LỊCH SỬ - NHÀ LÝ RỜI ĐÔ RA THĂNG LONG (TRANG 30, 31 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
465
lượt xem
38
download

LỊCH SỬ - NHÀ LÝ RỜI ĐÔ RA THĂNG LONG (TRANG 30, 31 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Tiếp theo nhà Lê là nhà Lý, Lý Thái Tổ là ông vua đầu tiên của nhà Lý. Ông cũng là người đầu tiên xây dựng kinh thành Thăng Long (nay là Hà Nội ).Lý Thánh Tông đặt tên nước là Đại Việt. - Kinh đô Thăng Long thời Lý ngày càng phồn thịnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỬ - NHÀ LÝ RỜI ĐÔ RA THĂNG LONG (TRANG 30, 31 )

  1. L CH S NHÀ LÝ R I Ô RA THĂNG LONG (TRANG 30, 31 ) I.M C TIÊU: Sau bài h c, HS hi u: - Ti p theo nhà Lê là nhà Lý, Lý Thái T là ông vua u tiên c a nhà Lý. Ông cũng là ngư i u tiên xây d ng kinh thành Thăng Long (nay là Hà N i ).Lý Thánh Tông t tên nư c là i Vi t. - Kinh ô Thăng Long th i Lý ngày càng ph n th nh. II. CHU N B : -B n hành chính Vi t Nam - Phi u h c t p III. HO T NG D Y - H C: N i Ho t ng Ho t ng c a th y dung c a HS A.Bài - Em hãy trình bày tình hình nư c ta trư c khi 3 HS l n
  2. cũ: quân T ng sang xâm lư c? lư t tr l i . - Quân T ng xâm lư c nư c ta năm nào? B ng nh ng con ư ng nào? - Hãy thu t l i 2 tr n ánh l n c a quân ta v i b n gi c T ng? 1. Gi i thi u: Ti p theo nhà Lê là nhà Lý, nhà B. Bài Lý t n t i t năm 1009 n năm 1226. Nhi m v c a chúng ta hôm nay là tìm hi u nhà Lý ra i m i: trong hoàn c nh như th nào? Vi c r i ô t Hoa Lư ra i La và vi c i tên thành Thăng Long di n ra như th nào? Hôm nay, các em s tìm hi u kĩ qua bài h c….. 2.Gi ng bài m i: * Ho t ng 1: GV gi i thi u Năm 1005, vua Lê i Hành m t, Lê Long ĩnh lên ngôi, tính tình b o ngư c. Lý Công U n là ngư icó tài, có c. Khi Lê Long U n m t, Lý Công U n ư c tôn lên làm vua. Nhà Lý b t u t y. - HS l ng * Ho t ng 2: Làm vi c cá nhân nghe. - GV treo b n hành chính mi n B c Vi t
  3. Nam. - Yêu c u hs tìm v trí c a kinh ô Hoa Lư và thành i La ( Hà N i) - Yêu c u hs c th m o n: “Mùa xuân 1010… màu m này” l p phi u so sánh. - HS quan - GV phát phi u so sánh. sát. - M u so sánh: - 2 HS lên Vùng t, trình bày. Hoa Lư i La ND - 1 HS c SSánh to, l p c th m. - V trí - Không ph i - Trung tâm t trung tâm. nư c. - R ng núi hi m - t r ng, b ng - i di n - a th các nhóm tr , ch t h p. ph ng, màu m . trình bày, b sung. - GV: Lý Thái T suy nghĩ như th nào mà quy t nh r i ô t Hoa Lư ra i La ? Giáo viên k t lu n: Mùa thu năm 1010, Lý Thái T quy t nh r i ô t Hoa Lư ra i
  4. La và i tên thành Thăng Long. Sau ó, Lý Thái T i tên nư c là i Vi t. - GV gi i thích: - Cho con + Thăng Long: R ng bay lên. cháu i sau xây d ng + i Vi t: Nư c Vi t to l n. cu c s ng *Ho t ng 3: Làm vi c c l p m no. GV nêu câu h i: -Thăng Long dư i th i Lý ư c xây d ng như th nào? Giáo viên nh n xét - k t lu n: Thăng Long dư i th i Lý có nhi u lâu ài, cung i n, n chùa. Dân t h p ngày càng ông và l p nên ph , nên phư ng. 3. D n dò: - H c thu c bài. -Xem trư c bài: Chùa th i Lý. - HS trình bày, b sung.
Đồng bộ tài khoản