
và phân biệt chủng tộc.
Qua tiết học này , các em đã
thấy rằng , với tinh thần lao
động cần cừ , sáng tạo , ngay
sau chiến tranh thế giới thứ hai
kết thúc , nhân dân Liên Xô đã
hoàn thánh thắng lợi công cuộc
khôi phục kinh tế , hàn gắn vết
thương chiến tranh . Công cuộc
xây dựng CNXH của nhân dân
liên xô từ 1950 āến nửa đầu
những năm 70 của thế kỷ XX
đã đạt được những thành tựu
to lớn về mọi mặt
* -Củng cố: ( 5 Phút )
-Nội dung công cuộc khôi phục, hàn gắn vết
thương C. tranh của L. xô? Kết quả?
-Nội dung công cuộc XD CNXH, kết quả L.xô
đạt được?
III hướng dẫn học ở nhà
- học thuộc , nắm vững những nội dung cơ bản của
bài
- Đọc trước mục II , III
- Sưu tầm tranh ảnh về các nước Đông Âu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản