Lịch sử ngành dệt may việt nam và thực trạng ngành dệt may có sự can thiệp của nhà nước - 3

Chia sẻ: ttcao10

Phần lớn các xí nghiệp may làm hàng gia cô ng để xuất khẩu nên hiệu quả của ngành còn thấp. Ngành Dệt Ma y phát triển chưa bến vững và có thân phận làm thuê, phụ th uộc đáng kể vào nước ngoài. Ngu yên nhân chính của tình trạng này là do mức đầu tư vào ngành Dệt Ma y rất thấp và cơ cấu chưa phù hợp. Để ngành Dệt Ma y thực sự là một ngành công ngh iệp mũ i nhọn và phát triển bền vững thì cần có nhữn g giải pháp tháo gỡ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lịch sử ngành dệt may việt nam và thực trạng ngành dệt may có sự can thiệp của nhà nước - 3

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

c hi ếm lĩnh. Phần lớn các xí nghiệp may l àm hàng gia cô ng đ ể xuất

k h ẩu n ên hi ệu quả của ng ành còn th ấp. Ng ành D ệt Ma y p hát tri ển ch ư a

b ến vững v à có thân ph ận l àm thuê, ph ụ th uộc đ á ng k ể v ào n ư ớc ngo ài.

N gu yên nhân chính c ủa t ình tr ạng n ày là do m ức đ ầu t ư v ào ngành D ệt

M a y r ất thấp v à c ơ c ấu ch ư a phù h ợp. Đ ể ng ành D ệt Ma y thực sự l à

m ột ng ành công ngh i ệp mũ i nhọn v à phá t tri ển bền vững th ì c ần có

n h ữn g giải pháp tháo gỡ cho ng ành phát tri ển.

B i ểu 28: Kim ngạch nhập khẩu của ng ành D ệt Ma y quốc doanh thuộc

S ở công nghiệp H à N ội

D ệt Min h Khai 1 61400 5 7 3995 9 73000 6 3 8000

D ệt kim H à N ội 1 86008 7 1 70000 1 398577 2 7 6500

D ệt M ùa Đ ô ng 1 0000 2 20006 3 00996 1 1 0287

C T Ph ươ ng Nam 5 96640 0 3 83399 0

D ệt 10/10 8 86324 2 97290 1 89316 6 400

M a y 40 1 0666000 4 55000 1 2207500 1 9 7600

D ệt 19/5 1 60000 1 95000 0 5 77625

N hu ộm Tô Châu 0 4 39070 0 0

T h ă ng Long 9 0615 0 2 04000 8 0735

N gu ồn: Sở kế hoạch & đ ầu t ư H à N ội

C ông nghi ệp Dệt Ma y Việ t Nam cũ ng nh ư D ệt May H à N ội l à m ộ t

n hà xu ất khẩu non trẻ, n ên ph ải tiến v ào các th ị tr ư ờng phi hạn ngạch

c ó tính c ạnh trang rất cao, ch ủ yếu l à ở Đ ô ng á. Ph ần lớn hợp đ ồng

x u ất khẩu h àng may m ặc đ ư ợc thực hiện d ư ới d ạng h ợp đ ồn g gia công,
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

t rong đ ó n g ư ời mua cun g cấp cho ng ư ời sản xuất tron g n ư ớc vải nhập

k h ẩu, sau đ ó l ại mua th ành ph ẩm. Trong th ươ ng m ại h ình th ức n à y

đ ư ợc gọi l à CMT (c ắt ma y v à tô đ i ểm ). Ban đ ầu loại hợp đ ồn g n ày có

l ợi cho các nh à s ản xu ất do c òn thi ếu k i ến thức về marketing tr ên th ị

t r ư ờng quốc tế. Tu y nhi ên hi ện nay lợi ích của cách tiếp cận với xuất

k h ẩu một cách thụ đ ộng n ày là không hi ệu quả. Ng ư ời sản xuất đ ư ợc

c oi nh ư l à t ạo ra giá trị gia t ă ng th ấp, đ ặc biệt l à tro ng tình hình kh ủng

h o ảng hiện na y ở c hâu á.

T rong ngành D ệt Ma y có m ột sự thiếu cân bằng r õ r ệt giữa c ơ c ấu

c ủa h ai ng ành may và d ệt. Ma y mặc trở th ành l ĩnh vực hoạt đ ộng có

h i ệu quả v à có kh ả n ă ng ph ục vụ xu ất khẩu, m ặc d ù h i ện na y ng ành

v ẫn hoạt đ ộng ở mức thấp. Ng ành m ay m ặc d ù phát t ri ển nhờ lao đ ộng

r ẻ, có hiệu quả, hệ thốn g trao đ ổi n goại hối rộng r ãi và th ực tế, thủ tục

x u ất nhập khẩu thuận lợi cho các nh à xu ất khẩu, chính sách cởi mở đ ối

v ới các nh à đ ầu t ư n ư ớc ngo ài. Gi ờ đ â y n gành may m ặc đ ang đ ứng

t r ư ớc một vấn đ ề l à làm th ế n à o đ ể du y tr ì kh ả n ă ng c ạnh tranh của

m ình trong môi tr ư ờn g cạnh tranh hiện na y, đ ể đ a d ạn g hoá sản phẩm,

đ a d ạng hoá th ị tr ư ờng, đ ồng thời chu yển h ư ớn g từ gia công CMT sang

c ác hình th ức khác đ em l ại nhiều thuận lợi h ơ n. Tu y nhiên hình th ức

g ia công này kh ôn g th ể áp dụng cho ng ành d ệt đ ang ho ạt đ ộng rất yếu

k ém. Rõ ràng ngành d ệt đ ang c ần đ ư ợc đ ầu t ư t hêm v ốn v à ho ạt đ ộng

c ó hi ệu qủa m ang tính cạnh tranh quốc tế.

V ấn đ ề đ ổi mới thiết bị v à công ngh ệ:
b.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

V i ệc lựa chọn thiết bị v à công ngh ệ hiện đ ại, ph ù h ợ p kh ả n ă ng

s ản xuất v à tr ả nợ của do anh nghiệp luôn luôn l à v ấn đ ề đ ư ợc đ ặt ra

t rong ph ươ ng án đ ầu t ư . Đ ại đ a s ố các do anh nghiệp có qu y mô nhỏ,

v ốn ít, nếu đ ầu t ư t hi ết bị công nghệ của các n ư ớc Châu Âu th ì kh ấu

h ao thi ết bị sau đ ầu t ư t rong giá thành s ản p h ẩm quá cao, sản phẩm

k hó tiêu th ụ l àm gi ảm khả n ă ng c ạnh tranh. V ì v ậ y cá c dự án chỉ lựa

c h ọn thiết b ị đ ư ợc sản xuất ở Châu á (H àn Qu ốc, Đ à i Loan, Trung

Q u ốc, ấn Đ ộ…) hoặc thiết bị chế tạo ở các n ư ớc châu á nh ư ng theo

c ông ngh ệ châu Âu, giá th ành r ẻ gấp n hi ều lần nh ư ng tu ổi thọ thấp h ơ n

v à tiêu hao nhi ều ngu y ên li ệu, n ă ng l ư ợng h ơ n các thi ết bị c ùng lo ại

c ủa các h ãng ch âu Âu ch ế tạo, đ ó l à th ực tế m à ch ư a có gi ải p háp tháo

g ỡ. Trong cả n g ành ch ỉ có một dự án của công ty d ệt Minh Khai đ ầu t ư

t hi ết bị dệt k i ếm, nh ư ng v ẫn ở dạng đ ầu t ư t h ă m dò, t ừng b ư ớc mở

r ộng sản xuất. Tổng mức đ ầu t ư c ủa các dự án l à quá nh ỏ, chỉ d ư ới 10

t ỷ đ ồng trở xuống. Tu y t ỷ lệ đ ổi mới thiết bị ng ày m ột t ă ng nh ư ng

c h ư a đ ủ đ ể tạo ra mộ t b ư ớc đ ột phá cũng nh ư y êu c ầu đ ò i h ỏi của xu

t h ế phát triển chung nh ư h i ện na y. Do đ ó t ốc đ ộ t ă ng tr ư ởng sản xuất

k inh doanh c ủa nhiều doanh nghiệp c òn ch ậm v à cò n m ột số doanh

n gh i ệp c òn t ụt hậu, đ i ều n ày tác đ ộng trực tiếp v ào s ự t ă ng tr ư ởng

c hung c ủa to àn ngành.

c . V ấn đ ề lao đ ộng

C ông nghi ệp Dệt Ma y Hà N ội đ ư ợc đ á nh giá còn nhi ều thiếu sót v à

n h ư ợc đ i ểm:
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

C ác k ỹ s ư , các cán b ộ kỹ thuật có tr ình đ ộ c ơ b ản ch ư a th ực sự
-

v ững v àng, ch ủ yếu l à do công nhân hành ngh ề lâu n ă m chu yển sang

p h ụ trách các ph òn g k ỹ thuật. Hiện nay các k ỹ s ư c ông ngh ệ Dệt Ma y

c ó trình đ ộ sáng tạo trong m ôi tr ư ờng mới c òn thi ếu.

C án b ộ nghi ên c ứu mẫu mốt, thời trang, các họ a sĩ th iết kế trong
-

m ấ y n ă m g ần đ â y đ ã c ó nhi ều sáng tạo, thiết kế ra nhiều mẫu m ã đ á p

ứ ng đ ư ợc nhu cầu cho ng ư ời ti êu dùng tro ng và ngoài n ư ớc. Nh ư ng do

c h ư a đ ư ợc đ à o t ạo sâu, ch ư a có s ự trao đ ổi giao l ư u v ới các cán bộ

t hi ết kế trong n ư ớc v à n ư ớc n go ài nên trình đ ộ c òn h ạn chế.

C ông nhân trong ngành ch ủ yếu l à công nhân lâu n ă m, trình đ ộ
-

t a y ngh ề c òn h ạn chế. Do đ ó t rong th ời gian gần đ â y c ần phải đ à o t ạo

l ại ph ù h ợp với công ngh ệ mới.

N h ư v ậ y lao đ ộn g trong ng ành công nghi ệp Dệt May rất dồi d ào

v ề số l ư ợng nh ư ng b ộ phận các cán bộ kỹ thuật, kỹ s ư t hi ết kế tr ình đ ộ

c òn y ếu. Nếu không có giải pháp xâ y dựng đ ội ngũ cán bộ cho ng ành,

c ó các bi ện pháp kịp th ời , thích h ợp th ì ngành D ệt Ma y tr ên đ ịa b àn

t hành p h ố H à N ội sẽ thiếu cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý trong th ời

g ian dài.

d . V ề vốn l ư u đ ộng của doanh nghiệp

V ốn l ư u đ ộn g của doanh n ghiệp c òn thi ếu đ ã n hi ều n ă m nay. Các

d oanh nghi ệp đ ều thiếu vốn l ư u đ ộ ng không đ ủ mua ngu y ên v ật liệu

n ên kh ả n ă ng bán ch ịu cho các doanh nghiệp m ay tối đ a ch ỉ đ ư ợc 30

n gà y, trong khi đ ó m ua c ủa n ư ớc ngo ài l ại đ ư ợc trả chậm 3 tháng với
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

g iá c ả vừa phải m à ch ất l ư ợng tốt. Chính v ì vâ y vi ệc ti êu th ụ trong

n ư ớc củ a ng ành D ệt Ma y g ặp th êm nhi ều khó kh ă n. Nhìn chung v ốn

k inh doanh c ủa các doanh n ghiệp Dệt Ma y ch ư a phù h ợp với nền kinh

t ế thị tr ư ờng v à khi hàng hóa đ ư ợc trao đ ổi tr ên th ị tr ư ờng theo

n gu yên t ắc “tiền trao cháo múc”th ì nhu c ầu vốn l ư u đ ộng cũng t ă ng

t heo vòng chu chu y ển h àng hóa trên th ị tr ư ờng. Hiện nay vốn Nh à

n ư ớc cấp mới chỉ đ á p ứ ng đ ư ợc 20%, nh ư ng s ố vốn l ư u đ ộng thực sự

h o ạt đ ộng chỉ có 10%. Nếu trừ đ i tài s ản bị mất m á t, s ố lỗ của doanh

n gh i ệp ch ư a b ị xử lý th ì trên s ổ sách số vốn c òn th ấp h ơ n.

Q ua nh ững thực t r ạng tr ên ch o th ấy r ằng đ ể ng ành D ệt Ma y H à

N ội ph át triển có sức cạnh tranh th ì trong th ời gian tới cần giải qu yế t

m ột số vấn đ ề c òn t ồn tại nh ư s au:

T h ị tr ư ờng xuất khẩu ch ư a ổ n đ ịnh, thị tr ư ờng trong n ư ớc ch ư a
-

k hai thác h ết

T rang thi ết bị c òn thi ếu v à r ất lạc hậu
-

T ình hình đ ầu t ư m ang tính ch ắp vá v à ch ư a đ ồng bộ
-

S ản phẩm ch ư a đ a d ạng, m ẫu m ã nghèo nàn và đ ơ n đ i ệu , chất
-

l ư ợng thấp v à ch ư a đ á p ứ ng đ ư ợc nhu cầu th ị tr ư ờng

T hi ếu nhiều lao đ ộng l àn h ngh ề v à có n ă n g l ực tr ên m ọi lĩnh vực
-

Đ ể Công n ghi ệp Dệt Ma y phát triển m ạnh h ơ n n ữa trong thời gian

t ới, ng ành c ần phải có b iện pháp kh ắc phục những tồn tại n ày. Đ â y

c ũng l à bài toán hóc búa đ ặt ra cho ng ành công nghi ệp Dệt Ma y H à

N ội. Trong thời gian tới, Công n ghiệp Dệt Ma y c òn ph ải nỗ lực h ơ n
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

n ữa đ ể khẳng đ ịnh vai tr ò c ủa m ình trong quá trình công nghi ệp hoá

đ ất n ư ớc nói chung v à thành ph ố H à N ội nói ri êng.

T ừ những thực trạng tr ên c ủa ng àng công nghi ệp Dệt Ma y quốc

d oanh thu ộc Sở Công nghiệp H à N ội cho thấ y n g ành ch ư a khai thác

h ết kh ả n ă ng n ộ i lự c c ủa ng ành v ề cả ba yếu tố: máy móc thiết bị công

n gh ệ, vốn v à lao đ ộn g. Đ ứng tr ư ớc xu thế chung củ a n g ành D ệt Ma y

t rong c ả n ư ớc v à trong khu v ực, đ ò i h ỏi ng ành ph ải có h ư ớng đ i h ợp lý

v à bi ện pháp kịp thời củng cố v à t ă ng c ư ờng nguồn lực thúc đ ẩy ng ành

p hát tri ển.

C h ươ ng III

P h ươ ng h ư ớng v à gi ải pháp tiếp tục đ ầu t ư p hát tri ển các doanh nghiệp

d ệt m ay quốc doanh thuộ c Sở công nghiệp H à n ội

I . ph ươ ng h ư ớng phát triển ng ành công nghi ệp Dệt May Việt Nam

C ă n c ứ xâ y dựng đ ịnh h ư ớn g phát triển ng ành công nghi ệ p D ệt Ma y:

a . Chi ến l ư ợc phát triển kinh tế x ã h ội củ a thủ đ ô H à N ội

V ới vị trí l à trung tâm chính tr ị – k inh t ế – x ã h ội v à quan h ệ quốc

t ế của cả n ư ớc, trong những n ă m v ừa qua mặc d ù n ền kinh tế – x ã h ội

c ủa thủ đ ô H à N ội phải đ ối mặt với nh iều kh ó kh ă n ga y g ắt do ảnh

h ư ởng của t ình hình chung c ả n ư ớc v à khu v ực, đ ặc biệt l à cu ộc khủng

h o ảng t ài chính ti ền tệ Châu á, song đ ư ợc sự qu an tâm của các cấp, các

n gành c ủa trung ư ơ ng k ết hợp với sự l ãnh đ ạo củ a Đ ản g U ỷ, UB NDTP

c ùng v ới tinh thần chủ đ ộng khắc p h ục khó kh ă n c ủa các đ ơ n v ị sản

x u ất kinh doanh, của ng ư ời lao đ ộng thủ đ ô , tình hình kinh t ế x ã h ội
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

v ẫn gi ành đ ư ợc nhữn g thắng lợi đ á ng k ể . Sau h ơ n 10 n ă m đ ổi mới,

đ ặc b iệt trong những n ă m g ần đ â y n ền kin h tế H à N ội đ ang b ắt đ ầu

k h ởi sắc. Giá tr ị sản xu ấ t côn g nghi ệp H à N ội t ă ng bình quân hàng

n ă m 14,4 %, t ốc đ ộ t ă ng GDP b ì nh quân hàng n ă m là 1 0 – 1 2% . Công

n gh i ệp Dệt Ma y H à N ội dựa tr ên n ền tảng c ơ s ở ch iến l ư ợc p hát triển

k inh t ế x ã h ội của thủ đ ô H à N ội. Trong đ ó c ó đ ề cập đ ến ph ươ ng

h ư ớng phát triể n nh ư s au:

Ư u tiên phát tri ển các ng ành công nghi ệp mũi nhọn t ươ ng ứ ng
-

v ới vị trí của nó tại thủ đ ô t ro ng ssó phát tri ển ng ành Công ngh i ệp Dệt

M a y g ắn liền với quá tr ình Công nghi ệp hoá của thủ đ ô .

C hi ến l ư ợc con ng ư ời thủ đ ô v à phát tri ển nguồn nhân l ực. Đ â y là
-

v ấn đ ề chiến l ư ợc h àng đ à u. Phát tri ển co n ng ư ời tr ên t ất cả các ng ành

k inh t ế nh ư ng v ẫn tập trung cao v ào các ngành ngh ề sử dụng nhiều

l ao đ ộng nh ư D ệt Ma y , lắp ráp đ i ện tử…Phát triển nguồn nhân lực

k hông ch ỉ cho phạm vi H à N ội m à còn cho c ả n ư ớc v à trong t ươ ng lai

c òn cho c ả quốc tế.

P hát tri ển ng ành công nghi ệp Dệt Ma y gắn liền với phát triển các
-

n gành d ịch vụ th ươ ng m ại, thông tin quảng cáo đ ể đ ạt hiệu quả cao

t rong phát tri ển kinh tế – x ã h ội của thủ đ ô .

b . Ph ươ ng h ư ớng phát triển ng ành D ệt Ma y Việt Nam

N gành D ệt Ma y l à ngành đ ầu t ư v ốn khôn g nhiều so với một số

n gành công nghi ệp khác, có khả n ă ng gi ải qu yết công ă n vi ệc l àm và

t ích lu ỹ t ư b ản cho phát triển. Ng ày 4/8/1998 Th ủ t ư ớng Chính Phủ ký
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

q u y ết đ ịnh số 161/1998/Q Đ - T Tg phê du y ệ t qu y ho ạch tổng thể phát

t ri ển ng ành D ệt May Việt Nam từ 1996 đ ến 2001 với mục ti êu và

p h ươ n g h ư ớng nh ư s au:

M ục ti êu phát tri ển ng ành công nghi ệp Dệt May Việt Nam đ ến
-

n ă m 2001 là h ư ớng ra xuất khẩu t ă ng thu n go ại tệ, đ ảm b ảo cân đ ối trả

n ợ v à tái s ản x u ất ,mở rộng các c ơ s ở sản xuất trong ng ành, tho ả m ãn

t iêu dùng tron g n ư ớc về số l ư ợng, chất l ư ợng, chủng loại v à giá c ả,

t ừng b ư ớc đ ư a ngành côn g n ghi ệp Dệt Ma y trở th ành ngành xu ất khẩu

m ũi nhọn, góp phần t ă ng tr ư ởng kin h tế, giải qu yết việc l àm , th ực

h i ện đ ư ờng lối công nghiệp hoá đ ất n ư ớc. C ùng v ới mụ c ti êu chung thì

n gành công nghi ệp Dệt May Việt Nam xây dựng mục ti êu c ụ thể của

n gành :

B i ểu 19: Mục ti êu ngành D ệt Ma y Việt Nam

K im ng ạch xuất khẩu (tr.USD) 2 000 3 000 4 0 00

V ải dệt (tr.m2) 1 000 1 800 2 000

Q u ần áo xuất khẩu (tr.sản phẩm) 5 10 7 30 9 5 0

Q u ần áo nội đ ịa (tr.sản phẩm) 2 40 3 20 6 00

N gu ồn: qu y hoạch tổng thể phát triển ng ành công nghi ệp Dệt May Việ t

N am

P h ươ ng h ư ớng hoạt đ ộng của ng ành D ệt Ma y Việt Nam trong thời
-

g ian t ới sẽ l à:

+ V ề đ ầu t ư c ông n gh ệ: kết hợp h ài ho à gi ữa đ ầu t ư t heo chi ều sâu, cải

t ạo, mở rộng v à đ ầu t ư m ới; nh anh chóng thay thế những thiết bị v à
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

c ông ngh ệ lạc hậu, nâng cấp những thiết bị c òn kh ả n ă ng khai th ác,b ổ

x un g th i ết bị đ ể nâng cao ch ất l ư ợn g sản phẩm.

+ V ề thị tr ư ờng ti ê u th ụ: Du y tr ì c ủng cố phát triển quan hệ ngoại

t h ươ ng v ới các thị tr ư ờng tru yền thốn g, thâm nhập v à t ạo đ à p hát tri ển

v ào các th ị tr ư ờng có tiềm n ă ng và th ị tr ư ờn g khu vực. Từng b ư ớc

t hâm nh ập v ào th ị tr ư ờng kinh tế khu vực AFTA v à th ị tr ư ờng kinh tế

t h ế g i ới WTO.

Đ ối với thị tr ư ờng trong n ư ớc, đ á p ứ ng nhu cầu các mặt h àng D ệt

M a y v ới chất l ư ợng cao, giá th ành h ạ, đ a d ạng hoá mặt h àng, đ á p ứ ng

t h ị hiếu v à h ợp với túi tiền của mọi tầng lớp nhân dân.

+ V ề ph át triển ngu y ên li ệu : phát triển v ùng ngu yên li ệu b ông x ơ , t ơ

t ằm đ ể chủ đ ộng về ngu yên v ật liệu, h ạ giá th ành s ản phẩm v à thu h ẹp

n h ập khẩu n gu yên li ệu .

+ V ề đ à o t ạo công nhân kỹ thuật: phát triển nhiều h ình th ức v à c ấp đ à o

t ạo đ ể t ă ng s ố l ư ợng cán bộ v à công nhân k ỹ thuật.

N h ững mục ti êu trên là m ục t iêu chung cho c ả ba v ùng qu y ho ạch

p hát tri ển ng ành công nghi ệp Dệt May tr ên c ả n ư ớc bao gồm:

V ùng qu y ho ạch I: gồm th ành ph ố Hồ Chí Minh v à m ột số tỉnh

s ông Bé, Đ ồng Nai, Tâ y Ninh, Long An th uộc đ ồng bằng sông Cửu

L ong và mi ền Đ ô ng Nam B ộ.

V ùng qu y ho ạc h II: G ồ m th ành ph ố H à N ộ i v à m ột số tỉnh thuộc

đ ồn g bằng sông Hồng v à V ĩn h Phú, Nghệ An, H à T ĩnh.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

V ùng qu y ho ạch III:gồm th ành ph ố Đ à N ẵng v à m ột số tỉnh Quảng

N am, Th ừa Thi ên Hu ế, Khánh Ho à, Qu ảng Ng ãi...

T hành ph ố H à N ội thuộc v ùng qu y ho ạch thứ II t rong qu y h o ạch

t ổng thể phát triển ng ành công nghi ệp Dệt Ma y. Với lợi thế thu ận lợi

l à trung tâm thành ph ố lớn v à là th ủ đ ô c ủa cả n ư ớc. Do vậy dựa v ào

q u y ho ạch phát triển chung của cả v ùng tron g c ả n ư ớc đ ể x â y d ựng n ên

đ ịnh h ư ớng phát triển ng ành D ệt May H à N ội hợp lý từ na y đ ến n ă m

2 010. Ph át tri ển công nghiệp Dệt May rộng lớn cả về qu y mô sản xuất,

v à ch ất l ư ợn g sản xuất củ a ng ành qu y ho ạch, góp phần v ào p hát tri ển

c hung c ủa to àn ngành công nghi ệp Dệt Ma y Việt Nam.

I I. Ph ươ n g h ư ớng phát triển ng ành D ệt M a y trên đ ịa b àn Hà N ội

M ục ti êu ph át tri ển n g ành D ệt Ma y th ành p h ố H à N ội
1.

V i ệc xâ y d ựn g mục ti êu là c ần thiết cho việc xây dựng đ ịnh h ư ớng

p hát tri ển của ng ành công nghi ệp Dệt Ma y tr ên đ ịa b àn. Các m ục ti êu

đ ề ra sẽ giúp các nh à qu ản lý, các nh à t ổ c h ức sản xuất biết đ ư ợc cần

p h ải l àm gì trong th ời gian tới, xây dựng đ ư ợc các b ư ớc thực hiện

n h ằm đ ạt đ ư ợc mục ti êu đ ề ra. V à khi k ết thúc mộ t qiai đ o ạn nhờ việc

đ ề ra các m ục ti êu cho phép chú ng ta đ á nh giá đ ư ợc hiệu qủa thực hiện

c ủa công việc. Việc đ ư a r a các m ục ti êu là s ự kết hợp h ài hoà gi ữa các

y ế u tố v à ph ải chú ý đ ến tín h mềm mại u yển chu yển giữa các mục ti êu

k hông đ ư ợc áp dụng một cách máy m óc v à c ứng nhắc. Từ những c ă n

c ứ tr ên và các c ơ s ở cho sự phát triển của ng ành D ệt Ma y tr ên đ ịa b àn

H à N ội m ục ti êu t ừ nay đ ến n ă m 2010 nh ư s au:
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

M ục ti êu t ổng quát
-

S ản phẩm Dệt Ma y phải h ư ớng ra thị tr ư ờng n ư ớc ngo ài và co i

t r ọng thị tr ư ờng trong n ư ớc. Đ a d ạng hoá sản phẩm Dệt Ma y, đ ổi mới

c ông ngh ệ nhằm nâng cao chất l ư ợng v à h ạ giá th ành s ản phẩm, mở

r ộng t h ị tr ư ờng ra n ư ớc ngo ài, t ă ng nhanh h ạn ngạch xuất khẩu. Đ ặc

b i ệt l à ph ải quan tâm đ ến mẫu mốt, thể hiện thời trang của thị tr ư ờng

t h ế giới, tạo đ ộng lực thúc đ ẩ y thị tr ư ờng trong n ư ớc phát triển .

M ục ti êu c ụ thể:
-

T rên c ơ s ở phân tích khả n ă ng đ ầu t ư m ới v ào ngành công nghi ệp

D ệt Ma y tr ên đ ịa b àn Hà N ộ i cũng nh ư c ó s ự ư ớc l ư ợng tham khảo

p h ươ n g h ư ớng phát triển ng ành D ệt Ma y tr ên ph ạm vi cả n ư ớc mục

t iêu c ụ thể cho giai đ o ạn từ nay đ ến n ă m 2010 nh ư s au:

B i ểu 21: Mục ti êu s ản l ư ợng ng ành May

( Phân b ổ th eo k ế hoạch 5 n ă m Đ ơ n v ị:Tấn)

S ản phẩm chủ yếu N ă m

2 000 2 005 2 010

S ản phẩm ma y nội đ ịa 8 0 1 10 2 00

T rong đ ó s ản phẩm dệt kim 15 25 30

S ản phẩm ma y xuất khẩu 1 70 2 20 3 00

T rong đ ó s ản phẩm dệt kim 3 0 60 80

T ổng c ộng 2 50 3 30 5 00

N gu ồn: Sở Kế h oạch & Đ ầu t ư H à N ội
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

Đ ể đ ạt đ ư ợc những mục ti êu trên ngành công ngh i ệp Dệt May tr ên

đ ịa b àn Hà N ội chủ tr ươ ng d ự kiến nguồn vốn đ ầu t ư v à xây d ựng

t hêm m ộ t số nh à má y m ới. Ta sẽ xét trong phần giải pháp thực hiện

đ ịnh h ư ớn g p hát tri ển ng ành .

P h ươ ng h ư ớn g phát triển ng ành D ệt May H à N ội
2.

Đ ịnh h ư ớng mặt h àng D ệt May
-

V i ệc đ ư a ra đ ịnh h ư ớng mặt h àng D ệt Ma y l à r ất cần thiết nó sẽ

g iúp cho ngành D ệt Ma y biết đ ư ợc tron g giai đ o ạn từ nay đ ến n ă m

2 010 c ần ư u tiên phát tri ển th êm n h ững mặt h àng m ới v à xác đ ịng

đ ư ợc thứ tự phát triển sản phẩm của ng ành D ệt Ma y.

+ V ề m ặt h àng d ệt: phấn đ ấu ho àn toàn t ự tú c nhất l à v ải dệt phục vụ

c ho ngành may, trên c ơ s ở sử dụng hết công suất của các c ơ s ở sản

x u ất hiện có.

+ Đ ối với mặt h àng d ệt t hoi: Đ â y là m ặt h àng s ản xu ất với công nghệ

k há đ ơ n gi ản, với ngu y ên li ệu thô ban đ ầu l à t ơ , s ợi, bông…Giá đ ầu t ư

t h ấp . Sản phẩm bao gồm các loại phục vụ cho n g ành may, v ải bạt,

k h ă n bông. T ừ nay đ ến n ă m 2010 t ập trung phát triển các mặt h àng:

V ải dệt phụ c v ụ cho ma y nội đ ịa v à m ay xu ất kh ẩu

K h ă n b ông qu y chu ẩn với nhiều kích th ư ớc khác nhau b ên c ạnh đ ó

v ẫn phát triển các sản phẩm dệt khác.

+ Đ ối với mặt h àng d ệt kim: sản xuất các sản phẩm đ a d ạng v à di ện sử

d ụn g rộng, vẫn sản xuất các mặt h àng: áo Polo – s hirt; T – s hirt ; s ợ i

C atton và Pe/Co; bít t ất; m àn tu yn, qu ần áo thể thao; quần áo lót nam
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

n ữ; thảm trải nh à…Trong th ời gian tới sẽ phát triển các mặt h àng ch ủ

l ực:

Q u ần áo dệt kim

B ít t ất

M àn tu yn

+ V ề mặt h àng may: Phát tri ển phong phú đ a d ạng, cả i ti ến m ẫu m •

p hù h ợp với thị tr ư ờng trong n ư ớc v à th ế giới. Sử dụng ngu y ên li ệu v à

v ải dệt cu ng cấp từ ng ành d ệt. Ngo ài các s ản p hẩm may m ặc phục vụ

t rên th ị tr ư ờng hiện n ay, tron g giai đ o ạn từ nay đ ến 2 010 sẽ h ư ớng tớ i

p hát tri ển ma y mặc các loại sản phẩ m cao c ấp phục vụ cho ti êu dùng

n ội đ ịa v à th ị tr ư ờng xuất khẩu nh ư s au:

. M ay comple

. M ay qu ần áo jean

+ . May áo s ơ m i jacket

- Đ ịnh h ư ớng về thị tr ư ờng

S au khi chu y ển sang chính sách mở cửa v à chu yển s ang nền kinh

t ế thị tr ư ờn g, m ọi th ành ph ần kinh t ế c ó th ể tự do kin h doanh sản xuất

t heo kh ả n ă ng hi ện có đ ể cung cấp các mặt h àng cho th ị tr ư ờng có nhu

c ầu. Cũng trong thời đ i ểm n ày các s ản phẩm h àng hoá c ủa n ư ớc ngo ài

n h ập khẩu tr àn vào Vi ệt Nam. Các mặt h àng nà y có s ức h ấp dẫn rất

c ao b ởi mẫu m ã phon g phú đ a d ạng, chất l ư ợng tốt m à giá c ả phải

c h ă ng. Tron g th ời gian từ nay đ ến 2010 , đ ịnh h ư ớng phát triển n g ành

c ông nghi ệp Dệt May tr ên đ ịa b àn Hà N ội nh ư s au:
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

* Đ ối với thị tr ư ờng trong n ư ớc:

+ N gành D ệt Ma y tr ên đ ịa b àn thành ph ố H à N ội coi thị tr ư ờn g t rong

n ư ớc l à then ch ốt.

+ Đ á p ứ ng nhu cầu về sản ph ẩm Dệt Ma y cho lao đ ộng công nghiệp

c ác t ỉnh phía Bắc v à B ắc Tru ng Bộ.

+ M ở rộng thị tr ư ờng thông qu a các h ình th ức ti êu th ụ tới các tỉnh

m i ền Nam , m iền Trung, Th ành ph ố Hồ Chí Minh, th ành ph ố Đ à N ẵng.

* Đ ối với thị tr ư ờng xuất kh ẩu

+ T i ếp tục giữ vững mối quan hệ ổn đ ịnh với thị tr ư ờng tru yền thống.

Đ ối với thị tr ư ờng có dung l ư ợng lớ n nh ư N ga và các n ư ớc Đ ô ng Âu

s ẽ có triển vọng trong thời gian tớin nhờ việc b ư ớc đ ầu đ ã t ìm ra l ối

t hoát cho ph ươ ng th ức t hanh toán.

+ P hát tri ển th êm th ị tr ư ờn g mới nh ư M ỹ, Can a đ a, Nh ật Bản thông qua

t ìm hi ểu về thị hiếu nhu cầu của từng n ư ớc, tổ chức tr ên m ạng l ư ới

t hông tin ti ếp thị quảng cáo ở n ư ớc ngo ài.

3 . Các yếu tố b ên ngoài tác đ ộn g đ ến h ình thành xâ y d ựng đ ịnh h ư ớ ng

p hát tri ển ng ành công nghi ệp Dệt May H à N ội

N ga y sau khi giành đ ư ợc đ ộc lập, Đ ảng v à Nhà N ư ớc luôn chú

t r ọng đ ến ng ành D ệt May cả n ư ớc v à ở H à N ội, coi phát triển ng ành

D ệt Ma y l à đ i ều kiện cần thiết đ ể phục vụ tốt nhu cầu mặc của con

n g ư ời. Do vậ y tr ong quá trình phát tri ển , Đ ảng v à Nhà n ư ớc có nhiều

c hính sách h ỗ trợ công nghiệp Dệt May, cụ thể nh ư : chính sách v ề ti êu

t h ụ nội đ ịa trong từng v ùng, t ừng đ ịa ph ươ ng trong toàn qu ốc; chính
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

s ách h ợp tác kinh doanh với n ư ớc ngo ài; chính sách b ảo hộ h àng s ản

x u ất trong n ư ớc; chính sách về khu yến khích xuất khẩu; chính sách

k hu y ến khích đ ầu t ư n ư ớc ngo ài vào ngành D ệt Ma y; chính sách chống

b uôn l ậu; chính sách thuế... H i ện nay cuộc khủng hoảng t ài chính

t i ền tệ trong khu vực đ ã g ây nên nh ững biến đ ộng không nh ỏ trong

h o ạt đ ộng sản xuất kinh doanh tron g các công ty Dệt Ma y tr ên c ả n ư ớc

v à c ủa H à N ội. Các sản phẩm nội đ ịa bị h àng ngo ại nh ập tr àn lan tr ốn

t hu ế ch èn ép nên tiêu th ụ chậm. Hong biến đ ộng của thị tr ư ờng dẫn

đ ến khó kh ă n v ề sản xuất kinh do anh.

4 . V ấn đ ề thực lực của ng ành D ệt Ma y H à N ội

S au nh ữn g n ă m th ực hiện chính sách đ ổi mới kinh tế của Đ ảng v à

N hà N ư ớc đ ã g ặp phải rất nhiều khó kh ă n v ề tha y đ ổi cách n ghĩ, cách

l àm . R ất nhiều doanh nghiệp đ ã p h ải tr ă n tr ở t ìm cách g ỡ rối đ ể đ ư a

d oanh nghi ệp củ a m ình thoát kh ỏi khủng hoảng. Nh ìn chung trên toàn

n gành đ ã c ó nhi ều đ ơ n v ị t ìm ra co n đ ư ờng đ ú ng đ ắn, nh ư ng c ũ ng rất

n hi ều doanh ngh iệp đ ã p há s ản, giải thể do sản xuất kinh doanh không

h i ệu quả. Nh ư ng th ế n ào ch ă ng n ữa th ì t ất cả các doanh nghiệp đ ều

p h ải n hìn th ực trạng của m ình đ ể phân tích hợp lý, từ đ ó x ây d ựng

n gành D ệt Ma y H à N ội cũng không nằm ngo ài nh ữn g thực trạng của

H à N ội v à c ủa nền kinh tế.

N h ờ có chính sách củ a Đ ảng v à Nhà N ư ớc m à các doanh nghi ệp

N hà N ư ớc v à ngành công nghi ệp Dệt Ma y đ ư ợc q u y ền tự chủ qu yết

đ ịnh mọi đ ố i sách của m ình. Trong th ời gian gần đ â y, công nghi ệp Dệt
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

M a y Hà N ội đ ã c ó b ư ớc phát triển mạn h mẽ, góp phần tích cực v ào

p hát tri ển kinh tế x ã h ội của thủ đ ô v à c ả n ư ớc. Các đ ơ n v ị ma y tr ên

đ ịa b àn đ ã m ạnh dạn giám nghĩ giám l àm và đ ư ợc sự đ ồng ý của của

c ác c ơ q uan h ữu quan, họ đ ã đ ư a công ngh ệ v ào s ản xuất góp phần v ào

v i ệc nâng cao chất l ư ợng, cải tiến m ẫu m ã phong phú đ a d ạng.Chính

n h ờ sự mạnh dạn tr ên đ ã đ ư a công ngh i ệp Dệt Ma y H à N ội tiến một

b ư ớc d ài so v ới thời kỳ bao c ấp v à đ em l ại hiệu quả kinh tế x ã h ội góp

p h ần xây d ựn g nền kinh tế x ã h ội của thủ đ ô .

T rong quá trình nghiên c ứu v à kh ảo sát nắm bắt t ình hình th ực tế

đ ã c ho th ấy rằng t ình hình s ản xuất kinh doanh ng ành D ệt Ma y tr ên

đ ịa b àn thành ph ố H à N ội c òn phân tán t ự phát. Do các n ă m tr ở về

t r ư ớc v à cho các n ă m tr ở lại đ â y vi ệc tổ ch ức sản xuất tr ên đ ịa b àn

k hông đ ư ợc tổ chức quản lý tập trung, qu y m ô nhỏ, th iết b ị lạc hậu cũ

n át. Ngành công ngh i ệp Dệt Ma y H à N ội ch ư a có đ ơ n v ị dẫn đ ầu ha y

m ột trung tâm n ghi ên c ứu đ ịnh h ư ớng, h ư ớng dẫn về mẫu m ã ki ểu

d áng, tiêu chu ẩn chất l ư ợng c ùng v ới qu y chế chính sách cần thiết cho

c ông tác qu ản lý v à s ản xuất các sản phẩm về Dệt Ma y.

D o vi ệc tổ chức của ng ành ch ư a h ợp lý , các đ ơ n v ị sản xuất h àng

D ệt Ma y ch ư a có s ự li ên k ết, t h ống nhất trong sản xuất, c òn mang tính

t ự phát. Đ i ều tất yếu xả y ra l à khi t ổ chức sản xuất ch ư a h ợp lý, thiếu

s ự li ên k ết, thống nhất th ì t ất yếu dẫn đ ến việc quản lý rất khó kh ă n,

t hi ếu chặt chẽ. Sự quản lý lỏng lẻo dẫn đ ến nả y sinh nhiều vấn đ ề m à

c ác đ ơ n v ị của ng ành không th ể kiểm soát đ ư ợc nh ư : vi ệc l àm nhái
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

n hãn hi ệu, m ẫu m ã, làm hàng gi ả kém chất l ư ợng đ ã g â y thi ệt hại v à

ả nh h ư ởng đ ến x ã h ội v à cho ngành.

T heo s ố liệu đ i ều tra, khảo sát cho thấy ng ành công nghi ệp Dệt

M a y trên đ ịa b àn, hi ện nay cô n g ngh ệ sản xuất c òn l ạc hậu so với cả

n ư ớc v à th ế giới. Các dây tru yền sản xuất các sản phẩm dệt v à ma y

đ ều có tuổi th ọ cao (từ những n ă m 1960) đ • h ết khấu hao, c á c công

n gh ệ hầu nh ư đ ều xuất xứ từ Li ên Xô, Trun g Qu ốc v à m ột số n ư ớc chế

t ạo. T ình tr ạng cá c công n gh ệ sản xuất đ ang tron g tình tr ạnh hoạt đ ộng

c ầm chừng, chắp vá.Tu y tron g những n ă m v ừa qua đ ã c ó đ ầu t ư đ ổi

m ới nh ư ng s ố máy móc thiết bị cũ kỹc hiếm tỷ trọng lớn trong khi các

n ư ớc khác đ ã c ó ti ến bộ đ á ng k ể

T rong s ản xuất Dệt Ma y, ngu y ên li ệu đ ó ng vai trò quan tr ọng v à

c ó ả nh h ư ởng quan trọng qu yết đ ịnh đ ến chất l ư ợng sản phẩm v à hi ệu

q u ả sản xuất. Ng ành D ệt Ma y sử d ụng các n gu y ên li ệu dệt l à bông s ơ

v à x ơ s ợi tổng hợp, len, đ ay, t ơ t ằm...Trong đ ó q u an tr ọng nhất l à

b ôn g s ơ v à x ơ s ợi tổng hợp. Tr ong nh ữn g n ă m qua v ới đ i ều kiện thực

t ế, ng ành s ản xuất ngu y ên li ệu bông, t ơ t ằm đ ã đ ạt đ ư ợc những kết quả

đ á ng ghi nh ận. Tu y nhi ên so v ới tiềm n ă ng phát tri ển v à nhu c ầu của

n gành D ệt Ma y, sản xuất ngu yên li ệu vẫn c òn kiêm t ốn. Tr ên đ ịa b àn

t rong m ấy n ă m q ua ph ải nhập 100% x ơ s ợi tổng hợp, 90% bông x ơ c ho

s ản xuất của ng ành. Đ i ều n ày đ ã l àm thi ệt hại rất lớ n cho ng ành D ệt

M a y trên đ ịa b àn. Đ â y là v ấn đ ề hạn chế nhập kh ẩu, t ă ng c ư ờng tự túc

n gu yên li ệu đ ảm bảo chất l ư ợng cao.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

N hu c ầu sản phẩm Dệt Ma y l à r ấ t l ớn , m à hi ện tại n ă ng l ực của

n gành ch ư a đ á p ứ ng đ ủ cho thị tr ư ờng cả về số l ư ợng, kiểu dáng, mẫu

m ã. Hi ện nay xu thế chuộn g h àng ngo ại đ ang d ần d ần trở n ên ph ổ

b i ến . Bởi v ì hàng Vi ệt Nam nói chung vẫn ch ư a đ á p ứ ng đ ư ợc những

đ ò i h ỏi của ng ư ời dân.

T ừ n h ững c ơ s ở tr ên s ẽ giúp cho ng ành D ệt Ma y tr ên đ ịa b àn Hà

N ội sẽ vạch ra đ ư ợc mục ti êu, ph ươ ng h ư ớn g, đ ó l à khuôn m ẫu tổng

q uát cho đ ịnh h ư ớng phát triển ng ành, đ ồn g thời l à c ơ s ở cho các

q u y ết đ ịnh đ ú ng đ ắn trong quá tr ình th ực hiện đ ịnh h ư ớng phát triển

n gành D ệt Ma y tr ên đ ịa b àn Hà N ội.

I II. Đ ịnh h ư ớng kế hoạch 2001 – 2 005 c ủa các doanh nghiệp Dệt May

q u ố c doanh thuộc Sở Công nghiệp H à N ội

T ốc đ ộ t ă ng tr ư ởng b ình quân kho ảng 14%/n ă m.
-

T ỷ trọng giá trị sản xuất h àng công nghi ệp chiếm 14,5%.
-

Đ ầu t ư đ ổ i m ới công nghệ, giảm dần tỷ lệ xuất khẩu h àng gia
-

c ông, t ă ng s ản phẩm sản xuất (m ay, kh ă n bông các lo ại).

C ủng cố m ở rộng sản xuất, xây mới khâu sản xuất sợ i.
-

T rong n ă m 2001 ch ủ tr ươ ng đ ầu t ư c ủa các doanh nghiệp Dệt May

t hu ộc Sở Công Nghiệp nh ư s au:

B i ểu 22: Các dự án đ ầu t ư 2 001 c ủa các doanh nghiệp Dệt May quốc

d oanh thu ộc Sở công nghiệp h à n ội

D ệt Min h Khai T h ực hiện 01 - 12
1 3206
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

D K Th ă ng Long D i chu yển v à m ở rộng đ ịa đ i ểm, thực hiện
3 8864

2 001

D ệt 19/5 2 2000 T h ực hiện 01 - 02

D ệt 10/10 T h ực hiện 2 00 1
1 6632

D ệt M ùa Đ ô ng T h ực hiện 2001
6 000

D ệt kim H à N ội T h ực hiện 2001
9 531

N hu ộm Tô Châu T h ực hiện 2001
2 000

T h ực hiện 01 - 02
C ông ty ma y 40 9 000

M a y Th ă ng Long 1 300 T h ực hiện 2001

T ổng 3 6106

I V. M ột số giải pháp nhằm thực hiện phát triển công n ghiệp Dệt M a y

t rên đ ịa b àn thành ph ố H à N ội

C ổ phần hóa v à s ắp xếp lại các doanh nghiệp Nh à n ư ớc
1)

N hìn chung các doanh nghi ệp Nh à n ư ớc l à thi ếu qu yền tự q uản v à m ối

l iên h ệ giữa hoạt đ ộng sản xuất kinh do anh v à s ự chỉ đ ạo ng ư ợc lại rất

y ế u. Các doanh nghiệp Nh à n ư ớc ho ạt đ ộng tron g một môi tr ư ờng khó

k h ă n do s ự tự quản c òn b ị hạn chế. Đ ể khắc phục những hạn chế n ày

t hì ph ải cải cách các nhân tố sau:

T ă ng c ư ờng sự tự quản
-

- Đ ư a ra các h ệ thống khu yến khích li ên quan đ ến cả quản lý v à lao

đ ộn g

C ập nhật hệ thố ng hoá thông tin tài chính
-

X oá b ỏ các khoản trợ cấp đ ặc b iệt
-
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

C ổ phần hoá các doanh ngh iệp về mặt h ành chính và chín h tr ị
-

c àng nhi ều c àng t ốt, trong đ ó đ ảm b ảo rằng một phần vốn thu đ ư ợc sẽ

đ ư ợc gi ành đ ể trợ qiúp cho đ i ều chỉnh c ơ c ấu, bao gồm các khoả n va y

( theo lãi su ất th ươ ng m ại) đ ể trang bị lại má y móc.

S ắp xếp lại các do anh nghiệp c òn là m ột biện pháp đ ể thu hút vốn đ ầu

t ư v à làm cho các doanh nghi ệp n ày ho ạt đ ộng có hiệu quả h ơ n. Hai xí

n gh i ệp l à xí nghi ệp mũ H à N ội v à xí nghi ệp bông H à N ội l à ha i đ ơ n v ị

n h ỏ v à ho ạt đ ộng không có hiệu quả. Xí nghiệp mũ H à N ội trong n ă m

9 5 l ỗ 86 triệu đ ồng, n ă m 1996 l ỗ 200 triệu đ ồn g, đ ến n ă m 1997 đ ã

đ ư ợc sát nhập với công ty dệt kim H à N ội. Xí nghiệp bông H à N ội

t rong n ă m 1994 l ỗ 672 triệu đ ồng v à n ă m 1995 l ỗ 404 t ri ệu đ ồng, đ ến

n ă m 1994 đ ư ợc sát nhập v ào công ty Tô Châu.

N ă m 1999 công ty d ệt 10 /10 đ ã t i ến h ành c ổ phần hóa trở th ành công

t y c ổ phần dệt 10 /1 0 thuộc sở công nghiệp quản lý.

T rong n ă m 2000 ch ủ tr ươ ng ti ến h ành c ổ pbần hóa công ty Ph ươ ng

N am và côn g t y d ệt kim H à N ội nh ư ng trên th ực tế đ ến nay tiến tr ình

n à y còn r ất chậm. Cần tiếp tục đ ẩ y mạnh v à s ớm ho àn thành vi ệc sắp

x ếp lại các d oanh nghiệp Nh à n ư ớc đ ể khai thác có hiệu quả việc sử

d ụn g c ơ s ở vật chất kỹ thuật hiện có, đ ất đ ai nhà x ư ởn g lực l ư ợng la o

đ ộn g, đ ội nhũ cán bộ khoa học kỹ thuật cho phát triển ng ành công

n gh i ệp.

2 . Gi ải pháp về sự mất cân đ ối tro ng đ ầu t ư
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

T h ực trạng cho thấy ng ành D ệt Ma y H à N ội c òn nh ỏ bé, lạc hậu

v ề thiết bị v à công n gh ệ, m áy móc th iết bị lại không đ ồng bộ giữa

n gành d ệ t và ngành may và trong cùng m ột ng ành. Do v ậy phải đ ầu t ư

đ ể đ ẩy mạn h chiến l ư ợc phát triển trong sản xuất nhằm nâng cao tr ình

đ ộ thiết bị công nghệ cho mục ti êu phát tri ển trong t ươ ng lai.

D o có s ự phân ho á giữa ng ành ma y và ngành d ệt nói tr ên nên c ần

n hanh chóng đ i ều chỉnh c ơ c ấu đ ầu t ư , đ ầu t ư đ ổi mới đ ồng bộ công

n gh ệ, thiết bị má y m óc cho ng ành d ệt đ ể từng b ư ớc sản xuất đ ủ vải

t hay th ế nhập khẩu cho n g ành ma y.

K ết hợp cả hai h ình th ức đ ầu t ư t h eo chi ều rộng v à th eo chi ều sâu

n h ư ng p h ải chú trọng đ ầu t ư c hi ều sâu. Đ ầu t ư c hi ều sâu với mục đ í ch

l à hi ện đ ại hoá thiết bị sản xuất, nâng cao chất l ư ợng v à h ạ giá th ành

s ản phẩm.

Đ ầu t ư p hát tri ển các v ùng ngu yên li ệu trồng bông vải cung cấp
3.

n gu yên li ệu cho ng ành D ệt

Đ ể cung cấp đ ủ ngu yên li ệu cho n g ành D ệt Ma y th ì tr ư ớc hết cần

p h ải ư u tiên t ập trung đ ầu t ư v ào nghiên c ứu v à phát tri ển các v ùng

n gu yên li ệu trồng bông tập trung có chất l ư ợng cao v à n ă ng su ất cao

c ho ngành d ệt, phát triển cô ng nghệ hoá d ầu v à vi sinh s ản xuất ra sợi

n hân t ạo đ ể trong m ột t ươ n g lai không xa có th ể sản xuất đ ủ ngu yên

l i ệu cho ng ành d ệt.

T heo tín h toán c ủa các chu yên gia, h àng n ă m n ư ớc ta phải

n h ập khẩu 5 – 6 v ạn tấn bông x ơ n gu yên li ệu với kim ngạch 80 – 1 00
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

t ri ệu USD đ ể cung ứng cho nhu cầu của n g ành d ệt. Nhu cầu n ày s ẽ

t ă ng kho ảng 13 vạn tấn v ào n ă m 2010, có ngh ĩa l à đ á p ứ ng 70% nhu

c ầu của ng ành d ệt. C òn hi ện nay, sả n l ư ợng bông mới chỉ đ á p ứ ng

đ ư ợc 10 - 15 % ngu yên li ệu cho ng ành d ệt. Đ ể đ á p ứ ng cho nhu cầu của

n gành Công nghi ệp Dệt Ma y cả n ư ớc cũng nh ư C ôn g nghi ệp Dệt M ay

t hu ộc Sở Công nghiệp H à N ội th ì đ ầu t ư p hát tri ển các v ùng n gu yên

l i ệu l à r ất cần th iết. Tháng 8 n ă m 2000 v ừa qua, tổng công ty Dệt Ma y

đ ã l ập xong ch ươ ng trình phát tri ển bông vải quốc gia, v à m ục ti êu đ ề

r a là đ ầu ti ên là “ tr ồng đ ư ợc 150000 ha bông, n ă ng su ất b ình quân 18

t ạ bông hạt/ha, đ á p ứ ng 7 0% y êu c ầu ngu y ên li ệu b ông x ơ c ho ngành

d ệt, thay thế d ần bô ng x ơ n h ập khẩu , tiến tới tự túc ngu y ên li ệu từ

n gu ồn sản xuất trong n ư ớc”.

H i ện nay ng ành bông đ ã t ạo đ ư ợc những tiền đ ề cho phát

t ri ển ng ành b ôn g đ ể có thể đ ạt đ ư ợc nh ư c hi ến l ư ợc đ ã đ ề ra nh ư x ác

l ập đ ư ợc ph ươ ng th ức tổ chức sản xuất, trong đ ó h ộ n ông dân trồng

b ôn g, công ty bông làm d ịch vụ kỹ thuật đ ầu t ư v ật t ư v à bao tiêu s ản

p h ẩm với giá bảo h iểm từ đ ầu vụ; ng ành c ũng đ ã x ây d ựng đ ư ợc một

s ố c ơ s ở chế biến bông tại các v ùng tr ồn g bôn g tập tru ng, với công

n gh ệ hiện đ ại, đ á p ứ ng công suất chế biến v à nâng cao ch ất l ư ợng

b ôn g x ơ . T ổng công suất các nh à máy hi ện nay đ ạt 30000 tấn bông

h ạt/ n ă m . Tu y nhiên v ẫn c òn nhi ều vấn đ ề m à Nhà n ư ớc cần ph ải đ ầu

t ư đ ú ng m ức nh ư c ơ s ở hạ tầng tại các v ù ng tr ồng bông, nhất l à các

v ùn g sâu vùng xa ch ư a đ ư ợc tốt n ên vi ệc vận chu yển cung ứng vật t ư
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

h a y tiêu th ụ sản phẩm c òn g ặp nhiều khó kh ă n. Ngu ồn vốn cho sản

x u ất bông c òn quá nh ỏ bé, cụ thể l à m ỗi n ă m công ty B ông Vi ệt Nam

c ần 95 – 1 20 t ỷ đ ồn g cho đ ầu t ư c ho s ản xuất v à thu mua s ản phẩm của

n ôn g dân, nh ững mới chỉ đ ư ợc cấp 6,5 tỷ đ ồng tiền vốn l ư u đ ộng…

C h ươ ng trình phát tri ển bông vải đ ến n ă m 2010 đ ã d ự kiến qu y

h o ạch các v ùng tr ồng bông tr ên c ả n ư ớc:

V ùn g Tây Ngu yên (là vùng tr ồng bông rộng lớn khắp cả n ư ớc)
-

V ùng Đ ô ng Nam B ộ
-

V ùng Nam Trung B ộ
-

V ùng Đ ồng b ằng Sông Cửu Long
-

V ùng phía B ắc
-

Đ ể đ ạt đ ư ợc mục ti êu này thì Nhà N ư ớc cần đ ầu t ư đ ủ các nguồn

v ốn theo y êu c ầu của Ch ươ ng trình. Theo ư ớc tính nh u c ầu vốn cho

đ ầu t ư b ông v ải từ nay đ ến 2010 l à 1505 t ỷ đ ồng, trong đ ó t ừ vốn ngân

s ách là 605 t ỷ , va y tín dụng l à 600 t ỷ, tự hu y đ ộng l à 300 t ỷ.

V ốn ngân sách chủ yếu d ành cho các h o ạt đ ộng: đ i ều tra qu y

h o ạch (8 tỷ), c ác sự nghiệp khoa học (40 tỷ), kh u y ến nông (100 tỷ),

đ à o t ạo mới khoản g 400 cán bộ kỹ thuật (7 tỷ), dự ph òng gi ố ng (50 tỷ,

l uân chu yển h àng n ă m), đ ầu t ư h ạ tầng ch o v ùng tr ồng bông chủ yếu l à

đ ư ờng giao thông li ên xã ch ư a tính các công trình thu ỷ lợi (3 00 tỷ), hỗ

t r ợ 1% l ãi su ất d ự trữ bô ng x ơ ( 400 t ỷ) . Vốn va y tín d ụng cho việc đ ầu

t ư c ác c ơ s ở chế biến bông x ơ ( 400 t ỷ). Vốn vay v à hu y đ ộng tập trung

c ho s ản xuất (300 tỷ).
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

V ới Ch ươ ng trình n ày, hi ệu quả sẽ lớn: tiết kiệm một l ư ợng ngoại

t ệ m ạnh trong việc nhập khẩu bông x ơ . V ới giá hiện n a y là 1,35

U SD/kg, s ẽ tiết kiệm đ ư ợc 4 0,5 triệu USD, v à 128,25 tri ệu USD v ào

2 005, 2010; thu đ ư ợc h ơ n 100 t ỷ đ ồng v à g ần 3 25 tỷ đ ồng từ các sản

p h ẩm phụ (dầu bông, khô dầu bông). Đ ồng thời với hiệu quả kinh tế,

l à t ạo đ ư ợc việc l àm cho 120 đ ến 300 ng àn la o đ ộng nông n ghiệp v ào

n ă m 2005 và 2010.

G i ải p háp về m ở rộng th ị tr ư ờng
4.

N h ững hạn chế lớn nhất của thị tr ư ờng ti êu th ụ sản phẩm đ ang là

n gu yên nhân quan tr ọng l àm ch ậm tốc đ ộ phát triển công nghiệp Dệt

M a y trên đ ịa b àn hi ện na y.

C ơ c h ế kế ho ạch hoá t ập trung cao đ ộ tr ư ớc đ â y đ ã đ ể lại hậu quả

k há nghiêm tr ọng, th ị tr ư ờng bị phân tán chia cắt theo từng yếu tố,

t ừng h ình th ức sở hữu… Đ i ều đ ó ả nh h ư ởng xấu đ ến việc ph át triển lực

l ư ợng sản xuất. Do vậy đ ể phát triển thị tr ư ờng tr ư ớc hết cần xâ y dựng

m ột t h ị tr ư ờng đ ồng bộ v à th ống nhất, tạo đ i ều kiện phát hu y sức mạnh

t ổng hợp của thị tr ư ờn g đ ịa ph ươ ng và c ả n ư ớc từng b ư ớc hội nhập

v ào th ị tr ư ờng quốc tế.

M ở rộng thị tr ư ờng nội đ ịa thông qua các h ình th ức bán buôn, bán

l ẻ, thông qua các hệ thống các đ ại l ý trên c ơ s ở n ghi ên c ứu th ị hiếu

c ủa ng ư ời ti êu dùng, thông tin qu ảng cáo, khu yến m ãi cho n g ư ời ti êu

d ùn g đ ể họ có thể tiếp cận dễ d àn g v ới sản p hẩm. Tích cực mở rộng

c ác đ ại lý v ào khu v ực miền Nam nh ư t hành ph ố Hồ Ch í Minh v à m ột
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

s ố tỉnh Đ ồng Nai, Long A n, Tây N inh, Sông Bé, khu v ực miền

T rung… Đ ối vớ i miền Bắc t ă ng c ư ờng th êm các c ửa h àng đ ại lý tr ên

m ột số tỉnh khác nh ư H ải Ph òng, Thái Bình…

P hát tri ển thị tr ư ờn g trong n ư ớc v à h ư ớng các doanh nghiệp tr ên

đ ịa b àn phát tri ển theo h ư ớng n ày là r ấ t quan tr ọn g song không đ ủ nếu

k hông đ ề cập đ ến việc đ ịnh h ư ớng mở rộng thị tr ư ờng thế giới, thực

h i ện một nền kinh tế m ở cho mọi th ành ph ần kinh tế. Ng à y na y trên

t h ế giới có xu h ư ớng to àn c ầu hoá, Việt N am trở th ành thành viên

c hính th ức của khối ASEAN đ ã k éo the o s ự giao l ư u kinh t ế giữa Việ t

N am và các n ư ớc trong khu vực ng ày càng phát tri ển mạnh mẽ. H àng

h oá có hàm l ư ợng kỹ thuật cao đ ã p hát tri ển tr ê n kh ắp thế giới, tạo r a

s ự th ách thức rất lớn đ ối với nền sản xuất tru yền thống củ a n ư ớc ta nói

c hung và trên đ ị a bàn thành ph ố H à N ội nói ri êng.

T ừ những lý do đ ó m à n gành D ệt Ma y b àn Hà N ội cũng nh ư t rong

c ả n ư ớc phải có chiến l ư ợc chiếm lĩnh thị tr ư ờng tron g v à ngoài n ư ớc

đ ể khẳng đ ịng vị trí của m ình. Hàng D ệt Ma y Việt Nam đ ã c ó m ặt tr ên

n hi ều n ư ớc tr ên th ế giớ i nh ư E U, Nh ật...nh ư ng v ẫn ch ư a th ể xâm nhập

v ào th ị tr ư ờng Mỹ, một thị tr ư ờn g đ ầy tiềm n ă ng .

M ỹ l à m ột thị tr ư ờn g xuất khẩu chính của các n ư ớc Châu á. Bởi v ì

t h ị tr ư ờng Mỹ l à th ị tr ư ờng lớn nhất thế giới v à là m ột thị tr ư ờng tự

d o, nó tho ả m ãn nhi ều hạn g m ục ch ất l ư ợng, mặt h àng, vì v ậy nó giúp

c ho các nh à xu ất khẩu h ình th ành ch ỗ đ ứng thích hợp tr ên th ị tr ư ờng (

t rên c ơ s ở đ ịa lý v à ch ất l ư ợng ) ph ù h ợp với đ i ều kiện của họ. Nền
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

k inh t ế Mỹ t ă n g tr ư ởng ổn đ ịnh trong thập kỷ 90 đ ã d u y trì tiêu dùng ở

m ức c ao. Riêng đ ối với h àng ma y m ặc, trong hai n ă m 1998 và 1999

m ức chi ti êu nhóm h àng này đ ã t ă ng 6,3%/n ă m so v ới 4,2%/n ă m so v ới

t h ời kỳ 1992 – 1 997. Châu á là khu v ực xuất khẩu h àng m ay m ặc lớn

n h ất sang Mỹ với tổng giá trị xu ất khẩu n ă m 1999 là 30,8 t ỷ USD ,

c hi ếm 55% tổng giá trị nhập khẩu h àng may m ặc v ào M ỹ. Tro ng đ ó

T rung Qu ốc, Đ à i Loan, H ồng Kông nằm trong nh à xu ất khẩu may mặc

l ớn nhất v ào th ị tr ư ờng Mỷ tro ng v ài n ă m g ần đ â y chi ếm 27% tổng giá

t r ị nhập khẩu h àng m ay m ặc của Mỹ. Tu y nhi ên, các nhà xu ất k h ẩu n à y

đ ang m ất dần thị phần ở Mỹ kể từ đ ầu thập n i ên 90. Riêng Trung Qu ốc

t h ị phần xuất khẩu đ ã g i ảm từ 15,9% ( t ươ ng đ ươ ng 7,795 t ỷ USD ).

N g ư ợc lại các n ư ớc Bắc Mỹ v à Caribe, ch ủ yếu l à Mehico, nh ờ những

ư u đ ã i v ề hạn ngạch v à thu ế quan th eo hiệp ư ớc k hu v ực mậu dịch tự

d o B ắc M ỹ ( NAFTA ) v à sáng ki ến v ùng lòng ch ảo Caribe (CB I) th ị

p h ần xuất khẩu đ ã t ă ng t ừ 15,4%n ă m 1997 lên 17% n ă m 1998. M ặc d ù

T rung Qu ốc vừa ký đ ư ợc hiệp đ ịnh th ươ ng m ại song ph ươ ng v ới M ỹ

n h ư ng s ự kiện n ày không tác đ ộng nhiều đ ến t h ị phần củ a n ư ớc n ày vì

h ọ h ư ởn g qu y chế th ươ ng m ại b ình th ư ờng trong quan hệ buôn bán với

M ỹ từ tr ư ớc khi ký hiệp đ ịnh.

M ỹ đ ã b ỏ cấm vận với Việt Nam v à trong m ột v ài n ă m t ới Việt

N am s ẽ đ ư ợc h ư ởng qu y chế Tối huệ quốc.Th êm vào đ ó h i ệp đ ịnh h àng

d ệt (AT C) ký t ại v òng đ à m phán Ba biên tháng 4/1994 ở M araket,

A TC s ẽ tha y thế hiệp đ ịnh đ a s ợi (MFA) đ ến ng ày 1/1/2005, theo đ ó
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

t ất cả các h àng D ệt Ma y đ ư ợc ho à nh ập trở lại theo ngu y ên t ắc th ươ ng

m ại thông th ư ờng của WTC. V à nh ư v ậy, h àn g rào h ạn ngạch Dệt Ma y

v ào M ỹ sẽ bị loại bỏ v à thu ế sẽ giảm trung b ình 9% n ên n gành D ệt

M a y trên đ ịa b àn c ần ph ải chuẩn bị đ ầu t ư đ ể tiếp cận thị tr ư ờng đ ầ y

t i ềm n ă ng này. Vi ệc có đ ư ợc qu y chế Tối huệ quốc l à m ột quá tr ình

t h ươ ng thu y ết phức tạp , v à là m ột thời kỳ xâm nh ập. Ch ính sách ngo ại

g iao th ươ n g m ại của Mỹ sẽ li ên quan đ ến các nh à ch ức trách Việt Nam

p h ải có những nh ư ợng bộ về kinh tế v à chính tr ị, tu y nhi ên l ợi ích đ ạt

đ ư ợc v ư ợt xa chi phí, v ì v ậy cần phải ư u tiên cao nh ất đ ể đ ạt đ ư ợc

m ục ti êu này.

D o đ ặc tr ư ng c ủa ng à nh Công nghi ệp Dệt Ma y l à s ử dụng nhiều

l ao đ ộng v à Vi ệt Nam có lợi thế về la o đ ộng v à t ỷ trọng về lao đ ộng

r ất cao trong giá th ành s ản ph ẩm. Đ ể tiếp cận thị tr ư ờng Mỹ trong

t ươ ng lai, các doanh nghi ệp Việt Nam phải có những biện pháp sau :

Đ ổi mới v à s ử d ụng công nghệ may mặc ti ên ti ến, sắp xếp lại các
-

q uá trình qu ản lý v à s ản xuất theo h ư ớng gọn nhẹ v à linh ho ạt , đ à o

t ạo nâng cao kỹ n ă ng qu ản lý cán bộ v à k ỹ n ă n g k ỹ thuật của công

n hân, th ực hiện qu ản lý chất l ư ợng đ ồng bộ.

T ổ chức hệ thống thông tin p h ản hồi kịp thời về sự tha y đ ổi nhu
-

c ầu của thị tr ư ờng Mỹ. Đ ể xâ y d ựng hệ thống thông tin n ày, vi ệc quan

t r ọng l à các doanh nghi ệp Việt Nam cần ph ải có sự li ên k ết, hỗ trợ

t hông tin c ủa các công ty bán lẻ tr ên th ị tr ư ờng Mỹ.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

C hu ẩn bị đ ối tác kinh doanh t rên th ị tr ư ờng Mỹ. Đ ể thu lợi nhuận
-

c ao nh ất, các doanh nghiệp cần t ìm ki ếm các hợp đ ồng đ ể trở th ành

n hà th ầu cung cấp thay v ì làm hàng gia công. Ký h ợp đ ồng thầu với

c ác côn g ty b án l ẻ l à ph ươ ng án t ối ư u v ới nh à xu ất khẩu Việt Nam , v ì

n h ư v ậy sẽ giảm đ ư ợc chi phí phân phối do loại b ớt khâu trung gian.

M ặt khác các nh à bán l ẻ sẽ cung cấp nhanh nhất các thông tin cần thiết

v ề sự tha y đ ổi nhu cầu cho các nh à s ản xuất. Đ ể có khả n ă ng cung c ấp

c ác h ợp đ ồn g th ầu cung cấp ngu y ên v ật liệu, các phụ kiện …nhằm giả m

c hi phí s ản xuất, t ă ng l ợi nhuận v à thúc đ ẩy ng ành công nghi ệp Dệt

M a y trên đ ịa b àn phát tri ển.

H i ệp hội Dệt Ma y Việt N am cần có vai tr ò tích c ực h ơ n n ữa trong
-

v i ệc hỗ trợ cung cấp thông tin v à tìm ki ếm thị tr ư ờng… Đ ồng thời hiệp

h ội sẽ l à ng ư ời đ i ều ph ối, tr ên c ơ s ở tự ngu yện, số l ư ợng v à m ức giá

g i ữa các doanh nghiệp xuất khẩu đ ể tránh t ình tr ạng tranh mua tranh

b án d ẫn đ ến việc ng ư ời mua (b ên n ư ớc ngo ài) ép giá gây thi ệt hại cho

b ản thân các doan h nghiệp Việt Nam .

á p d ụng hệ thống quản lý chất l ư ợn g
5.

M ô hình qu ản lý th eo ISO 9000 đ ề cập đ ến các lĩnh vực chủ yếu

v à các tiêu chí c ơ b ản trong quản lý chất l ư ợng v à có th ể đ ư ợc coi l à

m ột tập hợp các kinh ngh iệp quản lý chất l ư ợng tốt nhất đ ư ợc thực thi

t ại nhiều quốc gia v à đ ư ợc hợp th ành tiêu chu ẩn q u ốc gia của nhiều

n ư ớc tr ên th ế giới. Một mục ti êu sâu xa, đ ồng thời m ang ý nghĩa bản

c h ất của việc áp dụng ti êu chu ẩn chất l ư ợng l à t ạo ra sự chu yển biến
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

v ề mặt chất l ư ợng sản phẩm h àng hoá nh ằm rút n gắn khoản g cách về

t rình đ ộ sản phẩm của Việt Nam so vớ i khu v ực v à th ế giới. Đ ồng thời

n h ờ hệ thống n à y nh ằm t ă ng s ức cạnh trang của các doanh nghiệp,

c hu ẩn bị tiền đ ề cho giai đ o ạn phát triển h àng hoá có ch ất l ư ợng sau

n ă m 2000 đ ể từ đ ó c hu ẩn b ị cho quá tr ình h ội n hập khu vực v à th ế

g i ới.

T rong n ă m 1999 thà nh ph ố đ ã m h ỗ trợ cho m ỗi doanh nghiệp

k ho ảng 50 – 70 tri ệu đ ồng đ ể xâ y dựng áp dụng h ệ thống đ ảm bảo chất

l ư ợng theo ti êu chu ẩn quốc tế ISO 9000. Cho tới nay đ ã c ó 3 doanh

n gh i ệp đ ư ợc cấp chứng nh ận l à công ty may 40 , công ty d ệt 19/5

( 21/6/2000), d ệt kim H à N ội (19/6/2000). Trong n ă m 2000 - 2 001 công

t y d ệt len M ùa Đ ô ng đ ang đ ư ợc th ành ph ố tiếp tục kh ảo sát lựa chọn

b ổ xung v ào danh sách áp d ụng ISO.

V . Các ki ến nghị với Nh à n ư ớc v à các c ơ q uan c ấp tr ên

T rong th ời gian qua ng ành D ệt May đ ã đ ạt đ ư ợc những k ết quả

đ á ng khích l ệ. Đ ể nâng cao hiệu quả hoạt đ ộng sản xuất kinh doanh v à

đ ạt đ ư ợc mục ti êu ph ươ ng h ư ớng p hát triển th ì các doanh nghi ệp cần

đ ư ợc sự ủng hộ, hỗ trợ của các c ơ q uan h ữu quan. V ì th ế ng ành có

n h ữn g kiến nghị với các c ơ q uan c ấp tr ên nh ư s au:

T ình tr ạn g thiếu vốn l ư u đ ộn g kéo d ài v ẫn ch ư a đ ư ợc đ á p ứ ng v à
1

k éo d ài t ừ nhiều n ă m na y ki ến các doanh nghiệp phải va y n gân h àng,

h ạn chế lợi nhuận của doanh nghiệp. C ơ c h ế ho àn thu ế VAT cũng c òn
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

n hi ều đ i ểm cần cải tiến đ ể giảm bớt khó kh ă n v ề thiếu v ố n l ư u đ ộng

c ho các doanh nghi ệp sản xuất kinh doanh.

S ở Công nghiệp cần quan tâm v à trách nhi ệm h ơ n n ữa trong việc
2.

t hu th ập v à phân tích thôn g tin th ị tr ư ờng v à đ ư a ra nh ững dự báo đ ịnh

h ư ớng chính xác đ ể các doanh nghiệp Dệt Ma y phát triển có h iệu q ủa.

T ă ng c ư ờng công tác chống buôn lậu đ ể bảo vệ đ ư ợc sản xuất Dệt
3.

M a y c ủa H à N ội.

T hành l ập những tru ng tâm thông tin th ị tr ư ờn g, giúp các doanh
4.

n gh i ệp tiếp cận thiết bị mới v à th ị tr ư ờng mới. Một mặt các doanh

n gh i ệp phải giữ vững th ị tr ư ờn g quố c t ế đ ồng thời tích cực xúc tiến

t h ươ ng m ại, tạo c ơ h ội mở rộng thị tr ư ờng, chú trọng h ư ớng mạnh sản

x u ất h àng xu ất khẩu, đ ồng thời cần quan tâm đ á p ứ n g nhu cầu thị

t r ư ờng trong n ư ớc.

N hanh chóng hoàn thi ện việc xâ y dựng qu y hoạch ch i tiết ng ành
5.

D ệt Ma y v à q u y ho ạch chi tiết ng ành công n ghi ệp từ nay đ ến 2010.

P h ối hợp với Sở Kế hoạch v à đ ầu t ư H à N ộ i nghi ên th ực hiện đ ầu t ư

x â y d ựng các dự án , theo d õi vi ệc thực hiện qu y hoạch phát triển

n gành công nghi ệp v à n gành D ệt Ma y H à N ội.

G ắn kết giữa các doan h nghi ệp Trung ư ơ ng và đ ịa ph ươ ng và khu
6.

v ực ngo ài qu ốc doan h tr ên đ ịa b àn theo qu y ho ạch , kế hoạch thống

n h ất. Mở rộng sự li ên doanh liên k ết giữa các khu vực các th ành ph ần

k inh t ế đ ể phát hu y thế mạnh v à khai thác l ợi thế của nhau.

K ết luận
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

Q uá trình p hát tri ển ng ành Công ngh i ệp Dệt Ma y l à m ột nội dung

q uan tr ọng của nền kinh tế quốc dân nói chung v à kinh t ế H à N ội nói

r iêng. Do đ ó đ ịnh h ư ớng cho nó l à m ột vấn đ ề rất cần thiết hiện nay.

V ới đ ề t ài nà y ph ần n ào ch ỉ n êu ra m ột số vấn đ ề cần giải qu yết tr ong

t h ời gian tới của ng ành D ệt Ma y thu ộc Sở Công n ghiệp quản lý. Từ sự

p hân tích vai trò c ủa ng ành D ệt Ma y v à các nh ân t ố ảnh h ư ởng đ ến

n gành, đ á nh giá phân tích th ực trạng đ ầu t ư v ào ngành, t ừ đ ó r út ra

n h ữn g đ i ểm đ ã đ ạt đ ư ợc, những tồn tại cần khắc phục v à nh ững b ài

h ọc rút ra từ quá tr ình đ ầu t ư . Trên c ơ s ở đ ó đ ịnh h ư ớng cho qu á tr ình

p hát tri ển n g ành D ệt Ma y trong thời gian tới v à các gi ải pháp nhằm

t h ực hiện đ ư ợc những đ ịnh h ư ớng đ ó .

N hìn ch ung ngành D ệt Ma y thuộc Sở Công nghiệp H à N ội trong

t h ời gi an qua đ ã c ó nhi ều cải thiện, phát triển theo đ ú ng h ư ớng thích

h ợp những vẫn c òn nhi ều đ i ểm cần khắc phục nh ư c ôn g ngh ệ c òn l ạc

h ậu, đ ầu t ư t h ấp, thị tr ư ờng c òn ch ư a đ ư ợc khai thác triệt đ ể nhất l à

t h ị tr ư ờn g trong n ư ớc gây khó kh ă n cho ho ạt đ ộng sản xuất k inh doanh

c ủa ng ành làm ch ậm tốc đ ộ phát triển của ng ành D ệt Ma y cả n ư ớc v à

H à N ội nói ri êng.

Đ ề ra đ ịnh h ư ớng phát triển ng ành công nghi ệp Dệt Ma y l à m ột

v ấn đ ề phức tạp v à h ết sức quan trọng. Đ ịn h h ư ởng h ư ớng sai lầm có

t h ể gây thiệt hại nghi êm tr ọng c ho n ền kin h tế x ã h ội của th ành ph ố H à

N ội v à cho c ả n ư ớc. Nếu đ ịnh h ư ớn g đ ú ng có tính h ợp lý c ó t ính khoa

h ọc l à đ i ều kiện ban đ ầu cho sự phát triển kinh tế nhanh chóng v à
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

v ững chắc, có hiệu quả cao v à là c ơ s ở cho sự ph át triển ng ành Công

n gh i ệp Dệt May g óp ph ần trong công cuộc hoá hiện đ ại hoá đ ất n ư ớ c

v à th ủ đ ô H à N ội. Đ ịnh h ư ớng phát triển ng ành Công nghi ệp Dệt Ma y

l à nhân t ố quan trọng góp phần xây dựng v à phát tri ển th ành ph ố H à

N ội l ên ngang t ầm với thời đ ại, đ á p ứ ng đ ư ợc những đ ò i h ỏi về nhiều

m ặt c ủa quá tr ình phát tri ển kinh tế x ã h ội của thủ đ ô .

T ôi xin trân th ành cám ơ n Ti ến Sĩ: Nguyễ n Bạch Ngu yệt v à các cô

c hú trong phòn g Công nghi ệp – T h ươ ng m ại – D u l ịch - S ở Kế ho ạch

& Đ ầu t ư H à N ội đ ã h ư ớng dẫn tô i ho àn th ành bài chu yên đ ề thực tập

n à y.

D anh m ục các t ài li ệu tham khảo

G iáo trình: Kinh t ế đ ầu t ư - P GS - PTS Ngu y ễn Ngọc Mai chủ bi ên,

N XB Th ố ng k ê, 1998 .

Q u y ho ạch tổng thể phát triển n g ành công nghi ệp Dệt Ma y Việt
-

N am t ừ n ă m 1996 đ ến 2010

Q u y ho ạch tổng thể phát triển kinh tế x ã h ội của th ành ph ố H à
-

N ội đ ến n ă m 2010 - S ở Kế hoạch & Đ ầu t ư H à N ội.

C ác báo cáo t ổng kết từng n ă m (t ừ 1996 - 2 000) v ề kết qu ả sản
-

x u ất kinh doanh của các doanh nghiệp trực thuộc Sở Côn g nghiệp H à

N ội.

T ổng quan về cạnh tranh cô ng nghiệp Việt Nam của Bộ kế Ho ạch
-

& Đ ầu t ư v à T ổ chức Phát triển Li ên H ợp Quốc, 1999.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

T h ời báo kinh tế Việt Nam các ng ày:
- 30/10/2000; ngà y

1 3/12 /2000.

B áo kinh t ế Đ ầu t ư n gày 20/1/2000.
-

T h ời báo kinh tế S ài Gòn - 3 1/8/2000
-

Tài Liệu Kinh tế - Thương mại Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản