Lịch sử lớp 9 Bài 4

Chia sẻ: beu1001

Với diện tích rộng lớn và đông dân nhất thế giới, Châu á từ sau năm 1945 đã có nhiều thay đổi to lớn và sâu sắc. Trải qua cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ các dân tộc châu á đã giành được độc lập dân tộc. Ngày nay đang ra sức xây dựng đất nước phát triển kinh tế xã hội. Hai nước lớn ở châu á và Trung Quốc, ấn Độ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng công sản ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 9 Bài 4

Bài 4 : CÁC NƯỚC CHÂU Á
A . phần chuẩn bị
I . Mục tiêu bài dạy :
1 . Kiến thức : Giúp học sinh nắm được
- Khái quát tình hình các nước Châu á sau chiến tranh thế giới lần
thứ 2
- Sự ra đời của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa từ 1945 đến
nay
- Các giai đoạn phát triển của nhà nứoc cộng hoà nhân dân Trung
Hoa từ sau năm 1949 đên nay
2 .Tư tưởng - Giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết quốc tế với
các nước trong khu vực để cùng xây dựng xã hội giàu đẹp công
bằng và văn minh
3 . Kỹ năng - Rèn cho học sinh kĩ năng tổng hợp, phân tích vấn đề
kĩ năng sử dụng bản đồ thế giới châu á
II . Chuẩn bị
- Thầy : Đọc tài liệu – soạn bài – Bản đồ châu á - Trung
Quốc
- Trò : Học bài cũ – chuẩn bị bài mới
B . Phần thể hiện khi lên lớp
I . Kiểm tra bài cũ5’
Câu hỏi : Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải
phóng dân tộc của các nước á - phi – mĩ la tinh từ sau năm 1945
Trả lời : Phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 chia làm
3 giai đoạn
+ Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ
XX
+ Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa năm 70 của thế
kỉ XX
+ Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90
của thế kỉ XX
II . Bài mới 38’
Với diện tích rộng lớn và đông dân nhất thế giới, Châu á từ
sau năm 1945 đã có nhiều thay đổi to lớn và sâu sắc. Trải qua cuộc
đấu tranh lâu dài và gian khổ các dân tộc châu á đã giành được độc
lập dân tộc. Ngày nay đang ra sức xây dựng đất nước phát triển
kinh tế xã hội. Hai nước lớn ở châu á và Trung Quốc, ấn Độ ngày
càng giữ vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh cách mạng
dưới sự lãnh đạo của Đảng công sản diễn ra như thế nào ? Công
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ra sao bài học hôm nay ...

GV Treo bản đồ châu á : Châu á là 1. Tình hình chung
một châu lục lớn nhất thế giới (10’)
gồm 43.000.000 km2 gấp hơn 4
lần châu âu, dân số đông sức lao
động dồi dào và rẻ. Tài nguyên
thiên nhiên phong phú đặc biệt là
dầu mỏ có trữ lượng lớn nhất
? thế giới. Với vị trí chiến lược
quan trọng như vậy - Trước chiến tranh thế
Tình hình châu á trước chiến giới thứ 2 : Thuộc địa,
tranh thế giới thứ 2 như thế nào ? nửa thuộc địa, phụ
- Tất cả các nước là thuộc địa, thuộc vào thị trường
nửa thuộc địa phụ thuộc thị của CNĐQ
? trường chủ yếu của tư bản
phương tây ( Anh, Pháp, Mĩ, nga,
hà lan )
Sau chiến tranh thế giới thứ hai
phong trào ĐTGPDT của các
nước châu á phát triển như thế
nào ? - Sau chiến tranh
Từ sau chiến tranh thế giới thứ PTGPDT phát triển
hai , một cao trào đấu tranh rộng khắp . Cuối những
GPDT bùng lên và nhanh chóng năm 50 phần lớn các
lan khắp châu Á , tới cuối những nước đã giành được
? năm 50 phần lớn các dân tộc châu độc lập
Á đã giành được độc lập , trong
đó có nhiều nước lớn như Trung
Quốc , Ấn độ , In-Đô- Nê-Xi –A

Từ sau thế kỉ XX đến nay tình
hình châu á như thế nào ? - Từ nửa cuối thế kỉ
Thời kỳ này tình hình châu Á XX đến nay tình hình
không ổn định . châu á không ổn định
Nhiều cuộc chiến tranh xâm lược
đã diễn ra : Đông nam á , Tây á
( trung Đông )
- các nước đế quốc cố duy trì ách
? thống trị , chiếm giữ vỉtí chiến
lược quan trọng để ngăn cản
phong trào cách mạng trong khu
vực .
- Nhiều vụ tranh chấp biên giới
hoặc ly khai xảy ra : Ấn Độ và Pa
ki Xtan , Xri Lan ca , Phi –líp
Pin ,In – đô –Nê – Xi –a
Nguyên nhân nào đẫn đến sự mất
ổn định này ?
Bởi diễn ra nhiều cuộc đấu tranh
xâm lược của các nước đế quốc
nhất là khu vực ĐNA, và Tây á có - Hiện nay tăng trưởng
trung đông có vị trí chiến lược nhanh chóng về kinh
quan trọng, các nước đế quốc cố tế : một số nước đạt
tìm cách duy trì địa vị chính trị thành tựu to lớn : Nhật
chiếm giữ vị trí chiến lược quan Bản, Hàn Quốc , Trung
? trọng của chúng và ra sức chống Quốc , Xin –Ga- Po
phá căn bản PTCM ở khu vực
này
- Có nguồn tài nguyên giầu có. - Ấn độ đang vươn lên
? Sau chiến tranh lạnh ở một số hàng cường quốc về
nước châu á đã diễn ra các cuộc công nghệ phần mềm ,
xung đột, tranh chấp trên dưới công nghệ hạt nhân và
lãnh thổ các phong trào li khai với công nghệ vũ trụ
những hành động khủng bố dã
man : ấn độ, Pa ki xi tan hoặc ở
xi ri lan ca, phi líp pin
Trong những thập niên gần đây
tình hình kinh tế châu á có gì đáng
chú ý ?
? VD : Nhật bản, hàn quốc, trung
quốc, sin ga po, ma lai xi a, thái
lan ... - Góp phần quan trọng
? Sau khi giành được độc lập ấn vào sự phát triển của
độ đã thực hiện kế hoạch gì về thế giới
kinh tế ?
- Từ một nước phải nhập khẩu
lương thực, ấn độ đã tiến hành
? cuộc cách mạng xanh -> tự túc
lương thực thực thực phẩm công
HS nghệ của ấn độ là hàng dệt, thép,
máy móc và thiết bị giao thông ->
ấn độ đang vươn lên hàng đầu
? cường quốc về công nghệ phần
mềm, công nghệ hath nhân, công
nghệ vũ trụ II Trung Quốc
? Em có nhận xét gì về tình hình - Là nước lớn ở châu á
chung của châu á ? S =9,5 triệu km, dân số
1,3 tỉ người (năm 2002)
Nêu hiểu biết của em về đất 1 Sự ra đời của cộng
nước Trung Quốc ? hoà nhân dân Trung
Hoa 7’
Tình hình trung quốc trước chiến
tranh thế giới thứ 2 như thế nào ?
- 1860 Anh gây ra cuộc chiến
tranh thuốc phiện trung quốc trở - 1949 nội chiến giữa
thành một nước nửa thuộc địa quốc dân Đảng và
? Tình hình trung quốc sau chiến Đảng công sản trung
tranh thế giới thứ 2 ?( hoàn quốc chấm dứt
cảnh ) - 1.10.1949 nước công
? hoà nhân dân trung hoa
Em hãy trình bày sự ra đời của thành lập
nước cộng hoà nhân dân trung
? hoa ?
- Sau kháng chiến chống Nhật
thắng lợi , trung Quốc diễn ra
cuộc nội chiến cách mạng kéo
dài 3 năm ( 1946-1949 ) gữa đảng * Ý nghĩa lịch sử
cộng sản và trung hoa dân quốc , - Kết thúc ách nô dịch
cuối cùng trung hoa quốc dân 100 năm của ĐQ và
đảng thất bại , Tưởng Giới hàng nghìn năm của
thạch phải chạy ra đài loan CĐPK đưa nước Trung
- Cuộc mít tinh của hơn 30 vạn Hoa vào kỉ nguyên độc
? nhân dân thủ đo Bắc Kinh tại lập tự do. Hệ thống
quảng trường thiên an môn, Mao XHCN được nối liền từ
Trạch Đông đã tuyên bố nước Âu sang á
CHNDTH ra đời 2 . Mười năm đầu xây
Sự ra đời của nước cộng hoà dựng chế độ mới
nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa
lịch sử như thế nào đối với Trung - Đưa đất nước thoát
Quốc và thế giới ? khỏi nghèo nàn và lạc
Sau khi giành thắng lợi nước hậu
cộng hoà nhân dân trung hoa thực
? hiện nhiệm vụ gì - Từ 1950 bắt tay vào
khôi phục kinh tế ->
Từ 1950 nhân dân trung quốc bắt Giành thắng lợi
tay vào công cuộc khôi phục kinh
tế như thế nào
-Tiến hành cải cách ruộng đất - 1953-1957 thực hiện
- Hợp tác hoá nông nghiệp cải kế hoạch 5 năm lần thứ
tạo công thương nghiệp tư bản nhất => Đất nước thay
tư doanh phát triển văn hoá giáo đổi rõ rệt.
dục
? Công cuộc xây dựng đất nước - Đạt được những thành
thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tựu đáng kể.
tiên 1953- 1957 như thế nào ?
Từ 1953 -> 1957 TQ thựchiện kế
hoạch năm năm lần thứ nhất , thu => Bộ mặt đất nước
được thắng lợi to lớn . thay đổi
- Bộ mặt đất nước thay đổi Thực hiện chính sách
rõ rệt đối ngoại tích cực củng
- Trong thời gian này 246 cố hoà bình.
công trình được xây dựng và
đưa vào sản xuất
- Sản lượng công nghiệp tăng 3. Đất nước trong thời
GV - 140 %. nông nghiệp tăng kì biến động (1959 –
25% so với năm 1952 1978 )5’
Chính sách đối ngoại trong thời
kì này là gì ?
Trung Quốc thực hiện chính sách
đối ngoại tích cực , nhằm củng
cố hoà bình và đẩy mạnh phong
tràocách mạng thế giới .
- Địa vị của trung Quốc ngày
càng tăng và khẳng định vững
vàng
- 1959 Trung Quốc đề
ra đường lối 3 ngọn cờ
Trong thời gian 1959 – 1978 hồng và đại cách mạng
Trung Quốc thực hành chính sách tư sản văn hoá
gì ?
? - Ba ngọn cờ hồng và đại cách - Hậu quả :Kinh tế trở
mạng tư sản văn hoá nên hỗn loạn đời sống
nhân dân điêu đứng
- Phát động phong trào toàn dân
làm gang thép đưa sản lượng
gang thép từ 10 triệu tấn lên 20
triệu tấn
- Tháng 11 và 12 .1958 xây dựng
hơn 1 triệu lò luyện thép loại
nhỏ . Sau 4 tháng 11 triệu tấn - 6.1966 cuộc đại
thép được ra lò nhưng chất CMVS văn hoá gây tình
lượng kém trạng hỗn loạn trong cả
? Ba ngọn cờ hồng đó là : Đường nước
lối
? chung , đại nhảy vọt , công xã
nhân dân
+ Đường lối chung : là dốc hết
? sức lực xây dựng CNXH , nhiều ,
nhanh , tốt , rẻ
( đại hội lần thứ VIII đảng
CSTQ -1958 )
+ Đại nhảy vọt : Phong trào “
Toàn dân làm gang thép ” để
trong khoảng 15 năm , trung
? Quốc sẽ vượt nước Anh về Sản
lượng gang thép và những sản
phẩm công nghiệp khác ( như
chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên
bố vào năm 1957 )
+ Công xã nhân dân : Một hình
? thức liên hiệp nhiều hợp tác xã
nông nghiệp cấp cao ở nông thôn
Trung Quốc giai đoạn này , về
phương diện kinh tế : công xã 4 Công cuộc cải cách
nhân dân là một đơn vị sở hữu mở cửa từ 1978 đến
thống nhất quản lý sản xuất , nay 7’
điều hành lao động , phân phối - 12.1978 tiến hành cải
sản phẩm cách kinh tế XH của
Nêu hậu quả của đường lối 3 đất nước
ngọn cờ hồng và đại cách mạng
tư sản vắn hoá ?
- kinh tế và chính trị hỗn loạn
trong cả nước
- Để lại nhiều thảm hoạ
nghiêm trọng về đời sống
vật chất và tinh thần cho
nhân dân - >Nền kinh tế phát
triển nhanh chóng đạt
Thực chất đây là cuộc đấu tranh tăng trưởng cao nhất
giành quyền lực gay gắt thế giới
- Đối ngoại : Bình
thường hoá quan hệ đối
Tình hình TQ từ 1978 đến nay ? ngoại với Liên Xô,
Mông Cổ, VN, Lào,
Chủ trương của cuộc cải cách Căm pu chia,
này là gì ? + Mở rộng quan hệ đối
- XDCNXH mang màu sắc TQ ngoại với các nước trên
lấy phát triển KT làm trung tâm thế giới
Nêu những thành tựu trong công
cuộc cải cách mở cửa của TQ từ -> Địa vị trên trường
1978 đến nay ? quốc tế được nâng lên
- Tốc độ tăng trưởng cao nhất
thế giới
- Tổng sản phẩm trong nước tăng
9,6%
- Đời sống nhân dân được nâng
cao


Ngoài công đổi mới về đường
lối phát triển kinh tế thì công tác
đối ngoại có gì đáng chú ý ?Với đường lối đối ngoại như
vậy TQ có vị trí như thế nào trên
thế giới ?
- Hiện nay TQ là nước có tốc độ
tăng trưởng KT ổn định cao vào
bậc nhất thế giới trên 9,5%/năm ,
năm 2001 tốc độ tăng trưởng
GDP đạt 9593,3tỷ nhân dân tệ
gấp 3 lần 1989
* Bài tập củng cố :Nêu ý nghĩa của những thành tựu khi TQ bước
sang thế kỉ XXI ?
- Tốc độ phát triển nhanh chóng
- Có dân số đông nhất thế giới đây là trung tâm kinh tế hàng đầu
III . Hướng dẫn học sinh học và làm bài tập 1’
- Về học bài SGK – kết hợp với vở ghi
- Chuẩn bị bài 5
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản