Lịch sử lớp 9 Bài 3

Chia sẻ: beu1001

Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa ở châu á, mĩ, la tinh. - Những diễn biến chủ yếu, những thắng lợi to lớn , những khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 9 Bài 3

CHƯƠNG II:
CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ- LA TINH TỪ
NĂM 1945 ĐẾN NAY.

Bài 3: Tiết 4:quá trình phát triển của
phong trào giải phóng dân tộc và sự
tan rã của hệ thống thuộc địa.
A) Phần chuẩn bị :
1) Mục tiêu bài dạy:
1) Kiến thức: Quá trình phát triển của
phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã
của hệ thống thuộc địa ở châu á, mĩ, la tinh.
- Những diễn biến chủ yếu, những thắng
lợi to lớn , những khó khăn trong công cuộc
xây dựng đất nước.
2) Tư tưởng: Thấy rõ cuộc đấu tranh
anh dũng gian khổ của nhân dân các nước á,
phi. mĩ la tinh.
- Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với
các dân tộc á , phi, mĩ la tinh . Tinh thần dân
tộc đoàn kết giúp đỡ nhau cùng chống kẻ thù
chung .
- Nâng cao lòng tự hào dân tộc vì nhân
dân ta giành thắng lợi to lớn.
3) Kĩ năng: Rèn luyện phương pháp tư
duy khái quát , tổng hợp , phân tích sự kiện .
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ .
2) Chuẩn bị :
Thầy : Tham khảo tài liệu, soạn giáo án ,
chuẩn bị một số tranh ảnh về các nước á ,
phi, mĩ la tinh sau chiến tranh đến nay, bản
đồ treo tường Châu á, Châu mỉ ,Mĩ la tinh
Trò : Học bài cũ - đọc trước SGKbài mới
B) Phần thể hện trên lớp
1) Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi : Công cuộc cải tổ ở Liên Xô dẫ
diễn ra như thế nào, kết quả cuối cùng ra
sao?
Trả lời : Cuộc cải tổ ở Liên Xô đã diễn ra
- Năm 1973 thế giới diễn ra cuộc khủng
hoảng .
- Tháng 3- 1985 Goóc- ba –chốp lên nắm
quyền lãnh đạo đề ra cải tổ .
- Cuộc cải tổ không thành
II) dạy bài mới
Vào bài : Sau chiến tranh thế giời thứ hai
Liên Xô và các nườc Đông Âu bắt tay vầo
khôi phục và phát triển kinh tế đã đạt được
nhiều thành tựu còn các nước á phi mĩ la tinh
từ năm 1945 đến nay như thế nào...


I) Giai đoạn từ
G Gợi cho học sinh nhớ năm 1945 đến
V lại những tác động của giữa những năm
chiến tranh thhế giới 60 của thế kỉ
thứ 2 tác động đến XX.
phong trào giải phóng
G đân tộc ở các nước
V Châu á, Châu Phi, Mĩ-
La tinh.
Sử dụng bản đồ giới
thiệu cho HS cuộc đấu
tranh GPDT nhằm đập
tan hệ thống thuộc địa
của CNĐQ
Tại đông nam á : ngay
sau khi phát xít nhật
đầu hàng , nhiều nước
đã nổi dậy tiến hành
đấu tranh vũ trang lật
đổ ách thống trị của
chủ nghiõa phát xít ,
thành lập CQ CM , tiêu
biểu là In- Đô Nê –Xi -
A , Việt Nam , Lào
Tại In- Đô Nê –Xi - A ,
ngay sau khi nhật đầu - Đông nam á :
hàng , ngày 17-8-1945
đại diẹn các dảng phái
và đoàn thể yêu nước
đã soạn thảo và kký
vào bản TNĐL … Bác
sĩ Xu Các Nô đã đọc
bản tuyên ngôn
trướccuộc mít tinh của
đông đảo quần chúng
? thủ đô Gia –Các Ta -Năm 1945 ba
tuyên bố độc lập . nước tuyên bố
? Tại Việt Nam : Ngày độc lập
14-8 Nhật tuyên bố + In đô nê xi a 17-
đầu hàng thì ngày 16 – 8-1945
18 / 8 Việt minh hiệu + Việt Nam 2-9-
triệu nhân dân toàn 1945
? quốc nổi dậy khởi +Lào 12-10-1945
nghĩa giành chính
quyền , ngày 19-8 cả
Hà Nội vùng lên - Các nước Nam á
? cùngcác tỉnh thành Bắc phi đã giành
khởi nghĩa giành chính độc lập
quyền , ngày 2-9-1945 + ấn Độ 1946-
chủ tịch Hồ Chí Minh 1950
G tuyên bố độc lập . + Ai Cập 1952
V Tại lào : sau khi nhật + An giê ri 1954-
đầu hàng ngày 23-8- 1962
? 1945 nhân dân lào nổi - 1960 :17 nước
dậy thành lập chính Châu Phi tuyên
quyền cách mạng : bố độc lập
G ngày 12-10-1945 nhân - Mĩ La Tinh : 1-
V dân thủ đô Viêng Chăn 1-1959Cu Ba
khởi nghĩa giành chính giành thắng lợi
quyền Tới giữa nhữmg
Phong trào đấu tranh năm 60 của thế kỉ
GPDT khởi đầu ở XX hệ thống
đâu ? thuộc địa của
Ngay sau khi PXN đầu CNĐQ thực đân
hàng nhân dân nhiều cơ bản bị sụp đổ
nước Đông Nam á đã
làm gì ?
G - Nổi dậy đấu tranh
V tiến hành khởi nghĩa
vũ trang lật đổ ách
thống trị của PX thành
lập chính quyền
Tại sao khi nhật đầu
? hàng lại có tác động
mạnh mẽ đến
PTGPDT ở ĐNA ?
H - Trước năm 1945 hầu
S hết các nước ĐNA là
thuộc địa của Nhật
G Em hãy kể tên những 2.Giai đoạn từ
V nước tiêu biểu giành giữa năm 60 đến
được độc lập trong giữa năm 70 của
thời kì này ? thế kỉ XX
-Một số nước
châu phi giành
Phong trào đấu tranh độc lập thoát
lan nhanh sang các khỏi ách thống trị
nước Nam á và Bắc của Bồ Đào Nha
phi + 9.1974GhiNê
Các nước NAM á và Bít Xao
Bắc phi đã giành được + 6.1975Mô Dăm
? độc lập như thế nào ? Bich
Hãy kể tên các nước + 11.1975 Ăng
đó ? Gô La
Đến giữa những năm
60 của thế kĩ XX hệ
thống thuộc địa của
CNĐQ căn bản đã bị - Sự tan rã của
sụp đổ lúc này hệ thuộc địa Bồ Đào
G thống thuộc địa của Nha là thắng lợi
V CNĐQ chỉ còn tồn tại quan trọng của
dưới hai hình thức PTGPDT ở Châu
+Các nước thuộc địa Phi
của Bồ Đào Nha
+ Chế độ phân biệt
chủng tọc A-pacthai
phần lớn ở miền nam
? châu phi .Đến năm
1967 hệ thống thuộc
địa chỉ còn 5,2 triệu
G km2 với 35 triệu dân
V chủ yếu tập trung ở 3. Giai đoạn từ
miền nam châu phi những năm 70
- Cho HS lên bảng xác đến giữa những
định trên bản đồ thế năm 90 của thế
giới vị trí các nước kỉ XX
giành độc lập đã nêu ở - Cuối những năm
phần trên 70 chính quyền
thực dân của giai
( Học sinh đọc SGK cấp thống trị
phần 2 ) người da trắng
Hãy nêu nét nổi bật phải tuyên bố xoá
của PTĐT giành độc bỏ chế độ phân
lập của nhân dân á, biệt chủng tộc A
phi, mĩ la tinh trong -pac -thai
giai đoạn này ?
- Phong trào diễn ra
chủ yếu ở Ăng – Gô –
? La , Mô Dăm Bích ,
Ghi Nê Bít Sao
Gọi HS lên bảng xác
định ba nước tên bản
đồ
Cả 3 nước châu Phi
này đều là thuộc địa
của Bồ Đào Nha , ngay
G từ đầu những năm 60
V nhân dân các nước này
đã tiến hành các cuộc
đấu tranh vũ trang quết
? liệt giành độc lập
dântộc , đến giữa
những năm 70 họ mới - Sau nhiều năm
giành được thắng lợi đấu tranh ngoan
- Sự tan rã của các cường và bền bỉ
thuộc địa của Bồ Đào của người da đen,
Nha là một thắng lợi chính quyền
quan trọng của người da trắng đã
G PTGPDT ở Châu Phi phải tuyên bố xoá
V: Sự thắng lợi của 3 bỏ chế độ phân
nước đó có vai trò gì biệt chủng tộc
trong quá trình GPDT công nhận các
ở Châu Phi ? quyền bầu cử,
Có ý nghĩa quan trọng , quyền tự
làm tan rã hệ thống do.Chính quyền
thuộc địa của chủ người da đen
nghĩa thực dân thành lập.
Động viên tinh thần + 1980 Rô đê ri a
của nhân dân các nước ( Cộng hoà Dim
còn lại ba bu ê)
+ 1990 Tây nam
phi ( Cộng hoà
Chỉ trên bản đồ các Nam mi Bi a)
nước Rô – Đê –Ri A , + 1993 cộng hoà
Tây Nam Phi Và cộng nam phi.
hoà Nam Phi
Từ cuối những năm 70
, CNTD cũ chỉ còn tồn
tại dưới hình thức
cuối cùng của nólà chế
độ phân biệt chủng tộc
( A- Pác- Thai) tập
chung ở 3 nước miền
nam châu phi này
Tình hình CNTD từ - Ýnghĩa : Xoá bỏ
những năm 70 đến chế độ phân biệt
giữa những năm 90 chủng tộc ở nam
của thế kỉ XX diễn ra phi .
như thế nào ?
Chế độ a pac thai
nghĩa là sự tách biệt
dân tộc, là một chính
sách phân biệt chủng
tộc cực đoan và tàn
bạo của Đảng quốc
dân của chính đảng
của thiểu số người da
trắng cầm quyền ở
nam phi thực hiện từ
1948 chủ trương tước
đoạt mọi quyền lợi cơ
bản về chính trị, kinh
tế, xã hội của người
da đen ở đây và các
dân tộc châu á dến
định cư đặc biệt là
người Ân Độ nhà cầm
quyền Nam Phi ban bố
trên 70 đạo luật phân
biệt đối xử và tước
đoạt quyền làm người
của người da đen và da
màu, quyền bóc lột
của người da trắng đối
với người da đen đã
được ghi vào trong
hiến pháp .Các nước
tiến bộ trên thế giới đã
lên án gay gắt chế độ a
pac thai là một tội ác
chống nhân loại
Cuộc đấu tranh của
nhân dân châu phi
chống chế độ a pac
thai diễn ra như thế
nào ?
Sau khi chế độ a pac
thai bị xoá bỏ ở Nam
Phi hệ thống thuộc địa
của CNĐQ đã bị sụp
đổ hoàn toàn nhiệm vụ
của các nước Châu á,
Phi, Mĩ- La tinh là gì ?
+ Nhiệm vụ:
- Củng cố nền độc lập
dân tộc.
- Xây dựng và phát
triển.

Thắng lợi đó có ý
nghĩa như thế nào ?
- Tháng 11- 1993 với
sự nhất trí của hai
chính đảng bản hiến
pháp cộng hoà nam phi
đựoc thông qua chấm
dứt 431 năm J của chế
độ A- Phác Thai.
- Tháng 4- 1991 Nen-
Sơn- man- Đe- La trở
thành tổng thống da
đen đầu tiên của cộng
hoà nam phi.
Cho học sinh làm bài
tập trong vở bài tập
Em hãy nêu những đặc
điểm chính của phong
trào giải phóng dân tộc
ở các nước á, Phi, Mĩ-
La tinh?


III) Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà :5’
- Về học trong SGK kết hợp với
vở ghi .
- Chuẩn bị bài 4.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản