Lịch sử lớp 9 Bài 1(tt)

Chia sẻ: beu1001

-Khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa L.sử của công cuộc XD CNXH ở L.xô-các nước Đông Âu -Mối quan hệ của hệ thống XHCN, có thái độ đúng đắn trong việc giao lưu hợp tác & thành quả đạt được của Việt Nam …

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 9 Bài 1(tt)

Bài 1 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG
ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ
HAI
.TIẾT 2: ĐÔNG ÂU
A . PHẦN CHUẨN BỊ
I/. MỤC TIÊU BÀI DẠY
1 . Về kiến thức :
-Những thành tựu to lớn của nhân dân
Liên xô trong việc hàn gắn vết thương C.
tranh, khôi phục nền K.tế -> đến XD
CSVC của CNXH
-Những thắng lợi có ý nghĩa L.sử của
nhân dân các nước Đông Âu sau 1945
-Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới
- Hội đồng tương trợ kinh tế của các
nước XHCN ( SEV ) Tổ chcs hiệp ước
Vác –Sa – Va ra đời
2 . Về tư tưởng
-Khẳng định những thành tựu to lớn có ý
nghĩa L.sử của công cuộc XD CNXH ở
L.xô-các nước Đông Âu
-Mối quan hệ của hệ thống XHCN, có
thái độ đúng đắn trong việc giao lưu hợp
tác & thành quả đạt được của Việt Nam

3 . Về kỹ năng
-Biết phân tích, nhận định các sự kiện
các vấn đề lịch sử cụ thể và kỹ năng sử
dụng bản đồ
II/. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1 Thầy
- Bản đồ thế giới, Châu Au, Lxô
- Tranh ảnh, phim tư liệu
- SGV, SGK.
2 trò : đọc trước SGK ở nhà
B . PHẦN THỂ HIỆN KHI LÊN LỚP
* ổn định Tổ chức lớp ( 1’ ) kiểm tra sĩ
số :9A: 9B : 9C :
I . kiểm tra bài cũ ( 10’ ) hãy nêu những
thành tựu chủ yếu của Liên xô trong công
cuộc xây dựng chủ nghia xã hội ( từ 1950
đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) ?
* Đáp án :
- Trong những năm 50 và 60 của thế kỷ XX ,
Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng
hàng thứ 2 thế giới ( 2đ )
- nông nghiệp : Thực hiện thâm canh , đẩy
mạnh khoa học kỹ thuật ( 1 đ )
- Khoa học kỹ thuật : Đạt những thành tựu
to lớn
+ Năm 1957 : Phóng thành công vệ tinh nhân
tạo vào vũ trụ
+ Năm 1961 : Đưa con người bay vào vũ trụ
(3đ)
* Chính sách đối ngoại ( 4 đ )
+ Duy trì noà bình : Quan hệ hữu nghị với tất
cả các nước
+ Ủng hộ phong trào đâu tranh giải phóng
dân tộc trên thế giới
+ Trở thành chỗ dựa vững chắc của phong
trào cách mạng thế giới
II .Dạy bài mới :
* . giới thiệu bài : sau khi chiến tranh thế
giới thứ nhất kết thúc , Một nước XHCN
duy nhất đã ra đời , đó là Liên Xô . Vậy sau
khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã
có thêm những nước XHCN nào ra đời , Quá
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước
này đã diễn ra như thế nào , chúng ta tìm
hiểu trong bài học hôm nay
T Dùng bảng đồ Châu Au 1. Sự ra đời các
giới thiệu một số nước nước dân chủ
? Đông Au nhân dân Đông
Các nước DCND Đông Âu.
H Âu ra đời trong hoàn cảnh - Trên đường
nào ? truy đuổi phát xít
=> Trước CTTG II là đức về tận
thuộc địa Tây Au, trong Béclin hồng
chiến tranh bị phát xít quân Liên Xôđã
H Đức chiếm đóng và nô phối hợp với
dịch. nhân dân Đông
=> Khi Hồng quân LX Âu nổi dậy
? truy đuổi phát xít ĐCS và giành chính
Nhân dân đông Âu nổi quyền và thành
H dậy giành chính quyền. lập chính quyền
Lên xác định các nước Dân chủ Nhân
Đông Âu trên bản đồ và dân.
trình bày quá trình giành
chính quyền các nước
này. - từ cuối năm
Em hãy trình bày hoàn 1944 đến 1946
cảnh ra đời của nước một loạt các
Đức ? nước DCND
=> Sau chiến tranh là Đông Âu ra đời :
nước thua trận, đất nước Ba Lan , Tiệp
? bị chia cắt thành Đông và khắc , Hung –ga
Tây chia làm 4 khu vực ri
H chiếm đóng của 4 cường - 10-1949 nước
quốc ( Anh, Mỹ, Lxô, cộng hoà dân
Pháp )theo chế độ quân chủ Đức ra đời
quản , thủ đô Béc Lin
cũng bị chia thành 4 khu
vực và quân của 4 nước
T chiếm đóng .
Khu vực của Liên Xô
? chiếm đóng ( Phía đông )
sau này trở thành lãnh thổ - Để hoàn thành
H của cộng hoà dân chủ cách mạng các
Đức ( 10-1949 ) và khu nước Đông Au :
của Mĩ , Anh , Pháp + Xây dựng
chiếm đóng trở thành lãnh chính quyền mới
T thổ của Cộng hoà liên + Cải các ruộng
bang Đức đất
Để hoàn thành thắng lợi + Quốc hữu hoá
? CM DCND từ 1946-1949 các nhà máy xí
các nước Đông Âu đã làm nghiệp Tư bản
gì ?( H khá ) + Ban hành các
+ Xây dựng chính quyền quyền tự do dân
T dân chủ nhân dân chủ
+ tiến hành cải cách
ruộng đất
+ Quốc hữu hoá các xí
nghiệp của tư bản
trongvà ngoài nước
+ thực hiện các quyến tự 2. Tiến hành
do dân chủ cho nhân dân , xây dựng
đời sống nhân dân được CNXH ( Từ
cải thiện 1950- đầu
Như thế : lịch sử các những năm 70
nước Đông Âu đã sang thế kỉ XX )
một chương mới a. Nhiệm vụ:
Nhiệm vụ chính các nước xoá bỏ bóc lột
Đông Âu trong giai đoạn giai cấp Tư bản.
này là gì ? Đưa nhân dân
Trong những năm 1950- vào con đường
1975 nhân dân các nước làm ăn tập thể.
? Đông Âu đã thực hiện 5 Tiến hành CNH
kế hoạch 5 năm , nhằm XHCN . Xây
H xây dựng cơ sơ vật chất dựng cơ sở vật
kỹ thuật của chủ nghĩa xã chấtKỹ thuật
hội cho CNXH
Công cuộc xây dựng
CNXH ở các nước đông b. Thành tựu:
âu đã diễn ra trong hoàn đầu những năm
H cảnh hết sức khó khăn , 70 Đông Âu trở
? phức tạp … thành những
Hãy nêu những thành tựu nước công –
H xây dựng CNXH của các nông nghiệp
nước đông âu từ những nghiệp . Bộ mặt
năm 50-70 ? KT, XH có sự
? Hs: dựa vào phần chữ in thay đổi.
nhỏ trong SGK trình bày.
? Tuy thế công cuộc XD
CNXH ở các nước Đông
H Âu đã mắc phải một số
T thiếu sót sai lầm :
+ mô phỏng một cách
cứng nhắc mô hình xây
dựng CNXH của Liên Xô
( Như thực hiện ưu tiên
phát triển công nghiệp
nặng , tập thể hoá nông
nghiệp , xây dựng nhà
nước bao cấp về kinh tế )
+ ở những quốc gia đã
? trải qua thời gian dài dưới
chế độ dân chủ tư sản
H nhưng nhân dân 3. Sự hình
khôngdược thực sự thành hệ thống
? hưởng các quyền tự do XHCN ( 8’)
H dân chủ và công bằng xã
hội , những người lãnh - Sau CTTG II
đạo đảng và chính quyền hệ thống XHCN
các cấp thường vi phạm ra đời . Đảng
nền pháp chế XHCN cộng sản và giai
Kết luận; vậy sau 20 cấp công nhân là
năm xây dựng các nước lực lượng lãnh
đông âu có những thành tự đạo, lấy chủ
to lớn , bộ mặt KT có sự nghĩa Mác
thay đổi cơ bản. -Lênin làm nền
tảng.

Hệ thống các nước - 8.1.1949 hội
XHCN ra đời trong hoàn đồng tương trợ
cảnh nào ? kinh tế ra đời.
Khi các nước đông âu bắt ( viết tắt là
tay vào công cuộc xây SEV )nhằm đẩy
dựng chủ nghĩa xã hội , mạnh sự hợp tác
mối quan hệ giũa Liên Xô , giúp đỡ lẫn
và các nước này đòi hỏi nhau giữa các
phải có sự hợp tác cao nước XHCN
hơn và đa dạng hơn như * Thành tựu của
hợp tácnhiều bên hoặc SEV : SGK
phân công và chuyên môn
hoá trong sản xuất công
nghiệp , nông nghiệp
( đọc phần chữ nhỏ trang
8 SGK )
Hệ thống các nước
XHCN được hình thành
trên cơ sở nào )
Đảng cộng sản và giai
cấp công nhân là lực
lượng lãnh đạo., lấy chủ
nghĩa Máclênin làm nền
tảng chung, …
Sự hợp tàc tương trợ
giữa liên Xô và các nước
Đông Âu diễn ra ntn ?
Hãy nêu những thành tựu
của khối này đạt
được ?
Dựa vào phần chữ in
nhỏ SGK trình bày. - 14.5.1955 hiệp
Tuy nhiên khối này cũng ước Vac-sa-va
bộc lộ nhiều thiếu sót thành lập
như: hoạt động khép kín, - Tác dụng : Bảo
không hoà nhập với kinh vệ công cuộc
tế quốc tế, nặng trao đổi xây dựng CNXH
hàng hoá mang tính chất , duy trì nền hoà
bao cấp, cơ chế quan liêu, bình , an ninh
phân công chuyên ngành châu âu và thế
có chỗ chưa hợp lí. Khối giới
này hoạt động trong thời
gian 8.1.1949-28.6.1991
thì tan rã. Trong khi đó Tg
ngày càng căng thẳng
nhất là sự ra đời khối
quân sự Bắc Đại Tây
dương ( NATO ) 4.1949
giữa Mỹ và các nước
phương Tây dẫn đến TG
hình thành hai phe đối
lập.
Trước tình hình đó LX và
các nước Đông Au đã làm
gì ?
=> Hình thành hiệp ước
chung gọi tắc là Vác-sa-
va 14.5.1955
Tổ chức này ra đời với
mục đích gì ?
=> Bảo vệ công cuộc xây
dựng CNXH hoà bình và
an ninh Châu Au và TG.


* Củng cố:
-Cơ sở hình thành hệ thống XHCN?
-Mục đích ra đời của tổ chức SEV,
Vácsava?
III . Hướng dẫn học ở nhà
- Học bài cũ
- đọc trước bài 2 : Liên xô và các nước
đông âu từ giữa những năm … Thế kỷ
XX
- Sưu tầm tư liệu lịch sử về liên xô và
đông âu trong giai đoạn lịch sử này
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản