Lịch sử lớp 9 Bài 5

Chia sẻ: beu1001

Tự hào về những thành tựu đạt được của nhân dân ta, nhân dân các nước trong khu vực, trong thời gian gần đây củng cố sự đoàn kết hữu nghị hợp tác và phát triển các dân tộc trong khu vực

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử lớp 9 Bài 5

CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
A Phần chuẩn bị
I . Mục tiêu bài dạy :
1 Kiến thức :- Tình hình Đông nam á trước
và sau chiến tranh thế giới thứ hai
- Sự ra đời của tổ chức a se an vai trò của nó
đối với sự phát triển của các nước trong khu vực
đông nam á
2 . Tư tưởng : Tự hào về những thành tựu
đạt được của nhân dân ta, nhân dân các nước
trong khu vực, trong thời gian gần đây củng cố sự
đoàn kết hữu nghị hợp tác và phát triển các dân
tộc trong khu vực
3 Kĩ năng : Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ ĐNA
và bản đồ thế giới
II. Chuẩn bị
1. Thầy : Đọc tài liệu – soạn bài – Chuẩn bị
bản đồ thế giới – lược đồ các nước đna – Tranh
ảnh lào, căm pu chia, Thái lan
2. Trò : Học bài cũ chuẩn bị bài mới
B . Phần thể hiện khi lên lớp
I. Kiểm tra bài cũ 5’
Câu hỏi :Nêu những thành tựu của công cuộc
cải cách mở cửa ở trung quốc cuối 1978 đến
nay ?
Trả lời : Sau hơn 20 năm cải cách mở cửa
1979-2000 nền kinh tế TQ đã phát triển nhanh
chóng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới .
Tổng sản phẩm trong nước tăng trung bình hàng
năm 9,6% đứng thứ 7 thế giới
II. Bài mới 38’
Sau chiến tranh thế giới thứ hai PTGPDT ở
các nước ĐNA phát triển mạnh mẽ nhiều nước
đã giành được độc lập và phát triển kinh tế, bộ
mặt các nước trong khu vực có nhiều thay đổi.
Nhiều nước đã trở thành con rồng Châu á như xin
ga po ... Để tìm hiểu tình hình chung của châu á
như thế nào bài học ....

GV Treo bản đồ các nước I Tình hình các
đông nam á và giới thiệu nước Đông Nam Á
vị trí địa lý các nước trước và sau năm
ĐNA nằm ở phía đông 1945 (10’)
và phía nam của châu á
?tB rộng gần 4,5 triệu km2
gồm 11 nước với dân số
536 triệu người 2002 - Trước 1945 hầu
Trình bày những nét chủ hết các nước đông
yếu về các nước đna nam á ( trừ Thái lan)
?kH trước năm 1945 ? đều là thuộc địa
- Trước 1945 hầu hết của các nước thực
H các nước đông nam á dân phương tây
( trừ Thái lan) đều là
thuộc địa của các nước - Sau chiến tranh :
thực dân phương tây Sau khi phát xít
Tình hình đna sau chiến Nhật đầu hàng các
tranh thế giới thứ 2 như nước đna đã nhanh
thế nào ? chóng nổi dậy giành
- Tháng 8-1945 sau khi chính quyền .
GV phát xít Nhật đầu hàng - Ngay sau đó bọn
?tB đồng minh vô điều đế quốc trở lại xâm
kiện , các nước đông lược nhân dân lại
H Nam Á nổi dậy giành phải đứng lên
chính quyền chống xâm lược :
- 17-8-1945 In – đô – Nê Việt Nam , In-đô-
– Xi – A tuyên bố độc nê-xi-a …
lập
GV - 19-8-1945 Việt nam
tổng khởi nghĩa giành
?tB chính quyền , nước Việt
Nam dân chủ cộng hoà
ra đời (2-9-1945) …
H Cho HS đọc phần in
nghiêng SGK -21
?g Sau khi một số nước ->Từ giữa những
?kh giành tình hình khu vực năm 50 của thế kỷ
này ra sao ? XX hầu hết các
?TB - Bọn ĐQ trở lại xâm nước đna lần lượt
lược nhân dân Đ NA lại giành độc lập
H phải đứng lên chống
xâm lược
- Đến giữa những năm
50 của thế kỉ XX các
nước đna lần lượt giành
được độc lập
Gọi HS xác định vị trí
?tb các nước đã giành được
độc lập trên bản đồ
Từ giữa những năm 50 - 9-1954 Mĩ, Anh,
H của thế kỉ XX đường Pháp, lập khối quân
lối đối ngoại của các sự đna ( seto )xâm
nước đna có gì thay lược việt Nam sau
đổi ? đó mở rộng sang
- đna trong thời kì chiến Lào và Căm pu chia
tranh lạnh tình hình đna
trở nên căng thẳng do
chính sách can thiệp của
Mĩ vào khu vực
Chiến tranh lạnh có
nghĩa là gì ?
Tác động của chiến
tranh lạnh với khu vực
đna là gì ?
Mục đích của việc thành
T lập khối quân sự ở đna
của Mĩ, Anh, Pháp là
gì ?
Nhằm ngăn chặn CNXH
?Y và đẩy lùi PTĐTGP
trong khu vực. Điều
H đáng lo ngại là Thái Lan
và Phi Líp Pin cũng tham
gia vào khối quân sự
?tb seto. Riêng In đô nê Xia
và miến điện thực hiện
H chính sách hoà bình trung
lập không tham gia vào
khối quân sự xâm lược
của các nước đế quốc - Cuối những năm
Từ giữa những năm 50 50 của thế kỉ XX
của thế kỉ XX chính các nước có sự
sách đối ngoại của các phân hoá về đường
nước ĐNA như thế lối đối ngoại
nào ?
- từ giữa những năm 50
của TK XX , trong bối
cảnh “ Chiến tranh lạnh II Sự ra đời của
” tình hình Đông Nam Á tổ chức a se an
phức tạp , căng thẳng và 1 . Hoàn cảnh
phân hoá ( do Mĩ can thành lập
? thiệp ) - Sau khi giành độc
- Tháng 9-1954 Mĩ lập , một số nước
,Anh ,Pháp thành lập Đông Nam Á có nhu
khối quân sự seato cầu hợp tác phát
( Khối quân sự đông triển
nam Á ) nhằm ngăn
chặn CHXH và đẩy lùi
phong trào đấu tranh
? giải phóng trong khu
vực .
- Thái Lan , Phi – Líp –
? Pin ra nhập khối seato
Tình hình rất căng thẳng
? khi Mĩ tiến hành xâm
lược VN , Lào , Cam –
Pu – Chia
?g In- Đô-Nê-Xi- A và - Ngày 8.8.1967
Miến Điện thực hiện hiệp hội các nước
chính sách hoà bình trung đna (a-se-an) thành
lập lập tại băng cốc
- Như vậy , từ cuối (thái lan ) gồm 5
những năm 50 , trong nước :
đường lối đối ngoại của IN- đô-nê-xi-A ,
?tb các nước Đông Nam Á Thái lan , Ma-lai-xi-
có sự phân hoá . a , Phi-líp-pin , Xin-
H ga-po
Kể tên các thành viên 2 . Mục tiêu hoạt
trong tổ chức a se an động
hiện nay ? - Phát triển kinh tế
- In-đô-nê-xi-a, Ma-lai- văn hoá thông qua
xi-a, Thái-lan, phi-líp- những nỗ lực hợp
pin,xin-ga-po, bru- tác chung giữa các
nây,Việt Nam, lào, Mi- thành viên, trên tinh
an-ma,căm-pu-chia thần duy trì hoà
Tổ chức a-se-an ra đời bình và ổn định khu
trong hoàn cảnh nào ? vực
?tb - Sau khi giành được
độc lập các nước trong - 2.1976 kí hiệp
H khu vực cần phải hợp ước ba-li ( In-Đô-
tác để phát triển kinh tế nê-xi- A ) xác định
?kh xã hội đồng thời tránh nguyên tắc hoạt
sự phụ thuộc vào các động
H nước lớn. Mặt khác xu * Nguyên Tắc :
thế liên minh khu vực + Tôn trọng chủ
trên thế giới có hiệu quyền , toàn vẹn
quả như sự ra đời và lãnh thổ , không can
hoạt động của công thiệp vào nội bộ
đồng kinh tế châu âu . của nhau
Cuộc chiến tranh của + Giải quyết mọi
Mĩ ở đông dương khó tranh chấp bằng
tránh khỏi thất bại. phương pháp hoà
Đứng trước yêu cầu bình
phát triển các nước cần + Hợp tác và phát
hợp tác liên minh với triển
nhau để phát triển
Với sự tham gia của 5 - 12.1978 quan hệ
?kh nước : IN- đô-nê-xi-A , giữa 3 nước Đông
H Thái lan , Ma-lai-xi-a , Dương và a-se-an
Phi-líp-pin , Xin-ga-po căng thẳng “ Đối
đầu ”
?tb Mục tiêu hoạt động của
a-se-an là gì ?
H - Phát triển kinh tế văn
hoá thông qua những nỗ - Cuối những năm
lực hợp tác chung giữa 70 của thế kỉ XX
các thành viên, trên tinh nền kinh tế của a-
thần duy trì hoà bình và se-an có sự chuyển
? ổn định khu vực biến mạnh mẽ


- Từ cuối thập kỷ
Nét nổi bật về chính trị 80 3 nước Đông
sau 1975 ở đna là gì ? dương và A-SE
-AN chuyển từ
Nội dung của hiệp ước “ đối đầu ”sang “
ba-li ? đối thoại ”hợp tác
Gọi học sinh đọc SGK cùng tồn tại hoà
Em có nhận xét gì về bình và phát triển
quan hệ hợp tác giữa a-
se-an với 3 nước đông
dương ?
III .Từ a-se-an 6
Vì sao lại căng thẳng phát triển thành a-
đối đầu ? se-an 10
- Theo yêu cầu của mặt
trận đoàn kết dân tộc
cứu nước căm pu chia.
Quân tình nguyện Việt
Nam tiến vào căm pu - 1984 sau khi giành
chia, cùng với nhân dân được độc lập B ru
nước này lật đổ chế độ nây đã tham gia và
diệt chủng tàn bạo của trở thành thành viên
tập đoàn pôn pốt iêng xa thứ 6 của a se an
ri + Việt Nam 7.1975
Từ cuối những năm 70 + Lào, mi an ma
của thế kỉ XX tình hình 7.1997
các nước a-se an như + Căm pu chia
thế nào ? 4.1999
- Có sự chuyển biến - Hiện nay a se an
mạnh mẽ tăng trưởng có 10 nước tham gia
cao chuyển sang công
nghiệp hoá về xuất
khẩu. Từ 1968-1973
kinh tế xin-ga-po tăng
bình quân hàng năm 12%
và trở thành “ Con rồng
châu á” từ 1965-1983
ma-lai-xi-a tăng trưởng - Hoạt động chủ
kinh tế 6,3% trong yếu : Hợp tác kinh
những năm 80 của thế tế , xây dựng một
kỉ XX thái lan có tốc độ đna hoà bình ổn
tăng trưởng cao từ 1987- định để cùng nhau
1990 tốc độ tăng trưởng phát triển phồn vinh
mỗi năm tăng 11,4% .
-1992 Khu vực mậu
dịch chung của
Hãy kể tên các thành ĐNA ( AFTA )
viên thành lập tổ chức a - 1984 lập diễn đàn
se an ? khu vực
- Có 5 thành viên : In đo ( A R F ) gồm 23
nê xi a, ma lai xi a, pi líp nước trong và ngoài
pin, xin ga po khu vực để cùng
Sau 1984 tổ chức a se an nhau hợp tác phát
phát triển như thế nào ? triển .
Năm 1984 B ru – Nây Lịch sử ĐNA bước
xin ra nhập hiệp hội các sang một thời kỳ
nước đna ( thành viên mới
thứ 6 )
- Năm 1991 tình hình
Cam Pu chia được giải
quyết , tình hình chính
trị khu vực được cải
thiện , xu hướng của A
SE AN trong thời gian
này là mở rộng , kết nạp
thêm các thành viên
- Tháng 7-1995 VN ra
nhập A se an ( thành
viên thứ 7 )
- Tháng 9-1997 Lào và
Mi – An –Ma ra nhập A
se an ( thành viên thứ 8
và 9 )
- Tháng 4-1999 Cam Pu
Chia ra nhập A- Sê – An
( thành viên thứ 10 )

Hoạt động chủ yếu của
a se an là gì ?
- Hợp tác kinh tế xây
dựng một đna hoà bình
ổn định để cùng nhau
phát triển phồn vinh
Những hoạt đông cụ thể
của a se an trong thập kỉ
90 có nét gì mới ?
- 1992 afta khu vực mậu
dịch chung của đna ra
đời
- 1994 diễn đàn khu vực
( A R F ) gồm 23 nước
trong và ngoài khu vực
để cùng nhau hợp tác và
phát triển
Việt Nam ta tham gia
vào tổ chức asean có ý
nghĩa gì ?
- Tạo ra bước phát triển
mới
Như vậy sau chiến tranh các nước trong khu
vực này đã ra sức phát triển kinh tế văn hoá nhiều
nước đã trở thành con rồng của châu á các nước
đã ra sức phát triển kinh tế và văn hoá nhiều
nước đã trở thành con rồng của châu á các nước
đã gắn bó với nhau trong tổ chức asean với công
cuộc hợp tác và phát triển vì hoà bình ổn định và
phát triển.
* Bài tập : Vì sao từ đầu những năm 90 của thế
kỉ XX “ Một chương mới đã mở ra trong lịch sử
khu vực đäng nam á ?
- Từ 6 nước phát triển thành 10 nước.
- 1992 quyết định biến Đông Nam Á thành 1 khu
vực mậu dịch tự do.
- 1992 Lập diễn đàn khu vực Đông Nam Á
III. Hướng dẫn học sinh học và làm bài tập :
3
- Học bài cũ kết hợp SGK + vở ghi
- Đọc trước bài 6. “ Các nước Châu Phi”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản