LỊCH SỬ - NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẤT NƯỚC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
397
lượt xem
35
download

LỊCH SỬ - NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẤT NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê. - Nhà Hậu Lê đã tổ chức được một bộ máy nhà nước quy củ và quản lý đất nước tương đối chặt chẽ. - Nêu được những nội dung của bộ luật Hồng Đức và hiểu luật là công cụ để quản lý đất nước. - Sơ đồ nhà nước thời Hậu Lê. - Phiếu học tập cho HS, các hình minh hoạ trong SGK.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỬ - NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐẤT NƯỚC

  1. L CH S ( T 21) NHÀ H U LÊ VÀ VI C T CH C QU N LÝ T NƯ C I. M c tiêu : Sau bài h c, HS bi t - Hoàn c nh ra i c a nhà H u Lê. - Nhà H u Lê ã t ch c ư c m t b máy nhà nư c quy c và qu n lý t nư c tương i ch t ch . - Nêu ư c nh ng n i dung c a b lu t H ng c và hi u lu t là công c qu n lý t nư c. II. dùng d y h c : - Sơ nhà nư c th i H u Lê. - Phi u h c t p cho HS, các hình minh ho trong SGK. III. Ho t ng d y h c:
  2. Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò * Ki m tra bài cũ - Gi i thi u bài m i - GVg i 3 HS lên b ng, yêu c u HS tr - 3 HS lên b ng th c hi n l i 3 câu h i cu i bài 16. yêu c u. - GV nh n xét vi c h c bài nhà c a HS. - HS c th m SGK, sau - GV gi i thi u, ghi lên b ng. ó l n lư t tr l i các câu h i c a GV : * Ho t ng 1 + Nhà H u Lê ư c Lê - GV yêu c u HS c SGK và tr l i L i thành l p vào năm 1428, l y các câu h i sau : tên nư c là i Vi t như xưa và + Nhà H u Lê ra i vào th i gian nào óng ô Thăng Long ? Ai là ngư i thành l p ? t tên nư c là gì ? + G i là H u Lê phân óng ô âu ? bi t v i tri u Lê do Lê Hoàn l p + Vì sao tri u i này g i là tri u H u th k 10 Lê? + Dư i tri u H u Lê, vi c qu n lý t nư c ngày càng ư c c ng c và tt i nh cao + Vi c qu n lý t nư c dư i th i H u vào i vua Lê Thánh Tông. Lê như th nào ? - GV : V y, c th vi c qu n lý t nư c th i H u Lê như th nào ? Chúng ta - HS quan sát sơ , sau cùng tìm hi u qua sơ v nhà nư c th i H u ó nghe gi ng và trình bày l i sơ Lê. v t ch c b máy hành chính nhà nư c th i Lê. - GV treo sơ ã v s n và gi ng cho
  3. HS. T CH C B MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C TH I H U LÊ Vua (Thiên t ) Các b Vi n o Ph Huy n Xã
  4. - GV : D a vào sơ , tranh minh h a - HS cùng tìm hi u, trao s 1, và n i dung SGK hãy tìm nh ng s vi c i v i nhau và tr l i: Vua là th hi n dư i tri u H u Lê, vua là ngư i có uy ngư i ng u nhà nư c, có quy n t i cao. quy n tuy t i, m i quy n l c u t p trung vào tay vua, vua tr c ti p ch huy quân i. * Ho t ng 2 - qu n lý t nư c, vua - GV yêu c u c SGK và h i : Lê Thánh Tông ã cho v b n t nư c, g i là b n H ng c qu n lý nhà nư c, vua Lê Thánh Tông ã làm gì ? và ban hành b lu t H ng c, ây là b lu t hoàn ch nh c a u tiên c a nư c ta. - GV : Em có bi t vì sao b n u - HS tr l i theo hi u bi t. tiên và b lu t u tiên u có tên là H ng c? - GV : G i là b n H ng c, b lu t H ng c vì chung u ra i dư i th i vua - HS c SGK và nêu. Lê Thánh Tông, lúc ngôi, nhà vua t niên hi u là H ng c (1470 - 1497). - B lu t H ng c là công c giúp vua Lê cai qu n t - Nêu nh ng n i dung chính c a b lu t nư c. Nó c ng c ch phong H ng c ki n t p quy n, phát tri n kinh t - GV : Theo em, v i nh ng n i dung cơ và n nh xã h i. b n trên, b lu t H ng c ã có tác d ng như - Lu t H ng c cao ý
  5. th nào trong vi c cai qu n t nư c ? th c b o v c l p dân t c, toàn v n lãnh th và ph n nào tôn - Lu t H ng c có i m nào ti n b ? tr ng quy n l i và a v c a ngư i ph n . - GV k t lu n: lu t H ng c là b lu t u tiên c a nư c ta, là công c giúp nhà vua cai qu n t nư c. Nh có b lu t này và nh ng chính sách phát tri n kinh t , i n i, i ngo i sáng su t mà tri u H u Lê ã ưa nư c ta phát tri n lên m t t m cao m i. Nh ơn vua nhân dân ta có câu: - M t s HS trình bày trư c l p. i vua Thái T , Thái Tông Thóc lúa y ng trâu ch ng bu n ăn * C ng c - D n dò - GV cho HS trình bày tư li u sưu t m ư c v vua Lê Thánh Tông - GV t ng k t gi h c, yêu c u HS v nhà h c bài, làm các bài t p k t qu h c, chu n b bài sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản