Lịch sử ngành dệt may việt nam và thực trạng ngành dệt may có sự can thiệp của nhà nước - 2

Chia sẻ: ttcao10

Một là Trung Quốc có quá trình công nghiệp hoá lâu đời hơn so với Việ t Nam và họ bắt đ ầu quá trình xuất khẩu công nghiệp ít nhất là trước Việ t Nam mộ t thập kỷ. Hai là: hạn ngạch xuất khẩu đã tạo thu ận lợi cho Trung Quốc. Ba là: Trun g Quốc được hưởng những ưu thế đặc biệt do sự có mặt của Hồng Kông và Đài Loan và hai lãnh thổ nà y bị mất ưu thế tương đối trong các ngành đó. Tất nhiên Việt Nam không thể giống Hồng...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử ngành dệt may việt nam và thực trạng ngành dệt may có sự can thiệp của nhà nước - 2

 

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com M ột l à Trung Qu ốc có quá tr ình công nghi ệp hoá lâu đ ời h ơ n so v ới Việ t Nam v à h ọ bắt đ ầu quá tr ình xu ất khẩu công nghiệp ít nhất l à t r ư ớc Việ t Nam mộ t thập kỷ. H ai là: h ạn ngạch xuất khẩu đ ã t ạo thu ận lợi cho Trung Q u ốc. B a là: Trun g Qu ốc đ ư ợc h ư ởng những ư u th ế đ ặc biệt do sự có m ặt của Hồng Kông v à Đ à i Loan và hai lãnh th ổ n à y b ị mất ư u th ế t ươ ng đ ối trong các ng ành đ ó . T ất nhi ên Vi ệt Nam không thể giống Hồng Kông nh ư ng có bài h ọc v ề chiến lực phát triển: Việt Nam n ă m k ề cận với Hồng Kông v à Đ à i L oan có thu ận lợi h ơ n so v ới n ư ớc khác về góc đ ộ th ươ ng m ại với vị t rí đ ịa lý n ày. M ột đ i ểm nữa có lẽ l à bài h ọc chính, l à Vi ệt Nam có khả n ă ng thu hút kinh nghi ệm quốc tế trong khu vực bằng việc tạo môi t r ư ờng th ươ ng m ại t hu ận lợi . Đ i ều đ ó s ẽ kéo theo một cuộc cải tổ đ ể đ ạt đ ư ợc hiệu quả cao h ơ n và h ệ thống c ơ s ở hạ tầng hấp d ẫn với các t hi ết bị có chi phí cạnh tranh v à m ột mạng l ư ới chính sách r õ ràng đ ơ n g i ản. B ốn l à: Trung Qu ốc so với Việt Nam đ ư ợc h ư ởn g ư u th ế so qua s ự p há giá l ớn n ă m 1994 cùn g v ới tỷ lệ lạm phát nh ỏ , giảm đ á ng k ể ti êu d ùn g trong n ư ớc so vớ i giá quốc tế. C u ối c ùng có l ẽ l à chi phí kinh doanh ở T rung Quố c thấp h ơ n. M ức l ươ ng trung bình c ủa các ng ành Trung Qu ốc hiện nay thấp h ơ n V i ệt Nam. Mặt khác mức t iêu dùng và m ức thuế hầu nh ư t h ấp h ơ n ở V i ệt Nam. Ngo ài ra các doanh nghi ệp Tru ng Quốc ( đ ặc biệt l à doanh
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com n gh i ệp H ươ ng Tr ấn) có thể hoạt đ ộng trong môi tr ư ờng tự do h ơ n, ít b ị h ạn chế h ơ n so v ới Việt Nam. N hi ều ý kiến cho rằn g Trung Quốc có ư u th ế cạnh t ranh hàng ma y m ặc l à d o n ư ớc n à y có n ền công nghiệp Dệt đ ồng bộ, v ì v ậy các nh à x u ất khẩu may mặc có thể t ìm ngu ồn ngu y ên li ệu vải trong n ư ớc. R õ r àng ngu ồn cung cấp trong n ư ớc l à thu ận lợi lớn, nhân tố nay quan t r ọng. Trong thực tế nghi ên c ứu mới đ â y v ề n ền công n ghiệp Trung Q u ốc cho thấy rằng có mộ t vấn đ ề t ìm th ấy ở Việt N am l à m ột ng ành c ông n ghi ệp May đ ầ y cạn h tranh đ ứng cạnh một ng ành D ệt kém hiệu q u ả cũng xu ất hiện ở Tru ng Quốc với một mức đ ộ n ào đ ó . T ừ những nghi ên c ứu tr ên v ề ng ành D ệt Ma y Trung Q u ố c, chúng t a có th ể đ ú c k ết đ ư ợc những kinh nghiệm l àm bài h ọc bổ ích cho h ư ớng phát triển ng ành Công nghi ệp Dệt Ma y Việt Nam v à thành ph ố H à N ội. b . Kinh nghi ệm củ a các n ư ớc NICs Đ ô ng á (Hàn Qu ốc, Đ à i Loan, S ingapore) V ào cu ối những n ă m 80 các n ư ớc n à y đ ã c ó l ư ợn g h àng D ệt Ma y x u ất khẩu rất lớn, chủ yếu sang các n ư ớc công nghiệp ph át triển. Có t h ể nó i đ â y là nh ững n ư ớc có thế mạnh về mặt h àng nà y và d ẫn đ ầu về m ặt h àng này, giá tr ị kim ngạch xuất khẩu cao nh ư ng đ ang ch ữn g lại v à có h ư ớng su y giảm. Tron g th ời gian tới sẽ có xu h ư ớng dịch chu yển s ang các n ư ớc đ ang phát tri ển nh ư V i ệt Nam , thay thế v ào đ ó l à các
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com n gành công ngh i ệp kỹ thuật cao nh ư đ i ện tử, linh kiện máy m óc, công n gh ệ sạch .. Với những th ành t ựu đ ạt đ ư ợc đ ầu những n ă m 90 tr ở về t r ư ớc Công ng hi ệp Dệt Ma y ở các n ư ớc n à y cho n ư ớc ta những kinh n gh i ệm sau: P hát tri ển chiều sâu, t ă ng c ư ờng má y m óc thiết bị hiện đ ại nâng - c ao ch ất l ư ợng các sản phẩm cao cấp. Tổ chức các viện nghi ên c ứu t h ời trang v à m ẫu mốt. Các viện mẫu thời trang chỉ đ ó ng vai tr ò n gh iên c ứu thiết kế các m ẫu sản phẩm. Tiếp đ ó c ác m ẫu thời trang đ ư ợc đ ư a vào Catalloge và đ ư a v ề cho các doanh nghiệp sản xuất Dệt M a y có yêu c ầu trong từng v ùng c ủa cả n ư ớc. T i ến h ành chu yên môn hoá ngành D ệt Ma y. Tr ư ớc hết v ào cu ối - n h ữn g n ă m 70, nh ữ ng n ư ớc n à y ti ến h ành chu yên môn hoá ngành D ệt. N gành D ệt th oi đ ư ợc đ ầu t ư m ạnh m ẽ nhất do sản phẩm của ng ành ch ủ y ế u l à v ải th ành ph ẩm cung cấp ngu y ên li ệu cho ng ành May và các n gành khác có s ử dụng nh ư t rang trí n ội thất, bao bọc đ ệm ga g ối... Đ ến đ ầu nhữ ng n ă m 80 thì n gành Ma y đ ã đ ư ợc chu y ên môn hoá s âu. Các n ư ớc NICs tiến h ành chu yên môn hoá s ản phẩm của n g ành M a y cho t ừng khu vực, đ ịa ph ươ ng và c ả n ư ớc. N h ư v ậ y, từ các kinh nghi êm trên cho th ấy ng ành D ệt Ma y Việt N am đ an g m ới chỉ ở giai đ o ạn đ ầu của th ời k ỳ đ ầu củ a sự phát triển, l à m ột mảnh đ ất mầu mỡ ch ư a đ ư ợc khai phá hết. Với xu thế chu yển dịch t hu ận lợi nh ư t rên s ẽ tạo đ i ều kiện thuận lợi phát triển ng ành D ệt Ma y
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com V i ệt Nam nói chung v à Hà N ội nói ri ên g đ ạt kết quả khả quan trong t h ời gian tới. C h ươ n g II: Th ực trạng đ ầu t ư p hát tri ển ng ành công nghi ệp Dệt Ma y q u ố c doanh thuộc sở công nghiệp H à N ội K hái quát tình hình phát tri ển ng ành D ệt Ma y quố c doanh thuộc I. s ở công nghiệp h à n ội trong những n ă m g ần đ â y 1 . Các đ ơ n v ị Dệt May quốc doanh thuộc Sở C ông nghi ệp H à N ội. T rong th ời k ỳ kế hoạch hoá tập trung quan li êu bao c ấp, việc thực h i ện giao nộp sản phẩm đ ã l àm cho ngành Công nghi ệp Dệt May kém p hát tri ển. Các doanh n ghiệp thực hiện theo chỉ ti êu pháp l ệnh từ tr ên x u ống theo từng n ă m, s ản ph ẩm sản x u ất ra chỉ đ á p ứ ng đ ủ nhu cầu t rong n ư ớc, do đ ó v i ệc kinh doanh sản phẩm Dệt Ma y rất yếu kém kh i c ó s ự thay đ ổi môi tr ư ờng kinh doanh. Trong quá tr ình đ ổi mới kinh tế đ • t ạo đ i ều kiện cho các th ành ph ần kinh tế phát triển mạnh m ẽ. Do đ ó n gành D ệt Ma y quốc d oanh thu ộc Sở Công nghiệp H à N ội (gọi tắt l à D ệt Ma y H à N ội) ng à y càn g có vai trò quan tr ọ ng. Các doanh nghiệp D ệt Ma y H à N ội đ ư ợc qu yền lựa chọn sản xuất kinh d oanh các mặt h àng mà Nh à n ư ớc cho ph ép m à doanh nghi ệp có khả n ă n g. Các doanh n gh i ệp thuộc Sở C ông nghi ệp H à N ội bao gồm 8 do anh nghiệp dệt v à 2 d oanh nghi ệp may trong đ ó c ó công ty d ệt 10/10 l à công ty c ổ phần. C ác doanh nghi ệp n à y cung c ấp các sản ph ẩm chủ yếu nh ư : v ải khổ r ộng, quần áo dệt kim , vải bạt bít tất, kh ă n bông, áo len, áo s ơ m i...
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com N hìn chung, m ạng l ư ới sản xuất hoạt đ ộng rời rạc, m anh núm v à t ự phát, ch ư a có s ự li ên k ết giữa các doanh nghiệp các bộ phận với n hau trong m ạng l ư ới. Chính v ì nh ững hạn chế phát sinh đ ó l iên quan đ ến vấn đ ề thị tr ư ờn g, cập nhật thông tin, đ ầu t ư đ ổi mới th i ết bị công n gh ệ, thiếu hẳn một tầm nh ìn chi ến l ư ợc, thiếu sự cân nh ắc đ ến lợi ích c hung, và ch ư a t ạo đ ư ợc môi tr ư ờng đ ồ ng bộ cho sự vận đ ộng tr ên p h ươ n g di ện to àn ngành. Th ực trạng về thiết bị v à công ngh ệ củ a ng ành công nghi ệp Dệt 2. M a y qu ốc doanh thuộ c S ở Công nghiệp H à N ội. M á y móc thi ết b ị ng ành D ệt May rất lạc hậu, đ ặc biệt l à ngành D ệt, rất ít má y m óc đ ủ chất l ư ợng sản xuất, nhiều má y m óc cần phải s ửa chữa v à thay th ế. T h ực trạng về th iết bị công nghệ kéo sợi V ề thiết bị - T oàn ngành vào nh ững t h ập kỷ 80, t ình hình má y móc thi ết bị c ông ngh ệ c òn r ất lạc hậu, trải qua nhiều biến đ ổi v à s ự cạnh tranh k h ắc nghiệt của nền kinh tế thị tr ư ờng, d ần dần một số thiết bị đ ã q uá l ạc h ậu, cũ kỹ, sản xuất ra sợi có chất l ư ợng kém, không có khả n ă ng t iêu th ụ t rên th ị tr ư ờng, buộc các công ty trong ng àn h ph ải thanh lý, t h ải loại ho ặc tự cải tạo nâng cấp… V ề công nghệ - C ông ngh ệ kéo sợi của ng ành v ẫn ở t ình tr ạng lạc hậu mức tự đ ộn g hoá c òn r ất thấp, công nghệ kéo sợi chảy thô chiếm phần lớn, sản
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com x u ất các lo ại vải sợi chỉ số thấp. Sợi ch ải k ỹ chỉ có 3% sản l ư ợng, c ông ngh ệ kéo sợi pha PE không v ư ợt quá 16% tro ng suốt cả thập k ỷ 8 0. Đ ại bộ phận l à má y d ệt thoi khổ hẹp chỉ có thể sản xuất đ ư ợc loại v ải khổ hẹp ch ất l ư ợng thấp. B ư ớc v ào kinh t ế thị tr ư ờng, các d oanh n gh i ệp đ ã đ ầu t ư m ột số d ây tru yền mới, sử dụng công nghệ bông chải l iên h ợp tự đ ộng cao, sử dụng m áy ghép tự đ ộn g khống chế chất l ư ợng, ứng dụng rộng r ãi các k ỹ thuật tiến bộ về vi m ạch đ i ện tử v ào h ệ thống đ i ều kiển tự đ ộn g v à kh ống chế chất l ư ợng s ợi đ ể có sản p h ẩm sợi đ ạt chất l ư ợng cao. T h ực trạng về công ngh ệ thiết bị dệt kim C h ất l ư ợng trong ng ành m ay đ ư ợc đ á nh giá là hi ện đ ại h ơ n, vì đ â y l à ngàn h s ử dụng nhiều lao đ ộng. Tr ư ớc n ă m 1986, toàn b ộ máy Dệ t m á y m a y ở H à N ội l à c ủa Trung Quốc, Tiệ p Kh ắc v à Đ ô ng Đ ức cũ. T rong nh ững n ă m g ần đ â y, ph ần lớn thiết bị đ ã t hanh lý ho ặc chu yển g iao cho các doanh nghi ệp của Nh à n ư ớc đ ịa ph ươ ng, các h ợp tác x ã, t ổ sản xuất... S au n ă m 1986, m ộ t số thiết bị công nghệ đ ư ợc đ ầu t ư m ới. Má y d ệt kim chủ yếu nhập t ừ Nhật Bản, H àn Qu ốc, Đ à i Loan... đ ều thuộc t h ế hệ mới, trong đ ó n hi ều chủng loại đ ã đ ư ợc trang bị máy v i t ính...nên đ ã đ ạt đ ư ợc n ă ng su ất, chất l ư ợng cao, tính n ă ng s ử dụng r ộng, song công nghệ v à đ à o t ạo ch ư a đ ư ợc nâng cao t ươ ng x ứng, n ên m ới chỉ đ ạt 30% s ố m áy ph ù h ợp, số c òn l ại thuộc thế hệ cũ lạc hậu.
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com C h ất l ư ợng sợi trong nội đ ịa chất l ư ợng thấp, không đ ủ ti êu chu ẩn đ ể l àm ra s ản phẩm có giá trị xuất khẩu cao, đ ặc biệt l à s ợi cottông c h ải k ỹ chất l ư ợng cao. Do đ ó p h ần lớn các doanh nghiệp đ ầu t ư m ới t rong giai đ o ạn n ày đ ều lựa ch ọn ph ươ ng án s ản ph ẩm dệt kim từ sợi P E/Co - d o ổ n đ ịnh đ ư ợc kích th ư ớc vải tr ên máy đ ịnh h ình. M á y d ệt kim đ an d ọc. Cho m ãi t ới n ă m 1994 m ột số máy dệt kim đ an d ọ c mới đ ư ợc đ ầu t ư b ổ xung. Tuy nh i ên m ặt h àng c ủa máy mớ i n h ập c ũng ch ỉ l à màn Tu yn, v ải valide (của công ty dệt 10/10, công t y d ệt Minh Khai, công ty dệt H à N ội...) trong khi mặt h àng c ủa nhóm m á y nà y là v ải tran g trí, thảm vải bọc đ ệm ô tô, vải xây dựng, l ư ới...th ì ch ư a đ ư ợc quan tâm. B i ểu 5 d ư ới đ â y cho th ấy số, n ếu ch ư a xét đ ến chất l ư ợng của má y m óc, ch ỉ xét về số l ư ợng th ì n ă n g l ực của ng ành công ngh i ệp Dệt May q u ố c do anh c òn quá nh ỏ bé. Với thực trạng n ày thì ngành D ệt Ma y k hông th ể trở th ành m ột ng ành có n ă ng l ực cạnh tranh cao trong thị t r ư ờng tron g n ư ớc cũ ng nh ư n ư ớc ngo ài. Trong xu h ư ớng hội nhập nh ư h i ện nay th ì ngành c ần thiết phải đ ư ợc đ ầu t ư t ho ả đ á ng v ới tiềm n ă ng p hát tri ển của ng ành. B i ểu 5: Một số thiết bị côn g nghệ dệt kim D K Hà N ội 4 3 27 D K Th ă ng Long 33 4 M ùa Đ ô ng 447 D ệt 10/10 21
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com D ệt M in h Khai 17 T ổng số 2 28 4 3 38 2 85 4 47 N gu ồn: Sở Côn g nghiệp H à N ội T h ực trạng về công ngh ệ thiết bị in nhuộm T ình h ìn h thi ết bị má y m óc công nghệ in nhuộm ở các nh à má y t u y ệt đ ại đ a s ố l à thi ết bị của Trung Quốc, tất cả đ ều l à thi ết b ị cổ đ i ển , lạc h ậu khổ hẹp, gia công vải 100 % cottong. Từ n ă m 1986 đ ến n a y là th ời kỳ chu yển san g nền kinh tế thị tr ư ờn g n ên các doanh n gh i ệp đ ầu t ư t heo chi ều sâu, nâng cao chất l ư ợng v à s ản xuất nhiều m ặt h àng phon g phú. Đ i ểm nổi bật trong th ời kỳ n à y là các nhà m áy đ ã đ ạt đ ư ợc tr ình đ ộ in nhu ộm v ư ợt bậc so với cũ do đ ã đ ầu t ư đ ổi m ới, x â y d ựng các ph òng thí nghi ệm hiện đ ại. Trong sản xuất có nh iều má y t ối tân nh ư c ác má y n hu ộm cao cấp, chống co, chố ng nh àu, cào lông, l áng cán…nên đ ã s ản xuất đ ư ợc nhiều mặt h àng in nh u ộm vải PE/Co, P etex và s ử lý sau khi đ ã h oàn t ất m à tr ư ớc kia không l àm đ ư ợc. Đ ối với ng ành in nhu ộm, chất l ư ợng sản phẩm không chỉ phụ t hu ộc v ào máy m óc thi ết bị m à còn ph ụ thuộ c rất nhiều v ào cô ng ngh ệ n h ư : hóa ch ất , thuốc n huộm, qu y tr ình công n gh ệ.. .Không có má y móc t ốt th ì không có s ản phẩm tốt , nh ư ng không có công n gh ệ cao th ì k hông có v ải in n huộm tố t đ ư ợc. Có thể nói má y móc tố t chỉ chiếm 5 0% còn công ngh ệ v à b í qu y ết nghề in nhuộm chiếm tới 50 % nữa t rong ch ất l ư ợng sản phẩm. Tại H à N ội, các thi ết bị v à công ngh ệ in n hu ộm v à hoàn t ất chủ yếu nằm ở các do anh nghiệp Nh à n ư ớc Trung
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ư ơ ng và đ ịa ph ươ ng, và h ầu nh ư 1 00% ph ải nhập ngoại. Các thiết bị đ ầu t ư t rong giai đ o ạn 19 59 – 1 969 đ ã q ua 40 n ă m s ử dụng, đ ến na y c h ỉ c òn dùng đ ể gia công một số mặt h à ng thông th ư ờng, cấp thấp v à c ần phải thay thế từ na y đ ến n ă m 2010. Các lo ại thiết bị đ ầu t ư t rong g iai đ o ạn 1970 – 1 985 h ầu hết vẫn đ ang s ử dụng nh ư ng đ a nghiêm t r ọng, cần đ ư ợc khôi phục, hiện đ ại hóa tha y thế các m á y có ảnh h ư ởng qu yết đ ịnh đ ến chất l ư ợn g s ản phẩm. Loại thiết b ị đ ầu t ư s au n ă m 1986 đ ến nay đ ều thuộc thế hệ A2, A3 c ò n t ố t, sử dụng ổn đ ịnh đ ến n ă m 2010. T h ực trạng thiết bị công nghệ ma y T h ủa s ơ k hai ngành công n ghi ệp may to àn qu ốc nói chung v à công n gh i ệp m ay H à N ội nói ri êng t ổ ch ức m ay d â y tru y ền bằng các ma y m a y đ ạp chân, dần thay thế bằng các má y ma y công nghiệp của Trung Q u ốc, Li ên Xô, CHLB Đ ức... đ ồn g thời bổ xung máy Nhật đ ể đ á p ứ ng y ê u c ầu chất l ư ợng của th ị tr ư ờng trong v à n ư ớc ngo ài. 3 . Tình hình v ề vố n của ng ành công n ghi ệp Dệt M ay qu ốc doanh thuộc S ở Công nghiệp H à N ội T ừ khi chu yển sang c ơ c h ế m ới, doanh nghiệp phải tự b ươ n tr ải t rên th ị tr ư ờng, giữa lú c đ ứng giữa tồn tại v à g ục ng ã trên th ị tr ư ờng t hì bài toán v ề vốn đ ầu t ư c hính là ph ươ ng th ức doanh nghiệp khẳng đ ịnh vị trí c ủa m ình. Tr ư ớc n ă m 1986, công tác đ ầu t ư k hông đ ư ợc q uan tâm gì đ ến th ì đ ến những n ă m đ ầu thập kỷ 90 đ ầu t ư m ới đ ư ợc c hú tr ọng. Kết quả quan trọn g của vốn đ ó l à t ă ng đ ầu t ư p hát tri ển, mở
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com r ộng n ă ng l ực sản xuất. Đ ể tồn tại tr ên th ị tr ư ờng, cách lựa chọn d u y n h ất của các doanh nghiệp Dệt May H à N ội l à ph ải đ ầu t ư c ải tạo, đ ổi m ới thiết bị cũ kỹ, lạc hậu. Ng ành D ệt Ma y đ ã đ ư ợc đ ầu t ư c ả về chiều r ộng lẫn chiều sâu. T h ực trạn g đ ầu t ư p hát tri ển ng ành công nghi ệp Dệt May quốc I I. d oanh thu ộc sở công nghiệp h à n ội trong những n ă m g ần đ â y T ình hình th ực hiện vốn đ ầu t ư p hát tri ển ng ành D ệt Ma y 1. T h ực trạng cho thấy ng ành d ệt v à ngà nh m ay là n h ững ng ành có r ất nhiều đ i ều kiện v à c ơ h ội phát triển nh ư ng ch ư a đ ư ợc đ ầu t ư đ ú ng m ức n ên còn nhi ều hạn ch ế. Trong những n ă m g ần đ â y, nh ận thức đ ú ng đ ắn đ ư ợc tầm quan trọng của ng ành d ệt ma y đ ối với phát triển c ủa kinh tế H à N ội cũn g nh ư c ả n ư ớc n ên ngành đ ã đ ư ợc chú trọng đ ầu t ư p hát tri ển. T ình hình đ ầu t ư c ho n gành đ ư ợc thể hiện trong bảng sau đ â y: T rong n ă m 1996 t ổng v ốn đ ầu t ư c ho toàn ngành là 16 t ỷ đ ồn g th ì s ang n ă m 1998 t ổng vốn đ ầu t ư t ă ng g ấp 1,5 lần. Đ ến n ă m 2000 thì v ốn đ ầu t ư đ ã t ă ng r ất cao 45 tỷ đ ồng, t ă ng g ấp h ơ n 2,8 l ần. Tổng vốn đ ầu t ư t rong 5 n ă m là 12 9 t ỷ đ ồ ng, chiếm 16,07% tổng vốn đ ầu t ư c ho c ác doanh n ghi ệp thuộc Sở Công nghiệp, đ ứng thứ hai sau ng ành c ơ k im khí (48,77%) và l ớn h ơ n c ả ng ành gi ầy da. Vốn đ ầu t ư c ho ngành d ệt qua các n ă m ch i ếm tỷ trọng chủ yế u trong tổng vốn đ ầu t ư c ho t oàn ngành. Ngành d ệt vốn l à m ột n g ành r ất yếu kém v à l ạc hậu về t hi ết bị v à công ngh ệ v à không có kh ả n ă ng s ản xuất ra các sản phẩm
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com đ ạt chất l ư ợng tốt phục vụ cho n g ành ma y, ngành d ệt chủ yếu sản xuất r a các s ản phẩm nh ư k h ă n bông các lo ại, áo len, bít tất, sản phẩm dệt b ạt các loại, sản phẩm vải sản xuất ra chỉ ti êu th ụ đ ư ợc trong n ư ớc k hông th ể xuất khẩu . V ì s ự yéu kém đ ó n ên ngành d ệt l à ngành c ần n hi ều vốn đ ầu t ư p hát tri ển, tron g suốt 5 n ă m qua ngành d ệt luôn l à n gành có t ỷ trọng cao trong tổng vốn đ ầu t ư . Trong n ă m 1996 t ỷ trọng n à y là 1287,0 5% cao nh ất trong 5 n ă m q ua; và các n ă m sau t ỷ trọng n à y luô n cao và ở m ức khoản g 7 8%. Ng ành ma y là ngành có khá h ơ n s o v ới ng ành d ệt v ì ngành may là ngành s ử dụng nhiều nhân công, vốn đ ầu t ư c ho ngành may không c ần lớn nh ư n gành d ệt. Các sản phẩm m a y cung c ấp cho thị tr ư ờng chủ y ếu l à c ủa h ai công ty ma y l à công ty m a y 40 và công ty ma y Th ă ng Long. Các công t y d ệt khác sản phẩm m a y không ph ải l à s ản ph ẩm chủ yếu. Trong các công ty dệt, cô ng t y P h ươ ng Nam và công ty d ệt Minh Khai l à có h o ạt đ ộn g ma y vớ i số l ư ợng lớn h ơ n các công ty k hác, nh ư ng nhìn chung, s ản phẩm ma y của c ác công t y là không đ á ng k ể. Công ty Ph ươ n g Nam ch ủ yếu l à ma y g ia công xu ất khẩu cho n ư ớc ngo ài, trong nh ững n ă m g ần đ â y ch ủ yếu l à ma y gia công cho Hàn Qu ốc. N ă m 1996, ngành ma y ch ỉ chiếm một t ỷ trọng rất nhỏ tr ong t ổng vốn đ ầu t ư c ủa ng ành: 12,95%. Đ ến n ă m 1 998 t ỷ trọng n ày là 21,29%; n ă m 1999 là 20%; n ă m 2000 là 26,41%. G iai đ o ạn 1996 - 2000 ngành đ ã c ó m ột số dự án lớn nh ư : đ ầu t ư t hi ết b ị d ệt kiếm của công ty dệt Minh Khai, dự án đ ầu t ư d ây tru y ền kéo sợi c ủa c ông ty d ệt len M ùa Đ ô ng, d ự án đ ầu t ư t hi ết bị chu y ên dùng hi ện
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com đ ại (giác mẫu, trải cắt vải...) của côn g t y ma y 40... đ ã đ ạt đ ư ợc những t hành công. Các doanh nghi ệp đ ã c ó nh ững kinh ngh iệm tron g việc lập d ự án, t ìm ngu ồn va y vốn đ ầu t ư , t ổ ch ức đ ấu thầu giả i ngân, đ ể triển k hai nh anh , các d ự án đ ư a công trình đ ầu t ư v ào khai thác, không l ỡ đ ầu t ư đ ể đ ạt hiệu quả cao sau đ ầu t ư : K inh nghi ệm về t ìm ngu ồn vốn thích hợp, triển khai nhanh dự án - đ ầu t ư , đ á p ứ ng kịp thời nh iệm vụ sản xuất kinh doanh của đ ơ n v ị ( công ty d ệt 19/5…) - Kinh nghi ệm về chu yển đ ổi dự án sản xuất kinh doanh, thực hiện dự á n đ ầu t ư m ới nhằm đ a d ạng hoá sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất k inh doanh và đ ẩy n hanh mức t ă n g tr ư ởng sản xuất côn g nghiệp (công t y Tô Châu…) K inh nghi ệm về tổ ch ức thực hiện đ ấu thầu đ ể qu yết đ ịnh ph ươ ng - á n mua s ắm thiết bị v à đ ầu t ư x ây l ắp nh à x ư ởng tối ư u nh ất (công t y d ệt 19/5, công ty ma y 40...) K in h nghi ệp về lựa chọn thiết bị côn g nghệ đ ể đ ầu t ư n h ằm đ á p ứ ng xu t h ế hội nhập khu vực v à toàn c ầu (công ty d ệt M inh Khai...) V ốn v à c ơ c ấu kỹ thuật của vốn 2. T rong t ổng vốn đ ầu t ư l uôn có ba ph ần : phần cho mua sắm m áy móc t hi ết bị, phần cho xâ y lắp v à m ột phần cho xây dựng c ơ b ản. Vốn cho m ua s ắm máy móc thiết bị v à xâ y l ắp l à v ốn li ên q uan tr ực tiếp đ ến c h ất l ư ợ n g công trình, còn v ốn kiến thiết c ơ b ản khác không li ên quan t r ực tiếp đ ến công tr ình nh ư ng nó có m ột vai tr ò qu an tr ọn g không thể
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com t hi ếu đ ư ợc trong quá tr ìn h đ ầu t ư . Ngành D ệt May l à ngành còn r ất y ế u k ém về công nghệ v à thi ết bị v ì th ế trong những n ă m qu a, ngành D ệt Ma y chủ yếu đ ầu t ư t hay th ế các m áy móc th iết b ị đ ã q uá c ũ v à l ạc h ậu. T ỷ trọng d ành cho mua s ắm máy móc thiết bị chiếm khoảng 72% tổng v ốn đ ầu t ư c ủa to àn ngành; v ốn cho xây lắp chiếm 16,48% v à v ốn kiến t hi ết c ơ b ản khác l à 6,42%. Trong n ă m 1 996 t ỷ trọng vốn cho mua sắm m á y m óc th i ết bị l à 74 ,8%; n ă m 1997 là 18,66%; n ă m 1998 t ă ng lên t ới 79%; n ă m 1 999 là 72,09% và n ă m 2000 là 75,38%. Nhìn chung v ốn t hi ết bị l à r ất lớn trong tổng vốn đ ầu t ư c ủ a to àn n gành, v ốn xây lắp c hi ếm một tỷ lệ nhỏ v à v ốn k i ến thiết c ơ b ản khác chỉ có 6,42%. Nh ìn v ào t ỷ lệ n à y cho th ấ y, ng ành có ít các d ự án xâ y dựng những nh à má y h a y nh ững phân x ư ởng sản xuất mới m à ch ủ yếu l à mua s ắm má y móc t hi ết bị v à l ắp đ ặt ha y gia cố tr ên n ền bệ. Ng ành D ệt Ma y l à ngành c ần í t v ốn đ ầ u t ư c ho phát tri ển so với c ác ng ành khác, đ ể xây dựng nh à m á y m ới chỉ cần khoảng từ 800 000 đ ến 1 000 000 USD cho một xí n gh i ệp công suất 1 triệu sản phẩm / n ă m, mà ngành l ại có vai tr ò quan t r ọng trong sự phát triển kinh tế x ã h ội của th ành ph ố. N gu ồn vốn đ ầu t ư p hát tri ển ng ành D ệt Ma y quốc d oanh thuộc Sở 3. C ông nghi ệp H à N ội V ốn tín dụn g ư u đ ã i là v ốn do ngân sách Nh à n ư ớc cho các doanh n gh i ệp vay với l ãi su ất ư u đ ã i ho ặc với l ãi su ất rất thấp đ ể các doanh n gh i ệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tr ư ớc đ â y trong th ời kỳ kế
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com h o ạch hoá, các doanh nghiệp Nh à n ư ớc l àm ă n không có hi ệu quả, thua l ỗ triền mi ên. Các doanh nghi ệp chủ yếu dựa v ào ngân sách Nhà n ư ớc đ ể phát triển sản xuất kinh doanh. B ư ớc sang nền kinh tế thị tr ư ờng, c ác doanh nghi ệp không đ ư ợc s ự bao cấp của Nh à n ư ớc, phải tự t ìm k i ếm nguồn vốn đ ể tồn tại. Các doanh nghiệp hu y đ ộng vốn bằng nhiều c ách: vay th ươ ng m ại hay đ ầu t ư b ằng n guồn vốn tự có. N gu ồn vố n tự có c àng l ớn th ì càng ch ứng tỏ doanh nghiệp lớn m ạnh v à ho ạt đ ộng ng ày cáng có hi ệ u qu ả. Nh ìn chung các doanh n gh i ệp Dệt Ma y quóc doanh thuộc Sở Công nghiệp H à N ộ i đ ã đ ư ợc cải c ách cho phù h ợp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị tr ư ờng nh ư h i ện nay, nh ò đ ó đ ã t húc đ ẩy ng ành D ệt Ma y từng b ư ớc đ ư ợc ho àn t hi ện, đ i ều đ ó p hù h ợp T rong th ời k ỳ bao cấp, các doanh nghiệp dệt ma y g ần nh ư p h ụ t hu ộc v ào ngu ồn vốn của Nh à n ư ớc cho đ ầu t ư p hát tri ển. B ư ớc sang n ền kinh tế thị tr ư ờng các doanh nghiệp phải tự m ình v ươ n lên. Trong n ă m 1996, v ốn đ ầu t ư p hát tri ển ng ành ch ủ yếu l à d ựa v ào ngu ồ n v ốn ư u đ ã i c ủa Nh à n ư ớc chiếm đ ến 55,78% tổng vốn đ ầu t ư . Đ ến n ă m 1 997 v ốn tín dụng ư u đ ã i ch ỉ c òn là 51,57 %, n ă m 1998 là 44,12%; n ă m 1 999 là 38,48%; đ ến n ă m 2 000 ch ỉ c òn 23,71%. Tu y s ố vốn tín dụng ư u đ ã i có t ỷ trọng ng ày càng g i ảm nh anh qua các n ă m nh ư ng v ề số t u y ệt đ ối vẫn t ă ng nhanh. Đ ến n ă m 1998 v ốn tín dụng ư u đ ã i t ă ng g ấp h ơ n 1,1 l ần so với n ă m 1996 và n ă m 2000 t ă ng g ấp1,2 lần.
 15. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đ ứn g thứ hai trong tỷ trọng vốn đ ầu t ư l à v ốn vay th ươ ng m ại ( các doanh nghi ệp vay th ươ ng m ại của ngân h àng Đ ầu t ư & P h át tri ển, n gân hàng Công Th ươ ng và ngân h àng Ngo ại Th ươ ng). N ă m 1996 v ốn v a y th ươ ng m ại l à kho ảng 5,3 tỷ đ ồng chiếm 33,33% tổng vốn đ ầu t ư t hì đ ến n ă m 1998 là 9,9 t ỷ đ ồng ch iếm 41,61%; n ă m 1999 là 10,2 t ỷ đ ồn g chiếm 42,36%; n ă m 200 0 là 19,4 t ỷ đ ồng chiếm 4 3,05%. Nh ư v ậ y n ă m 2000, v ốn vay th ươ ng m ại đ ã t ă ng nhanh g ấp 3,6 lần n ă m 1996. S ố vốn đ ầu t ư b ằng nguồn vốn tự bổ sung c àng l ớn th ì càng c h ứng tỏ sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Trong n ă m 1996, đ ầu t ư b ằng n gu ồn tự b ổ xung chiếm tỷ trọng rất nhỏ chỉ có 1 0,88% trong t ổng vốn đ ầu t ư . Nh ư ng trong su ốt ba n ă m qua, nh ờ có chiến l ư ợc phát triển d oanh nghi ệp đ ú ng đ ắn v à m ạnh dạn trong đ ầu t ư m à các doanh n gh i ệp đ ã đ ạt đ ư ợc nhiều th ành công trong s ản xuất kinh do anh. Vốn t ự có của doanh nghiệp d ành cho đ ầu t ư p hát tri ển ng ày càng l ớn v à t ă ng r ất nhanh qua các n ă m, t ốc đ ộ t ă ng c ủa vốn tự có t ă ng n hanh h ơ n c ả tốc đ ộ t ă ng c ủa vốn vay th ươ ng m ại. N ă m 1997 t ỷ trọng của vố n tự c ó trong t ổng vốn đ ầu t ư l à 11,71% t ă ng g ấp 1,33 lần n ă m 1996; n ă m 1 998 chi ếm 12,89% trong t ổn g vốn đ ầu t ư t ă ng g ấp 1,76 lần; n ă m 1999 c hi ếm 19,17% t ă n g g ấp 2,7 lần; n ă m 2000 con s ố n ày là 30,34% và t ă ng g ấp 7,7 lần n ă m 1996. N gu ồn vốn khác l à ngu ồn vốn nh ư c hu y ển qu yền sử dụng đ ất từ c ông ty n à y san g công ty khác, hay ch u y ển các máy m óc thiết b ị giữa c ác công ty v ới nh au. Nguồn vốn n ày chi ếm tỷ trọng nhỏ v à không
 16. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com p h ản ánh xu h ư ớng vận đ ộng của vốn m à ch ỉ lẻ tẻ trong một v ài n ă m v à ở m ột v ài doan h nghi ệp. N h ư v ậ y trong 5 n ă m qua, xu h ư ớng phát triển của vốn v à c ơ c ấu n gu ồn vốn l à phù h ợp với nền kinh tế th ị tr ư ờng. Nh ìn chung, t ỷ trọng v ốn tín dụng ư u đ ã i trong 5 n ă m chi ếm khoảng 38,52%; vốn va y t h ươ ng m ại chiếm 40,11%; vốn tự có ch iếm 19,64% trong tổng vốn đ ầu t ư c ủa to àn ngành. Xu h ư ớng n ày là hoàn toàn h ợp lý v à ti ến tới N hà n ư ớc sẽ tạo đ i ều kiện cho doanh nghiệp tự chủ trong kinh doanh, x oá b ỏ các kh oản trợ cấp đ ặc biệt v à gi ảm vốn va y tín dụng ư u đ ã i x u ống tới d ư ới mức 10%. V ốn đ ầu t ư c ủa ng ành D ệt May phân theo h ình th ức đ ầu t ư 4. C ó th ể phân chia ra th ành b a hình th ức đ ầu t ư l à: Đ ầu t ư c hi ều sâu, đ ầu t ư m ở rộng v à đ ầu t ư m ới. Đ ầu t ư c hi ều sâu l à lo ại đ ầu t ư đ ổi mới m á y móc thi ết bị, thay thế cá c thiết bị hiện đ ại đ ể nhằm nâng cao chất l ư ợng sản ph ẩm. Đ ầu t ư c hi ều rộn g l à đ ầu t ư m ở rộng các c ơ s ở sản x u ất dựa t rên trình đ ộ thiết bị v à công ngh ệ ban đ ầu nh ằm t ă ng s ản l ư ợng sản phẩm sản xuất ra. Đ ầu t ư m ới l à đ ầu t ư x ây d ựng một xí n gh i ệp hay một nh à máy m ới có thể bao gồm cả xây dựng m ới v à đ ổi m ới thiết bị côn g nghệ. G iai đ o ạn 1996 - 2000, các d ự án chủ yếu tậ p trun g vào đ ầu t ư c hi ều sâu nâng cao chất l ư ợng sản ph ẩm, đ ầu t ư đ ổi mới, tha y thế dần c ác máy m óc thi ết bị cũ kỹ đ ã q u á h ạn sử dụng. Trong 5 n ă m qua các d oanh nghi ệp đ ầu t ư m ở rộng sản xu ất rất ít, v à không có d ự án xây
 17. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com d ựng nh à máy m ới cho ng ành. V ốn gi ành cho m ở rộng sản xuất chỉ c hi ếm một tỷ lệ nhỏ khoảng 31,04% trong tổng vốn đ ầu t ư c ủa to àn n gành. Các d ự án mở rộng sản xuất ch ỉ có các công ty phát triển mạnh n h ư c ông ty d ệt 1 9/5, công ty ma y 40...N ă m 1996 đ ầu t ư c hi ều rộng c hi ếm tỷ trọng l à 24,61% tr ong t ổng vốn đ ầu t ư ; n ă m 1997 là 27,04%; n ă m 1998 là 35.01%; n ă m 1999 là 34,97%; n ă m 2000 là 3 0,88%. Đ ầu t ư c ho chi ều sâu chiếm một tỷ trọ ng lớn h ơ n trong kho ảng từ 64% đ ến 7 5% và tính trong giai c ả giai đ o ạn l à kho ảng68,96%. Tỷ lệ đ ổi mới t hi ết bị h àng n ă m ngà y càng t ă n g. Th ực tế trong ng ành D ệt Ma y l à m á y móc thi ết bị đ ã q uá l ạc hậu đ ể có thể có một khả n ă n g c ạnh tranh, v ì th ế đ ể ng ành D ệt May phát triển th ì ph ải đ ư ợc đ ầu t ư m ột cách thích đ á ng. Trong nh ững n ă m đ ầu của kế hoạch 5 n ă m, t ỷ trọng d ành cho đ ầ u t ư c hi ều sâu, thay thế đ ổi mới công nghệ chiếm tỷ trọng lớn v ì t h ực tế ng ành D ệt May tr ư ớc hết cần phải nân g cao n ă n g l ực cạnh t ranh c ủa m ình. Và d ần dần máy móc thiết bị cũ dần đ ư ợc thay thế b ằng các côn g ngh ệ hiện đ ại h ơ n. Sau khi đ ã đ ầu t ư c hi ều sâu , s ản p h ẩm đ ư ợc thị tr ư ờn g chấp nh ận th ì các doanh nghi ệp bắt đ ầu mở rộng s ản xuất đ ể cun g cấp nhiều sản phẩm Dệt Ma y đ á p ứ nh nhu cầu trong n ư ớc v à xu ất khẩu. V ốn v à c ơ c ấu vốn đ ầu t ư q ua các n ă m c ủa các doanh nghiệp Dệt 5. M a y qu ốc doanh thuộc Sở Công ngh i ệp H à N ội N gành D ệt Ma y H à N ội trong thời gian qua đ ã m ở rộng đ ầu t ư t heo chi ều sâu, đ ầu t ư n âng cao ch ất l ư ợng sản phẩm, mặt h àng phong
 18. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com p hú, nâng cao kim ng ạch xuất khẩu v à gi ải qu yết nhiều việc l àm cho n g ư ời lao đ ộng. Nhiều giám đ ốc doanh nghiệp đ ã n ă n g đ ộng, t ìm m ọi b i ện pháp giữ vững, mở rộng thị tr ư ờng trong v à ngoài n ư ớc đ ồng thời c hú tr ọng, quan tâm đ ến công tác thông tin quảng cáo, hội chợ…mạnh d ạn đ ổi mới ph ươ ng th ức bán h àng. T ập trung giải qu yế t cá c yếu tố l àm t ă ng giá thành s ản ph ẩm, đ ẩy m ạnh k hâu tiêu th ụ, tránh tồ n kho đ ể t ă ng hi ệu quả sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đ ã t ập trung n giên c ứu, t ìm ra ph ươ ng án c ụ thể cho từng giai đ o ạn phát triển của đ ơ n v ị, từ đ ó t ích c ực đ ầu t ư , m ạnh dạn va y vốn th ươ ng m ại v à hu y đ ộn g mọ i nguồn vốn khá c đ ể đ ư a các công trình đ ầu t ư v ào ph ục vụ s ản xuất, b ên c ạnh đ ó đ ã đ ẩ y m ạnh nghi ên c ứu ứng dụng tiến bộ của k ho a h ọc kỹ thuật, tích cực đ ổi m ới, cải tiến mẫu m ã s ản phẩm, n ă ng đ ộn g trong quá tr ình s ản xuất kinh doanh v à hoàn thi ện trong quản lý. T ích c ực đ à o t ạo lại đ ể công nh ân bắt kịp với tr ình đ ộ côn g n ghệ hiện đ ại v à thúc đ ẩy n ă ng su ất lao đ ộn g t ă ng cao. G iai đ o ạn 1996 - 2 000 t ổng vốn đ ầu t ư c ủa to àn ngành là 129 t ỷ đ ồn g chiếm 16,07% vốn đ ầu t ư c ho t ất cả các ng ành kinh t ế thuộc Sở C ông nghi ệp H à N ội, l à ngành chi ếm tỷ trọng cao trong tổng vốn đ ầu t ư c h ỉ đ ứng sau ng ành c ơ k h í và da - g i ầ y. Công t y d ệt 19 /5 có tổng v ốn đ ầu t ư c hi ếm tỷ trọng lớn nhất trong số các d oanh nghiệp Dệt Ma y ( 27,16%); th ấp nhất l à công ty Ph ươ ng Nam . Công ty Ph ươ ng Nam là c ông t y đ ẹt qu y mô nhỏ, có hoạt đ ộng v à ch ủ yếu l à ma y gia công đ ể x u ất khẩu. Đ ối với công ty th ì ma y xu ất khẩu man g lại rất nhiều hiệu
 19. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com q u ả. Trong 5 n ă m qua công ty g ần nh ư k hông có d ự án đ ầu t ư n ào l ớn. T rong n ă m 2000, công ty đ ầu t ư m ột số thiết bị phục vụ ch o m ay xu ất k h ẩu v à v ốn đ ầu t ư c h ỉ chiếm 0.43% tổng vốn đ ầu t ư t o àn ngàn h trong 5 n ă m . Công ty d ệt 19/5 có hoạt đ ộng đ ầu t ư t h ư ờng xu y ên và nhi ều n h ất trong to àn ngành. Các d ự án của côn g ty đ ều l à các d ự án lớn so v ới to àn ngành. Đ i ển h ình nh ư n ă m 1998, c ông ty đ ã đ ầu t ư x ây d ựng n hà x ư ởn g với tổng vốn đ ầu t ư l à 5,6 t ỷ đ ồng, đ â y là m ột dự án mở r ộng nh à x ư ởng trong số rất ít các dự án xây dựng nh à x ư ởng trong t oàn ngành. N ă m 2000, v ốn đ ầu t ư p hát tri ển đ ạt 19 tỷ đ ồng, lớn nhất t rong t ất cả các n ă m c ủa to à n ngành. Tron g 5 n ă m công ty đ ã g iành 35 t ỷ đ ồng cho đ ầu t ư p hát tri ển. Trong ng ành ma y, công ty may 40 c ũng c ó ho ạt đ ộng đ ầu t ư t ươ ng đ ối th ư ờng xu y ên, t ổng vốn đ ầu t ư 5 n âm c hi ếm 10,6% của to àn ngành. V ề c ơ c ấu nguồn vốn của từng công ty, t ỷ trọng vốn t ự có của t oàn ngành là 19,64% trong t ổng vốn đ ầu t ư c ủa to àn ngành. N ếu xét t rong t ừn g công ty th ì công ty Ph ươ ng Nam có t ỷ trọng vốn tự có l à l ớn nhất nh ư ng công ty ch ỉ có một dự án du y nhất đ ầu t ư b ằng vốn tự c ó và s ố vốn n ày r ất nhỏ chỉ có 0,5 tỷ đ ồn g. N ếu không xét đ ến công t y Ph ươ ng Nam thì công ty có t ỷ trọng vốn tự có lớn nhất l à công t y d ệt 10 /1 0 có tỷ trọng l à 44,77%, ti ếp theo l à công ty may Th ă ng Long; t h ấp nhất l à công ty d ệt len M ùa Đ ô ng và công ty d ệt kim Th ă ng Long. I II. Đ á nh giá nh ữn g kế t qu ả đ ạt đ ư ợc trong quá tr ình đ ầu t ư N h ững kết quả đ ạt đ ư ợc 1.
 20. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com K ết thúc kế hoạch 5 n ă m cu ối c ùng c ủa thế kỷ 20, các doanh n gh i ệp thuộc Sở đ ã đ ạt đ ư ợc những kết quả đ á ng khích l ệ, tốc đ ộ phát t ri ển chung to àn n gành t ă ng cao. Qu y mô và n ă ng l ực tổ chức ng à y c àng đ á p ứ ng tốt h ơ n v ới nhu cầu của nền kinh tế, n hiều sản ph ẩm đ ã k h ẳng đ ịnh đ ư ợc vị trí tr ên th ị tr ư ờng trong n ư ớc v à qu ốc tế, t ă ng n gu ồn thu ngân sách thu hút th êm lao đ ộng, nh ìn chung đ ã p hát hu y đ ư ợc tác dụng đ ầu t ư , s ản phẩm xuất khẩu n g ày m ột t ă ng và đ ã x u ất đ i n hi ều n ư ớc tr ên th ế giớ i. Trong bối cảnh khó kh ă n chung c ủa to àn n gành Công nghi ệp Dệt Ma y th ì n gành D ệt Ma y H à N ội đ ã k hông n g ừn g v ươ n lên, kh ắc phục khó kh ă n đ ể tự m ình v ươ n lên nh ằm đ ạt m ục ti êu đ ề ra. Có đ ư ợc kết quả đ á ng khích l ệ n à y p h ải kể đ ến sự nỗ l ực củ a bản thân mỗi doanh nghiệp, đ ồng thời l à s ự q uan tâm của các c ơ q uan c ấp tr ên. M ặt h àng s ản xuất ra không ngừng nâng cao về chất l ư ợng, giá th ành h ạ, sức cạnh tranh không ngừng đ ư ợc nâng cao, sản p h ẩm đ á p ứ n g đ ư ợc nhu cầu của thị t r ư ờng. Nh ững kết quả đ ó đ ư ợc t h ể hiện tron g bảng tổng kết kết quả sản xuất của các d oanh nghiệp s au: V ề giá trị sản xuất công ngh iệp G iá tr ị sản xuất công n ghiệp đ ư ợc tính cho tất cả các sản phẩm đ ư ợc sản xuất ra trong n ă m và l ấy giá cố đ ịnh n ă m 199 4. Bi ể u 16 d ư ới đ â y th ể hiện đ ư ợc giá trị h àng hoá s ản xu ất ra qu y về th ơ ì đ i ểm n ă m 1 994 đ ể so sánh, qua biểu có thể thấy r õ đ ư ợc quá tr ình phát tri ển của n gành.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản